Prima / Consiliul Raional / Decizii  /  Decizii sedinta CR, 28 septembrie 2017(III)

Decizii sedinta CR, 28 septembrie 2017(III) imprimare

05.10.2017      

D E C I Z I E

nr.07/19-XXVI                                                                                 din 28.09.2017

or. Cantemir

 

    Despre cererea dlui Rusev Serghei

privind acordarea în locaţiune a unui

birou în incinta Consiliului raional

 

      În temeiul art. 43 alineatul (1) litera (c) şi ( d), art.77, alin2 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, art.4 ,alin, 2, litera (a) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr.435-XVI din 28.12.2006, Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16.12.2016,   Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea  și deetatizarea proprietății publice, articolul 875-900 din Codul Civil al Republicii Moldova,Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, Hotărîrii Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, examinînd cererea nr.816 din 24.07.2017 a dlui Rusev Serghei, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , Consiliul Raional

                                                                                 

DECIDE:

   01. Se ia act de nota informativă despre cererea dlui Rusev Serghei privind acordarea în locaţiune a unui birou în incinta Consiliului raional, prezentată de doamna Ludmila Ţurcanu , secretar al consiliului raional  ( anexa nr.1).

 

   02.Se acceptă darea în locaţiune prin negocieri directe pe termen de un an a unui birou de 9 m2  în incinta Consiliului raional, situat pe adresa: or.Cantemir, str. Trandafirilor nr.2.

 

   03. Se aprobă modelul contractului de locaţiune (anexa nr.2).

 

   04.Se împuterniceşte preşedintele raionului să încheie şi să semneze contractual de locaţiune în numele Consiliului raional Cantemir cu dl Rusev Serghei, avocat, domiciliat în or.Cantemir, str. Gagarin nr.6, ap.14. 

 

   05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere și afișare pe standul și site-ul consiliului raional.

 

  06.Informația despre executarea prezentei decizii se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului în trimestru unu, 2018.

 

   07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanțe,buget,activități economic-financiare și construcții.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                  Ştefan Zaharia

 

 Contrasemnată:

Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Anexa nr.1

la decizia consiliului raional

 nr.0719/-XXVI  din 28.09.2017

 

NOTĂ 

despre cererea dlui Rusev Serghei privind acordarea în locaţiune

a unui birou în incinta Consiliului raional

 

 

       În temeiul art. 43 alineatul (1) litera (c) şi ( d), art.77, alin2 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, art.4 ,alin, 2, litera (a) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr.435-XVI din 28.12.2006, Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16.12.2016,   Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea  și deetatizarea proprietății publice, articolul 875-900 din Codul Civil al Republicii Moldova,Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, Hotărîrii Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, examinînd cererea nr.816 din 24.07.2017 a dlui Rusev Serghei, se solicită acordarea în locaţiune a unui birou cu suprafaţa de 9 m 2 (amplasat la et.III al edificiului)   în incinta Consiliului raional.

Se propune Consiliului raional Cantemir :

  - darea în locaţiune prin negocieri directe pe termen de un an a unui birou de 9 m2  în incinta Consiliului raional, situat pe adresa: or.Cantemir, str. Trandafirilor nr.2;

  -aprobarea modelul contractului de locaţiune conform anexei nr.2;

  - împuternicirea preşedintele raionului să încheie şi să semneze contractul de locaţiune în numele Consiliului raional Cantemir cu dl Rusev Serghei, avocat, domiciliat în or.Cantemir, str. Gagarin nr.6, ap.14.

 

 

Secretar  al  consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

DECIZIE

nr. 07/14-XXVI                                                                                              din  28.09.2017

or.Cantemir

 

          Cu privire la modificarea deciziei nr. 05/16-XXVI

din 22.06.2017”Cu privire la organizarea  şi desfăşurarea

sărbătorii "Spicul de Aur  ”ediţia anului 2017

 

           În temeiul art. 43 alin. (1) lit (s), art 46 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, examinînd avizele comisiei  consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului și protecția mediului, comisiei  consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative  de  specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

                                                         

DECIDE:

 

   01.Se   modifică anexa la decizia  nr. 05/16-XXVI  din 22.06.2017”Cu privire la organizarea  şi desfăşurarea sărbătorii "Spicul de Aur  ”ediţia anului 2017”, după cum

urmează:

          pct. 05.Premierea învingătorilor concursurilor, subpunctul .05.01.01 va avea un nou conţinut: Cea mai  bună întreptindere agricolă (de la  50   pîna la 150 ha) - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 1500.00lei;

locul   2  - 1000.00 lei;

locul   3  - 750.00 lei.

            subpunctul . 05.01.02. va avea un nou  conţinut: Cea mai  bună întreptindere  agricolă  ( de la  151   pîna la 300 ha) - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 2000.00 lei;

locul   2  - 1500.00lei;

locul   3  - 1000.00lei.

          subpunctul 05.01.03 va avea un nou conţinut : Cea mai  bună întreprindere  agricolă  (de la  301 ha)- diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 3500.00 lei;

locul   1  - 3500.00 lei;

locul   2  - 3000.00 lei;

locul   3  -  2500.00 lei.

      

02.  Se   modifică Anexa nr.03 la decizie nr. 05/16-XXVI  din 22.06.2017”Cu privire la organizarea  şi desfăşurarea Sărbătorii "Spicul de Aur,  ediţia anului 2017”,  care va avea un nou conţinut:

Devizul de cheltueli pentru organizarea  şi desfăşurarea

  sărbătorii "Spicul de Aur” , editia anului  2017 din  19 august  2017.

 

   1. Cheltuieli de cancelarie (procurarea diplomelor, posterilor, invitatiilor, 

       plicurilor, consumabile ş.a.)                                                                            - 3500.00 lei                                          

   2. Premii băneşti pentru cei mai buni antreperenori pînă la                          -23450.00 lei                 3. Cheltuieli pentru efectuarea  întîlnirii  festive  de protocol(recepţie)       - 23050.00 lei  
                                                                                                                    
Total :       50.000 lei

  03.Prevederile prezentei decizii vor fi aplicate de la data de 22.06.2017.

 

  04.Controlul  executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului și protecția mediului, comisiei  consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.


      

 Preşedintele şedinţei                                                                 Ştefan Zaharia
   

    Contrasemnată:                                             

  Secretar al consiliului raional                                                Ludmila Ţurcanu          
                  

 

 

D E C I Z I E

                  nr.07/17-XXVI                                                                                          din 28.09.2017

or. Cantemir

         Cu privire la activităţile de încorporare a

cetăţenilor  în serviciul militar şi  serviciul civil

în toamna anului 2017

            În temeiul art.  13, alin (1), lit.d), art. 43 , alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală  nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei nr.1245 – XV din 18.07.2002 , Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, nr.897 din 23.07.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , Consiliul Raional

DECIDE:

01.Domnul Oleg Porneală, şef secţie  administrativ-militare  a raionului Cantemir (SAM) în comun cu primării satelor/comunelor, oraşului, conducătorii instituţiilor publice, agenţii economici vor contribui la desfăşurarea în perioada 18.09.2017 –30.01.2018 a activităţilor pentru pregătirea către încorporare în serviciul militar şi  serviciul civil în toamna anului 2017.

 02.Se instituie comisia de încorporare şi medico-militară, pentru încorporarea cetăţenilor raionului Cantemir în serviciul militar în termen şi serviciul civil conform anexei nr.1.

03.Comisia nominalizată va întreprinde măsuri concrete pentru examinarea medicală şi încorporarea supuşilor militari din raionul Cantemir în termenii prevăzuţi de legislaţie.

 04. Domnul Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe, va asigura: cheltuielile financiare necesare pentru activitatea comisiilor de încorporare din contul bugetelor locale şi bugetului raional (achitarea plăţilor pentru serviciile comunale: electricitate, căldură, telefon, apă, procurarea rechizitelor de birou, examinarea medicală, editarea documentaţiei şi a blanchetelor necesare) conform articolelor bugetului raionului, aprobat pe anul 2017.

Transportul necesar pentru transportarea recruţilor de la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale la SAM Cantemir se efectuează din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

05. Domnul Iurie Mihăescu, director al  IMSP Spitalul Raional Cantemir şi d-na Hîţu Olga,şef al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir vor:

a) constitui  comisia medicală pentru examinarea medicală calificată pe întreagă perioadă de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova;

b) prezinta la SAM Cantemir listele de semnalizare a tinerilor cu a.n.1990-1999, care se află la evidenţa medicală;

c) organiza testările medicale obligatorii ale recruţilor, ce urmează să fie încorporaţi în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.

06.Primarii unităţilor administrativ-teritoriale vor asigura înştiinţarea şi prezentarea recruţilor,conform graficului testărilor medicale ale recruţilor (anexa nr. 2) la SAM Cantemir, vor :

propune consiliului local spre aprobare devizul mijloacelor financiare necesare organizării în UAT a activităţilor legate de încorporare;

asigura executarea de către instituţiile publice, agenţii economici şi locuitorii din teritoriu a legislaţiei şi deciziei Consiliului Raional cu  privire la pregătirea şi  încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen.

07.Se aprobă planul de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova pe fiecare unitate administrativ-teritorială, conform  anexei nr. 3.

 08.Se recomandă SAM  Cantemir să organizeze  seminare instructiv – metodice privind pregătirea şi desfăşurarea  acţiunilor de încorporare cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi membrii comisiei de încorporare.

09.Inspectoratul de Poliţie Cantemir va asigura prezentarea recruţilor, care se eschivează de la încorporare, precum şi selectarea recruţilor care vor fi repartizaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în trupele de carabinieri.

10.Preşedintele comisiei de încorporare va informa săptămînal în scris preşedintele raionului despre activitatea comisiei de încorporare, după caz şi necesitate , Consiliul Raional.

11.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele  raionului, comisiei consultative de specialitate: drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                                       Ştefan Zaharia

 Contrasemnată:

Secretar al   al consiliului raional                                                                Ludmila Ţurcanu                       

                                                                                             

 

                                                                          

                                                          Anexa nr.1

                                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                                         nr.07/17-   XXVI din 28.09.2017

 

 

                                                    C O M I S I A

raională de recrutare- încorporare

a cetăţenilor în serviciul militar

 

Preşedintele comisiei                                  S. Butuc              vicepreşedinte al raionului Cantemir;  Vicepreşedintele comisiei                               O. Porneală         şef SAM Cantemir.

 

Membrii comisiei:

 

Locţiitorul preşedintelui comisiei         I. Domenco          specialist pe problemele protecţiei civile

                                                                                      şi serviciului de alternativă, aparatul           

                                                                                      preşedintelui raionului Cantemir.

 

Reprezentantul organelor Afacerilor    Şt. Călugăreanu          şef adjunct Inspectoratul de Poliţie Cantemir;

Interne

Reprezentantul Departamentului          I. Sarioglo                 unitatea trupelor carabinieri Comrat;  

Trupelor de Carabinieri                                                                                                                                                                           

Preşedintele comisiei  medicale            A. Gheorghelaş         şef Secţie Consultativă IMSP Centrul                        

                                                                                                          Medicilor de Familie Cantemir;

Psiholog                                                 

    L. Popov                  specialist superior, SAM Cantemir;

Secretar                                                  I. Colisnicenco         specialist superior, SAM Cantemir.

                 

 

C O M P O N E N Ţ A

comisiei medico-militare a raionului Cantemir

 

Preşedintele comisiei:  Anton Gheorghelaş - şef secţie consultativă IMSP „Spitalul raional Cantemir”

Membrii comisiei:

E. Ciobu                - medic terapeut

L. Voloceai           - medic chirurg

V. Stan                  - medic psihiatru

A. Gheorghelaş     - medic otolaringolog

M. Melnic             - medic dermatolog

S. Guţuleac            - medic oftalmolog

L. Nazarenco         -  medic neuropatolog

E. Timoșenco         -  medic stomatolog

Membrii comisiei medico-militare (de rezervă):

I.Topadă                   - medic chirurg

V. Hîţu                     - medic terapeut

V. Nistor                  - medic psihiatru

M. Răcilă                  - medic otolaringolog

M. Melnic                - medic dermatolog

L. Arnauţanu            - medic oftalmolog

V. Stan                     - medic neuropatolog

Iu. Miron                  - medic stomatolog

 

Şef  secţie administrativ-

militară Cantemir,maior                                                         Oleg PORNEALĂ                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                               

                                                                                                          

 

        Anexa nr.2

                                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                                         nr.07/17-  XXVI din  28.09.2017

                    

Graficul

prealabil de activitate a  comisiilor medico-militare şi recrutare-încorporare 

în  toamna 2017-iarna 2018 anului  în secţia administrativ-militară Cantemir

 

Nr.

d/o

Primăria

Perioadele desfăşurării comisiilor medico-militare şi de recrutare-încorporare

I

II

III

1.      

Antoneşti

20.09.2017

07.11.2017

23.12.2017

2.      

Baimaclia

21.09.2017

08.11.2017

26.12.2017

3.      

Cania

23.09.2017

09.11.2017

27.12.2017

4.      

Capaclia

26.09.2017

11.11.2017

28.12.2017

5.      

Cantemir

27.09.2017

14.11.2017

29.12.2017

6.      

Chioselia

28.09.2017

15.11.2017

02.01.2018

7.      

Ciobalaccia

30.09.2017

16.11.2017

03.01.2018

8.      

Cîietu

03.10.2017

18.11.2017

04.01.2018

9.      

Cîrpeşti

04.10.2017

21.11.2017

05.01.2018

10.  

Cîşla

05.10.2017

22.11.2017

08.01.2018

11.  

Cociulia

07.10.2017

23.11.2017

09.01.2018

12.  

Coştangalia

10.10.2017

25.11.2017

10.01.2018

13.  

Enichioi

11.10.2017

28.11.2017

11.01.2018

14.  

Goteşti

12.10.2017

29.11.2017

12.01.2018

15.  

Haragîş

14.10.2017

30.11.2017

15.01.2018

16.  

Lărguţa

17.10.2017

02.12.2017

16.01.2018

17.  

Lingura

18.10.2017

05.12.2017

18.01.2018

18.  

Pleşeni

19.10.2017

06.12.2017

19.01.2018

19.  

Plopi

21.10.2017

07.12.2017

22.01.2018

20.  

Porumbeşti

24.10.2017

09.12.2017

23.01.2018

21.  

Sadîc

25.10.2017

12.12.2017

24.01.2018

22.  

Stoianovca

26.10.2017

13.12.2017

25.01.2018

23.  

Şamalia

28.10.2017

14.12.2017

26.01.2018

24.  

Tartaul

31.10.2017

16.12.2017

29.12.2018

25.  

Toceni

01.11.2017

19.12.2017

30.01.2018

26.  

Ţîganca

02.11.2017

20.12.2017

 

27.  

Vişniovca

04.11.2017

21.12.2017

 

 

 

Şef  secţie administrativ-

militară Cantemir,maior                                                            Oleg PORNEALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

                                                                                                                            

                                                                                                             Anexa nr.03

                                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                                         nr.07/17-  XXVI din  28.09.2017

 

 

Planul

de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova

pentru primăriile unităţilor administrativ-teritoriale

ale raionului Cantemir în  toamna 2017 - iarna anului 2018

 

Nr.

d/o

Primăria

Planul

Nota

1

Cantemir

4

 

2

Antoneşti

2

 

3

Baimaclia

5

 

4

Cania

3

 

5

Capaclia

4

 

6

Chioselia

5

 

7

Ciobalaccia

4

 

8

Cîietu

4

 

9

Cîrpeşti

5

 

10

Cîşla

2

 

11

Cociulia

5

 

12

Coştangalia

2

 

13

Enichioi

5

 

14

Goteşti

4

 

15

Haragîş

2

 

16

Lărguţa

5

 

17

Lingura

2

 

18

 Porumbeşti

2

 

19

 Pleşeni

5

 

20

 Plopi

4

 

21

 Sadîc

4

 

22

 Stoianovca

2

 

23

 Şamalia

2

 

24

 Tartaul

3

 

25

 Toceni

3

 

26

 Ţîganca

5

 

27

 Vişniovca

1

 

 

Total                                           

76

 

                            

 

 

Şef  secţie administrativ-

militară Cantemir,maior                                                                 Oleg PORNEALĂ

 

 

 

 

D E C I Z I E                                              

nr. 07/04 -XXVI                                                                                                        din 28.09.2017

or. Cantemir

 

   Cu privire la modificarea deciziei nr.07/03-XXVI

din 08.12.2016 privind aprobarea  bugetului  local

de nivelul II în lectura a doua pe anul 2017

 

În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile art. 61 (1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 26 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale şi Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin ordinul ministerului finanţelor nr.209 din 24.12.2015  , examinînd avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte,comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea  teritoriului şi protecţia mediului,  Consiliul Raional

D E C I D E:

Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 07/03-XXVI din 08 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2017” cu modificările operate prin deciziile: nr.01/01-XXVI din 26.01.2017; 01/02-XXVI din 26.01.2017; nr.02/03- XXVI din 23.03.2017; nr.03/01-XXVI din 27.04.2017; nr.03/02-XXVI din 27.04.2017 şi 04/01-XXV din 11.05.2017; nr. 05/05-XXVI din 22.06.2017, nr.06/04-XXVI din 27.07.2017 se modifică şi se completează după cum urmează:

1)     În punctul 01 la venituri cifra „126710,5 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „ 126732,2 mii lei” şi la cheltuieli cifra „135826,5 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „136603,4 mii lei”.

2)     Anexa nr.1 din punctul 02 întitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2017”,  va avea un nou cuprins, conform anexei nr.1 la prezenta decizie.

3)     Anexa nr.2 din punctul 03 întitulată: „Componenţa veniturilor bugetului local de nivelul II pe anul 2017”, va avea un nou cuprins ,conform anexei nr.2  la prezenta decizie.

4)     Anexa nr.3 din punctul 04 intitulată: „ Volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate din bugetul local de nivelul Ii pe anul 2017” va avea un nou cuprins, conform anexei nr. 3 la prezenta decizie.

5)     Anexa nr.4 din punctul 05 întitulată: „ Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conforn clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2017”, va avea un nou cuprins, conform anexei nr 4  la prezenta decizie.

6)     Prezenta decizie se  aduce la cunoştinţă publicului, prin publicare sau prin afişare în locuri publice în termenii stabiliţi de legislaţie.

7)     Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui  Ciobanu Andrei, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-          financiare şi construcţii.

 

  Preşedintele şedinţei                                                                   Ştefan Zaharia                                               

     Contrasemnată:

Secretar  al consiliului raional                                                    Ludmila Ţurcanu   

 

                                                                                                                                   Anexă

                                                                                                              la decizia  consiliului raional   

                                                                                                                            nr. 07/04 -XXVI din 28.09.2017 

                   

Notă informativă

 la proiectul deciziei  „Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea

 bugetului raional Cantemir pe anul 2017”

 

         Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea alocării surselor financiare, precum şi soluţionării diferitor probleme de ordin social.

             Astfel, la solicitarile    din partea primăriilor raionului Cantemir,Asociaţiei veteranilor din Afganistan:

         01.Se propune de alocat din soldul mijloacelor cu caracter general existente la 01.01.2017:

  Consilului raional Cantemir – 755,2  mii lei  inclusiv:

·         270,0 mii lei –la subprogramul 7502 Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale:

Primăriei Cantemir-140,0 mii lei finalizarea lucrărilor de amenanjarea parcării auto din preajma secţiei de terapie ÎMSP „Spitalul Raional”;

Primăriei Cania -130,0 mii lei pentru amenanjarea zonei de agrement în s.Cania

  • 100,0 mii lei –la subprogramul 8019  Dezvoltarea şi modernizarea instituţiiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii ,Primăriei  Haragîş   pentru reparaţia Oficiului Medicilor de Familie  din s.Haragîş;
  • 5,0 mii lei –la subprogramul 8503 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului  cultural naţional,Aparatul preşedintelui raionului pentru procurarea şi instalarea Flag Ştoc şi postament pentru coroane la Monumentul  eroilor căzuţi în Afganistan ;
  • 230,0 mii lei  –la subprogramul 3502  Ordine şi securitatea publică  pentru procurarea  uniformelor de serviciu pentru angajaţii Inspectoratului de Poliţie;

·          150,2 mii lei Instituţiilor de învăţămînt secundar general pentru alimentaţia elevilor din treapta gimnazială din  familii socialmente vulnerabile, care se transportă din localităţile unde nu sînt instituţii de învăţămînt, după cum  urmează:

Nr.

d/o

 

Denumirea instituţiei

                       Codul:

 

 

Suma,

 lei

APL

Insti-tuţiei buge-tare

Func-ţiei

F1F3

Programului/

subprogra-mului

P1P2

Activi

tăţii

P3

 

