Prima / Consiliul Raional / Decizii  /  Decizii sedinta CR, 07.12.17

Decizii sedinta CR, 07.12.17 imprimare

21.12.2017      

D E C I Z I E

nr.08/43  - XXVI                                                                                           din 07.12.2017

                                                             or. Cantemir

Cu privire la trecerea în evidenţă militară a  cetăţenilor Republicii Moldova cu anul naşterii 2002 şi de vîrstă mai mare ce anterior nu au fost trecuţi în evidenţă militară, locuitori a raionului Cantemir  

     În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 , Legii nr.1245 – XV din 18.07.2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, p.23 lit.(g) a Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31.01.2001 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ – militară şi efectivul limită al organelor administrativ- militare”, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turismConsiliul Raional

DECIDE:

01.Să aprobă componenţa comisiei:

     1.1 pentru recrutarea-încorporarea tinerilor cu anul naşterii 2002, (anexa nr.1);

     1.2 medico-militară pentru examinarea medicală a recruţilor (anexa nr.2).

02.Şeful secţie administrativ-militară Cantemir va asigura trecerea în evidenţă militară a   cetăţenilor Republicii Moldova cu anul naşterii 2002 şi de vîrstă mai mare ce anterior nu au fost trecuţi în evidenţă militară, locuitori a raionului Cantemir.

03.Domnul  Iurie Mihaescu, şef al IMSP Spitalul Raional Cantemir şi dna Olga Hîţu, şef al IMSP CS Cantemir vor asigura în perioada de la 29.01.2018 pînă la 20.03.2018:                                                                                                                                

     03.1 activitatea comisiei medico-militară  pentru recrutarea tinerilor cu anul naşterii 2002; 

     03.2 păstrarea salariului mediu lunar la locul de muncă a medicilor implicaţi în procesul  de recrutare şi  condiţii optime în instituţiile medicale pentru efectuarea investigaţiilor medicale necesare.

     03.3 prezentarea preventivă (pînă la 30.11.2017)la secţia administrativ-militară  a listelor recruţilor cu a.n. 2002 care suferă de boli cronice şi sunt supuşi evidenţei medicale.

04. Domnul Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe va asigura transferul de surse financiare  pentru activitatea de recrutare, încorporare a tinerilor din contul  bugetului raional conform cheltuielilor planificate  pe anul 2018.

05. Primarii oraşului, comunelor, satelor vor asigura:

  5.1 transportarea şi prezenţa tinerilor la comisia medico-militară şi de recrutare;

    5.2 perfectarea şi prezentarea dosarele pentru recruţi conform graficului (anexa nr. 3);

06.Doamna Lilia Cebotaru şef direcţie generală învăţămînt va emite un ordin pentru  directorii de licee, gimnazii şi va asigura :

     06.1 efectuarea testării psihologice a testului („Raven”)  tinerilor cu anul naşterii 2002 şi prezentarea rezultatelor comisiei medico-militară;

     06.2participarea tinerilor născuţi în anul 2002 la comisia medico-militară conform graficului anexat;

     06.3 prezentarea listelor nominale a recruţilor din instituţiile de învăţămînt, care sunt la evidenţa medicului de familie cu diferite patologii secţiei administrativ-militare.

 07. Şeful Inspectoratului  de Poliţie  Cantemir, va oferi ajutor pentru recrutarea tinerilor.

 08. Se desemnează responsabil de executarea deciziei în cauză, dl Sergiu Butuc vicepreşedintele raionului .

 09. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drep, disciplină şi culte.     

 

  Preşedintele şedinţei                                                          Vladimir Moldovanu                          

       Contrasemnată :

Secretar  al consiliului  raional                                          Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.08/45-XXVI                                                                                          din 07.12.2017

or. Cantemir

 

             Despre completarea deciziei nr.02/38 –XXVI

din 24.09.2015 „Cu privire la împuternicirea preşedintelui

raionului de a exercita  atrubuţii suplimentare 

încredinţate de către consiliul raional”

 

            În temeiul art. 43 (2), 53 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995 , art.1651 din Codul Muncii al republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.837 din 06.07.2016 pentru aprobarea regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicalî, examinînd avizele comisiei consultative  de specialitate drept ,disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei  consultative de specialitate  agricultură, industrie,  amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional,

 

                                                                         D e c i d e :

 

   01.Se  completează decizia consiliului raional deciziei nr.02/38 –XXVI din 24.09.2015 „Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita  atrubuţii suplimentare  încredinţate de către consiliul raional” ,după cum urmează:

         În pct.01,se înclude lit . c)1 cu textul , “acordarea ajutorului material conducătorilor Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion”.

