Prima / Consiliul Raional / Decizii  /  Decizii, sedinta extraordinara din 11.05.18

Decizii, sedinta extraordinara din 11.05.18 imprimare

16.05.2018      

 

 

 

                                                                                          Anexă

la decizia consiliului  raional                               

 nr.03/02-XXVI  din  11.05.2018

 

         Notă informativă la proiectul deciziei  privind modificarea deciziei  

     consiliului raional Cantemir „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în

 a doua lectură pe anul 2018”

 

        Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea alocării surselor financiare şi soluţionării diferitor probleme de ordin social.

       Astfel, la solicitarea autorităţilor publice locale de nivelul întîi– a primăriilor,  direcţiei construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională şi administraţiei consiliului raional Cantemir

  1. Se propune de alocat din soldul mijloacelor cu caracter general existente la 01.01.2018 la contul consiliului raional, suma de -  8658,2  mii lei după cum urmează:

      1.1 ─ 110,0 mii lei la subprogramul 5802 „ Reţele şi conducte de gaz” inclusiv

         ─ Primăriei Goteşti 110,0 mii lei pentru gazificarea localităţii Goteşti.

      1.2 ─ 693,0 mii lei  la subprogramul 6402 „ Dezvoltarea drumurilor”inclusiv:

         ─ Consiliului raional Cantemir – 693,0 mii lei pentru implementarea proiectului investiţional la obiectul „ Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare din s. Stoianovca raionul Cantemir”

       1.3 ─ 80,0 mii lei la subprogramul 7003 „Securitatea ecologică a mediului”” inclisiv:

           ─ Primăriei Coştangalia  - 80,0 mii lei pentru lichidarea consecinţelor alunecărilor de teren pe strada  „ Trei Castele”, care a avut loc în anul 2017.

1.4 ─ 260,0 mii lei  la subprogramul 7502 „ Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale” inclisiv:

─ Primăriei Cania  - 60,0 mii lei pentru construcţia izvorului în preajma zonei de odihnă şi agrement s.Cania ( stadion) pe traseul naţional R-37.

─ Primăriei Ţîganca  - 150,0 mii lei pentru amenajarea scuarului din preajma sediului primăriei Ţîganca.

─ Primăriei Coştangalia  - 50,0 mii lei pentru lichidarea gunoiştelor stihiinice formate.

1.5 ─ 235,0 mii lei la subprogramul 7505 „ Iluminarea stradală” inclusiv:

─ Primăriei Chioselia   - 200,0 mii lei pentru instalarea iluminării stradale în comuna Chioselia.

─ Primăriei Tartaul – 35,0 mii lei pentru procurarea a 45 de complete de iluminare stradală

LED – 30 Wat ( felinar, cronşteiner, fotoelement, fir electric).

1.6 ─ 150,0 mii lei la subprogramul 8019 „ Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii” inclusiv:

   ─ Primăriei Porumbeşti  - 150,0 mii lei pentru reparaţia Oficiului Medicilor de Familie.

1.7 ─ 300,0 mii lei la subprogramul 8502 „Dezvoltarea culturii” inclusiv:

   ─ Primăriei Cîrpeşti – 300,0 mii lei pentru reparaţia Casei de Cultură a satului Cîrpeşti.

1.8 ─ 20,0 mii lei la subprogramul 8602 „Sport” inclusiv:

─ Consiliului raional Cantemir – 20,0 mii lei pentru desfăşurarea sărbătorii „Zilei Sportului” la data de 26.05.2018.

1.9 ─ 150,0 mii lei la subprogramul 8802 „ Educaţie timpurie” inclusiv:

 ─ Primăriei Antoneşti  - 150,0 mii lei pentru reparaţia acoperişului de la grădiniţa de copii din s.Leca.

