Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiecte decizii, sedinta CR din 10.12.20, pru consultare publica

Proiecte decizii, sedinta CR din 10.12.20, pru consultare publica imprimare

01.12.2020      

Republica Moldova                                      Республика Молдова

ConsiliulRaional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr. 07/ -XXVII                                                                              din 10.12.2020

or. Cantemir

 

               

Cu privire la Programul  de activitate a

aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor

consiliului raional pe  anul 2021.

        

În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006 , examinând proiectul Programului de activitate  a aparatului preşedintelui raionului  și a subdiviziunilor Consiliului Raional pe  anul 2021, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,  Consiliul Raional

D E C I D E:

    01.Se aprobă programul de activitate  a aparatului preşedintelui raionului  și a subdiviziunilor Consiliului Raional  pe  anul  2021, după cum urmează;

         aparatul preşedintelui raionului Cantemir (anexa nr.1 );

         direcţia finanţe(anexa nr.2 );

         direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare  locală și regională (anexa nr.3 );

          direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare(anexa nr.4 );

          direcţia generală învăţământ(anexa nr.5 );

          direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei(anexa nr.6 )

          serviciul cultură şi turism(anexa nr.7 ).

   02.Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional vor întreprinde  măsurile necesare pentru îndeplinirea acţiunilor trasate.

   03.Responsabilitatea pentru monitorizarea realizării programului sus -menţionat se pune în seama dnei Ludmila ŢURCANU, secretarul consiliului raional şi vicepreşedinţii raionului.

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a Consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale.

   05.Despre executarea prezentei decizii Consiliul Raional va fi informat în trimestrul I al anului 2022.

   06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

   Preşedintele şedinţei                                                                  ______________

 

     Avizat :

Secretar al  Consiliului Raional                                                   Ludmila ŢURCANU

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr. 07/ -XXVII                                                                              din 10.12.2020

or. Cantemir

 

                Cu privire la Programul  de activitate a

aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor

consiliului raional pentru semestrul I, anul 2021.

        

În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006 , examinând proiectul Programului de activitate  a aparatului preşedintelui raionului  și a subdiviziunilor Consiliului Raional pe semestrul I al  anului 2021, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,  Consiliul Raional

D E C I D E:

    01.Se aprobă programul de activitate  a aparatului preşedintelui raionului  și a subdiviziunilor Consiliului Raional  pe semestrul I al  anului  2021, după cum urmează;

         aparatul preşedintelui raionului Cantemir (anexa nr.1 );

         direcţia finanţe(anexa nr.2 );

         direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare  locală și regională (anexa nr.3 );

          direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare(anexa nr.4 );

          direcţia generală învăţământ(anexa nr.5 );

          direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei(anexa nr.6 )

          serviciul cultură şi turism(anexa nr.7 ).

   02.Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional vor întreprinde  măsurile necesare pentru îndeplinirea acţiunilor trasate.

   03.Responsabilitatea pentru monitorizarea realizării programului sus -menţionat se pune în seama dnei Ludmila ŢURCANU, secretarul consiliului raional şi vicepreşedinţii raionului.

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a Consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale.

   05.Despre executarea prezentei decizii Consiliul Raional va fi informat în trimestrul III al anului 2021.

   06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

   Preşedintele şedinţei                                                                  ______________

 

     Avizat :

Secretar al  Consiliului Raional                                                   Ludmila ŢURCANU

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr. 07/ -XXVII                                                                              din 10.12.2020

or. Cantemir

  Cu privire la aprobarea Listei  drumurilor

publice locale pentru  efectuarea  lucrărilor

de întreţinere  şi reparaţie pe anul 2021

 

      În temeiul art.43 din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, art.4 al.2,lit. (c)din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435/2006, art.art.5 p.(2) „b” şi 8 p.4.(1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397/2003, art.art.5 p.(1,3) şi 11 din Legea Drumurilor nr.509/1995, examinând avizele  comisiei consultative de specialitate finanţe , buget,  activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

D E C I D E:

  01.Se aprobă  Lista drumurilor publice locale pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pe anul 2021 ( se anexează).

  02.Direcţia construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională ( șef, dl.Valeriu MOCANU) va asigura executarea lucrărilor stipulate în Lista nominalizată.

  03.Direcţia finanţe ( șef, dl Vaceslav COZMA) va efectua finanţarea cheltuielilor prevăzute conform actelor de recepţie întocmite în corespundere cu  legislația în vigoare.

  04.Despre executarea deciziei în cauză se va înforma Consiliul Raional în trimestru IV, anul  2021 de către direcţia construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.                                                 

   05.Responsabilitatea pentru monitorizarea realizării lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pe anul 2021 se pune în seama dlui Andrei CIOBANU,vicepreşedinte al  raionului.

   06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a Consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale.

   07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în  seama comisiei consultative de specialitate finanţe , buget,  activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

Preşedintele şedinţei                                           ______________   

  Avizat :

Secretar al  Consiliului Raional                          Ludmila ŢURCANU

Elaborat: Valeriu MOCANU ________________

șef,direcția construcții, gospodărie comunală,

 

dezvoltare locală și regională                                                     

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr. 07/ -XXVII                                                                      din 10.12.2020

or. Cantemir

 

          Cu privire la  aprobarea Programului  de repartizare

   a Fondului Rutier pe raionul Cantemir    pentru anul 2021

 

    În temeiul art.43 din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, art.4 al.2,lit. (c)din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435/2006, art.art.5 p.(2) „b” şi 8 p.4.(1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397/2003, art.art.5 p.(1,3) şi 11 din Legea Drumurilor nr.509/1995, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1468/2016,privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova, examinând avizele  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

D E C I D E:

  01. Se aprobă  Programul de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2021 ( se anexează).

  02. Se împuternicește președintele raionului dl Anatoi ICHIM să opereze prin dspoziția sa modificări la articole de cheltuieli a Programului vizat în limita alocațiilor aprobate.

