Prima / Consiliul Raional / Decizii  /  Decizii sedinta CR, 07.12.17(II)

Decizii sedinta CR, 07.12.17(II) imprimare

21.12.2017      

D E C I Z I E

      nr. 08/20  - XXVI                                                                               din 07.12.2017 

or. Cantemir

    Cu privire la Programul de repartizare

   a Fondului Rutier pe raionul Cantemir

   pentru anul 2018

     În temeiul art. 43 din Legea privind administraţia publică locală nr. .436-XVI din 28.12.2006, art.4 al.2,lit. (c)din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, art.art. 5 p. (2) „b”şi 8 p. 4.(1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.2003, art.art.5 p.(1,3) şi 11 din Legea Drumurilor nr.509 din 22.06.1995; Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.1468 din 30.12.2016, ”Privind aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale din Republica Moldova”, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,  Consiliul Raional

D E C I D E:

  01.Se aprobă  Programul de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2018  ( se anexează).

  02.Se împuterniceşte preşedintele raionului dl Andrei Ciobanu să opereze prin dspoziţia sa modificări la articole de cheltuieli a Programului vizat în limita alocaţiilor aprobate ,  cu perfectarea Listei drumurilor care urmează să fie reparate  conform anexei.

  03.Preşedintele raionului va organiza administrarea drumurilor publice locale cu utilizarea pentru aceste scopuri a mijloacelor prevăzute din Fondul Rutier.

  04.Despre executarea deciziei în cauză se va înformat Consiliul Raional în trimestru IV, anul  2018 de către preşedintele raionului

  05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor  interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

  06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe şi buget activităţi economico-financiare şi construcţii .     

 

       Preşedintele şedinţei                                                  Vladimir Moldovanu                                                     

             Contrasemnată:

        Secretarul Consiliului Raional                                Ludmila Ţurcanu                                 

D E C I Z I E

nr.08/21-XXVI                                                                                             din  07.12.2017

or. Cantemir

 

     Cu privire la reorganizarea unor instituţii de

 Învăţământ din raionul Cantemir  

 

                        În temeiul art.43 (2), 46 (1,2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, în conformitate cu art.21 (1) din Codul Educaţiei al Republii Moldova nr.152 din 17.07.2014, Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legii privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 cu modificările operate prin Legea nr.91 din 26.04.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.868 din 08.10.2014 ,,privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, în baza demersului Direcţiei Generale Învăţământ, având în vedere situaţia demografică în localităţile raionului, examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale şi turism , comisiei consultative de specialitate agricultură,  industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii, Consiliul Raional 

D E C I D E :

   01.Se ia act de nota privind reorganizarea instituţiilor de învăţământ din satul Cîşla, raionul Cantemir ( se anexează).

 

   02.Se aprobă reorganizarea instituţiilor de învăţământ din satul Cîşla, grădiniţa de copii şi Instituţia Publică Gimnaziul Cîşla, în Instituţia Publică Gimnaziu – grădiniţă Cîşla de la 01.09.2018.

 

   03.Direcţia Generală Învăţământ Cantemir, APL Cîşla vor  asigura funcţionalitatea instituţiilor reorganizate.

 

    04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Direcţiei Generale Învăţământ, APL Cîşla, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

05.Informaţia despre executarea sau mersul executării deciziei în cauză se va prezenta

  Consiliului Raional Cantemir la şedinţa ordinară din trim.IV ,anul 2018 de către şeful Direcţiei       Generale Învăţământ.

 

    06. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina dlui Butuc Sergiu, vicepreşedinte al   raionului, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

       Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

      

          Contrasemnată:

    Secretar al consiliului raional                                             Ţurcanu Ludmila

D E C I Z I E

      nr. 08/22  - XXVI                                                                                    din 07.12.2017 

or. Cantemir

Cu privire la  aprobarea actului primire-transmitere

a bunurilor Şcolii Profesionale  din  or. Leova

Consiliului raional Cantemir

       În temeiul  art. 43(2) din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  art.8, alineatul 4 din Legea nr.523-XVI din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii nr.435-XVI din 28.12. 2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările operate prin  Legea nr.91 din 26.04.2012 pentru completarea unor acte legislative, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat,  a subdiviziunilor , clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 901  din 31.12.2015, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.869 din 30.10.2017 Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile,examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate, agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional    

                                                                       D E C I D E :      

  01.Se aprobă actul de primire - transmitere   a  bunurilor  imobile din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, gestiunea Şcolii Profesionale din or.Leova în proprietatea publică a raionului Cantemir, gestiunea Şcolii Sportive Cantemir  ( se anexează).