1.106660,2 mii lei Instituţiilor de învîămînt preşcolar, primar, secundar general, complimentar (extraşcolar) şi şcolii sportive se alocă soldurile mijloacelor băneşti neutilizate din anul precedent din contul transferurilor cu destinaţie specială primite de la bugetul de stat şi din bugetul raional, după cum urmează:

─ 336,0 mii lei  la subprogramul 8602 „ Sport”

   inclusiv

  -  Şcolii sportive  ─ 336,0 mii lei;   

 351,6 mii lei la subprogramul 8802 „ Educaţie timpurie”  

inclusiv:

- Şcolii – prumare grădiniţă Ghioltosu  ─. 121,0 mii lei;

- Şcolii primare- grădiniţă Acui              230,6 mii lei

─ 39,8 mii lei la subprogramul 8803 „ Învăţămînt primar”

inclusiv: - Şcoalii primare- grădiniţă Ghioltosu ─39,8 mii lei;

─2517,2 mii lei la subprogramul 8804 „Învăţămînt gimnazial”

inclusiv:

- Gimnaziului „A.Puşchin” Cantemir           - 470,6 mii lei;

- Gimnaziului „M.Eminescu”  Baimaclia       - 57,3 mii lei;

- Gimnaziului „V.Hanganu” Cociulia               - 3,7 mii lei;

      - Gimnaziului „V.Pîrvan” Goteşti                 - 243,7 mii lei;

     - Gimnaziului „ I.Creangă” Cania                    - 70,7 mii lei;

     - Gimnaziului Capaclia                                     - 75,9 mii lei;

     - Gimnaziului „N.Sulac” Sadîc                       - 172,0 mii lei;

     - Gimnaziului Cîietu                                         - 61,0 mii lei;

     - Gimnaziului „L.Chiriac” Antoneşti               - 52,8 mii lei;

     - Gimnaziului Plopi                                          - 23,1 mii lei;

     - Gimnaziului Larguţa                                    - 101,6 mii lei;

     -  Gimnaziului Haragîş                                     - 29,4 mii lei;

     - Gimnaziului „I.Vazov” Stoianovca                 - 2,1 mii lei;

     - Gimnaziului Lingura                                      - 25,9 mii lei;

     - Gimnaziului „G.Vieru” Coştangalia                - 8,0 mii lei;

     - Gimnaziului „N.Botgros” Chioselia                  - 4,4 mii lei;

     - Gimnaziul Enichioi                                          - 87,0 mii lei;

     - Gimnaziul Porumbeşti                                     - 89,3 mii lei;

     - Gimnaziului „M.Eminescu” Cantemir           - 240,3 mii lei;

     - Gimnaziul „ M.Sadoveanu” Hănăseni           - 157,6 mii lei;

     - Gimnaziul  Vişniovca                                      - 70,5 mii lei;

     - Gimnaziul „I.Cojocaru” Ţîganca                   - 172,5 mii lei;

     - Gimnaziului Cîşla                                              - 11,3 mii lei;

     - Gimnaziului „Delta” Tartaul                              - 14,2 mii lei;

     - Gimnaziului „Ştefan cel Mare” Cîrpeşti          - 249,0 mii lei;

     - Gimnaziului-grădiniţă „V.Curbet” Ţărăncuţa    - 23,3 mii lei.

  1990,1 mii lei la subprogramul 8806 „Învăţămînt liceal”

    inclusiv:

- Liceului teoretic „D.Cantemir” Cantemir             - 222,2 mii lei;

- Liceului teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia              - 155,0 mii lei;

- Serviciului de transportare a elevilor                  - 1264,3 mii lei;

- Consiliului raional la acţiuni generale

   Componenta raională                                           - 348,6  mii lei;

  1418,4 mii lei la subprogramul 8814 „Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi”

inclusiv:

- Centrului de creaţie a copiilor                              - 751,5 mii lei;

- Şcolii de arte „V.Hanganu” Cantemir                  - 640,3 mii lei;

- Taberei de odihnă                                                   - 26,1 mii lei;

- Olimpiade                                                                 - 0,5 mii lei

  7,1 mii lei la subprogramul 8815 „ Curriculum”

inclusiv:  BAC ─Examene     - 7,1 mii lei

 2. În conformitate cu Regulamentul privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.868 din 08,10,2014 „Cu privire la finanţarea în bază de cost standart per/elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general  din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea” se redistribuie alocaţiile bugetare între subprogramele programului  „Învăţămînt”,cod 88  în conformitate cu deciziile Consiliului de administrare a Direcţiei învăţămînt Cantemir nr.04/1 şi 04/2  din  07.05.2018  „ Cu privire la    alocarea mijloacelor financiare din componenta raională” suma de –2085,7 mii lei  din mijloacele financiare preconizate la  acţiuni generale  la consiliul raional, codul instituţie 02934, programul/subprogramul P1P2 cod 8806 „ Învăţămînt liceal”  pentru reparaţii capitale  şi dotarea instituţiilor de învăţămînt după cum urmează:

2.1 ─ pentru reparaţii capitale

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei de învăţămînt

Codul:

Suma,

 mii lei

APL

Instituţiei bugetare

Funcţiei F1F3

programul/ subprogramul P1P2

Activitatea

P3

Clasificaţiei economice Eco(K6)

1

Componenta raională

1125

 

0922

8806

00391

222990

-1649.2

1

I.P. Gimnaziul Larguţa

2307

01793

 

0921

 

8804

 

00201

 

311120

 

138,7

2

I.P.Gimnaziul “M.Sadoveanu „Hănăseni

 

2307

 

01798

 

0921

 

8804

 

00201

 

311120

 

266,1

3

I.P.Gimnaziul „Ştefan cel Mare”Cîrpeşti

2307

01786

0921

8804

00201

311120

1085,6

4

I.P.Gimnaziul Coştangalia

2307

01788

0921

8804

00201

311120

75,5

5

I.P.Gimnaziul Haragîş

2307

01792

0921

8804

00201

313120

83,3

2.2 ─ pentru dotarea blocurilor alimentare :

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei de învăţămînt

Codul:

Suma,  mii lei

APL

Instituţiei bugetare

Funcţiei F1F3

programul/ subprogramul P1P2

Activitatea

P3

1

Componenta raională

1125

 

0922

8806

00391

-436,5

1

 IP LT  „Nicolai Mihai”, s. Ciobalaccia        

 

2307

01785

 

0922

 

8806

 

00448

 

35,0

2

 IP Gimnaziul„Mihai Eminescu”, s. Baimaclia          

2307

14652

0921

8804

00448

16,8

3

IP  Gimnaziul „Valeriu Hanganu”  s. Cociulia

2307

15131

0921

8804

00448

35,0

4

 IP Gimnaziul ,,Delta” , s. Tartaul                            

2307

01845

0921

8804

00448

24,5

5

IP Gimnaziul ,,Mihail Sadoveanu”s.Hănăseni             

2307

01798

0921

8804

00448

20,0

6

IP Gimnaziul „Ion Cojocaru”,s. Ţiganca                 

2307

01847

0921

8804

00448

16,0

7

IP Gimnaziul „Ion Creangă”, S.Cania     

2307

14653

0921

8804

00448

21,6

8

IP Gimnaziul „ Mihai Eminescu”, or. Cantemir          

2307

01797

0921

8804

00448

19,0

9

IP Gimnaziul „Nicolae Botgros” , s. Chioselia

2307

01783

0921

8804

00448

25,0

10

Instituţia Publică Gimnaziul „Nicolai Sulac”             

2307

01801

0921

8804

00448

18,0

11

IP Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, s. Cîrpeşti

2307

01786

0921

8804

00448

17,0

12

IP Gimnaziul ,, Libomir Chiriac”, s. Antoneşti           

2307

14648

0921

8804

00448

8,0

13

IP Gimnaziul Cîietu                                

2307

14655

0921

8804

00448

21,0

14

IP Gimnaziul ,,Grigore Vieru”, s. Coştangalia

2307

01788

0921

8804

00448

22,0

15

IP Gimnaziul Haragîş

2307

01792

0921

8804

00448

20,0

16

IP Gimnaziul Lingura

2307

01794

0921

8804

00448

22,0

17

IP Gimnaziul Plopi                                 

2307

01799

0921

8804

00448

25,0

18

IP Gimnaziul Porumbeşti

2307

01800

0921

8804

00448

12,0

19

IP Gimnaziul   s.Vişniovca           

2307

01850

0921

8804

00448

25,7

20

IP Gimnaziul- Grădiniţă Cîșla

2307

01784

0921

8804

00448

16,3

21

IP Gimnaziul – Grădiniţa ,V. Curbet” s. Ţărăncuţa

2307

15644

0921

8804

00448

16,6

                 

 

       În legătură cu cele expuse mai sus se modifică anexele nr.1 şi nr.2 la decizia nr 08/04- XXVI din 07.12.2017 „ Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018”

       La nota în cauză se anexează tabelele nr.1 şi nr.2  care includ modificarea indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2018 , resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2018.