 03. Președintele raionului va organiza administrarea drumurilor publice locale cu utilizarea pentru aceste scopuri a mijloacelor prevăzute din Fondul Rutier.

  04. Despre executarea deciziei în cauză se va înforma Consiliul Raional în trimestru IV, anul  2021 de către președintele raionului .                                    

  05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a Consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale.

   06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în  seama comisiei consultative de specialitate finanţe , buget,  activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

  Preşedintele şedinţei                                                                  ______________ 

                Avizat :

Secretar al  Consiliului Raional                               Ludmila ŢURCANU

Elaborat: Valeriu MOCANU

 Șef,direcția construcții, gospodărie comunală,

dezvoltare locală și regională                                                      

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.07/-XXVII                                                                                          din 10.12.2020

or. Cantemir

 

           Cu privire la casarea bunurilor uzate

 raportate la mijloacele fixe a Instituției Publice

Gimnaziul-Grădiniță Cîșla

 

În temeiul art. 43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr.435/2006, Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova nr.500/1998 Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul  Instituției Publice Gimnaziul-Grădiniță Cîșla, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico – financiare şi construcţii, Consiliul Raional Cantemir

                                         DECIDE:

      01. Se ia act de nota informativă privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele  fixe ( se anexează).

     02. Se aprobă registrul nr.1  a  actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează).

     03. Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Instituției Publice Gimnaziul-Grădiniță Cîșla, forma nr. MF-4 (buget) la suma de 11947 (unsprezece mii nouă sute patruzeci și șapte ) lei, 89 bani.

    04. Despre executarea deciziei în cauză se va informa Consiliul Raional  la următoarea şedinţă ordinară din trim. I,2021.

    05. Controlul executăriii deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe,buget.activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                 ______________

 

    Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                  Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat: Tatiana MANOLI ______________

Șef,Direcția Generală Învățământ

                   

Coordonat: Veaceslav COZMA___________

Șef,Direcția Finanțe                                  

 

 

                                                                                       Anexă

la decizia consiliului  raional  

nr.07/-XXVII   din   10.12.2020

 

Notă informativă

cu privire la  casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe a

Instituției Publice Gimnaziul-Grădiniță Cîșla

 

 

       Decizia este elaborată în legătură cu  necesitatea casării  bunrilor uzate raportate la mijloacele  fixe a Instituției Publice Gimnaziul-Grădiniță Cîșla, care sunt uzate și  moral învechite.

        Analizînd   gradul de uzură şi starea  tehnică a mijloacelor fixe incluse în Registrul nr.1  , se propune casarea bunurilor  la suma de 11947 (unsprezece mii nouă sute patruzeci și șapte ) lei, 89 bani.

    Direcția Generală Învățământ  vine cu propunerea către consiliul raional Cantemir pentru   casărea bunrilor uzate raportate la mijloace le fixe  şi scoaterea de la evidenţă contabilă a bunurilor Instituției Publice Gimnaziul-Grădiniță Cîșla .                   

 

 

 

    Şeful  Direcției  Generale Învățământ                            Tatiana MANOLI

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

D E C I Z I E

nr.07/-XXVII                                                                                din 10.12.2020

or. Cantemir

 

   Cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat
dintre Consiliul Raional Cantemir și Asociația
Obștească ”CCF Moldova—Copil, Comunitate, Familie”

 

În temeiul art. 43(2), litera t) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legii privind finanțele publice locale nr.397/2003, examinând Acordul de Parteneriat dintre Consiliul Raional Cantemir și Asociația ”CCF Moldova – Copil,Comunitate,Familie”, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,comisiei consultative de specialitate finanțe, buget,activități economico-financiare și construcții, Consiliul Raional,

                                                                         D E C I D E:

01.                       Se ia act de nota informativă prezentată de către dl Sergiu BUTUC, Șef direcție asistență socială și protecție a familiei Cantemir (se anexează).

02.                       Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Consiliul Raional Cantemir și Asociația Obștească ”CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie” (se anexează).

03.                       Se împuternicește președintele raionului dl Anatoli ICHIM, a semna în numele Consiliului Raional Cantemir Acordul de Parteneriat nominalizat (se anexează).

04.                       Executarea  prezentei decizii se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM ,președintele raionului.

05.                       Informaţia generalizată despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului raional Cantemir în trimestru III 2021, de către dl Sergiu BUTUC,Șef direcție asistență socială și protecție a familiei Cantemir.

06.                       Decizia în cauză se prezintă Asociației Obștești ”CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie”, în termen de 10 zile, se aduce la cunoștința publicului și persoanelor interesate, se publică pe pagina web a Consiliului raional Cantemir și în Registrul de Stat al actelor locale.

07.                       Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                             

                

 Avizat :

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila ȚURCANU

 

Elaborat: Sergiu BUTUC__________________

Șef DASPF Cantemir                              

Coordonat: Veaceslav COZMA _______________

Şef Direcția Finanțe Cantemir
 
 

Anexă
la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                                   nr.07/-XXVII  din 10.12.2020

 

Notă informativă

Cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Raional Cantemir și Asociația Obștească

”CCF Moldova—Copil, Comunitate, Familie”.

 

               Asociația Obștească ” ”CCF Moldova—Copil, Comunitate, Familie”, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova sub nr.2952 din 08.04.2004, este organizație de Demnitate Publică și reprezentant oficial al organizației ”Hope and Homes for Children”din Marea Britanie (HHC UK),care activează în raionul Cantemir din martie 2009 în baza Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului,ratificată și semnată de Republica Moldova în anul 1993 și în baza legislației naționale în vigoare.