Clasificaţiei

economice

   Eco 

( K6 )

1

Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

2307

01785

0922

8806

00448

333110

13700

2

Gimnaziul „ M.Eminescu” Baimaclia

2307

14652

0921

8804

00448

333110

8200

3

Gimnaziul  „ Vasile Pârvan”  Goteşti

2307

01791

0921

8804

00448

333110

20700

4

Gimnaziul „ Ion Creangă” Cania

2307

14653

0921

8804

00448

333110

14200

5

Gimnaziul Cîietu

2307

14655

0921

8804

00448

333110

3300

6

Gimnaziul „ Liubomir Chiriac” Antoneşti

2307

14648

0921

8804

00448

333110

8700

7

Gimnaziul Plopi

2307

01799

0921

8804

00448

333110

22400

8

Gimnaziul Enichioi

2307

01789

0921

8804

00448

333110

8200

9

Gimnaziul „ Ion Cojocaru” Ţîganca

2307

01847

0921

8804

00448

333110

6600

10

Gimnaziului „ Delta” Tartaul

2307

01845

0921

8804

00448

333110

7600

11

Gimnaziul „ Mihai Sadoveanu” Hănăseni

2307

01798

0921

8804

00448

333110

8200

12

Gimnaziul „M. Eminescu” or. Cantemir

2307

01797

0921

8804

00448

333110

19100

13

Gimnaziul Vişniovca

2307

01850

0921

8804

00448

333110

9300

 

                             Total

 

 

 

150200

      02. În conformitate cu Regulamentul privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.868 din 08,10,2014 „Cu privire la finanţarea în bază de cost standart per/elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general  din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea” se redistribuie alocaţiile bugetare între subprogramele programului  „Învăţămînt”,cod 88  în conformitate cu decizia Consiliului de administrare a Direcţiei învăţămînt Cantemir nr.13/1 din  07.06.2017 „ Cu privire la    alocarea mijloacelor financiare din componenta raională” , după cum urmează:

 -se micşorează programul/subprogramul P1P2 cod 8806 „ Învăţămînt liceal”  suma 1789,7 mii lei;

 -se   majorează programul/ subprogramul P1P2 cod  8804 „ Învăţămînt gimnazial”  suma 1679,7 mii lei pentru reparaţia capitală  şi dotarea instituţiilor de învăţămînt după cum urmează:

 IP Gimnaziului  s.Tartaul    -358,0  mii lei;pentru reparaţia capitală a blocului sanitar din interior.

 IP Gimnaziului  „A.Puşkin”Cantemir -496,2  mii lei pentru construcţia gardului;

 IP Gimnaziului   s.Cîrpeşti -287,4 mii lei pentru reparaţia acoperişului blocul  A;

 IP Gimnaziului   s.Enichioi -78,0  mii lei  pentru procurarea mobilierului în cantină ;

 IP Gimnaziului   „V.Hanganu”s.Cociulia -330,1 mii lei pentru lucrări de reglare şi sistematizare a centralei termice şi sistemul de încălzire ;

 IP Gimnaziului   s.Coştangalia -130,0  mii lei  pentru reparaţia sistemului de iluminare şi reparaţia pardoselelor;

   -se   majorează programul/ subprogramul P1P2 cod  8803 „ Învăţămînt  primar” la suma 110,0 mii lei pentru achitarea indemnizaţiei de eliberare conform art.186,p.1 din Codul Muncii al RM  la IP Şcoala-primară Şamalia-110,0 mii lei;

     03. În rezultatul reorganizărilor în instituţiile de învăţămîin şi închiderea IP Şcoala Primară Şamalia şi IP Şcoala Primară  Toceni, se propune redistribuire surselor la instituţiile unde au fost repartizaţi copii conform tabelului ;

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei de învăţământ

Codul:

Suma mii lei

APL

Instituţiei bugetare

Funcţiei F1F3

programul/ subprogramul P1P2

Activit.

P3

Clasificaţiei economice Eco(K6)

1

I.P. Scoala primară  Şamalia

2307

01808

0912

8803

00448

333110

-19.3

2

I.P.Gimnaziu Visniovca

2307

01850

0921

8804

00448

333110

 

+19.3

3

I.P.Scoala  primară Toceni

2307

15132

0912

8803

00448

333110

-26.9

4

I.P.Gimnaziul  “M. Eminescu “ Cantemir

2307

01797

0921

8804

00448

333110

+ 7.0

5

I.P.Gimnaziu Antonești

2307

14648

0912

8804

00448

333110

+ 19.9

 

   04.Se majorează resursele atrase de instituţii de la plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public  şi cheltuielile conform clasificaţiei funcţionale şi  pe programe/ subprograme,  după cum urmează:                                                                                                                                                         

– IP Gimnaziul „V.Pîrvan” s.Goteşti , cod 142310

„Încasări de la prestarea serviciilor cu plată”  – 16,7 mii lei;

– IP Gimnaziul „ V.Hanganu” Cociulia , cod 142320

„ Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public”   – 14,0 mii lei;

   05.Se  micşorează resursele atrase de instituţii de la plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public  şi cheltuielile conform clasificaţiei funcţionale şi  pe programe/ subprograme,  după cum urmează :                                                                                                                                                 

– IP Gimnaziul „N.Sulac” s.Sadîc , cod 142310

„Încasări de la prestarea serviciilor cu plată”  – 9,0 mii lei;

   06.Se redistribue sursele planificate la alte cheltueli şi se îndreaptă la   cheltuelile de personal suma de -129,1 mii lei conform formularelor prezentate de instituţie după cum urmează:

-IP Şcoala-primară Şamalia-72.1 mii lei  pentru achitarea indemnizaţiei de eliberare conform art.186,p.1 din Codul Muncii al RM;

-57,0 mii lei Serviciul de transportare a Direcţiei Învăţămînt în legătură cu instituirea a două rute de transportarea elevilor.

 

                 

 

 

              Şeful Direcţiei  Finanţe Cantemir                                                           V.Cozma

 

 

D E C I Z I E                                              

nr. 07/03 -XXVI                                                                                                        din 28.09.2017

or. Cantemir

 

         Cu privire la executarea bugetului 

raional conform rezultatelor pe I semestru

a anului 2017

 

           În temeiul art. 43 (2), din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, 28, alin.3 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,examinînd avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte,comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea  teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional  constată, că pe primul semestru a anului curent  partea de venituri a fost executată cu 47,5 la sută şi  partea de  cheltuieli şi active nefinanciare  cu 40,6 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe anul 2017.

Veniturile făra transferuri primite în cadrul bugetului public naţional au fost îndeplinite  în sumă de 4525,1 mii lei, ceea ce constituie 58,0 % din prevederile anuale, planul precizat pe anul 2017 fiind în sumă de 7807,4 mii lei .

      La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare ca: datoriile sistemului energetic şI comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare  ş.a.

             În baza celor expuse Consiliul raional

 

                                         D E C I D E:

 

01.Se ia act de nota privind executarea bugetului raional conform rezultatelor pe primul semestru a  anului 2017  prezentată în anexă.

 

02.Se obligă  Direcţia Finanţe (şef dl. Cozma Veaceslav)  în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate  conform rezultatelor  pe primul semestru  a  anului 2017 precum şi  să traseze măsuri de lichidare a  acestora.

 

03.Se recomandă instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea  veniturilor preconizate la contul resurselor colectate de instituţii, să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat şi contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice în limitele precizate de alocaţii bugetare.

 

  04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                           Ştefan Zaharia                                              

 

     Contrasemnată:

Secretar  al consiliului raional                                            Ludmila Ţurcanu   

 

                                 

                                                                                                       Anexă

                                                                                                              la decizia  consiliului raional   

                                                                                                                   nr. 07/03 -XXVI din 28.09.2017                     

N O T Ă

privind executarea bugetului raional Cantemir

conform rezultatelor pe I semestru a anului 2017.

 

        Preşedintele raionului în comun cu Direcţia Finanţe vă prezintă raportul privind executarea bugetului raional pe I semestru a anului 2017.

       Capitolul Venituri:

Bugetul raional Cantemir  pe I semestru a anului 2017 s-a  executat la partea de venituri în sumă totală de 60170,.9 mii lei  sau la nivel de 47,.5 la sută faţă de prevederile planului precizat pe an.. Comparativ cu perioada similară a anului precedent veniturile totale sau majorat cu 1925,3 mii lei sau cu 3,3 la sută / I semestru 2016 –  58245,6 mii lei; I semestru 2017 – 60170,9 mii lei /.

      Structura executării pe surse principale de venituri inclusiv ponderea acestora în venituri totale ale bugetului  raional pe primul semestru a  anului 2017 se caracterizează prin următorii indici:

                                                                                                                                                Tabel nr.1

 

Specificaţie

Aprobat pe anul 2017

Precizat pe anul 2017

Executat pe

I semestru 2017

Executat pe I semestru 2016

Executat anul curent faţă de anul precedent

Suma

(mii lei)

 Suma

(mii lei)

Suma

(mii lei)

Pondere

Suma

(mii lei)

Devieri

(+,-)

(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

Venituri, total

118949,8

126593,7

60170,9

100,0

58245,6

+ 1925,3

103,3

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

 - Impozitul pe vinit

3440,4

3440,4

2209,5

3,7

2146,3

+ 63,2

102,9

 - Impozite si taxe pe marfuri

 si servicii

2330,0

30,0

28,8

 

1624,1

-  1595,3

1,8

 - Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor

3936,7

4013,0

2140,1

3,5

2192,7

- 52,6

97,6

 - Amenzi si sanctiuni

270,0

270,0

91,7

0,2

105,6

-13,9

86,8

 - Venituri din proprietate

 

 

0,5

 

3,6

- 3,1

13,9

 - Alte venituri

 

 

0,2

 

0,9

- 0,7

22,2

 - Donaţii  voluntare pentru cheltuieli curente

 

54,0

54,3

0,1

 

+ 54,3

 

 - Tansferuri în cadtul bugetului public naţional, total

108972,7

118786,3

55645,8

92,5

52172,4

+ 3473,4

106,7

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

a) Transferuri de la bugetul de stat cu destinatie  specială

 

86979,1

 

96792,7

 

42770,4

 

 

43234,8

 

- 464,4

 

98,9

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

• pentru învăţămînt

82118,3

82212,6

40752,2

 

40979,9

-227,7

99,4

• pentru asistenţa socială

2397,8

2397,8

581,6

 

1100,2

- 518,6

52,9

• pentru şcoala sportivă

2463,0

2463,0

1136,8

 

1154,7

- 17,9

98,5

• pentru infrastructura drumurilor

 

 

9719,3

 

299,8

 

 

 

+ 299,8

 

b) Transferuri de la bugetul de stat cu destinatie generala

20629,5

20629,5

12377,7

 

8397,4

+ 3980,3

147,4

c) Transferuri primite intre instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor de nivelul  II

 

 

1364,1

 

 

1364,1

 

 

497,7

 

 

 

540,2

 

 

- 42,5

 

 

92,1

 

     Datele din tabel denotă faptul că ponderea cea mai mare revine transferurilor primite în cadrul bugetului public naţional care costituie 92,5 % din totalul veniturilor, urmat fiind de impozitul pe venit 3,7 %,  venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor 3,5 % şi  amenzi şi sancţiuni 0,2 %. În afară de aceasta unele instituţii publice au atras donaţii voluntare pentru cheltuieli curente  în sumă totală de 54,3 mii lei ceea ce constituie 100,6 la sută în comparaţie cu planul precizat pe an..           

      Capitolul cheltuieli:

                 Pe primul semestru a anului 2017 bugetul raional a fost executat la cheltuieli  în sumă de 54030,6 mii lei, ceea ce constituie 40,6 la sută faţă de prevederile anuale a planului precizat care constituie 133219,2 mii lei. Cheltuielile recurente sînt clasificate în două categorii: cheltuieli şi active nefinanciare.  La partea de cheltuieli s-a executat suma de 47401,8 mii lei , ceea ce constituie 87,7 la sută şi pentru operaţiunile cu active nefinanciare 6628,8 mii lei ceea ce constituie 12,3 la sută  din totalul cheltuielilor executate pe primul semestru a anului 2017.

              Cele mai esenţiale cheltuieli recurente executate în perioada de referinţă conform clasificaţiei economice la nivel de K2 se prezintă în felul următor:

                                                                                                                           Tabel nr.2

  Denumirea

   Cod  Eco

Suma, mii lei

Ponderea din  totalul cheltuielilor executate,%

1

2

3

4

Cheltuieli

2

47401,8

100,0

inclusiv:

 

 

 

Cheltuieli de personal

21

40516,8

85,5

Bunuru şi servicii

22

5457,9

11,5

Dobînzi

24

 1,2

 

Subsidii

25

54,9

0,1

Prestaţii sociale

27

1351,0

2,9

Alte cheltuieli

28

20,0

 

Active nefinanciare

3

6628,8

100,0

inclusiv:

 

 

 

Mijloace fixe

31

1924,2

29,0

Stocuri şi materiale circulante

33

4704,6

71,0

         

       Datele din tabel denotă că partea ponderentă în cheltuielile totale executate revine cheltuielilor de personal acestea constituind 85,5 % urmate de cheltuielile pentru bunuri şi servicii 11,5 % şi prestaţii sociale 2,9 % iar în activele nefinanciare o deţin stocurile şi materialele circulante 71,0 % şi mijloacele fixe 29,0 %. Pe primul semestru cheltuielile de personal constituie 40516,8 mii lei dintre care:

Remunerarea muncii   ─ 32391,9 mii lei sau 80,0 %;

Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii  ─ 8124,9 mii lei sau 20,0 %.

În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 78605,8 mii lei cheltuielile de personal sînt executate la nivel de 51,5 %.

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii în perioada raportată sînt executate în sumă de 5457,9 mii lei dintre care:

Servicii energetice şi comunale  - 3097,9 mii lei sau 56,8 %;

Servicii informaţionale şi de telecomunicaţii  - 278,7 mii lei sau  5,1 %;

Servicii de locaţiune      - 316,3 mii lei sau  5,8 %;

Servicii de transport      - 268,4 mii lei sau  4,9 %;

Servicii de reparaţii curente  -  418,5 mii lei sau  7,7 %;

Formare profesională             - 83,0 mii lei sau  1,5 %;

Deplasări în interes de serviciu  - 210,5 mii lei sau 3,8 %;

Alte servicii                                - 784,6 mii lei sau 14,4 %.

 În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 25058,5 mii lei cheltuielile pentru bunuri şi servicii sau executat la nivel de 21,8 %..

Executarea părţii de cheltuieli a bugetului raional Cantemir, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:                                             

                                                                                                                                             Tabel nr.3

 

  Denumirea

Grupa

princi-

pală

Aprobat

pe anul

   2017

Precizat pe

anul 2017

Executat pe

I semestru

anul 2017

Executat

pe

I semestru

  anul 2016

Executat anul current faţă de anul precedent

Devieri

(+,- )

în %%

1

2

3

4

5

6

7

8

Cheltuieli, total

 

118143,3

133219,2

54030,6

51608,2

+2422,4

104,7

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

    01

 

9383,1

 

9652,4

 

3267,6

 

3070,9

 

+ 196,7

 

106,4

Apărarea naţională

    02

79,4

79,4

23,7

11,6

+ 12,1

204,3

Ordinea publică şi securitatea naţională

 

    03

 

561,2

 

851,2

 

123,7

 

 

 

+ 123,7

 

 

Servicii în domeniul economiei

 

    04

 

3700,5

 

11254,2

 

869,5

 

934,8

 

- 65,3

 

93,0

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria  serviciilor comunale

 

 

    06

 

 

 

 

 

406,0

 

 

21,4

 

 

 

 

 

+ 21,4

 

Ocrotirea sănătăţii

    07

 

285,0

54,9

98,0

- 43,1

56,0

Cultura, sport şi acţiunile pentru tineret

 

   08

 

6466,5

 

7006,6

 

2823,4

 

2464,2

 

+ 359,2

 

114,6

Învăţămîntul

  09

86932,9

92481,3

42927,5

41460,8

+ 1466,7

103,5

 

Protecţia socială

 

 10

 

11019,7

 

11203,1

 

3918,9

 

3567,9

 

+ 351,0

 

109,8

                                                                                                                                               mii lei

     Datele din table denotă că gradul de execuţie a cheltuielilor pe I semestru a anului 2017 în comparaţie cu perioada similară a anului precedent este mai mare cu 4,7 puncte procentuale. Cel mai înalt nivel de executare faţă de anul precedent este la următoarele funcţii: armata naţională –204,3 %,  Cultura, sport şi tineret – 114,6 % Protecţia socială – 109,8, Servicii cu destinaţie generală – 106,4 %, învăţămînt – 103,5%.

Executarea cheltuielilor pe programe la indicii financiari se prezintă astfel:

Tab. nr.4

 

Nr.

d/o

 

 

  Denumirea

 

     Cod

Executat pe I semestru:

Nivelul executării faţă de anul precedent

Anul curent,

      mii lei

Anul precedent,

     mii lei

Devieri (+,-),

mii lei

 

în %%

1

2

3

4

5

6

7

   1

Executivul şi serviciile de suport

   03

2505,2

2336,3

+ 168,9

107,2

   2

Managementul finanţelor publice

   05

761,2

717,8

+ 43,4

106,1

3

 

 

Datoria de stat a autorităţilor publice locale

 

   17

 

 

1,2

 

 

16,8

 

 

- 15,6

 

7,1

`  4

Apărarea naţională

   31

23,7

11,5

+ 12,2

206,1

  5

Afaceri interne

   35

99,8

 

+ 99,8

 

   6

Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale

 

   37

 

23,9

 

 

+ 23,9

 

  7

Dezvoltarea agriculturii

   51

303,8

317,1

- 13,3

95,8

8

Dezvoltarea regională şi construcţii

 

   61

 

265,9

 

265,5

 

+ 0,4

 

100,2

9

Dezvoltarea transporturilor

 

   64

 

299,8

 

352,2

 

- 52,4

 

85,1

10

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale

 

  75

 

21,4

 

 

+ 21,4

 

11

Sănătate publică şi servicii medicale

 

   80

 

54,9

 

98,0

 

- 43,1

 

56,0

12

Cultura

   85

1606,4

1560,7

+ 45,7

102,9

13

Tineret şi sport

   86

1217,0

903,6

+ 313,4

134,7

14

Învăţămînt

   88

42927,5

41460,8

+ 1466,7

103,5

15

Protecţia socială

   90

3918,9

3567,9

+ 351,0

109,8

 

În total

 

54030,6

51608,2

+ 2422,4

104,7

                                                                                                            

Datele din tabel denotă faptul că operaţiunile de cheltuieli  pe programe derivă din necesităţile efective necesare desfăşurării activităţii  instituţiilor publice şi termenelor de achitare a prestaţiilor sociale unor categorii de populaţie.

 

Preşedinte raionului                                                              Andrei Ciobanu

Şef direcţiei finanţe                                                               Cozma Veaceslav

                                                 

 

 

                                                                   DECIZIE                               

nr.07/10- XXVI                                                                                     din 28.09.2017

         or.Cantemir

 

 

Cu privire la mărimea taxei pentru instruirea

     copiilor în Şcoala de Arte ,,Valeriu Hanganu” 

    pentru  anul de studii 2017-2018

        

         În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.450 din 16.06.2011 ,,pentru aprobarea  Regulamentului  privind modul de încasare a taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.03/16 – XXVI din 05.11.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului Şcolii de Arte ,,V.Hanganu”, examinând  demersul Serviciului Cultură şi Turism, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului,  Consiliul Raional

DECIDE:

01.    Se stabileşte taxa pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte ,,Valeriu Hanganu”, pentru anul de studii 2017-2018 achitată de părinţi începând cu 01 septembrie 2017, conform demersului instituţiei respective din 08.09. 2017 (se anexează), după cum urmează:

-            Pian                           – 235 lei

-            Vioară                       – 235 lei

-            Aerofone                  – 235 lei

-            Acordeon                 – 235 lei

-            Artă plastică            – 215 lei

-            Coregrafie                – 215 lei

-            Artă corală               – 235 lei

02.    Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă  Serviciului Cultură şi turism, Şcolii de Arte ,,V.Hanganu”, altor    factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afişare pe stand şi pe site-ul consiliului raional.

03.    Monitorizarea executării deciziei se pune în sarcina d-lui Dimcea Ion, vicepreşedintele al raionului.

04.    Control executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

Preşedintele şedinţei                                                    Ştefan Zaharia

 

  Contrasemnată:

Secretar  al consiliului raional                                    Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 10.08.2018 Toatal vizitatori - 258298    Creat de Brand.MD