Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Informaţii despre modul de depunere şi termenele de examinare a petiţilor.

Informaţii despre modul de depunere şi termenele de examinare a petiţilor. imprimare

28.11.2014      

 

   Prin  petiţie, în sensul Legi  cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994   se înţelege orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, adresată organelor de resort.

     Cererea prealabilă se adresează unui anumit organ sau funcţionar . În cazul în care organul sau funcţionarul  are un organ ierarhic superior, cererea prealabilă poate fi adresată, la alegerea petiţionarului, organului sau organului ierarhic superior.

     Petiţia  se  depune în scris în limba de stat  sau  într-o altă  limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

    Petiţiile,  ce ţin de problemele securităţii naţionale, de drepturile  şi  interesele legitime ale unor grupuri largi de  cetăţeni, ori  care  conţin propuneri privind modificarea legislaţiei,  deciziilor organelor  de  stat,  se  adresează  Preşedintelui  Republicii  Moldova, Parlamentului şi Guvernului.

   Petiţiile   se   examinează   de   către   organele corespunzătoare  în  termen  de  o lună, iar cele  care  nu  necesită  o studiere şi examinare suplimentară - fără întîrziere sau în termen de 15 zile de la data înregistrării.

   În cazuri deosebite, termenul de examinare poate fi prelungit de către  conducătorul  organului  corespunzător cu cel mult o  lună,  fapt despre care este informat petiţionarul.

Cererea prealabilă se examinează de către organul emitent sau ierarhic superior în termen de o lună de la data înregistrării ei, decizia urmînd a fi comunicată de îndată petiţionarului.

-  Dacă  petiţia ţine de competenţa altui organ,  ea  se expediează  acestui organ în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării  petiţiei, fapt despre care este informat petiţionarul.

- Se interzice  remiterea  petiţiilor  organelor  sau persoanelor oficiale, acţiunile ori deciziile cărora sînt atacate.

 Petiţiile (cererile) prin care se solicită  o  informaţie oficială  se examinează  în termenele stabilite de legislaţie.

 Informaţiile, documentele solicitate vor fi puse la dispoziţia solicitantului din momentul în care vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai tîrziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţie.

  Termenul de furnizare a informaţiei, documentului poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare de către conducătorul instituţiei publice dacă:cererea se referă la un volum foarte mare de informaţii care necesită selectarea lor; sînt necesare consultaţii suplimentare pentru a satisface cererea.

  Autorul cererii va fi informat despre orice prelungire a termenului de furnizare a informaţiei şi despre motivele acesteia cu 5 zile înainte de expirarea termenului iniţial.

 Petiţiile   trebuie  să  fie  semnate   de   autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul.

   Petiţiile care nu întrunesc condiţiile prevăzute mai sus  se examinează de către organele corespunzătoare doar în cazul în care acestea conţin informaţii ce vizează securitatea naţională şi ordinea publică.

    Petiţionarul are dreptul:

a) să expună  personal  argumente organului sau  persoanei  oficiale care examinează petiţia;

b) să beneficieze de serviciile avocatului;

c) să prezinte  organului  sau  persoanei oficiale  care  efectuează examinarea   materiale  suplimentare  ori  să  solicite  organului   sau persoanei oficiale de a cere aceste materiale;

d) să ia cunoştinţă de materialele examinării;

e) să primească   răspuns  în  scris  ori  oral  despre  rezultatele examinării;

f) să ceară repararea pagubei în modul stabilit de legislaţie.

      Organul sau persoana oficială cărora le-au fost adresate petiţiile sînt obligate:

a) să examineze petiţiile, inclusiv cererile prealabile, în termenul stabilit de lege;

b) să asigure restabilirea drepturilor lezate şi recuperarea, în condiţiile legii, a prejudiciului cauzat;

c) să asigure executarea deciziilor adoptate în urma examinării petiţiilor.

  Rezultatul   examinării  se  aduce  la   cunoştinţă petiţionarului în scris, iar cu consimţămîntul lui - oral. Răspunsul  trebuie să fie bazat pe materialele examinării şi  să conţină trimiteri la legislaţie.

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin