Prima / Consiliul Raional / Decizii  /  Decizii sedinta CR, 07.12.17

Decizii sedinta CR, 07.12.17 imprimare

21.12.2017      

D E C I Z I E

nr.08/34-XXVI                                                                                           din 07.12.2017

or. Cantemir

 

        Despre demersul   Î.M. ,,Moldcell” SA cu

  privire la rezilierea contractului de locaţiune       

 

     În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 907 alin.2 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, demersului Î.M.,, Moldcell” S.A  nr.10756-11/17 din 16.11.2017 , examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act de nota despre demersul  Î.M.,, Moldcell” S.A  nr.10756-11/17 din 16.11.2017   cu privire la rezilierea contractului de locaţiune ( se anexează).

      02.Se acceptă rezilierea contractului de locaţiune nr.29/17 ,,L”   din 11.01.2017 de la  data de 31 decembrie 2017.

      03.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa  factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

     04.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru I al anului 2018.

    05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                           Vladimir Moldovanu    

  Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

nr.08/35 -XXVI                                                                                           din 07.12.2017

or. Cantemir

 

    Despre demersul  Î.M ,,Moldcell”S.A. cu privire

la semnarea contractului de acces pe proprietatea

 publică

 

           În temeiul art. 43 (1) lit. c)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Legii nr.28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice,Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1434 din 29.12.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor  maxime  pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii ,comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

D E C I D E :

 

       01.Se ia act de nota despre demersul Î.M ,,Moldcell”S.A. cu privire la semnarea contractului de acces pe proprietatea publică .

 

    02.Se aprobă conţinutul contractului de acces pe proprietatea publică. ( se anexează).

 

    03.Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl Andrei Ciobanu, în numele Consiliului raional Cantemir să semneze contractul  de acces pe proprietatea publică negociat cu reprezentanţii

Î.M ,,Moldcell”S.A. pe o perioadă de 3 ( trei ) ani..

 

     04.Decizia se  aduce la cunoştinţa Î.M ,,Moldcell”S.A., publicului şi alor factori interesaţi în termen de 10 zile.

 

     05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

Preşedintele  şedinţei                                                             Vladimir Moldovanu    

    Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.08/36 -XXVI                                                                                           din 07.12.2017

or. Cantemir

     Despre demersul    Î.M. ,,Orange Moldova” S.A.

 cu  privire la rezilierea contractului de locaţiune        

      În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 907 alin.2) din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,  demersului Î.M.,,Orange Moldova ” S.A nr.47 din 10.11.2017, examinînd avizele  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                                          D E C I D E :

        01.Se ia act de nota despre demersul Î.M.,,Orange Moldova ” S.A. nr.47 din 10.11..2017 cu privire la rezilierea contractului de locaţiune ( se anexează).

      02.Se acceptă rezilierea contractului de locaţiune nr.RENT/120187 /TD   din 01.01.2017 de la  data de 31 decembrie 2017.

      03.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

     04.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru I al anului 2018.

    05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

Preşedintele  şedinţei                                                             Vladimir Moldovanu    

    Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.08/37 -XXVI                                                                                           din 07.12.2017

or. Cantemir

 

   Despre demersul  Î.M ,,Orange Moldova”S.A.

cu privire la semnarea contractului de acces pe

proprietatea publică

 

           În temeiul art. 43 (1) lit. c)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Legii nr.28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice,Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1434 din 29.12.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor  maxime  pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată  a infrastructurii fizice, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

D E C I D E :

 

       01.Se ia act de nota despre demersul Î.M ,,Orange Moldova”S.A. cu privire la semnarea contractului de acces pe proprietatea publică .

 

02. Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl Andrei Ciobanu, în numele Consiliului raional Cantemir să negocieze clauzele contractului  de acces pe proprietatea publică cu reprezentanţii

Î.M ,,Orange Moldova”S.A..

 

     03.Consiliul raional Cantemir va examina contractul  de acces pe proprietatea publică, negociat,   la o şedinţă ulterioară.

 

   04. Decizia se  aduce la cunoştinţa Î.M ,,Orange Moldova”S.A., publicului şi alor factori interesaţi în termen de 10 zile.

 

   05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

Preşedintele  şedinţei                                                             Vladimir Moldovanu    

    Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.08/38 -XXVI                                                                                           din 07.12.2017

or. Cantemir

     Despre  demersul  Î.M.,,Apă-Canal Cantemir”

 cu privire la darea în locaţiune a 5(cinci) birouri

   În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-910 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435-XVI  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea  publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate,  demersului  nr. 101 din 24.11.2017 al Î.M. „ Apă-Canal Cantemir”, examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,  Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act de nota despre demersul,  nr.  101 din 24.11.2017  al Î.M. „ Apă-Canal Cantemir”    cu privire la darea în locaţiune a 5( cinci) birouri ( se anexează).

      02.Se acceptă darea în locaţiune prin negocieri directe   din data de 01 ianuarie  2018,   pentru o perioadă de 1 (unu) ani a 5 ( cinci) birouri , cu suprafaţa totală de  87 m2 în incinta Consiliului raional Cantemir, etaj 6,  situat pe adresa: or.Cantemir, str.Trandafirilor,2 pentru  oficii ale administraţiei Î.M. „ Apă-Canal Cantemir”. 

     03.Se aprobă conţinutul contractului de locaţiune, model, ( se anexează).

     04.Se împuterniceşte preşedintele raionului să încheie şi să  semneze contractul de locaţiune  cu  Î.M. „ Apă-Canal Cantemir”    în condiţiile Legii Bugetului  de stat pe  anul 2018.

      05.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa dlui Valeriu Cepeleaga, Administrator, Î.M. „ Apă-Canal Cantemir”  , factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

     06.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru II al anului 2018.

    07.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

Preşedintele  şedinţei                                                             Vladimir Moldovanu   

   Contrasemnată:                                                               

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.08/50 -XXVI                                                                                          din 07.12.2017

or. Cantemir

        Cu privire la casarea bunurilor uzate,

raportate la  mijloacele fixe a IP Liceul Teoretic

,,N.Mihai”Ciobalaccia

În temeiul art. 43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006,Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05.1998 Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe” , examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

DECIDE:

   01.Se ia act de nota  privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe a IP  Liceul Teoretic,,Nicolae Mihai” Ciobalaccia,     (se anexează) .

  02. Se casează bunurile raportate la mijloace fixe a IP Liceul teoretic “Nicolae Mihai” Ciobalaccia.

   03.Se aprobă registrul  actelor  mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează) .

  04.Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Centrului de Sănătate Cantemir, la suma (valoarea de întrarea) de 42180 (patruzeci şi două  mii  una sută optzeci) lei 00 bani (se anexează ).

   05.Despre executărea deciziei în cauză se va informa consiliul raional la şedinţa  ordinară din trim.  I , anul  2018.

   06.Controlul executării deciziei  în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii .

Preşedintele  şedinţei                                                             Vladimir Moldovanu    

    Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E      

                                                                                             

   nr.08/13-XXVI                                                                                        din  07.12.2017                                                                                                

or. Cantemir

 

 

         Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la

       mijloacele fixe a Centrului de Sănătate Baimaclia

 

În temeiul art. 43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006,Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05.1998 Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe”, examinînd demersul  nr.84 din 20.11.2017 a Centrului de Sănătate Baimaclia, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,  Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

  01.Se ia act de nota informativă privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe, prezentată de Centrul de Sănătate Baimaclia,     (se anexează) .

 

  02.Se casează bunurile uzate , raportate la mijloacele fixe a Centrului de Sănătate Baimaclia.

 

  03.Se aprobă registrul  actelor  mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează) .

 

  04.Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Centrului de Sănătate Baimaclia, la suma  (valoarea de întrareaa) de 63402,35( şaizeci şi trei mii patru sute doi) lei, 35 bani (se anexează ).

 

  05.Despre executărea deciziei în cauză se va informa consiliul raional la şedinţa  ordinară din trim.  I , anul  2018.

 

   06.Controlul executării deciziei  în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii .

   Preşedintele şedinţei                                                 Vladimir Moldovanu

    

      Contrasemnată:

 Secretar al consiliului raional                                     Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E      

                                                                                             

   nr.08/19-XXVI                                                                                        din  07.12.2017                                                                                                

or. Cantemir

 

 

       Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la

       mijloacele fixe a Centrului de Sănătate Goteşti

 

În temeiul art. 43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05.1998 Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe” ,examinînd demersul  nr.37 din 20.11.2017 a Centrului de Sănătate Goteşti,  avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte, comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului, Consiliul Raional

 

 

DECIDE:

 

      01.Se ia act de nota informativă privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe, prezentată de Centrul de Sănătate Goteşti, (se anexează) .

 

    02.Se casează bunurile raportate la mijloacele fixe a CS Goteşti.

 

    03.Se aprobă registrul  actelor  mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează) .

 

     04.Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Centrului de Sănătate Goteşti, la suma (valoarea de întrarea) de 33787,96(treizeci şi trei  mii  şapte sute optzeci şi şapte  ) lei 96 bani (se anexează ).

 

   05.Despre executărea deciziei în cauză se va informa consiliul raional la  următoarea şedinţa  ordinară din trim.  I , anul  2018.

 

     06.Controlul executării deciziei  în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii .

    Preşedintele şedinţei                                                Vladimir Moldovanu

          Contrasemnată:

   Secretar al consiliului raional                                 Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E      

                                                                                             

   nr.08/11-XXVI                                                                                                           din  07.12.2017                                                                                                

or. Cantemir

 

 

         Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la

       mijloacele fixe a Centrului de Sănătate Cantemir

 

               În temeiul art. 43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006,Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05.1998 Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe”,examinînd demersul  nr.312/01-6 din 21.11.2017 a Centrului de Sănătate Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

  01.Se ia act de nota informativă privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe, prezentată de Centrul de Sănătate Cantemir,     (se anexează) .

 

  02.Se casează bunurile uzate  raportate la mijloacele fixe.

 

  03.Se aprobă registrul  actelor  mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează) .

 

  04.Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Centrului de Sănătate Cantemir, la suma  (valoarea de întrare) de 285101,77(două sute optzeci şi cinci mii  una sută unu  ) lei 77 bani (se anexează ).

 

  05.Despre executărea deciziei în cauză se va informa consiliul raional la şedinţa  ordinară din trim.  I , anul  2018.

 

   06.Controlul executării deciziei  în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii .

    Preşedintele şedinţei                                                        Vladimir Moldovanu

       Contrasemnată:

   Secretar al consiliului raional                                           Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E      

                                                                                             

   nr.08/15-XXVI                                                                                                           din  07.12.2017                                                                                                

or. Cantemir

 

 

                Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la

       mijloacele fixe a Centrului de Sănătate Cociulia

 

În temeiul art. 43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006,Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05.1998 Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe”,examinînd demersul  nr.15 din 22.11.2017 a Centrului de Sănătate Cociulia, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

   01.Se ia act de nota informativă privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe, prezentată de Centrul de Sănătate Cociulia,     (se anexează) .

 

   02.Se casează bunurile uzate raportatea la mijloacele fixe a CS Cociulia.

 

   03.Se aprobă registrul  actelor  mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează) .

 

   04.Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Centrului de Sănătate Cociulia, la suma  (valoarea de întrare) de 185311,38( una sută optzeci şi cinci mii trei sute unsprezece ) lei 38 bani (se anexează ).

 

   05.Despre executărea deciziei în cauză se va informa consiliul raional la şedinţa  ordinară din trim.  I , anul  2018.

 

   06.Controlul executării deciziei  în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii .

    Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

       Contrasemnată:

   Secretar al consiliului raional                                           Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.08/48 –XXVI                                                                                     din 07.12.2017                                                                                   or. Cantemir

 

      Despre  desemnarea reprezentantului consiliului raional

 în instanţele de judecată în litigiile privind  legalitatea deciziilor

adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice

 şi aprobarea conţinutului procurii

 

     În temeiul art.43,alin. (1), litera m) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.77,78,81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30.05.2003, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte ,comisiei consultative de specialitate  probleme sociale: : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

               

                                                D E C I D E :

 

   01. Doamna Natalia Savva, specialist principal, direcţia finanţe se desemnează reprezentantul Consiliului raional Cantemir în instanţele de judecată în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice pentru l (unu) ani, de la data de 07.12.2017 pînă la data de 07.12.2018.

 

  02.Se aprobă  conţinutul procurei reprezentantului consiliului raional în instanţele de judecată în litigiile privind legalitatea   deciziilor adoptate şi în cele  care rezultă din raporturile cu alte   autorităţi publice prezentat în anexă.

 

  03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanei desemnate, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

  04.Se abrogă decizia Consiliului Raional Cantemir nr.02/33-XXVI din 24.09.2015            ” Despre  desemnarea reprezentantului consiliului raional în instanţele de judecată în litigiile privind  legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice şi aprobarea conţinutului procurii”.

 

  05.Informaţia despre rezultatele activităţii reprezentantului consiliului raional în instanţele de judecată se va prezinta  consiliului raional în trimestru IV, anul 2018 sau după caz, la solicitarea consiliului raional.

  06.Controlul executării deciziei prezente se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte.

   Preşedintele şedinţei                                                            Vladimir Moldovanu                

     Contrasemnată :

  Secretar al consiliului  raional                                             Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.08/26 -XXVI                                                                                          din 07.12.2017

or. Cantemir

    Despre închiderea serviciului de asistenţă Parentală profesionistă Culicovschi Raisa şi Culicovschi Vasile din satul Coştangalia, raionul Cantemir

În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii  privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994, art.115, 148, 149, 150, 151, 152, 153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standarele minime de calitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 760 din 17.09.2014, în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, cererii personale a dnei Culicovschi Raisa despre închiderea serviciului de asistenţă parentală profesionistă Culicovschi Raisa şi Culicovschi Vasile din satul Coştangalia, raionul Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional,

D E C I D E:

01.  Se ia act de nota despre închiderea serviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă Culicovschi Raisa şi Culicovschi Vasile din satul  Coştangalia raionul Cantemir (se anexează).

02.  Serviciul de asistenţă parentală profesionistă sus vizat îşi va închide contul bugetar şi extrabugetar  în trezoreria teritorială Cantemir.

03.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir.

04.  Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina, vicepreşedintelui raionului Cantemir pe  probleme sociale.

05.  Decizia intră în vigoare la momentul adoptării.

06.  Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile şi se expediază Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova.

07.  Informaţia despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului Raional în trimestrul I, anul  2018 de către Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir.

08.  Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

   

    Preşedintele  şedinţei                                                               Vladimir Moldovanu     

    Contrasemnată:   Secretar al consiliului raional               Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.08/31 -XXVI                                                                                          din 07.12.2017

or. Cantemir

       Despre  demersul  ,, NG PRODUCTION” SRL

  cu privire la rezilierea contractului   locaţiune 

    În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 907 alin.2din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,  demersului, nr.de înregistrare 1068 din 28.09.2017 al  ,, NG PRODUCTION” SRL  , examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,   Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act de nota despre demersul,  nr.de înregistrare  1068 din 28.09.2017 al ,, NG PRODUCTION” SRL    cu privire la rezilierea contractului de locaţiune ( se anexează).

      02.Se acceptă rezilierea contractului de locaţiune nr.50/17 ,,L”   din 17.02.2017 de la  data de 30 septembrie 2017.

      03.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa dnei Natalia Gordienco, Director General, ,,NG PRODUCTION” SRL, factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

     04.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru I al anului 2018.

    05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                             Vladimir Moldovanu   

     Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.08/49 -XXVI                                                                                           din 07.12.2017

or. Cantemir

 

    Cu privire la abrogarea deciziei consiliului raional

 nr.07/12-XXVI din 28.09.2017 Despre demersul IMSP

CS Cantemir privind darea în locaţiune a unui spaţiu

 în incinta instituţiei respective

 

     În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 907 alin.2) din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

   01.Se ia act de nota informativă cu privire la abrogarea deciziei consiliului raional nr.07/12-XXVI  din 28.09.2017  Despre demersul IMSP CS Cantemir privind darea în locaţiune a unui spaţiu în incinta instituţiei respective ( se anexează).

   02.Se abrogă decizia nr.07/12-XXVI din 28.09.2017  Despre demersul IMSP CS Cantemir privind darea în locaţiune a unui spaţiu în incinta instituţiei respective din următoarele considerente:

       02.1.  doamna  Olga Hîţu şef, IMSP Centrul de Sănătate Cantemir  a admis  încălcatrea procedurii de dare în locaţiune prin negocieri directe prevăzute la pctul 02 din decizia sus-indicată.

    02.2.  consiliul raional Cantemir în calitate de Comodant n-a permis Comodatarului , Centrului de Sănătate Cantemir,  reconstrucţia   holului instituţiei date.

    03. Se atenţionează cu privire la abrogarea deciziei consiliului raional nr.07/12-XXVI din 28.09.2017  „Despre demersul IMSP CS Cantemir privind darea în locaţiune a unui spaţiu în incinta instituţiei respective”.

    04.Se obligă  dna Olga Hîţu, şef, IMSP Centrul de Sănătate Cantemir să rezilieze contractul de locaţiune  încheiat cu ,,SRL COSGALMED”,cu sediul în or.Cahul, str.Mihail Frunze, nr.62, administrator dl Negru Alexei.

      05.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

      06.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru I al anului 2018.

    07.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

Preşedintele  şedinţei                                                               Vladimir Moldovanu     

     Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.08/40 - XXVI                                                                              din 07.12.2017                                                                                                                                                                                or. Cantemir

      Cu privire la aprobarea   Planului de Actiuni

 pentru anul 2018 de implimentare a Strategiei de

Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir

pentru anii 2016-2020

        În temeiul art. 49, alin 1, lit.d.)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, deciziei consiliului raional nr 07/01-XXVI din 23.06.2016 „Cu privire la aprobarea  Strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020” ,examinând proiectul Planului de Actiuni pentru anul 2018 de implimentare a strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020 ,  avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional,

D E C I D E:

01.  Se aprobă   Planul de Actiuni pentru anul 2018 de implimentare a Strategiei de Dezvoltare Socio -Economică  a raionului Cantemir pentru anii  2016-2020.

02.  Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional ,conducatorii institutiilor subordonate consiliului, vor întreprinde  măsurile necesare pentru îndeplinirea acţiunilor trasate.

 

03.  Se recomandă  consiliilor local de nivelul I primarilor  unitatilor teritorial - aministrative sa contribue la realizarea obiectivelor  stabilite.

 

04.  Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile.