 

 

                Preşedintele şedinţei                                                                 Sorin Hmeli

                Secretarul împuternicit

           a consiliului raional  Cantemir                                                            Victoria Balan

               Şeful direcţiei finanţe Cantemir                                                        V.Cozma

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                           Anexă la decizia Consiliului rainal nr03/02-XXVI din 08.05.2018

Tabelul nr.1

                                                                                                              la  nota informativă

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale

           bugetului  local de nivelul II pe anul 2018

 

Denumirea

Cod

Eco

Suma, mii lei

Pînă la modificare

Modificarea

Suma modificată

      I . VENITURI ,  total

1

135578,0

 

135578,0

inclusiv:

 

 

 

 

- Transferuri  de la bugetul de stat

 

126151,3

 

126151,3

- Tansferuri din fondul republican de susţinere socială a populaţiei către fondurile locale de susţinere socială a populaţiei

 

 

 

 

 

1348,5

 

 

 

 

1348,5

     II. Cheltuieli şi active nefinanciare,

        în total

2+3

138973,7

      + 8658,2

147631,9

      III. Sold bugetar

1 - ( 2+3

-3395,7

- 8658,2

                - 12053,9

      IV. Surse de

         finanţare

 

3395,7

8658,2

12053,9

       V. Datorii

5

0

 

0

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei

910

  23161,2

 

23161,2

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei

930

- 19765,5

8658,2

- 11107,3

 

     Şeful direcţiei finanţe Cantemir                                               V.Cozma

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                           Anexă la decizia Consiliului rainal nr03/02-XXVI din 08.05.2018

 Tabelul nr.2

                                                                                                                                                la nota informativă  

  

Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe

pe anul 2018    

                                                                                                                   

Denumirea

Cod

Suma,mii lei

Pînă la modificare

Modificarea

Suma,

modificată

1

2

3

4

5

Cheltuieli  şi active  nefinanciare, în  total

(2+3)

138973,7

           + 8658,2

147631,9

   Servicii de stat cu destinaţie generală

01

 

 

 

Resurse , total

 

9811,1

 

9811,1

Resurse generale

100

8098,1

 

8098,1

Resurse colectate de autorităţi / instituţii bugetare

297

1713,0

 

1713,0

Cheltuieli, total

300

9811,1

 

9811,1

Exercitarea guvernării

0301

5295,7

 

5295,7

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

0302

711,0

 

711,0

Politici şi management în domeniul bugetar- fiscal

0501

1882,3

 

1882,3

Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie

0802

 

1922,1

 

1922,1

Apărarea naţională

 

02

 

 

 

Resurse, total

 

88,1

 

88,1

Resurse generale

100

88,1

 

88,1

Resurse colectate de autorităţi/instituţii

297

0

 

0

Cheltuieli,total

300

88,1

 

88,1

Servicii de suport în domeniul apărării

3104

88,1

 

88,1

Ordinea publică şi securitatea naţională

03

 

 

 

Resurse, total

 

630,0

 

630,0

Resurse generale

100

630,0

 

630,0

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

 

 

 

Cheltuieli, total

300

630,0

 

630,0

Ordine şi securitate publică

3502

80,0

 

80,0

Protecţie civilă şi apărarea împotriva incendiilor

3702

550,0

 

550,0

Servicii în domeniul economiei

04

 

 

 

Resurse, total

 

9905,5

+ 803,0

10708,5

Resurse generale

100

9905,5

+ 803,0

10708,5

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

0

 

0

Cheltuieli, total

300

9905,5

+ 803,0

10708,5

Politici şi management în domeniul agriculturii

5101

950,5

 