  02.Direcţia Generală Învăţământ ( şef, dna Lilia Cebotaru) va asigra includerea în bilanţul contabil al subdiviziunii consiliului raional valoarea bunurilor indicate în actul de primire –transmitere. 

    03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi, publicului prin expediere şi plasarea pe site-ul  Consiliului raional în termen de 10 zile . 

    04.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.                                

 

       Preşedintele şedinţei                                                  Vladimir Moldovanu                                                     

             Contrasemnată:

        Secretarul Consiliului Raional                                Ludmila Ţurcanu     

D E C I Z I E

      nr. 08/23  - XXVI                                                                                     din 07.12.2017 

or. Cantemir

 

      Cu privire la aprobarea Planului local                                                                                                     anticorupţie pentru anii 2018-2020 al  

administraţiei  publice locale de

nivelul II Cantemir

 

      În temeiul art. 43, alin. 2, art. 46  din Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006, Legii  nr. 25 din  22.02.2008  privind Codul de conduită a funcţionarului public,  Legii  integrităţii nr. 82  din  25.05.2017, Legii nr. 133 din  17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale,  art. 4 alin.(3), din Legea nr. 435 –XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă,  Legea nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, Hotărîrea Parlamentului nr.56 din 30.03.2017 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie pe anii 2017-2020, p.3 al Hotărîrii Guvernului  nr.676 din 28.08.2017 privind aprobarea mecanismului de elaborare şi coordonare a planurilor sectoriale şi locale de acţiuni anticorupţie pe anii 2017-2020, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,  Consiliul Raional  Cantemir,

                                                                       DECIDE

01.  Se aprobă planul local anticorupţie pentru anii 2018-2020  al administraţiei publice  locale de nivelul II Cantemir, (anexa nr.1) şi structura- tip al raportului privind implimentarea Planului local anticorupţie pentru anii 2018-2020 al administraţiei publice locale de nivelul II Cantemir, (anexa nr.2).

 

02.  Dna Liudmila Ţurcanu, Secretar al Consiliului raional Cantemir  va aduce la cunoştinţă prezenta decizie persoanelor responsabile de realizarea acţiunilor anticorupţie.

 

    03.Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe pagina web a Consiliului raional Cantemir.

 

   04.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept disciplină şi culte.

 

                Preşedintele şedinţei                                                  Vladimir Moldovanu                                            

             Contrasemnată:

        Secretarul Consiliului Raional                                Ludmila Ţurcanu     

D E C I Z I E

      nr. 08/24  - XXVI                                                                                     din 07.12.2017 

or. Cantemir

 

           Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare

  şi funcţionare a Şcolii Sportive a raionului  Cantemir

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, examinînd avizele comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social –culturale şi turism,  Consiliul Raional

 

                                                                                  D E C I D E:

 

   01.Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Sportive a raionului Cantemir  ( anexa nr.01).

 

   02.Se aprobă Statul de personal a  Şcolii Sportive a raionului  Cantemir conform anexei nr.02.

       

   03.Se pune în sarcina  directorului Şcolii Sportive Cantemir , dlui Ion Cabac , să  prezinte spre coordonare  Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării Regulamentul aprobat.

 

   04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile .

 

05.Controlul executării prezentei decizii  se atribue comisiei consultative de specialitate

probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică , muncă , activităţi social –culturale şi turism.

       Preşedintele şedinţei                                                  Vladimir Moldovanu                                                     

             Contrasemnată:

        Secretarul Consiliului Raional                                Ludmila Ţurcanu     

D E C I Z I E

      nr. 08/25  - XXVI                                                                                     din 07.12.2017 

or. Cantemir

 

      Despre Acordul de colaborare între

Consiliul Raional Cantemir,și Asociația

Obștească”Concordia Proiecte Sociale”

 

Întemeiul art. 43(1), lit. t) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,examinînd nota informativă prezentată de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu și avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,   ConsiliulRaional

 

D E C I D E:

 

  01.Se ia act de nota informativă prezentată de către președintele raionului dl Andrei Ciobanu (se anexează).

  02.Se acceptă colaborarea între Consiliul Raional Cantemir și Asociația Obștească “Concordia  Proiecte Sociale.

   03.Se aprobă acordul de colaborare între Consiliul Raional Cantemir și Asociația Obștească ”Concordia Proiecte Sociale.

   04.Se împuterniceşte dl Andrei Ciobanu, președintele raionului, în numele Consiliului raional Cantemir să semneze Acordul de colaborare între Consiliul raional Cantemir și Asociația Obștească ”Concordia Proiecte Sociale.

   05.Decizia în cauză se prezintă Asociației Obștești  ”Concordia  Proiecte Sociale” în termen de 10 zile și se aduce la cunoștință publicului și persoanelor interesate.

    06. Informaţia cu privire la  executarea deciziei  va fi prezentată consiliului raional  în I trim., anul 2019.

    06. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir.

     07.Controlul executării prezentei decizii  se  pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

       Preşedintele şedinţei                                                  Vladimir Moldovanu                                                     

             Contrasemnată:

        Secretarul Consiliului Raional                                Ludmila Ţurcanu     

 

D E C I Z I E

      nr. 08/29 - XXVI                                                                                     din 07.12.2017 

or. Cantemir

 

     Cu privire la Încetarea contractului individual de

 muncă prin demisie cu  dna Corober Ecaterina,  şef, 

IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia

 

            În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  art.85 , alin.41 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,  art.4 alin.(21) din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995,  avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, cererii personale ,Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

 

01.   Se încetează  contractul individual de muncă prin demisie  cu dna Corober Ecaterina şef , IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  din data de 31.12.2017.

 

02.   Se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional, să asigure expedierea deciziei date Ministerului Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova în termen de 10 zile din data adoptării acesteia.

 

      03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa dnei Corober Ecaterina sub semnătură .

 

       04. Controlul executării deciziei   prezente se pune în sarcina  comisiei consultative de

             specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

       Preşedintele şedinţei                                                  Vladimir Moldovanu                                                     

             Contrasemnată:

        Secretarul Consiliului Raional                                Ludmila Ţurcanu     

 

D E C I Z I E

      nr. 08/30 - XXVI                                                                                     din 07.12.2017 

or. Cantemir

 

    Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune

nr.17/13,, L” din 22.07.2013 încheiat între Consiliul

raional şi  Gospodăria Comunal -Locativă Cantemir

 

    În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 907 alin.2) din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002, notificarea nr.029-16/ins/05-2i-395/17 din 04.09.2017, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

 

        01.Se ia act de nota informativă cu privire la rezilierea contractului de locaţiune ( se anexează).

 

      02.Se acceptă rezilierea contractului de locaţiune nr.17/13 ,,L”  din 22.07.2013 încheiat între Consiliul raional Cantemir şi Î.M.,, Gospodăria Comunal Locativă Cantemir”, de la  data de 7 decembrie 2017.

 

      03.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

 

     04.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru I al anului 2018.

 

    05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

        Preşedintele şedinţei                                                  Vladimir Moldovanu                                                     

             Contrasemnată:

        Secretarul Consiliului Raional                                Ludmila Ţurcanu     

                                                                                       

      D E C I Z I E

nr.08/09 -XXVI                                                                                            din 07.12.2017                                                                                          

or. Cantemir

 

        Cu privire la  alegerea

  vicepreşedintelui raionului

 

 

            În temeiul art. 43 , alineatul (1), litera “l ”, art.49, alineatele (2,3,4 ) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 , punctului 4 din  Legea pentru aprobarea Regulamentului cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, deciziilor nr. 03/11-XXVI din 05.11.2015 “Despre aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Raional Cantemir”, nr.06/01-XXVI din 09.07.2015 despre hotărîrea Judecătoriei Cantemir , dosarul nr. 3-35/2015 (17-3-818-18062015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerilor locale, validarea mandatelor consilierilor în Consiliul raional Cantemir şi confirmarea listelor candidaţilor supleanţi, nr.01/11-XXVI din 20.08.2015  “Cu privire la stabilirea numărului vicepreşedinţilor raionului, nr.07/01-XXV din 13.07.2012“Cu privire la organigrama, structura şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional, examinînd propunerea  preşedintelui raionului privind candidatura  dlui Anatolie Bazilevici la funcţia de vicepreşedinte al raionului, examinînd  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale şi turism , comisiei consultative de specialitate agricultură,  industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii, Consiliul Raional   

                                             

                                                                         D E C I D E :

 

 

01.Domnul Anatolie Bazilevici , se alege în funcţia de vicepreşedinte al raionului Cantemir.

 

02.Decizia în cauză se  aduce la cunoştinţa  factorilor  interesaţi şi publicului  în termen de 10 zile . 