 

   02. Se înputerniceşte preşedintele raionului , dl Andrei Ciobanu, prin  act administrativ să desemneze în funcţe pe şeful-interimar  al Centrului de Sănătate Ciobalaccia  de la 01.01.2018 pînă la numirea în funcţie a titularului .

 

  03.Decizia în cauză se va aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şî publicului în termen de 10 zile. 

 

   04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative  de specialitate drept ,disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                              Vladimir Moldovanu

          Contrasemnată:

Secretar  al consiliului raional                                                               Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.08/45-XXVI                                                                                          din 07.12.2017

or. Cantemir

 

             Despre completarea deciziei nr.02/38 –XXVI

din 24.09.2015 „Cu privire la împuternicirea preşedintelui

raionului de a exercita  atrubuţii suplimentare 

încredinţate de către consiliul raional”

 

            În temeiul art. 43 (2), 53 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995 , art.1651 din Codul Muncii al republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.837 din 06.07.2016 pentru aprobarea regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicalî, examinînd avizele comisiei consultative  de specialitate drept ,disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei  consultative de specialitate  agricultură, industrie,  amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional,

 

                                                                         D e c i d e :

 

   01.Se  completează decizia consiliului raional deciziei nr.02/38 –XXVI din 24.09.2015 „Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita  atrubuţii suplimentare  încredinţate de către consiliul raional” ,după cum urmează:

         În pct.01,se înclude lit . c)1 cu textul , “acordarea ajutorului material conducătorilor Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion”.

 

   02. Se înputerniceşte preşedintele raionului , dl Andrei Ciobanu, prin  act administrativ să desemneze în funcţe pe şeful-interimar  al Centrului de Sănătate Ciobalaccia  de la 01.01.2018 pînă la numirea în funcţie a titularului .

 

  03.Decizia în cauză se va aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şî publicului în termen de 10 zile. 

 

   04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative  de specialitate drept ,disciplină şi culte.

Preşedintele  şedinţei                                                                              Vladimir Moldovanu

          Contrasemnată:

Secretar  al consiliului raional                                                               Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.08/45-XXVI                                                                                          din 07.12.2017

or. Cantemir

 

             Despre completarea deciziei nr.02/38 –XXVI

din 24.09.2015 „Cu privire la împuternicirea preşedintelui

raionului de a exercita  atrubuţii suplimentare 

încredinţate de către consiliul raional”

 

            În temeiul art. 43 (2), 53 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995 , art.1651 din Codul Muncii al republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.837 din 06.07.2016 pentru aprobarea regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicalî, examinînd avizele comisiei consultative  de specialitate drept ,disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei  consultative de specialitate  agricultură, industrie,  amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional,

 

                                                                         D e c i d e :

 

   01.Se  completează decizia consiliului raional deciziei nr.02/38 –XXVI din 24.09.2015 „Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita  atrubuţii suplimentare  încredinţate de către consiliul raional” ,după cum urmează:

         În pct.01,se înclude lit . c)1 cu textul , “acordarea ajutorului material conducătorilor Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion”.

 

   02. Se înputerniceşte preşedintele raionului , dl Andrei Ciobanu, prin  act administrativ să desemneze în funcţe pe şeful-interimar  al Centrului de Sănătate Ciobalaccia  de la 01.01.2018 pînă la numirea în funcţie a titularului .

  03.Decizia în cauză se va aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şî publicului în termen de 10 zile. 

    04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative  de specialitate drept ,disciplină şi culte.

Preşedintele  şedinţei                                                                              Vladimir Moldovanu

 

          Contrasemnată:

Secretar  al consiliului raional                                                               Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.08/47-XXVI                                                                                          din 07.12.2017

or. Cantemir

 

           Despre aprobarea Regulamentului

de conduită etică   a funcţionarilor publici

şi persoanelor cu funcţie de demnitate publică

din cadrul aparatului preşedintelui raionului

şi subdiviziunilor Consiliului Raional Cantemir

 

      În temeiul art. 43, alin. 2  din Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006, Legii  nr. 25 din  22.02.2008  privind Codul de conduită a funcţionarului public,  Legii nr. 768 din  02.02.2000 privind statutul alesului local, Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, Legii  integrităţii nr.82  din  25.05.2017, Legii nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale , examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,   Consiliul Raional

 

                                                         DECIDE:

    01. Se aprobă Regulamentul de conduită etică   a funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţie de demnitate publică din cadrul aparatului preşedintelui raionului

şi subdiviziunilor Consiliului Raional Cantemir (se anexează).

 

  02. Se recomandă consiliilor săteşti/comunale/orăşenesc să elaboreze şi să aprobe  un  Regulament  similar de  conduită etică  a funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţie de demnitate publică .

 

   03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa consiliilor săteşti/comunale/orăşenesc

din raion şi publicului prin postare pe ragina web a Consiliului raional afişare pe panourile informative şi expediere.

 

  04. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor   consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

Preşedintele  şedinţei                                                                              Vladimir Moldovanu

          Contrasemnată:

Secretar  al consiliului raional                                                               Ludmila Ţurcanu

 

 

 

D E C I Z I E

nr.08/ 46-XXVI                                                                                           din 07.12.2017

or. Cantemir

 

Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de combatere

 a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017- 2021

 

    Întru implementarea Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017 – 2021, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.342 din 26 mai 2017 şi ordinului Ministerului Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 563d  din 06.09.2017, privind implementarea  Hotărârii Guvernului nr.342 din 26 mai 2017 ”Cu privire la aprobarea  Programului național de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru  anii 2017-2021”,în baza Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009, privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, art. 43 alin.(2) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, în scopul reducerii morbidităţii şi mortalităţii populaţiei prin hepatitele virale B, C şi D, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte ,comisiei consultative de specialitate  probleme sociale: : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,  Consiliul Raional Cantemir

DECIDE:

            01.Se aprobă:

-          Programul Teritorial Cantemir de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017 – 2021, anexa nr.1;

    02. Se pune în sarcina IMSP Spitalul Raional Cantemir şi IMSP CS Cantemir  şefilor IMSP CS autonome şi directorilor instituţiilor medico – sanitare private de asistenţă medicală primară din raion:

-          realizarea Programului nominalizat şi prezentarea în caz de necesitate a propunerilor de rectificare a acestui Program, reieşind din condiţiile reale de pe teren;

-          a nominaliza prin ordin intern persoană responsabilă de monitorizarea, evaluarea, implementarea și raportarea activităților în domeniul hepatitelor virale;

-          informarea Consiliului raional şi a Consiliului de sănătate publică  rl Cantemir anual, în luna ianuarie, privind executarea acţiunilor prevăzute în Programul Teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017 – 2021;

  03.Se recomandă primarilor localităţii să examineze în cadrul şedinţei Consiliilor locale – situaţia la hepatite virale şi măsurile de profilaxie.

       04.Centrul de Sănătatea Publică Raional Cantemir (Medic şef sanitar de stat al raionului Cantemir, d-l Dumitru VRABIE):

·         de a  coordona şi monitoriza în limitele competenţei realizarea Programului nominalizat şi a prezenta Consiliului  raional Cantemir,   în caz de necesitate propunerile de îmbunătăţire a acestui Program;

·         va informa Consiliului Raional Cantemir, anual, privind executarea acţiunilor prevăzute în Program şi va propune măsuri de redresare a situaţiei şi de îmbunătăţire a programului.

     05.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se atribuie vice preşedintelui raionului şi Comisiei consultative de specialitate  probleme sociale: : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 Preşedintele  şedinţei                                                          Vladimir Moldovanu  

 

          Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E                                       

nr.08/ 02-XXVI                                                                                                        din 07.12.2017                                                                                      

or. Cantemir

 

           Cu privire la alocarea mijloacelor

       financiare din fondul de rezervă

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 18  din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.2003,  deciziei Consiliului raional   Cantemir nr.05/07-XXIII din 23.06.2005„Despre  Regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă a Consiliului raional şi utilizarea acestuiea” pct.4  ( cu modificările  ulterioare) examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

 

                                                                                  D E C I D E:

 

    01. Se alocă din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir – 60,0  mii lei inclusiv:

   -10,0 mii lei, acordarea ajutorului material  dnei Lupu Elena  or.Cantemir   pentru  reabilitare  şi tratament a fiicei Lupu Mădălina, anul naşterii 10.02.2006, invalid gradul I,  accidentată în anul  2015 ;

   -50,0  mii lei,  acordarea ajutorului material  dl Coroi Gheorghe ,  s.Baimaclia , raionul Cantemir pentru intervenţie chirurgicală costisitoare şi tratament după operaţie.

           

   02. Executarea deciziei se pune în sarcina preşedintelui raionului ,dlui  Ciobanu Andrei.

 

  03.Controlul executării prezentei decizii  se atribuie comisiei consultative de specialitate finanţe,buget,  activităţi economico-financiare şi construcţii.

         

   Președintele ședinței                                                          Vladimir Moldovanu

       Contrasemnată:

  Secretar  al consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

                                                                         D E C I Z I E                                       

nr.08/ 03-XXVI                                                                                                        din 07.12.2017                                                                                      

or. Cantemir

 

   Cu privire la modificarea deciziei nr.07/03-XXVI

din 08.12.2016 privind aprobarea  bugetului  local

de nivelul II în lectura a doua pe anul 2017

 

În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile art. 61 (1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii  bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 26 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legii nr. 230  din 10.11.2017 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016 şi Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015  , examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

D E C I D E:

          Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 07/03-XXVI din 08 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2017” cu modificările operate prin deciziile: nr.01/01-XXVI din 26.01.2017; 01/02-XXVI din 26.01.2017; nr.02/03-XXVI din 23.03.2017; nr.03/01-XXVI din 27.04.2017; nr.03/02-XXVI din 27.04.2017 şi 04/01-XXV din 11.05.2017; nr.05/04 – XXVI din 22.06.2017; nr. 05/05-XXVI din 22.06.2017;nr.06/04-XXVI din 27.07.2017; nr. 07/04 – XXVI din 28.09.2017 şi nr.  08/03 – XXVI din  07.12. 2017 se modifică şi se completează după cum urmează:

  1) În punctul 01 la venituri cifra „126710,5 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „ 129634,0 mii lei” şi la cheltuieli cifra „135826,5 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „139643,2 mii lei”.

  2) Anexa nr.1 din punctul 02 întitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2017”,  va avea un nou cuprins, conform anexei nr.1 la prezenta decizie.

  3) Anexa nr.2 din punctul 03 întitulată: „Componenţa veniturilor bugetului local de nivelul II pe anul 2017”, va avea un nou cuprins ,conform anexei nr.2  la prezenta decizie.

  4) Anexa nr.3 din punctul 04 intitulată: „ Volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate din bugetul local de nivelul II pe anul 2017” va avea un nou cuprins, conform anexei nr. 3 la prezenta decizie.

  5) Anexa nr.4 din punctul 05 întitulată: „ Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conforn clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2017”, va avea un nou cuprins, conform anexei nr 4  la prezenta decizie.

  6) Prezenta decizie se  aduce la cunoştinţă  factorilor  interesaţi şi publicului, prin plasare pe pagina web a consiliului raional ,prin afişare în locuri publice,  pe standul consiliului raional  în termenii stabiliţi de legislaţie.

  7) Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui  Ciobanu Andrei, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

           

   Președintele ședinței                                                          Vladimir Moldovanu

       Contrasemnată:

  Secretar  al consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

  

                                                                         D E C I Z I E                                       

nr.08/ 05-XXVI                                                                                                        din 07.12.2017                                                                                      

or. Cantemir

         Cu privire la executarea bugetului 

raional conform rezultatelor pe 9 luni a anului 2017

         În temeiul art. 43 (2),art.53,alineatul 1,litera „I” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, şi art. 29 (3)   din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional  constată, că pe 9 luni a anului curent  partea de venituri a fost executată cu 67,3 la sută şi  partea de  cheltuieli şi active nefinanciare  cu 58,6 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe anul 2017.Veniturile făra transferuri primite în cadrul bugetului public naţional au fost îndeplinite  în sumă de 6161,9 mii lei, ceea ce constituie 77,8 % din prevederile anuale, planul precizat pe anul 2017 fiind în sumă de 7921,3 mii lei .

     La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare ca: datoriile sistemului energetic şI comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare  ş.a.

       În baza celor expuse Consiliul raional

                                         D E C I D E:

  01.Se ia act de nota privind executarea bugetului raional conform rezultatelor pe 9 luni a  anului 2017  prezentată în anexă.