950,5

Reţele şi conducte de gaze

5802

 

+ 110,0

110,0

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

6101

 

640,4

 

 

640,4

Dezvoltarea drumurilor

6402

8314,6

+ 693,0

9007,6

Protecţia medfiului

05

 

 

 

Resurse ,total

 

 

+ 80,0

80,0

Resurse generale

100

 

+ 80,0

80,0

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

 

297

 

 

 

Cheltuieli,total

300

 

+ 80,0

80,0

Securitatea ecologică a mediului

 

7003

 

 

+ 80,0

 

80,0

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale

 

 

06

 

 

 

Resurse,total

 

 

+ 495,0

495,0

Resurse generale

100

 

+ 495,0

495,0

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

 

297

 

 

 

Cheltuieli, total

300

 

+ 495,0

495,0

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale

 

7502

 

 

+ 260,0

 

260,0

Iluminarea stradală

7505

 

+ 235,0

235,0

Ocrotirea sănătăţii

07

 

 

 

Resurse, total

 

1719.0

+ 150,0

1869,0

Resurse generale

100

1719.0

+ 150,0

1869,0

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

 

 

 

Cheltuieli, total

300

1719.0

+ 150,0

1869,0

Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii

 

8018

143.9

 

143,9

Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii

 

 

8019

 

1575.1

 

+ 150,0

 

1725,1

Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret

08

 

 

 

Resurse, total

 

7390.0

+ 656,0

8046,0

Resurse generale

100

7301.0

+ 656,0

7957,0

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

89,0

 

89,0

Cheltuieli,total

300

7390.0

+ 656,0

8046,0

Politici şi management în domeniul culturii

8501

562,0

 

562,0

Dezvoltarea culturii

8502

3699.0

+ 300,0

3999,0

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

8503

239,0

 

239,0

Sport

8602

2820,0

+ 356,0

3176,0

Tineret

8603

70,0

 

70,0

Învăţămînt

09

 

 

 

Resurse,total

 

97424.2

+ 6474,2

103898,4

Resurse generale

100

94995.9

+ 6474,2

101470,1

Resurse atrase de autorităţi/instituţii bugetare

297

2428.3

 

2428,3

Cheltuieli,total

300

97424.2

 + 6474,2

103898,4

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

2018,9

 

2018,9

Educaţie timpurie

8802

3131.8

+ 501,6

3633,4

Învăţămînt primar                           

8803

1062,3

+ 39,8

1102,1

Învăţămînt gimnazial       

8804

67051.8

+ 4567,9

71619,7

Învăţămînt liceal    

8806

16371.4

- 60,6

16310,8

Servicii generale în educaţie

8813

1142,0

 

1142,0

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

8814

6562,7

+ 1418,4

7981,1

Curiculum

8815

83,3

+ 7,1

90,4

Protecţia socială

10

 

 

 

Resurse,total

 

12005.8

 

12005,8

Resurse generale

100

10607.3

 

10607,3

Resurse fonduri speciale

296

1398,5

 

1398,5

Cheltuieli,total

300

12005.8

 

12005,8

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

9001

991,8

 

991,8

Protecţie a familiei şi copilului

9006

2740,6

 

2740,6

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

9010

6300,0

 

6300,0

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

1543.5

 

1543,5

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

9013

26,0

 

26,0

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

9019

403,9

 

403,9

 

 

                                                Şeful direcţiei finanţe                                               V.Cozma

 

 

                                                                                                                                                                                     

Anexa nr.1

                                                                                                              la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr.03/02-XXVI din 11.05.2018

 

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale

           bugetului local de nivelul II pe anul 2018

 

 

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

      I . VENITURI ,  total

1

135578,0

inclusiv:

 

 

- Transferuri  de la bugetul de stat

 

126151,3

- Tansferuri din fondul republican de susţinere socială a populaţiei către fondurile locale de susţinere socială a populaţiei

 

 

 

1348,5

     II. Cheltuieli şi active nefinanciare,

        în total

2+3

147631,9

      III. Sold bugetar

1 - ( 2+3

- 12053,9

      IV. Surse de finanţare

 