             CCF/HHC Moldova în parteneriat cu HHC Marea Britanie și Consiliului Raional Cantemir sprijină copii aflați în dificultate să se dezvolte într-un mediu familial cu respect pentru realizarea drepturilor  lor un mediu în care copiii își pot realiza potențialul complet și oferă instrumentele și metodele practice pentru o schimbare pozitivă în viața copilului, familiei și comunității.

              Pe parcursul  anilor 2016-2020, Asociația CCF/HHC Moldova în parteneriat cu Consiliul Raional Cantemir și subdiviziunile sale (Direcția Asistență Socială și Protecția  Familiei, Direcția Generală Finanțe,) a contribuit financiar, material, metodologic, psihologic și logistic la:

·        deschiderea, înregistrarea și durabilitatea a 9 Case de Copii de Tip Familie, și a 6 Asistenți Parentali Profesioniști  în care au fost plasați 40 copii aflați în situație de risc;

·        dezinstituționalizarea din instituțiile rezidențiale și reintegrarea în familia biologică,familia extinsă și serviciile alternative (Casă de Copii de Tip Familie, Asistenți Parentali Profesioniști) a 15 copii;

·        prevenirea instituționalizării a 10 de copii  aflați în dificultate și suport familiilor lor pentru îmbunătățirea situației create;

·        instruirea asistențelor sociali comunitari, primarilor,a altor factor de decizie comunitari în domeniul protecției copilului, redresării situației în familiile vulnerabile și incluziunii sociale

·        instruirea potențialilor părinți-educatori și asistenți parentali profesioniști conform  programului de instruire, precum și instruirea continuă  a părinților-educatori și asistenților parentali profesioniști.

       Acordul de Parteneriat propus spre elaborare are ca scop realizarea Reformei Naționale a Sistemului de Protecție a Copilului, în mod special, închiderea serviciului rezidențial din Centru de plasament și reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă din mun. Chișinău, prin dezvoltarea serviciilor alternative  de tip familial și prevenirea separării copilului de familie.

 

 

 

 

Șef DASPF Cantemir                                                    Sergiu BUTUC

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.07/-XXVII                                                                                          din 10.12.2020

or. Cantemir

           Cu privire la casarea bunurilor uzate

 raportate la mijloacele fixe a Instituției Publice

Gimnaziul ,,Ivan Vazov” s.Stoinovca

 

În temeiul art. 43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr.435/2006, Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova nr.500/1998 Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul  Instituției Publice Gimnaziul ,, Ivan Vazov”, s.Stoianovca , avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico – financiare şi construcţii, Consiliul Raional Cantemir

                                   

                             DECIDE:

      01. Se ia act de nota informativă privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele  fixe ( se anexează).

     02. Se aprobă registrul nr.1  a  actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează).

     03. Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Instituției Publice Gimnaziul ,, Ivan Vazov”, s.Stoianovca, forma nr. MF-4 (buget) la suma de 4634 (patru  mii șase sute treizeci și patru ) lei, 88 bani.

    04. Despre executarea deciziei în cauză Consiliul Raional  va fi informat la următoarea şedinţă ordinară din trim. I,anul 2021.

    05. Controlul asupra executăriii deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

Preşedintele  şedinţei                                                 ______________

    Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                  Ludmila ŢURCANU

Elaborat: Tatiana MANOLI ______________

Șef,Direcția Generală Învățământ                

Coordonat: Veaceslav COZMA___________

Șef,Direcția Finanțe                                 

 

 

                                                                                       Anexă

la decizia consiliului  raional  

nr.07/-XXVII   din   10.12.2020

 

Notă informativă

cu privire la  casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe a

Instituției Publice Gimnaziul ,,Ivan Vazov” s.Stoinovca

 

 

       Decizia este elaborată în legătură cu  necesitatea casării  bunrilor uzate raportate la mijloacele  fixe a Instituției Publice Gimnaziul ,, Ivan Vazov”, s.Stoianovca  , care sunt uzate și  moral învechite.

        Analizînd   gradul de uzură şi starea  tehnică a mijloacelor fixe incluse în Registrul nr.1  , se propune casarea bunurilor  la suma de 4634 ( patru  mii șase sute treizeci și patru ) lei, 88 bani.

    Direcția  Generală  Învățământ  vine cu propunerea către consiliul raional Cantemir pentru   casărea bunrilor uzate raportate la mijloacele fixe  şi scoaterea de la evidenţă contabilă a bunurilor Instituției Publice Gimnaziul  ,, Ivan Vazov”, s.Stoianovca  .                   

 

 

 

    Şeful  Direcției  Generale Învățământ                            Tatiana MANOLI

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.07/–XXVII                                                                                   din 10.12.2020                                                                                   or. Cantemir

 

        Cu privire la modificarea deciziei nr.04/10-XXVII

din 25.06.2020 Cu privire la prelungirea termenului 

procurii și a împuternicirilor reprezentanților consiliului

raional  în instanţele de judecată în litigiile privind legalitatea

deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile

 cu alte autorităţi  publice

 

     În temeiul art.43,alin. (1), litera m) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, art.77,78,81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225/2003, art.50 din Codul de Executare a Republicii Moldova, examinând avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional            

                                                     D E C I D E :

  

  01.Se modifică decizia nr.04/10-XXVII din 25.06.2020 după cum urmează:

în punctul 02 sintagma ,,a dnei Ludmila ȚURCANU, secretar al consiliului raional,de la 06.12.2019 până la 06.12.2020”, se substituie cu sintagma ,,a dnei Ludmila ȚURCANU, secretar al consiliului raional,de la 06.12.2019 până la 06.12.2021”

 