  02.Se obligă  Direcţia Finanţe (şef ,dl.Cozma Veaceslav)  în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate  conform rezultatelor  pe 9 luni  a  anului 2017 precum şi  să traseze măsuri de lichidare a  acestora.

  03.Se recomandă instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea  veniturilor preconizate la contul resurselor colectate de instituţii, să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat şi contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii nr.131 din 03.07.2015  privind achiziţiilor  publice în limitele precizate de alocaţii bugetare.

  04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

         Președintele ședinței                                                          Vladimir Moldovanu

       Contrasemnată:

  Secretar  al consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

  

                                                                         D E C I Z I E                                       

nr.08/06 -XXVI                                                                                                        din 07.12.2017                                                                                      

or. Cantemir

 

       Cu privire la casarea bunurilor

 uzate raportate la mijloacele fixe a

Direcţiei Finanţe

 

În temeiul art. 43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006,Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05.1998 Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe” ,examinînd demersul  Direcţiei  Finanţe, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,  Consiliul  Raional  Cantemir

 

DECIDE:

    01.Se ia act de nota informativă privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe, prezentată de   direcţia finanţe  (se anexează) .

   02.Se aprobă registrul  actelor  mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează) .

    03.Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a direcţiei finanţe  forma nr.MF-4 (buget) la suma de-19259( Nouăsprezece mii două sute cinzeci şi nouă) lei 55 bani (se anexează )    04.Despre executărea deciziei în cauză se va informa la  următoarea şedinţa  ordinară din trim.  I , 2018.

    05.Controlul executării deciziei  în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii .

   Președintele ședinței                                                          Vladimir Moldovanu

    Contrasemnată:

  Secretar  al consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

                                                                              D E C I Z I E                                       

nr.08/17 -XXVI                                                                                                        din 07.12.2017                                                                                      

or. Cantemir

 

    Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la

 mijloace  fixe a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05 1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul nr.89 din 20 noiembrie 2017 a dnei Corober Ecaterina , şef IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia şi a altor acte privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului, Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

01.  Se casează bunurile  uzate, raportate la mijloace fixe a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia conform anexelor nr.1, nr.2.

 

02.  Contabilitatea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Ciobalaccia va scoate în termen de 10 zile de la evidenţă bunurile indicate în anexe  .

 

03.  Despre executarea deciziei  date consiliul raional va fi informat în trimestrul II , anul 2018.

 

04.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir .

 

05.  Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi cultă.

 

   Președintele ședinței                                                          Vladimir Moldovanu

             Contrasemnată:

  Secretar  al consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

             D E C I Z I E

nr.08 /07  -XXVI                                                                                        din  07.12.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

      Despre  modificarea şi completarea deciziei nr.06/02-XXVI

 din 27.07.2017„Cu privire la participarea în cadrul Proiectului

Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756(2011)de

Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II”

 

     În temeiul  art. 4 alin. (1) lit. c) şi g), art. 5 din Legea Republicii Moldova  nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă,  art.43 alin. (1) lit. g) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Acordului-cadru de împrumut întru realizarea proiectului de Construcţie a Locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, semnat între Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la 16 iunie 2012, al Legii nr.182 din 11 iulie 2012 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut întru realizarea proiectului de Construcţie a Locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II  , semnat între Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei , întru realizarea proiectuluii de Construcţie a Locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, urmărind scopul atragerii finanţării construcţiei apartamentelor din rnul Cantemir cu statut de locuinţă în regim social pentru păturile social- vulnerabile , examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,  comisiei consultative de specialitate agricultură, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul raional Cantemir

 

D E C I D E :

 

 01.Se modifică şi se completeză decizia nr.06/02-XXVI din 27.07.2017„Cu privire la participarea în cadrul Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756(2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II”  după cum urmează:

02.Punctul 03 se modifică în următoarea redacţie:

Consiliul raional Cantemir se angajează să asigure partea de cofinanţare,  asumîndu-şi responsabilitatea pentru aportul calculat la suma de 1694,3 mii lei (fără calculul  TVA), echivalentul de 81 517 Euro,  costul bunului imobil fiind de 1018,5 mii lei, iar cheltuielile deja efectuate în sumă totală de 364,0 mii lei legate de proiectarea lucrărilor, expertiza proiectului (din  ele 312, 0 mii lei-lucrări de proiectare, 43,25 mii lei -serviciile de verificare a documentaţiei de proiect,  8, 75 mii lei – expertiza tehnică a obiectului,  8,33 mii lei – construcţia şi instalarea uşilor metalice, aportul financiar - 315,03 mii lei, echivalentul a 15 000 Euro) la suma totală a proiectului de 3652,44 mii lei , echivalentul 17 731 Euro , ceia ce constituie 46,39 % din costul total al proiectului.