 Preşedintele şedinţei                                                   Vladimir Moldovanu

             Contrasemnată:

        Secretarul Consiliului Raional                                Ludmila Ţurcanu     

D E C I Z I E

nr.08/27-XXVI                                                                                          din 07.12.2017

or. Cantemir

 

    Cu privire la casarea bunurilor

Serviciul Cultură şi Turism

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05 1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul Serviciului Cultură şi Turism şi a altor acte privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,   comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului , Consiliul Raional,

 

DECIDE:

 

     01.Se casează bunurile uzate , raportate la mijloacele fixe ale  Serviciului Cultură şi Turism conform anexe nr. 1 .

   02.Contabilitatea Serviciului Cultură şi Turism (contabil-sef , dna Nina Bujac) va scoate de la evidenţă bunurile indicate   în termen de 10 zile.  

 

   03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu , preşedintele raionului Cantemir şi şefului Serviciului Cultură şi Turism , dlui Sergiu Toderici.

 

   04.Controlul executării deciziei prezente se pune în seama comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                            Vladimir Moldovanu

    Contrasemnată:

Secretar  al consiliului raional                                                               Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.08/28-XXVI                                                                                          din 07.12.2017

or. Cantemir

 

 

    Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei

de privatizare a  fondului de  locuinţe nr.04 din

 22.11.2017

 

 

 

       În temeiul art.43 , alineatul (1) , litera e) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.04 din 22.11.2017  (vezi anexa) ,  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional  

 

D E C I D E :

 

 01.Se aprobă hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de  locuinţe nr.04  din  22.11.2017   privind privatizarea locuinţelor în raionul Cantemir, următorilor cetăţeni :

      01.Hariton Nicolae, or.Cantemir ,str.Ştefan Vodă , nr.15, cam.48/49;

      02. Arseni Ana, raionul Cantemir, satul Enichioi;

      03. Negru Vasile, raionul Cantemir, satul Enichioi;

      04.Ciumacenco Pavel, raionul Cantemir, satul Enichioi;

      05.Cotruţa Alexei, raionul Cantemir, satul Cania ;

      06.Perju Angela, raionul Cantemir, satul Vişniovca.

     

    02. Domnul Gheorghe Manoli , specialist principal în aparatul preşedintelui raionului va perfecta actele corespunzătoare şi le va înmîna persoanelor sus nominalizate.

 

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile.

 

   04.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

 

Preşedintele  şedinţei                                                                            Vladimir Moldovanu

          Contrasemnată:

Secretar  al consiliului raional                                                               Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.08/39-XXVI                                                                                          din 07.12.2017

or. Cantemir

 

        Despre executarea deciziei nr.07/18-XXVI din 08.12.2016

,,Cu privire la Planul de Actiuni  pentru anul 2017 de

implimentare a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică

a raionului Cantemir  pentru anii 2016-2020”

 

        În temeiul art. 49, alin 1, lit.d.)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, deciziei consiliului raional nr 07/01-XXVI din 23.06.2016 „Cu privire la aprobarea  Strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020”, deciziei nr.07/18-XXVI  din 08.12.2016 ,,Cu privire la    Planului de Actiuni  pentru anul 2017 de implimentare a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020”,examinând raportul privind executarea deciziei nr.07/18-XXVI din 08.12.2016 ,avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional,

D E C I D E:

    01. Se ia act de raportul privind  executarea deciziei nr.07/18-XXVI din 08.12.2016 ,,Cu privire la Planul de Actiuni  pentru anul 2017 de implimentare a Strategiei de  Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020,” prezentat de dna Larisa Vîlcu, şef DAERF (se anexează).

    02.Se pune în sarcina preşedintelui raionului consolidarea capacităţilor administrative vizănd gestionarea transparentă şi responsabilă a patrimoniului public al UAT de nivel II.

    03.Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional ,conducatorii institutiilor subordonate consiliului, vor:

          03.01  depune eforturi maxime de gestionare eficientă a domeniilor de care sunt responsabili;

          03.02  fortifica abilităţile de aplicare a programelor de finanţare interne şi externe.

    04.Se recomandă primarilor satelor /comunelor/oraşului să-şi consolideze eforturile pentru crearea şi dezvoltarea parteneriatelor APL-ONG , comunităţi internaţionale de cooperare şi promovare a spiritului transparent şi participativ la procesul decizional. 

     05. Se  recomandă  antreprenorilor din raionul Cantemir sî-şi intensifice eforturile

         05.01 la dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin implementarea bunelor practici,  tehnici şi tehnologii moderne pentru exploatarea raţională şi responsabilă a fondului agricol;

        05.02  la penetrarea pieţelor interne şi externe;

        05.03  dezvoltarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii prin asociere şi cooperare după interese.