 12053,9

       V. Datorii

5

0

Soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei

910

23161,2

Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei

930

11107,3

 

 

 

              Secretarul împuternicit

              a consiliului raional  Cantemir                                                               Victoria Balan

 

                                                                                                                                                                                              Anexa nr.2                                                                                                                                                   

la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. 03/02-XXVI din 11.05.2018

 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe

pe anul 2018                                                                                                                        

Denumirea

Cod

Suma,

mii lei

1

2

3

Cheltuieli  şi active  nefinanciare, în  total

(2+3)

147631,9

   Servicii de stat cu destinaţie generală

01

 

Resurse , total

 

9811,1

Resurse generale

100

8098,1

Resurse colectate de autorităţi / instituţii bugetare

 

297

1713,0

Cheltuieli, total

300

9811,1

Exercitarea guvernării

0301

5295,7

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

 

0302

 

711,0

Politici şi management în domeniul bugetar- fiscal

 

0501

 

1882,3

Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie

 

0802

 

1922,1

Apărarea naţională

02

 

Resurse, total

 

88,1

Resurse generale

100

88,1

Resurse colectate de autorităţi/instituţii

297

0

Cheltuieli,total

300

88,1

Servicii de suport în domeniul apărării

3104

88,1

Ordinea publică şi securitatea naţională

03

 

Resurse, total

 

630,0

Resurse generale

100

630,0

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii

297

 

Cheltuieli, total

300

630,0

Ordine şi securitate publică

3502

80,0

Protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor

3702

550,0

Servicii în domeniul economiei

04

 

Resurse, total

 

10708,5

Resurse generale

100

10708,5

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

0

Cheltuieli, total

300

10708,5

Politici şi management în domeniul agriculturii

5101

950,5

Reţele şi conducte de gaze

5802

110,0

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

 

6101

 

640,4

Dezvoltarea drumurilor

6402

9007,6

Protecţia mediului

05

 

Resurse,total

 

80,0

Resurse generale

100

80,0

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

 

Cheltuieli, total

300

80,0

Securitatea ecologică a mediului

7003

80,0

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale

06

 

Resurse,total

 

495,0

Resurse  generale

100

495,0

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

 

Cheltuieli, total

300

495,0

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale

7502

260,0

Iluminarea stradală

7505

235,0

Ocrotirea sănătăţii

07

 

Resurse, total

 

1869,0

Resurse generale

100

1869,0

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

 

Cheltuieli,total

300

1869,0

Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii

8018

143,9

Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul sănătăţii

 

8019

 

1725,1

Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret

08

 

Resurse, total

 

8046,0

Resurse generale

100

7957,0

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

89,0

Cheltuieli,total

300

8046,0

Politici şi management în domeniul culturii

8501

562,0

Dezvoltarea culturii

8502

3999,0

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

 

8503

 

239,0

Sport

8602

3176,0

Tineret

8603

70,0

Învăţămînt

09

 

Resurse,total

 

103898,4

Resurse generale

100

101470,1

Resurse atrase de autorităţi/instituţii bugetare

297

2428,3

Cheltuieli,total

300

103898,4

 

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

2018,9

 

Educaţie timpurie

8802

3633,4

 

Învăţămînt primar                           

8803

1102,1

 

Învăţămînt gimnazial       

8804

71619.7

 

Învăţămînt liceal    

8806

     16310.8

Servicii generale în educaţie

8813

1142,0

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

8814

7981,1

Curiculum

8815

90,4

Protecţia socială

10

 

Resurse,total

 

12005,8

Resurse generale

100

10607,3

Resurse fonduri speciale

296

1398,5

Cheltuieli,total

300

12005,8

 

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

9001

991,8

 

Protecţie a familiei şi copilului

9006

2740,6

 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

 

 

9010

 

 

6300,0

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

1543,5

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

 

9013

 

26,0

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

 

9019

 

403,9

 

 

 

                        Secretarul împuternicit

              a consiliului raional  Cantemir                                                               Victoria Balan

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 27.03.2019 Toatal vizitatori - 304078    Creat de Brand.MD