02.Decizia se aduce la cunoștința persoanei vizate, altor  factori de decizie  prin expediere,înmânare, afișare pe panoul informativ, se publică pe site-ul consiliului raional și în Registrul de Stat al actelor locale

  

   03.Controlul executării deciziei prezente se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                        __________________

 

 

  Avizat:

 Secretar al consiliului  raional                          Ludmila ȚURCANU

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.07/–XXVII                                                                                   din 10.12.2020                                                                                   or. Cantemir

 

     Cu privire la completarea  deciziei nr.03/26-XXVII

din 19.12.2019 Cu privire la imputerniciri suplimentare

ale președintelui raionului încredințate de către Consiliul raional

 

     În temeiul art.43,alin. (2),  din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, , examinând avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional            

                                                     D E C I D E :

  

  01.Se completează decizia nr.03/26-XXVII din 19.12.2019 după cum urmează:

în punctul 01, lit.b) după  sintagma ,, anuale suplimentare”, se include sintagma      ,, președintelui raionului”.

 

02.Decizia se aduce la cunoștința  factorilor de decizie,  se afișează  pe panoul informativ, se publică pe site-ul consiliului raional și în Registrul de Stat al actelor locale.

  

   03.Controlul asupra  executării deciziei  date se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte.

 

 

  Preşedintele şedinţei                                      __________________

 

 

  Avizat:

 Secretar al consiliului  raional                          Ludmila ȚURCANU

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.07/–XXVII                                                                                   din 10.12.2020                                                                                   or. Cantemir

Cu privire la  situația în apicultura

 în raionul Cantemir

 

În temeiul art. 43 alin. (1) lit (s), art 46 alin. (1) din Legea nr. 436/ 2006, privind administraţia publică locală, Legii apiculturii  nr.70/2006   examinînd avizele comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei  consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului și protecția mediului, Consiliul Raional Cantemir

                                                                        

D E C I D E:


     01. Se ia act de nota informativă  prezentată de direcția agricultură, economie și relații funciare privind situația în apicultură.

 

     02. Se pune în sarcina drecției  agricultură, economie și relații funciare să prelungească procesul de informare a apicultorilor cu noile procese tehnologice și procedura de subvenționare  in domeniul respectiv pe parcursul anului 2021.

 

03.Decizia se aduce la cunoștința  factorilor de decizie,  se afișează  pe panoul informativ, se publică pe site-ul consiliului raional și în Registrul de Stat al actelor locale.

  

   04.Controlul asupra  executării deciziei  date se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului și protecția mediului.

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                      __________________

 

 

  Avizat:

 Secretar al consiliului  raional                          Ludmila ȚURCANU

 

 

Elaborat:                                                          Larisa VÎLCU

Direcția agricultură,

economie și relații funciare  

 

 

 

          Anexă

la decizia consiliului rational

nr.07/-XXVII din 10.12.2020

NOTĂ INFORMATIVĂ

                                   Cu privire la  situația în apicultura în raionul Cantemir

 

    La data de1 noiembrie 2020  pe teritoriul  r. Cantemir  oficial activeaza 270 de apicultori care dețin 8510 familii de albini, in mediu la un apicultor  revine  circa 31 familii. Cel mai bine apicultura este dezvoltată in localitătile care au pe teritoriu păduri ,așa cum este s.Cociulia ,Plețeni,Baimaclia ,Ciobalaccia.Numărul de apicultori și familii față de anul 2019 s-a majorat  cu 43 de apicultori si 989 familii, și vreau să accentuez ca numărul de apicultori prelungește să crească. Majorarea numărului de apicultori se lămurește prin  faptul că,  mierea produsă  in R.Moldova este foarte solicitată  în țările europene. Alt stimul care provoacă dezvoltarea apiculturii este și faptul că,                                                                                                              apicultorii se  folosesc de o susținere din partea Statului la  subvenționare. Statul compensează50% din cheltuelile efectuate la procurarea familiilor de albine, mătcilor,inventarului .                                                                                                              În anul curent in r. Cantemir s-a produs circa 297 tone de miere.                                                                     Insă,  cu părere de rău , nu-i chiar așa de dulce viața de apicultor.Apicultorii din raion, da și din Republică se întîlnesc cu o mulțime de probleme, principala dintre care este neînțelegerea cu agenții economici care cultivă diferite culturi în preajma stupinei ,folosesc fertilizanți nelicenziați pe teritoriul republicii ,ori nu respectă legea apiculturii  nr.70 din 30-03-2006 Capitolul IV art.13 punctul 5 alin.,,a’’ si,,b’’ unde se etipulează  că ,,Persoanele fizice si juridice care intenționeaza să aplice mijloace chimice la tratarea terenurilor sunt obligați să prezinte din timp primăriilor graficul de tratare a terenurilor cel puțin cu 7 zile înainte de începutul tratamentului, denumirea preparatului ,precum și gradul lui de nocivitate și primariile la rîndul său să informeze apicultorii “.

O altă problemă cu care se întilnesc apicultorii,  sunt prețurile mici la producția din apicultură pe care o ofera companiile care se ocupă de  exportul producției.                                                                                     Pe teritoriul raionului activează așa apicultori ca: Bordea Gheorghe,Antonov Vasile , care nu odată au fost menționați cu diplome de onoare la diferite expoziții apicole  petrecute pe teritoriul Republicii și în afară(România).   

   Se mai mîndrește raionul cu tinerii apicultori,  frații Moisa Victor și Gheorghed din s.Pleșeni care dețin o stupină cu peste 600 familii.