     06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile.

    07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina preşedintelui raionului şi comisiilor consultative de specialitate.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                              Vladimir Moldovanu

          Contrasemnată:

Secretar  al consiliului raional                                                               Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.08/41-XXVI                                                                                          din 07.12.2017

or. Cantemir

 

          Cu privire la programul de activitate a

subdiviziunilor Consiliului raional şi  al

aparatului  preşedintelui raionului 

pe anul 2018

 

         În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinând proiectul Programului de activitate al Consiliului Raional, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe anul 2018, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

D E C I D E:

       01. Se aprobă programul de activitate al Consiliului Raional,a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe anul 2018 după cum urmează;

        aparatul preşedintelui raionului Cantemir (anexa nr.1 );

        direcţia finanţe(anexa nr.2 );

        direcţia construcţii, gospodărie comunală,dezvoltare regională şi locală (anexa nr.3);

        direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare(anexa nr.4 );

        direcţia generală învăţămînt(anexa nr.5 );

        direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei(anexa nr.6);

        serviciul cultură şi turism(anexa nr.7 ).

       02. Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional vor întreprinde  măsurile necesare pentru îndeplinirea acţiunilor trasate.

       03. Responsabilitatea pentru monitorizarea realizării programului sus- menţionat se pune în seama  secretarului consiliului raional şi a vicepreşedinţilor raionului.

       04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile.

       05. Despre executarea prezentei decizii Consiliul Raional va fi informat în trimestrul I , anul  2019.

        06. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

Preşedintele  şedinţei                                                                              Vladimir Moldovanu

          Contrasemnată:

Secretar  al consiliului raional                                                               Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.08/42-XXVI                                                                                          din 07.12.2017

or. Cantemir

        Cu privire la programul de activitate a

subdiviziunilor Consiliului raional şi  al

aparatului  preşedintelui raionului  pe

semestrul I, anul 2018

         În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 , examinând proiectul Programului de activitate al Consiliului Raional, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe semestrul I, anul 2018, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

D E C I D E:

       01. Se aprobă programul de activitate al Consiliului Raional,a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe semestrul I, anul 2018 după cum urmează:

         aparatul preşedintelui raionului Cantemir (anexa nr.1 );

        direcţia finanţe(anexa nr.2 );

        direcţia construcţii,gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională(anexa nr.3 );

        direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare(anexa nr.4 );

        direcţia generală învăţămînt(anexa nr.5 );

        direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei(anexa nr.6 );

        serviciul cultură şi turism(anexa nr.7 ).

       02. Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional vor întreprinde  măsurile necesare pentru îndeplinirea acţiunilor trasate.

       03. Responsabilitatea pentru monitorizarea realizării programului sus- menţionat se pune în seama  secretarului consiliului raional şi a vicepreşedinţilor raionului.

       04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile.

       05. Despre executarea prezentei decizii Consiliul Raional va fi informat în semestrul II , a. 2018.

        06. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                              Vladimir Moldovanu

          Contrasemnată:

Secretar  al consiliului raional                                                               Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.08/44-XXVI                                                                                          din 07.12.2017

or. Cantemir

 

        Despre aprobarea graficului concediilor de

 odihnă anual plătite pentru anul 2018  

  

      În  temeiul art.43, alineatul (2), art.82  alineatul (2) din  Legea  privind  administraţia  publică  locală  nr.436-XVI din 28.12.2006 (cu modificările şi completările ulterioare), art.15 din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010, art. 116 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003(cu modificările şi completările ulterioare), examinînd graficul concediilor anual plătite a persoanelor cu funcţii de demnitate publică,secretarului consiliului raional, conducătorilor subdiviziunilor consiliului raional şi a conducătorilor  Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion   pe anul 2018 (vezi anexa), avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul  Raional 

 

                                                                              D E C I D E:

 

     01.Se aprobă graficul concediilor anual plătite, a persoanelor cu funcţii de demnitate publică, secretarului consiliului raional, conducătorilor subdiviziunilor consiliului raional şi a conducătorilor  Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion   pentru anul 2018 ( conform anexei).

 

     02.Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa persoanelor sus-nominalizate, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare, expediere şi afişare.

 

     03.Monitorizarea  asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

Preşedintele  şedinţei                                                                            Vladimir Moldovanu

          Contrasemnată:

Secretar  al consiliului raional                                                               Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

  

                           

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 19.10.2018 Toatal vizitatori - 269571    Creat de Brand.MD