05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Bazilevici Anatolie,

     vicepreşedinte al raionului.

Preşedintele şedinţei                                                                     Vladimir Moldovanu

     Contrasemnată :

Secretar al consiliului raional                                                      Ludmila Ţurcanu

 

                                                                                                                                                    Anexă

                                                                                                                        la  decizia consiliului raional 

                                                                                                                          nr.08/04 -XXVI din 07.12.2017

 

Nota informativă

la bugetul local de nivelui II pe anul 2018.

       

             Bugetul local de nivelul II pe anul 2018 este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.397- XVdin 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţele publice şi responsabilităţi bugetare şi notelor metodologice a Ministerului Finanţelor privind principiile de bază în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul 2018 şi estimărilor pe anii 2019-2020.

             Veniturile bugetului raional.

         La elaborarea părţii de venituri s-a ţinut cont de prevederile legislaţiei fiscale, cotelor stabilite, acumulărilor din teritoriu în anii precedenţi şi scontata veniturilor proprii pe anul 2017. Conform prevederilor art.4 şi 5 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale ( cu modificările şi completările ulterioare ) veniturile bugetului raional pe anul 2018 sînt formate din:

a)      venituri proprii;

b)      defalcări, conform cotelor procentuale, de la impozitele şi taxele de stat;

c)      Resurse atrase de instituţiile bugetare;

d)     Resurse fonduri speciale;

e)      Transferuri de la bugetul de stat cu destinaţie generală;

f)       Transferuri de la bugetul de stat cu destinaţie specială;

Pentru anul 2018 se preconizează venituri în bugetul local de nivelul II pe toate componentele bugetare în sumă de  135232,2 mii lei dintre care:

 a) Resurse generale         - 129749,2  mii lei;

 b) Resurse atrase de instituţiile bugetare            - 4084,5 mii lei;

 c) Resurse fonduri speciale              - 1398,5 mii lei.

Structura bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei economice pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019- 2020 se prezintă în tabelul ce urmează:                                                                                                                    

                                                                                                                Tabelul nr.1

 

 

 

Denumirea

 

 

 

Cod

Proiectul

pe anul 2018

   Estimat pe anii:

2019

2020

mii lei

%

din

total

mii lei

%

din

total

mii lei

%

din

total

 

I.Venituri, total

    1

135232,2

100,0

139146,4

100,0

147688,4

100,0

Inclusiv conform clasificaţiei economice ( K4 )

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice

1111

3677,9

2,7

3795,9

2,7

3893,4

2,6

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

1146

40,0

0,03

40,0

0,03

40,0

0,03

Taxe şi plăţi administrative

1422

    50,0

0,04

    50,0

0,04

   50,0

0,03

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

 

1423

 

4084,5

 

3,0

 

4069,5

 

2,92

 

4069,5

 

2,76

Amenzi şi sancţiuni

1431

  80,0

0,1

 80,0

0,1

80,0

0,1

Transferuri între bugetul de stat şi bugetul de nivelul II

 

1911

 

125951,3

 

93,13

 

129698,4

 

93,2

 

138104,7

 

93,5

Transferuri între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul  II

 

 

1913

 

 

  1348,5

 

 

1,0

 

 

1412,6

 

 

1,01

 

 

1450,8

 

 

0,98

                                                                                                                  

 

 

                             Denumirea

 

 

Cod

Proiectul

pe anul 2018

Estimat pe anii:

2019

2020

 

   %

  din

 total

mii lei

  %

 din

total

mii lei

  %

  din

 total

II. Cheltuieli şi active nefinanciare, total

 

2+3

 

135232,2

 

100,0

 

139146,4

 

100,0

 

147688,4

 

100,0

Inclusiv pe grupele principale:

 

 

 

 

 

 

 

Servicii cu destinaţie generală

01

9813,0

7,3

10426,9

7,5

11179,4

7,6

Apărarea naţională

02

88,1

0,1

97,8

0,1

105,7

0,1

Servicii în domeniul economiei

04

9875,6

7,3

11436,3

8,2

11574,3

7,8

Cultura, sport şi tineret

08

6952,5

5,1

7555,8

5,4

8133,3

5,5

Învăţămînt

09

96668,0

71,5

97647,3

70,2

103961,2

70,4

Protecţia socială

10

11835,0

8,7

11982,3

8,6

12734,5

8,6

 

III. Sold bugetar

1 –

( 2+3)

 

0

 

 

0

 

 

0

 

IV. Surse de finanţare

5

0

 

0

 

0

 

Datele din tabel denotă faptul , că proiectul  bugetul raional pe anul 2018 este structurat la venituri şi cheltuieli în sumă de – 135232,2  mii lei  Estimările pe anii 2019-2020 la venituri şi cheltuieli se prezintă în felul următor: anul 2019 – 139146,4 mii lei şi  anul 2020 – 147688,4 mii lei. Pe anii 2018-2020 nu este înregistrat sold bugetar şi nici surse de finanţare, deoarece s-a efectuat achitarea completă a

împrumutului recreditat între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II.

        În anul 2018 partea preponderentă din veniturile  bugetului raional o deţine transferurile de la bugetul de stat care constituie  - 125951,3 mii lei sau  93,13 la sută din total venituri. .

       Veniturile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei economice se prezintă în tabelul ce urmează:     

                                                                                                                                     Tabelul nr.2

 

             Denumirea

 

Cod     Eco

 ( K6)

Proiectul

pe anul 2018

Estimat pe anii:

2019

2020

 

mii lei

  %

  din

total

 

mii lei

%

din total

 

mii lei

%

  din

total

Venituri, total

 

  135232,2

100,0

139146,4

100,0

147688,4

100,0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe venitul reţinut din salariu

111110

3677,9

2,7

3795,9

2,7

3893,4

2,6

Taxa pentru apă

114611

40,0

0,03

40,0

0,03

40,0

0,03

Taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice la casele de schimb valutar

 

 142245

 

50,0

 

0,04

 

50,0

 

0,04

 

50,0

 

0,04

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

 142310

1685,5

1,2

1670,5

1,2

1670,5

1,13

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public

 

142320

 

2399,0

 

1,8

 

2399,0

 

1,72

 

2399,0

 

1,63

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul II

 

  143120

 

80,0

 

0,1

 

80,0

 

0,1

 

80,0

 

0,1

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar

 ( extraşcolar)

 

 

 

191111

 

 

 

91208,5

 

 

 

67,4

 

 

 

91889,8

 

 

 

66,0

 

 

 

97926,7

 

 

 

66,3

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

 

 

191112

 

 

   2373,5

 

 

1,8

 

 

   1648,7

 

 

1,2

 

 

    1648,7

 

 

1,1

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II pentru şcoli sportive

 

191113

 

 

2341,5

 

 

1,73

 

 

2487,8

 

 

1,8

 

 

 2662,3

 

 

1,8

Transferuri curente primite cu destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor

 

191116

   8314,6

 

6,1

 

 9719,3

 

7,0

 

   9719,3

 

6,6

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

191131

 

21713,2

 

16,1

 

23952,8

 

17,2

 

26147,7

 

17,7

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul II

 

191310

 

 1348,5

 

1,0

 

  1412,6

 

1,01

 

 1450,8

 

 0,98

      Datele din tabel denotă faptul, că bugetul local de nivelul II conform clasificaţiei economice pe 6 nivele

pe anul 2018 este alcătuit din 12 tipuri de venit. Partea preponderentă din totalul veniturilor revine transferurilor curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar ( extraşcolar ) care constituie 91208,5 mii lei sau 67,4 la sută,  transferurile curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II în sumă de 21713,2 mii lei sau 16,1 la sută şi transferurile curente primite cu destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor în sumă de 8314,6 mii lei sau 6,1 la sută..  Impozitul pe venitul reţinut din salariu pentru anul 2018 este preconizat în sumă de 3677,9 mii lei  ceea ce constutuie 2,7 % din total venituri.

       În partea de venituri sînt incluse resursele atrase de către instituţiile publice de la prestarea serviciilor cu plată calculate în baza actelor normative în vigoare şi resursele atrase  de la darea în locaţiune a patrimoniului public. Pentru anul 2018 la articolul „ Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare”  sînt preconizate 4084,5 mii lei  ceea ce constituie  3,0 la sută din total venituri dintre care:

- Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                       - 1685,5  mii lei;

- Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public     - 2399,0 mii lei.

                Cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale se prezintă în

tabelul ce urmează:

                                                                                                                                           Tabelul nr.3

 

 

Denumirea

 

Cod

F1-F3

Proiectul

pe anul 2018

        Estimat pe anii:

2019

2020

 

mii lei

% din total

 

mii lei

%

din

total

 

mii lei

   %

din

total

Cheltuieli  şi active

 nefinanciare ,total

 

(2+3)

 

135232,2

 

100,0

 

139146,4

 

100,0

 

147688,4

 

100,0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

Autorităţi legislative şi executive

0111

5041,0

3,7

5334,0

3,8

5626,0

3,8

Servicii bugetar- fiscale

0112

1850,0

1,4

2035,0

1,5

2199,0

1,5

Alte servicii generale

0133

711,0

0,5

782,0

0,6

845,0

0,6

Alte servicii de stat cu destinaţie generală

 

0169

 

2211,0

 

1,6

 

2275,9

 

1,6

 

2509,4

 

1,7

Alte servicii în domeniul apărării naţionale

 

