Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Anunţ!!! Consiliul raional Cantemir anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Secretar al consiliului raional

Anunţ!!! Consiliul raional Cantemir anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Secretar al consiliului raional imprimare

06.02.2015      

 

 Consiliul raional Cantemir

 anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Secretar al consiliului raional  

Scopul general al funcției: Conducerea personalului şi managementul eficient al activităţii Consiliului  raional şi realizarea  optimă a obiectivelor acestuia.

 

Sarcini de bază ale funcției specialist , aparatul preşedintelui raionului:

1.Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor Consiliului raional.

2. Asigurarea legalităţii actelor adoptate de către  consiliul raional

3. Asigurarea aducerii la cunoştinţă a actelor adoptate de Consiliul                                    raional şi a actelor  emise  de preşedintele raionului;

4. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat;

5. Autentificarea actelor şi documentelor adoptate de consiliul raional;

      6. Acordarea asistenţei metodologice şi consultative consilierilor şi comisiilor      consultative de specialitate  ale Consiliului raional, primarilor şi secretarilor consiliilor locale; 

 

Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;  
 • are capacitate deplină de exerciţiu;   
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,     
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;  
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;  
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. 

Conditii specifice 

 • candidatu  la funcția publică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            este licențiat al unei facultăți ( secții ) de drept sau de administrație publică;
 • vechime în muncă în serviciul public.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 • formularul de participare,
 • originalul/copia buletinului de identitate,
 • originalul/copia diplomei de studii superioare,
 • originalul/copia carnetului de muncă,
 • cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse.

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs - 15.02. 2015.

Telefon - 0273-22850;

e-mail  contact@cantemir.md

adresa poştală - or. Cantemir, str. Tradafirilor 2, biroul  211.

Bibliografia concursului:

 1.   Constituţia Republicii Moldova.

2.Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006.

3.Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006.

4.Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008.

 5. Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și  funcționarea consiliilor locale și raionale nr.457-XV din 14.11.2003.

6.Legea nr.155 din 21.07.2011  pentru aprobarea  Clasificatorului unic al funcţiilor publice.

7. Lege privind codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008

8.Lege cu privire la conflictul de interese nr.16 din15.02.2008

9.Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.

10. Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

  11. Legea cu privire la petiționare nr.190 din 19.07.1994.

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin