Prima / Consiliul Raional / Decizii  /  Decizii, sedinta CR din 07.12.17 (I)

Decizii, sedinta CR din 07.12.17 (I) imprimare

21.12.2017      

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

                                                                                           D E C I Z I E

nr.08/-XXVI                                                                                      din 07.12.2017

or. Cantemir

  Cu privire la aprobarea   bugetului local

de nivelul II   în prima lectură  pe anul 2018

                In temeiul art.43 (1) litera “b” din Legea nr.436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 181 din 25 iulie 2014  finanţele publice şi responsabilităţi bugetare, Legii nr.397 – XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, examinînd  raportul asupra proiectului bugetului raional pe anul 2018 în prima lectură, avizul  comisiei consultative  de specialitate,finanţe,buget, activităţi economico-financiare  şi construcţii  Consiliul Raional  Cantemir

D E C I D E :

1.   Se aprobă bugetul  local de nivelul II pe anul 2018 la venituri în sumă de 130534,7 mii lei ,

  la cheltuieli în sumă de 130534,7 mii lei fără soldul bugetar ( excedent ) şi surse de finanţare .

 

      Preşedintele şedinţei                                        Vladimir Moldovanu

       Contrasemnată:

            Secretarul

     Consiliului  Raional  Cantemir                                   Ţurcanu Ludmila                            

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

D E C I Z I E

 

         nr.08/-XXVI                                                                                   din 07.12.2017

or. Cantemir

 

   Cu privire la aprobarea   bugetului  local

 de nivelul II  în lectura a doua  pe anul 2018

 

                In temeiul art. 43 (1) litera “b” din Legea nr.436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  Legii nr.397 – XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 , examinînd  raportul asupra proiectului bugetului raional pe anul 2018 în lectura a doua, avizul  comisiei consultative  de specialitate ,finanţe,buget,activităţi economico-financiare şi construcţii ,Consiliul Raional Cantemir

 

D E C I D E :

       01. Se aprobă bugetul local de nivelul II pe anul 2018 la venituri în sumă de 130534,7 mii lei  la cheltuieli în sumă de 130534,7 mii lei, fără soldul bugetar ( excedent )  şi  surse de finanţare.

        02. Sinteza indicatorilor generali si surselor de finanţare ale  bugetului  local de nivelul II  pe anul 2018 se prezintă  în  anexa nr.1;

  03. Componenţa veniturilor  proprii a bugetului local de nivelul II pe anul 2018 se  prezintă în  anexa nr.2

  04.  Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul local de nivelul II pe anul 2018 se prezintă în anexa nr.3.

  05. Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2018 se prezintă, conform anexei nr.4.

  06. Volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate din bugetul local de nivelul II     pe anul 2018 se prezintă , conform anexei nr.5.

  07. Volumul bugetelor instituţiilor de învăţămînt primar, secundar general, repartizarea alocaţiilor din componenta raională şi a  fondului  de educaţie incluzivă, alimentaţia şi studierea limbilor minorităţilor naţionale  pe anul 2018 se prezintă, conform anexei nr.6.

  08. Se apobă fondul de rezervă a bugetului local de nivelul II pe anul 2018 în sumă de 2207,9 mii lei.

  09. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plata de către instituţiile publice finanţate de la bugetul local de nivelul II pe anul 2018 se prezintă ,conform anexei nr.7.

 10. Se aprobă efectivul- limită de personal pe instituţii bugetare finanţate de la bugetul local de nivelul II pe anul 2018, conform anexei nr.8

  11. Se stabilesc conform Legii privind finanţele publice locale următoarele cheltuieli cu

              caracter prioritar:

-          achitarea salariilor angajaţilor din sistemul bugetar;

-          achitarea cotei la bugetul asigurărilor sociale;

-          achitarea primelor de asigurare medicală obligatorie;

-          achitarea  pentru consumul energiei electrice,  energiei termice, gazelor  şi combustibilului, reparaţia şcolilor şi grădiniţelor;

-          reparaţia drumurilor.

   12. Datoriile creditoare, înregistrate la 1 ianuarie 2018 ale instituţiilor publice finanţate din bugetul local de nivelul II vor fi achitate din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an.

   13. Autorităţile/ instituţiile bugetare vor asigura:

      • dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu întroducerea acestora în sistemul informaţional de management financiar;

      •  legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate ;

      • utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, allocate de la bugetul de stat;

       • contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind   achiziţii publice;

       • raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.

               14. Dl Cozma Veaceslav, şeful Direcţiei finanţe va analiza sistematic executarea bugetului local de nivelul II şi va înainta , în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar- bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.

                15. Se autorizează:

              • Dl Ciobanu Andrei  preşedintele raionului cu rolul de administrator de buget:

               - să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice (K2) în cadrul aceleiaşi funcţii  (F1-F3)  şi în cadrul unui subprogram, fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare;

               - să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţie, alocaţiile repartizate prin decizia autorităţii  representative şi deliberative din fondul de rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetul local de nivelul II , repartizate prin alte acte normative , decît Legea bugetului de stat.

              • Autorităţile bugetare ( Org 1,Org 1i ) să modifice planurile de alocaţii între instituţiile subordinate între nivele K4, în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi aceluiaşi subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată, autorităţile bugetare pot modifica resursele colectate între instituţiile din cadrul aceleiaşi funcţii ( F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.

               • Instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între nivele K5-K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia superioară.

           16. Dna Ţurcanu Ludmila, secretarul consiliului raional, va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie  în termenii stabiliţi de legislaţie. 

          17. Contolul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ciobanu  Andrei, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate, finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

            18.  Anexele nr.1- 8    fac parte integrantă  a prezentei decizii bugetare anuale.

            19.  Prezenta decizie întră in vigoare la 01 ianuarie 2018.

 

 

          Preşedintele şedinţei                                                 Vladimir Moldovanu

 

Contrasemnată:

   Secretarul

     Consiliului  Raional  Cantemir                                          Ţurcanu Ludmila                                         

D E C I Z I E

nr.08/08-XXVI                                                                                             din  07.12.2017

or. Cantemir

 

     Cu privire la completarea deciziei  nr.05/17-XXVI din 22.06.2017

Despre  contribuţia financiară a consiliului  raional Cantemir

 privind  reconstrucţia imobilului preconizat amplasării  Secţiei

 Situaţii Exepţionale Cantemir

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale,  art.8, art.3 din Legea privind proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16 iulie 1999,  examinînd avizele avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

 

                                                            D E C I D E:

 

   01.Se completează decizia nr.05/17-XXVI din 22.06.2017 ,,Despre  contribuţia financiară a consiliului  raional Cantemir  privind  reconstrucţia imobilului preconizat amplasării  Secţiei Situaţii Exepţionale Cantemir”,  după cum urmează:

 

       în pct.03 după sintagma ,, Secţii Situaţii Exepţionale Cantemir” se include textul ,,cu transmiterea ulterioară a cheltuielilor în proprietatea statului, gestiunea Secţiei Situaţii Exepţionale Cantemir a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor  Interne a Republicii Moldova”.

 

   02. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa  factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

    03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului, comisiei consultative de specialitate finanţe , buget activităţi economico-financiare şi construcţii .

 

 Preşedintele şedinţei                                                                       Vladimir Moldovanu

      Contrasemnată:

Secretar al consiliului  raional                                                            Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.08/10-XXVI                                                                                             din  07.12.2017

or. Cantemir 

 

            Cu  privire  la coordonarea Regulamentului 

şi aprobarea componenţei consiliului administrativ

al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir 

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinul  Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007, examinînd demersul nr.284/016 din 20.10.2017 al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir  privind coordonarea Regulamentului şi  aprobarea componenţei consiliului administrativ, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

D E C I D E:

     01. Se coordonează Regulamentul de organizare şi funcţionare al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir ,conform anexei nr.01;

       02. Se aprobă componenţa consiliului administrativ al IMSP Centru de Sănătate Cantemir,  conform anexei nr.02.

       03.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir  Regulamentul de organizare şi funcţionare al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, dl A.Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir, iar în lipsa Dumnealui, vicepreşedintele raionului  cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    03.Se abrogă deciziile:nr.02/28-XXVI din 24.09.2015,nr. 03/04–XXVI din 27.04.2017.

    04. Informaţia despre rezultatele activităţii consiliului administrativ al IMSP Centru de Sănătate Cantemir va fi prezentată consiliului raional anual în trimestru unu pe perioada 2018-2019 de către preşedintele consiliului  administrativ.

  05. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina  şefului IMSP Centru de Sănătate Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintelui raionului.

    06. Controlul executării prezentei decizii  se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

  

 Preşedintele şedinţei                                                                       Vladimir Moldovanu

      Contrasemnată:

Secretar al consiliului  raional                                                            Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.08/12-XXVI                                                                                             din  07.12.2017

or. Cantemir 

 

          Cu  privire  la coordonarea Regulamentului 

şi aprobarea componenţei consiliului administrativ

al IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia 

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007 şi nr.1086 din 30.12.2016 ,examinînd demersul nr.65 din 23.08.2017 al IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia privind coordonarea Regulamentului şi  aprobarea componenţei consiliului administrativ al IMSP Centrul  de Sănătate  Baimaclia , avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

D E C I D E:

     01. Se coordonează Regulamentul de organizare şi funcţionare al IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia  ,conform anexei nr.01;

       02.Se aprobă componenţa consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia ,  conform anexei nr.02.

       03.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir  Regulamentul de organizare şi funcţionare al  IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia , dl A.Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir, iar în lipsa Dumnealui, vicepreşedintele raionului  cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    04. Se abrogă deciziile: nr.02/27-XXVI din 24.09.2015, nr. 03/05 –XXVI din 27.04.2017.