0259

 

88,1

 

0,1

 

97,8

 

0,1

 

105,7

 

0,1

Alte servicii în domeniul agriculturii

 

0429

 

938,0

 

0,7

 

1032,0

 

0,7

 

1115,0

 

0,7

Construcţii

0443

623,0

0,5

685,0

0,5

740,0

0,5

Transport rutier

0451

8314,6

6,1

9719,3

7,0

9719,3

6,6

Servicii de sport şi cultură fizică

0812

2591,5

1,9

2762,8

1,8

2959,3

2,0

Servicii pentru tineret

0813

70,0

0,1

77,0

0,1

83,0

0,1

Servicii în domeniul culturii

0820

3738,0

2,8

4109,0

3,0

4436,0

3,0

Alte servicii în domeniul culturii

0861

553,0

0,4

607,0

0,4

655,0

0,4

Educaţie timpurie          

0911

2845,7

2,1

2139,2

1,5

2210,4

1,5

Învăţămînt primar

0912

1062,3

0,8

1057,9

0,8

996,8

0,7

Învăţămînt gimnazial

0921

66106,8

48,9

65836,1

47,3

69656,0

47,2

Învăţămînt liceal

0922

16870,2

12,5

18196,5

13,1

19909,3

13,5

Învăţămînt nedefinit după nivel

0950

6646,0

4,9

6967,6

5,0

7461,7

5,0

Servicii afiliate învăţămîntului

0960

1142,0

0,8

1256,0

0,9

1357,0

0,9

Alte servicii în domeniul învăţămîntului

0989

1995,0

1,5

2194,0

1,6

2370,0

1,6

Protecţie în caz de incapacitate de muncă

1012

6300,0

4,7

6894,7

5,0

7376,7

5,0

Protecţie a familiei şi copilului

1040

2740,6

2,0

2291,8

1,6

2435,8

1,6

Protecţie împotriva excluziunii sociale

1070

1398,5

1,0

1462,6

1,1

1500,8

1,0

Administrare în domeniul protecţiei sociale

1091

966,0

0,7

1063,0

0,8

1149,0

0,8

Alte servicii de protecţie socială

1099

429,9

0,3

270,2

0,2

272,2

0,2

 Clasificaţia funcţională este un nomenclator care codifică funcţiile sectorului bugetar în conformitate cu standardele aprobate de Guvern. Pentru anul 2018 cheltuielile bugetului local de nivelul II se descriu în 24 de funcţii. Ponderea cea mai mare din totalul  cheltuielilor revine funcţiei „ Învăţămînt gimnazial” –  48,9%, urmată de funcţia „Învăţămînt liceal” – 12,5 %, „ Transport rutier „ –6,1 %, „ Învăţămînt nedefinit după nivel” – 4,9 %, „ Protecţie în caz de incapacitate de muncă” – 4,7 % , „ Autorităţi legislative şi executive „ – 3,7 %, „ Servicii în domeniul culturii” – 2,8 %, „ Servicii de sport şi cultură fizică – 1,9 %  e.t.c.

   Sinteza cheltuielilor fundamentate pe  subprograme  a bugetului local de nivelul II  pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2020 se prezintă, în tabelul ce urmează:

                                                                                                                                               Tabelul  nr.4

                                                                                                                                                               (mii lei)

Subprogramul

Proietul pe anul 2018

Estimat pe anii:

Denumirea

Codul

      2019

       2020

1

2

3

4

5

Cheltuieli  şi active nefinanciare,total

 

( 2+3 )

 

        135232,2

 

139146,4

 

147688,4

Servicii cu destinaţie generală

 

9813,0

10426,9

11179,4

Exercitarea guvernării

0301

5041,0

5334,0

5626,0

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

 

0302

 

711,0

 

782,0

 

845,0

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal

0501

1850,0

2035,0

2199,0

Gestionarea fondului de rezervă şi intervenţie

0802

2211,0

2275,9

2509,4

Apărarea naţională

 

88,1

97,8

105,7

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale

3104

88,1

97,8

105,7

Servicii în domeniul economiei

 

9875,6

11436,3

11574,3

Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei

 

 

5101

 

 

938,0

 

 

1032,0

 

 

1115,0

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

 

6101

 

623,0

 

685,0

 

740,0

Dezvoltarea drumurilor

6402

8314,6

9719,3

9719,3

Cultura, sport şi tineret

 

6952,5

7555,8

8133,3

Politici şi management în domeniul culturii

 

8501

 

553,0

 

607,0

 

655,0

Dezvoltarea culturii

8502

3499,0

3846,0

4152,0

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

 

8503

 

239,0

 

263,0

 

284,0

Sport

8602

2591,5

2762,8

2959,3

Tineret

8603

70,0

77,0

83,0

Învăţămînt

 