        

 

            Șef, direcţia agricultură,

          economie şi relaţii funciare                                                   Larisa VÎLCU

                                                                                                             

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

                                                                D E C I Z I E                                             

nr.07/ -XXVII                                                          din 10.12.2020

or. Cantemir

                                                                                                     

     Cu privire la  constituirea Comisiei

  de consultări și negocieri colective la

 nivel teritorial

 

      În temeiul art.43(2)  din Legea privind administrația publică locală nr.436/2006, Legii nr.245/2006 privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură și la nivel teritorial, Hotărîrii nr.3/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură și la nivel teritorial, examinând avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte,Consiliul Raional

D E C I D E  :

01.Se  constituie  Comisia de consultări și negocieri colective la nivel teritorial   după cum urmează:

                            reprezentanții autorității publice locale de nivelul II

1.1. Iurie MIHAESCU, vicepreşedinte al raionului, președintele comisiei;

1.2.Pavel CULICOVSCHI , consilier raional.      

1.3.Viorica MUNTEANU , șef –adjunct, direcția asistență socială  și protecție a familiei ;

1.4.Angela DANALACHI, șef,  direcția raională  pentru  ocuparea forței de muncă.                                      

                                               Membrii  supleanți:

1.5.Victoria  KUȘNIRENCO  , consilier raional ;

1.6. Diana ROTARU, specialist principal, aparatul președintelui raionului.

              Reprezentanți ai sindicatelor:

 

2.1.Ludmila ȚURCANU, președinte AST  Federația SINDASP;

2.2.Svetlana MIHAILOV,  președinte,  Federația Sindicatului ,,Sănătatea”;

2.3.Svetlana GUȚULEAC, președinte, Federația Sindicatului ,,Sănătatea”;

2.4.Vera  ZAHARIA, Sindicatul  ,,COMUNICAȚII”;

                                          

                                                      Membrii  supleanți:

2.5.Natalia MATCAȘ, președinte, Federația Sindicatului Educației și Științei;

2.6.Aurelia NECHIT, președinte Sindicatul lucrătorilor din cultură.

 

Reprezentanți ai patronatelor:

3.1.Constantin PUTREGAI, președinte  CAP ,,Glia”

3.2.Savelii RÎBACOV , conducător SRL ,,VersonAgro” ;

3.3.Victor CULICOVSCHI,  fondator SRL ,,Vita Culicovschi”;

3.4.Nicolae COVALI, director SRL  ,,Covali&Co”;

                        Membrii  supleanți:

3.5. Anatoli APETRI, conducător  SRL ,,Ceseida”;

3.6. Ion STIHARU , conducător GȚ,,Ion Stiharu”.

 

   03.Decizia se aduce la cunoștința persoanelor vizate, se afișează pe panoul informativ și se publică în Registrul de Stat al actelor locale în termen de 10 zile

 

  04.Control executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte.

 

 

         

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                  ________________

  

 Avizat:  

Secretar al consiliului raional                                   Ludmila ŢURCANU

 

 

 

 

Republica Moldova                                                          Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                             Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.07/-XXVII                                                                  din 10.12.2020                             

or.Cantemir

       

  Cu  privire la acordare premiului anual

pentru rezultatele activității în anul 2019

 

 În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, art.211 din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,  Hotărârea Guvernului nr. 811 din 11.11.2020 privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019 și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 180/2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare,

 

D E C I D E :

 

01.Se acordă premiu anual pentru rezultatele activității în anul 2019, în mărime de 50% din salariul de bază, persoanelor cu funcție de demnitate publică care au activat în perioada anului 2019 conform anexei nr.01 ( se anexează).   

02.Se acordă premiu anual pentru rezultatele activității în anul 2019, în mărime de 50% din salariul de bază, șefilor de subdiviziuni și secretarului Consiliului raional Cantemir conform anexei nr.02 ( se anexează).

   03.Contabilitatea aparatului președintelui raionului (contabil-șef, dna Liliana DOBREA), contabilitățile subdiviziunilor consiliului raional vor efectua calculele necesare și achitarea în strictă conformitate cu Regulamentul privind modul de calculare și plată a premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019.

  04.Decizia se aduce la cunoștința persoanelor vizate, se afișează pe panoul informativ și se publică  în Registrul de Stat al actelor locale.

  05.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

Președintele ședinței:                                             _______________

 

Avizat:

Secretar al Consiliului raional                               Ludmila ȚURCANU

 

Elaborat: Diana ROTARU_______________

specialist aparatul președintelui raionului

 

Coordonat: Veaceslav COZMA_____________

Șef ,direcție finanțe

 

 

 

 

Anexa nr.01

la decizia consiliului raional

 nr.07/-XXVII din 10.12.2020

 

 

Lista persoanelor

Cu funcții de demnitate publică care au activat în anul 2019

 

 

Nr.d/o

Numele Prenumele

Funcția deținută

Perioada activată

1

CIOBANU Andrei

Președintele raionului

01.01.2019-21.11.2019

2

CIOBANU Andrei

Vicepreședintele raionului

21.11.2019-31.12.2019

3

BAZILEVICI Anatolie

Vicepreședintele raionului

01.01.2019-21.11.2019

4

DIMCEA Ion

Vicepreședintele raionului

01.01.2019-21.11.2019

5

BUTUC Sergiu

Vicepreședintele raionului

01.01.2019-21.11.2019

6

ICHIM Anatoli

Președintele raionului

21.11.2019-31.12.2019

7

PUPĂZAN Emil

Vicepreședintele raionului

21.11.2019-31.12.2019

8

MIHAESCU Iurie

Vicepreședintele raionului

21.11.2019-31.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.02

la decizia consiliului raional

 nr.07/-XXVII din 10.12.2020

 

 

Șefii de subdiviziuni și secretarul

Consiliului raional Cantemir

 

 