    05. Informaţia despre rezultatele activităţii consiliului administrativ al IMSP Centrul  de  Sănătate  Baimaclia se va prezenta consiliului raional anual în trimestru unu pe perioada 2018-2019 de către preşedintele consiliului  administrativ.

  06. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina  şefului IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia, preşedintelui raionului Cantemir, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintelui raionului.

    07. Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

 

 Preşedintele şedinţei                                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

Secretar al consiliului  raional                                                            Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.08/14-XXVI                                                                                             din  07.12.2017

or. Cantemir 

 

          Cu  privire  la coordonarea Regulamentului 

şi aprobarea componenţei consiliului administrativ

al IMSP Centrul de Sănătate Cociulia

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007 şi nr.1086 din 30.12.2016 ,examinînd demersul nr.16 din 30.08.2017 al IMSP Centrul de Sănătate Cociulia privind coordonarea Regulamentului şi  aprobarea componenţei consiliului administrativ al IMSP Centru  de Sănătate  Cociulia, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

D E C I D E:

     01. Se coordonează Regulamentul de organizare şi funcţionare al IMSP Centrul de Sănătate Cociulia ,conform anexei nr.01;

       02.Se aprobă componenţa consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia,  conform anexei nr.02.

       02.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir  Regulamentul de organizare şi funcţionare al IMSP Centrul de Sănătate Cociulia, dl A.Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir, iar în lipsa Dumnealui, vicepreşedintele raionului  cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    03. Se abrogă deciziile: nr.02/29-XXVI din 24.09.2015, nr .03/06 -XXVI   din 27.04.2017.

    04. Informaţia despre rezultatele activităţii consiliului administrativ al IMSP Centrul  de  Sănătate  Cociulia se va prezenta consiliului raional anual în trimestru unu pe perioada 2018-2019 de către preşedintele consiliului  administrativ.

  05. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina  şefului IMSP Centrul de Sănătate Cociulia, preşedintelui raionului Cantemir, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintelui raionului.

    06. Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

  

 Preşedintele şedinţei                                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

Secretar al consiliului  raional                                                            Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.08/16-XXVI                                                                                             din  07.12.2017

or. Cantemir 

 

            Cu  privire  la coordonarea Regulamentului 

şi aprobarea componenţei consiliului administrativ

al IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia 

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinul  Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.1086 din 30.12.2016, examinînd demersul  IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia „Cu privire la coordonarea Regulamentului”, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

     01. Se coordonează Regulamentul de organizare şi funcţionare al IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia (anexanr.01).

      02.Se aprobă componenţa consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia,  conform anexei nr.02.

   03.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir  Regulamentul de organizare şi funcţionare al IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia, dl A.Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir, iar în lipsa Dumnealui, vicepreşedintele raionului  cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.  

   04.Se abrogă decizia consiliului raional nr .03/07-XXVI  din 27.04.2017.

05. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina  şefului IMSP Centru de Sănătate Ciobalaccia, preşedintelui raionului Cantemir, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintelui raionului.

   06.Controlul executării prezentei decizii  se pune  în sarcina comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

  

 Preşedintele şedinţei                                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

Secretar al consiliului  raional                                                            Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.08/18-XXVI                                                                                             din  07.12.2017

or. Cantemir 

 

           Cu  privire  la coordonarea Regulamentului 

şi aprobarea componenţei consiliului administrativ

al IMSP Centrul de Sănătate Goteşti

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007 şi nr.1086 din 30.12.2016 ,examinînd demersul nr.20 din 30.08.2017 al IMSP Centrul de Sănătate Goteşti cu privire la coordonarea Regulamentului şi  aprobarea componenţei consiliului administrativ al IMSP Centrul  de Sănătate  Goteşti , avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte, comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului, Consiliul Raional

D E C I D E:

     01.Se coordonează Regulamentul de organizare şi funcţionare al IMSP Centrul de Sănătate Goteşti  ,conform anexei nr.01;

       02.Se aprobă componenţa consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Goteşti ,  conform anexei nr.02.

       03.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir  Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiti IMSP Centrul de Sănătate Goteşti , dl A.Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir, iar în lipsa Dumnealui, vicepreşedintele raionului  cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    04.Se abrogă deciziile: nr.02/31-XXVI din 24.09.2015, nr .03/08 -XXVI  din 27.04.2017.

    05.Informaţia despre rezultatele activităţii consiliului administrativ al IMSP Centrul  de  Sănătate  Goteşti se va prezenta consiliului raional anual în trimestru unu pe perioada  anilor 2018-2019 de către preşedintele consiliului  administrativ.

   06.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina  şefului IMSP Centrul de Sănătate Goteşti, preşedintelui raionului Cantemir, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintelui raionului.

    07.Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

  

 Preşedintele şedinţei                                                                       Vladimir Moldovanu

      Contrasemnată:

Secretar al consiliului  raional                                                            Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 19.10.2018 Toatal vizitatori - 269571    Creat de Brand.MD