96668,0

97647,3

103961,2

Politici şi management în domeniul educaţiei          

 

8801

 

1995,0

 

2194,0

 

2370,0

Educaţie timpurie                    

8802

2845,7

2139,2

2210,4

Învăţămînt primar

8803

1062,3

1057,9

996,8

Învăţămîntul gimnazial

8804

66106,8

65836,1

69656,0

Învăţămîntul liceal

8806

16870,2

18196,5

19909,3

Servicii generale în educaţie

8813

1142,0

1256,0

1357,0

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

 

8814

 

6562,7

 

6884,3

 

7378,4

Curiculum

8815

83,3

83,3

83,3

Protecţia socială

 

11835,0

11982,3

12734,5

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

 

9001

 

966,0

 

1063,0

 

1149,0

Protecţie a familiei şi copilului

9006

2740,6

2291,8

2435,8

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

 

9010

 

6300,0

 

6894,7

 

7376,7

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

1398,5

1462,6

1500,8

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

 

9013

 

26,0

 

29,0

 

31,0

Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni

9019

403,9

241,2

241,2

Sold  bugetar

 

0

0

0

Surse de finanţare

 

0

0

0

 Datele din tabel denotă că bugetul  local de niveul  II  pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019 -2020

este structurat pe 11 programe şi 27 de subprograme. Cea mai mare pondere în volumul cheltuielilor pe

anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2020 revine programului 88  „ Învăţămîntul” care constituie:

  pe anul 2018 – 96668,0 mii lei sau 71,5 la sută; pe anul 2019 – 97647,3 mii lei sau 70,2 la sută,

 şi pe anul 2020 –103961,2 mii lei sau  70,4 la sută , urmat de următoarele programe:

- programul 90 „ Protecţia socială” în sumă pe anul 2018 – 11835,0 mii lei sau 8,8 la sută; pe anul 2019 – 11982,3 mii lei sau  8,6 la sută şi pe anul 2020 – 12734,5 mii lei sau 8,6 la sută;

– Programul 64 „ Dezvoltarea drumurilor” pe anul 2018 în sumă de 8314,6 mii lei sau 6,1 la sută şi pe anii 2019 -2020 sînt preconizate transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat pentru fiecare an cîte – 9719,3 mii lei ceea ce constituie corespunzător 7,0 şi 6,6 la sută

-  programul 85,86 „ Cultura, tineret şi spot ” : pe anul 2018 în sumă de – 6952,5 mii lei sau 5,1 la sută; pe anul 2019 – 7555,8 mii lei sau 5,4 la sută şi pe anul 2020 – 8133,3 mii lei sau 5,5 la sută. Celelalte programe ocupă o pondere mai joasă de 5 puncte  procentuale.

        Informaţia  privind efectivul de personal pe instituţii bugetare finanţate din bugetul local de nivelul II

se prezintă în tabelul ce urmează:

                                                                                                                                       Tabelul nr.5

                                                                                                                                                    Unităţi

 

Denumirea

 

Cod

Executat

pe anul

2015

Executat pe anul 2016

Aprobat pe anul 2017

Proiectul pe anul 2018

Estimat pe anii:

Grg1/

Org1i

F1

2019

2020

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

1125

 

01

 

53,5

 

      51,0

 

59,5

 

59,5

 

59,5

 

59,5

Servicii în domeniul economiei

 

1125

 

04

 

14,5

 

     10,0

 

14,5

 

14,5

 

14,5

 

14,5

Cultura şi sportul

2317

08

65,0

     67,0

73,0

73,0

73,0

73,0

 

2307

08

29,5

     27,11

34,5

34,5

34,5

34,5

Învăţămîntul

23,07

09

1154,81

1118,66

1146,02

1132,42

1132,42

1132,42

 

2317

09

44,5

48,08

52,34

54,84

54,84

54,84

Protecţia socială

2305

10

111,75

114,0

114,0

114,0

114,0

114,0

În total

 

 

1473,56

1435,85

1493,86

1482,76

1482,76

1482,76

     Pentru anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2019 efectivul de personal este preconizat cu o reducere de 45,03 unităţi în comparaţie cu aprobat pe anul 2016  în legătură cu reorganizarea unor instituţii din domeniul învăţămîntului.

     La prezenta notă informativă se prezintă tabele care reflectă evoluţia indicatorilor financiari a  bugetului raional în dinamică: indicatorii realizaţi în anul precedent, indicatorii aprobaţi pentru anul bugetar curent, indicatorii estimaţi pentru anul bugetar viitor şi estimările pentru doi ani ulteriori.

     Şeful  Direcţiei Finanţe                                                                           V. Cozma                                           

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 19.10.2018 Toatal vizitatori - 269567    Creat de Brand.MD