Nr.d/o

Numele Prenumele

Funcția deținută

Perioada activată

1

Țurcanu Ludmila

Secretar al Consiliului raional

01.01.2019-31.12.2019

2

Vîlcu Larisa

Șef,  Direcția agricultură, economie și relații funciare

01.01.2019-31.12.2019

3

Mocanu Valeriu

Șef,  Direcția construcții, gospodărie comunală, dezvoltare locală și regională

01.01.2019-31.12.2019

4

Manoli Tatiana

Șef,  Direcția Generală Învățământ

01.01.2019-31.12.2019

5

Cozma Veaceslav

Șef , Direcția Finanțe

01.01.2019-31.12.2019

6

Munteanu Viorica

Șef,  Direcția asistență socială și protecția familiei

01.01.2019-21.11.2019

7

Butuc Sergiu

Șef,  Direcția asistență socială și protecția familiei

21.11.2019-31.12.2019

8

Toderici Sergiu

Șef,  Serviciul cultură și turism

01.01.2019-31.12.2019

 

 

 

 

Diana ROTARU,

specialist principal, aparatul președintelui raionului

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

                                                                D E C I Z I E                                             

nr.07/ -XXVII                                                          din 10.12.2020

or. Cantemir

                                                                                                     

        Cu privire la examinarea

 cererii S.R.L.,,MICIV-HT

 

     În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, examinând avizele comisiei consultative de specialitate finante, buget, activitati economico-financiare si constructii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină si culte, Consiliul Raional

                                                                                                      

                                                D E C I D E:

 

 01.Se ia act de nota informativă ( se anexează).

  

  02.Consiliul Raional Cantemir nu acceptă scutirea de plata locațiune S.R.L.,,MICIV-HT   pentru perioada 12.03.2020-01.06.2020.

     

    03.Decizia în cauza se aduce la cunostintă S.R.L.,,MICIV-HT  , altor  factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin  înmânare, expediere,  afişare pe stand , se publică  pe site-ul consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

     

    04.Control executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,  activităţi economico -financiare şi construcţii.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                  ________________

  

 Avizat:  

Secretar al consiliului raional                                   Ludmila ŢURCANU

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

  Anexă

la decizia consiliului  raional 

nr.07/-XXVII   din   10.12.2020

 

Notă informativă

Cu privire la examinarea cererii S.R.L.,,MICIV-HT.

 

         Doamna Mariana TABUREANU, director  al S.R.L.,,MICIV-HT a înaintat în mod repetat cerere , nr. de intrare 634/5-1 din 23.09.2020 prin care solicită anularea plăților pentru locațiunea  spațiului comercial  din incinta Consiliului raional  pe perioada 12-03.2020-01.06.2020.

     Starea de urgență în țară a fost decretată  prin Hotărârea Parlamentului nr.55 din 17.03.2020

  Art. 1. –  Se declară stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie – 15 mai 2020.

   Art. 2. – Pe perioada stării de urgență, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova va emite dispoziții în vederea punerii în executare a următoarelor măsuri:

1) instituirea unui regim special de intrare și ieșire din țară;

2) instituirea unui regim special de circulație pe teritoriul țării;

3) introducerea regimului de carantină și luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii;

4) stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entitățile;

5) interzicerea desfășurării adunărilor, manifestațiilor publice și a altor acțiuni de masă;

6) dispunerea, la necesitate, a raționalizării consumului de alimente și de alte produse de strictă necesitate;

7) coordonarea activității mijloacelor de informare în masă privind:

a) informarea populației despre cauzele și proporțiile situației excepționale, despre măsurile întreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situații și protecția populației;

b) familiarizarea populației cu regulile de comportare în timpul situației excepționale;

c) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicații;

8) modificarea procedurii de numire în funcție și de destituire a conducătorilor agenților economici și ai instituțiilor publice;

9) interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepția cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;

10) chemarea cetățenilor pentru prestări de servicii în interes public în condițiile legii;

11) efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechizițiilor de bunuri în scopul prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor care au impus declararea stării de urgență;

12) efectuarea altor acțiuni necesare în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19).

  Art. 3. – Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Conform Dispoziției nr.1 din 18 martie 2020 a Comisia pentru Situații Exepționale a Republicii Moldova se stabilește că,

2. Reluarea, începînd cu data de 23 martie 2020, ora 00:00:

- a activităţii de comerţ cu amănuntul a articolelor igienico-sanitare, prin unităţile comerciale specializate;

-a activităţii de comerţ cu amănuntul prin intermediul magazinelor agricole specializate ce comercializează seminţe, produse de uz fitosanitar, furaje şi alte materii prime şi produse necesare în procesul tehnologic şi operaţional al producătorilor agricoli şi al companiilor din industria alimentară;

 - a activităţii de comerţ cu amănuntul prin intermediul magazinelor specializate a pieselor de schimb şi altor produse conexe serviciilor de deservire tehnică a unităţilor de transport şi utilajului agricol.

Instituțiile amplasate in incinta Consiliului raional au activat în perioada respectivă unele în regim obișnuit, alții au defășurat activitatea la distanță.

 Un act prin care se suspendă activitatea S.R.L.,,MICIV-HT” din incinta consiliului raional nu este emis.

 În situația de urgență decretată , aparatul președintelui raionului, subdiviziunile consiliului raional în perioada 30 martie- 3 aprilie , 7 aprilie -17 aprilie, 21 aprilie-24 aprilie, 27 aprilie-30 aprilie , au activat în regim normal specialiștii a căror prezență a fost necesară, alț specialiști au desfășurat activitate la distanță , unii specialiști au avut zilele libere, care ulterior au fost recuperate.

Reieșind din prevederile Dispoziției nr.1 din 18 martie 2020, pctul 2, liniuța1, de la data de 23 martie 2020  a fost permisă reluarea a activității de comerț cu amănuntul

a articolelor igienico-sanitare, prin unităţile comerciale specializate.

 S.R.L.,,MICIV-HT” se încadrează în prevederile respective, și în acest context nu se  acceptă scuitirea plății pentru locațiune în perioada 12.03.2020-01.06.2020.

 

 

 

Secretarul Consiliului raional Cantemir                             Ludmila ȚURCANU   

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

                                                                D E C I Z I E                                             

nr.07/ -XXVII                                                          din 10.12.2020

or. Cantemir

                                                                                                     

          Cu privire la aprobarea normei  didactice pentru

cadrele didactice de conducere a Şcolii de Arte “Valeriu

Hanganu” pentru  perioada  primului  semestru al anului

de studii  2020-2021 (septembrie-decembrie 2020)       

 

    În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006,  Legii  nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare  în sectorul  bugetar, Legii nr.176/2020, pentru modificarea unor acte normative, examinând demersul nr.35  din 09.09.2020 a Serviciului Cultură și Turism, avizele comisiei consultative de specialitate finante, buget, activitati economico-financiare si constructii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină si culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,  Consiliul Raional

                                                                                                      

                                                D E C I D E:

     01.Se aprobă norma didactică pentru cadrele didactice de conducere a  Scolii de Arte “Valeriu Hanganu”, pentru perioada primului semestru al anului de studii 2020-2021, ( septembrie-decembrie 2020),  mai mare decât norma didactică de 1,5 salariu de funcție, în limita bugetului aprobat pentru anul 2020, inclusiv din sursele colectate.  

     02.Decizia în cauza se aduce la cunostintă  Serviciului Cultură  si  Turism Cantemir, altor  factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin  înmânare, expediere,  afişare pe stand , se publică  pe site-ul consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

     03Executarea  deciziei se pune în sarcina dlui Sergiu TODERICI, șef serviciul cultură și turism.

    04.Control executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,  activităţi economico -financiare şi construcţii.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                  ________________

  

 Avizat:  

Secretar al consiliului raional                                   Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat: Sergiu TODERICI_________________

Șef ,  Serviciul Cultură și Turism

 

Coordonat:Veaceslav COZMA________________

Șef, Direcția Finanțe

 

                                                                                       Anexă

la decizia consiliului  raional 

nr.07/-XXVII   din   10.12.2020

 

 

Notă informativă

   Cu privire la aprobarea normei  didactice pentru cadrele didactice de conducere a Şcolii de Arte “Valeriu Hanganu” pentru  perioada  primului  semestru al anului de studii  2020-2021 ( septembrie-decembrie 2020)       

 

 

       În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, Legii nr 270/2018  privind sistemul unitar de salarizare  în sectorul  bugetar, in conformitate cu prevederile Hotaririi Guvernului Republicii Moldova nr.1231/2018, pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018, privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, Legii  nr.LP176/2020 pentru modificarea unor acte normative, Serviciul Cultura si Turism Cantemir, propune Consiliului Raional Cantemir, aprobarea normei didactice pentru perioada primului semestru al anului  de invatamint 2020-2021 (septembrie-decembrie 2020), cadrelor de conducere a Şcolii de Arte ,,V.Hanganu”, mai mare decit norma de 1,5 salarii de functie, dar nu mai mare de 2,0 salarii de functie in limita bugetului aprobat pentru anul 2020, inclusiv si din sursele colectate (plata parinteasca pentru instruirea copiilor).

 

 

 

Şef Serviciu Cultură şi Turism                                                    Sergiu  TODERICI

                                           

Republica Moldova                                                Республика Молдова

Consiliul Raional      Герб                                            Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

 

                                              D E C I Z I E                                    PROIECT

          nr.07/   -XXVII                                                         din 10.12.2020

                                                    or. Cantemir

 

    Cu privire la aprobarea dispoziției nr.130-N

din 04.11.2020 Cu privire la redistribuirea

cheltuielilor pe anul 2020

 

     În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436/2006, Legii privind finanțele publice locale nr.397/2003, deciziei consiliului raional nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020, examinând avizele  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, Consiliul Raional

 

D E C I D E :

 

     01.Se ia act de dispoziția președintelui raionului nr.130-N din 04.11.2020 Cu privire la redistribuirea cheltuielilor pe anul 2020 ( se anexează).

 

    02.Se  aprobă dispoziția președintelui raionului nr.130-N din 04.11.2020  Cu privire la redistribuirea cheltuielilor pe anul 2020.

 

   03.Decizia  se afișează pe panoul informativ,  se publică pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.

   

 

 

  Preşedintele şedinţei                                               _____________                         

 

   Avizat :                                                 

   Secretar  al consiliului  raional                         Ludmila ŢURCANU

                              

 

 Republica Moldova                                                Республика Молдова

Consiliul Raional      Герб                                            Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

 

                                              D E C I Z I E                                    PROIECT

          nr.07/   -XXVII                                                         din 10.12.2020

                                                    or. Cantemir

 

    Cu privire la aprobarea dispoziției nr.130-N

din 04.11.2020 Cu privire la redistribuirea

cheltuielilor pe anul 2020

 

     În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436/2006, Legii privind finanțele publice locale nr.397/2003, deciziei consiliului raional nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020, examinând avizele  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, Consiliul Raional

 

D E C I D E :

 

     01.Se ia act de dispoziția președintelui raionului nr.130-N din 04.11.2020 Cu privire la redistribuirea cheltuielilor pe anul 2020 ( se anexează).

 

    02.Se  aprobă dispoziția președintelui raionului nr.130-N din 04.11.2020  Cu privire la redistribuirea cheltuielilor pe anul 2020.

 

   03.Decizia  se afișează pe panoul informativ,  se publică pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.

   

 

 

  Preşedintele şedinţei                                               _____________                         

 

   Avizat :                                                 

   Secretar  al consiliului  raional                         Ludmila ŢURCANU

                              

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

  

 

D E C I Z I E

nr.07/-XXVII                                                                                          din 10.12.2020

or. Cantemir

     Cu privire la casarea bunurilor uzate

raportate la mijloacele fixe a Instituțiilor  

Serviciului Cultură si Turism Cantemir

 

    În temeiul art.43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr.435/2006, Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova nr.500/1998 Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul  Serviciului Cultură și Turism,  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico – financiare şi construcţii, Consiliul Raional Cantemir                                

                             DECIDE:

01.                      Se ia act de nota informativă privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele   fixe ( se anexează).

02.                      Se aprobă registrul nr.1  a  actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează).

03.                       Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Institutiilor Serviciului Cultură și Turism  (Colective populare,  Biblioteca nr.1,Casa Raională de Cultură, Scoala de Arte ,,V.Hanganu”),  forma nr. MF-4 (buget) la suma de 29160,14 (douăzeci si nouă mii una sută  saizeci ) lei, 14 bani.

04.                       Despre executarea deciziei în cauză Consiliul Raional  va fi informat la următoarea    şedinţă ordinară din trim. I,anul 2021.

05.                      Controlul asupra executăriii deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

           Preşedintele  şedinţei                                                 ______________

  

                   Avizat:

           Secretar  al consiliului raional                                  Ludmila ŢURCANU

 

           Elaborat: Sergiu TODERICI_____________

           Șef,Serviciul Cultura si Turism              

 

          Coordonat:  Veaceslav COZMA ________________

         Șef,Direcția Finanțe                                 

 

 

                                                                                       Anexă

la decizia consiliului  raional  

nr.07/-XXVII   din  10.12.2020

 

Notă informativă

cu privire la  casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe a

 Instituțiilor Serviciului Cultură si Turism Cantemir

 

Decizia este elaborată în legătură cu  necesitatea casării  bunrilor uzate raportate la mijloacele  fixe a Institutiilor Serviciului Cultură și Turism (Colective populare, Biblioteca nr.1, Casa Raională de Cultură, Scoala de Arte ,,V.Hanganu”),  care sunt uzate și  moral învechite.

        Analizând   gradul de uzură şi starea  tehnică a mijloacelor fixe incluse în Registrul nr.1, se propune casarea bunurilor la suma de 29160,14 (douazeci si nouă mii una sută saizeci) lei, 14 bani .  

Serviciul Cultura si Turism Cantemir,  vine cu propunerea către consiliul raional Cantemir pentru casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe şi scoaterea de la evidenţă contabilă a bunurilor Institutiilor Serviciului Cultură și Turism ( Colective populare, Biblioteca nr.1, Casa Raională de Cultură, Scoala de Arte ,,V.Hanganu”, Cantemir).

 

 

        Șef, Serviciul Cultură si Turism                               Sergiu TODERICI

                                                                                                                                                                     Anexă

la decizia consiliului raional

nr.07/-XXVII din 10.12.2020

Lista drumutrilor publice locale de nivel raional Cantemir selectate pentru lucrări de întreținere și reparație pe anul 2021

(în conformitate cu Proiectele Tehnice ) 

                                                                                                                                                                                  

Nr

d/o

Raionul Cantemir

Lungime drum

Alocații surse

mii lei

total

la reparatie

 

asfalt

pietruit

Asfalt

m.p.

 

1

L599

R35-Capaclia-Haragîș-Șamalia

( km 00+00—km 02+400)

7,3

13000

 

 

 

2

L603

R35 – Lărguţa – Cîrpeşti – G136

(km00+00—km 03+600)

12,20

21600

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

7100

 

                 

                                                                                                                                                                        

 

Șef direcție construcții, gospodărie comunală,

dezvoltare locală și regională                                                                                                  Valeriu Mocanu

                                                                                                                                                                                                                                                         Anexă

                                                                                                                                                                                                                    la decizia nr. 07 / --XXVI     din 10.12.2020

 

Programul

repartizării Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2021

 

Articolul de cheltuieli

Volumul de lucrări

 

notă

 

total

inclusiv

mii lei

%

 

1

2

3

4

5

 

Total

8756,6

100

8756,6

1

Întreținerea drumurilor

8756,6

 

8756,6

1.1

Inclusiv:

 

 

 

1000

 

 

 

 

1000

 

Întreținerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, profilarea  părții carosabile cu adaos de material, întreținerea terasamentului și sistemelor de evacuare a apelor, întreținerea lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: în caz de inundații, cu spălarea terasamentului și distrugerea podurilor, alunicări de teren etc.)

1.2

Întreținerea periodică și reparații curente-total

 

 

 

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.2.1) drumuri pietruite

 

 

 

 

1.2.2)drumuri asfaltate (egalizări și înlocuirea straturilor)

 

 

 

 

1.3

Lucrari pentru asigurarea securității rutiere (marcaj rutier, parapet metalic, înlocuirea și reparația indicatoarelor de circulație)

50

 

50

 

1.4

Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă (deszăpezirea, combaterea poleiului)

331,6

 

331,6

 

1.5

Crearea de spații verzi în zonele de protecție a drumurilor (plantarea arborilor și arbuștilor și întreținerea lor)

 

 

 

 

1.6

Evidența tehnică a drumurilor și implementarea sistemului de optimizare a lucrărilor de reparație și întreținere a lor

 

 

 

 

1.7

Administrarea drumurilor publice locale

75

 

75

 

2

Reparația drumurilor și construcțiilor inginerești

7100

 

7100

 

3

Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor

200

 

200

 

 

     Șef direcție construcții, gospodărie comunală, dezvoltare locală și regională                                                     Valeriu MOCANU                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 03.03.2021 Toatal vizitatori - 491116    Creat de Brand.MD