03.Punctul 04 se modifică în următoarea redacţie:

Se împuterniceşte dl Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului,  să semneze contractul de împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei cu Ministerul Finanţelor la suma de  94 214 Euro şi Acordul de cooperare cu Unitatea de Implementare a Proiectului  de Consttrucţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II.

  04.Punctul 05 se complectează:

     Consiliul raional Cantemir  acceptă darea în gestiune către Unitatea de Implementare a Proiectului  de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II, a părţii sale de cofinanţare în sumă de 1694,3 mii lei, pe perioada de implementare a Proiectlui de  reabilitare a 10 apartamente a Blocului Locativ str.Trandafirilor, 12 or. Cantemir, în cadrul Proiectlui  Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756 (2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II.  

 

   05.Decizia  dată se expediază către Unitatea de Implementare a Proiectului  de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II, în vederea începerii procedurii de implementare a Proiectului de  reabilitare a 10 apartamente a Blocului Locativ str.Trandafirilor, 12 or.Cantemir în cadrul Proiectlui  Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756 (2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II.

 

  06.Decizia se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin expediere, înmânare, plasarea pe standul şi site-ul consiliului raional.

 

  07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina  comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .      

   Președintele ședinței                                                        Vladimir Moldovanu

       Contrasemnată:

  Secretar al consiliului raional                                          Ludmila Țurcanu

             D E C I Z I E

nr.08/32 -XXVI                                                                                           din 07.12.2017

or. Cantemir

 

 

       Despre  demersul  ,, REAL RADIO” SRL

  cu privire la rezilierea contractului de  locaţiune 

 

    În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 907 alin.2din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,  demersului, nr.de înregistrare 1095 din 05.10.2017 al  ,, REAL RADIO” SRL  , examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

 

        01.Se ia act de nota despre demersul,  număr de înregistrare  1095 din 05.10.2017 al ,,  REAL RADIO” SRL    cu privire la rezilierea contractului de locaţiune ( se anexează).

 

      02.Se acceptă rezilierea contractului de locaţiune nr.26/17 ,,L”   din 11.01.2017 de la  data de 30 septembrie 2017.

 

      03.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa dnei Victoria Rusu, Director General, ,,REAL RADIO” SRL, factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

 

     04.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru I al anului 2018.

 

    05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                           Vladimir Moldovanu    

  Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.08/33 -XXVI                                                                                           din 07.12.2017

or. Cantemir

 

 

       Despre  demersul  ,, GMG PRODUCTION” SRL

  cu privire la darea în locaţiune   a unui spaţiu

 

    În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-910 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435-XVI  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea  publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice,   demersului, nr.de înregistrare 1095 din 05.10.2017 al ,, GMG PRODUCTION” SRL, examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte,comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,  Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act de nota despre demersul,  nr.de înregistrare  1095 din 05.10.2017 al ,, GMG PRODUCTION” SRL    cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu  ( se anexează).

      02.Se acceptă darea în locaţiune  din data de 01 octombrie 2017,   pentru o perioadă de 1 (unu) ani a unui spaţiu de 18m2 pe acoperişul Consiliului raional Cantemir situat pe adresa: or.Cantemir, str.Trandafirilor,2 pentru   Antena de Emisie .

     03.Se aprobă conţinutul contractului de locaţiune, model, ( se anexează).

     04.Se împuterniceşte preşedintele raionului să încheie şi să  semneze contractul de locaţiune  cu ,,GMG PRODUCTION” SRL  în condiţiile Legii Bugetului  de stat pe anul respectiv şi  inclusiv pentru anul 2018.

      05.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa dlui Sergiu Latiş, Director General, ,,GMG PRODUCTION” SRL, factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

     06.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru II al anului 2018.

    07.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 Preşedintele  şedinţei                                                             Vladimir Moldovanu    

 Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                        

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 19.10.2018 Toatal vizitatori - 269571    Creat de Brand.MD