Prima / Consiliul Raional / Decizii  /  Decizii adoptate la sedinta CR din 28.09.17(II)

Decizii adoptate la sedinta CR din 28.09.17(II) imprimare

05.10.2017      

D E C I Z I E

 

nr.07/08-XXVI                                                                                         din 28.09.2017                                                                                           

or. Cantemir

   

            Cu privire la stabilirea categoriei şi

indemnizaţiei  de conducere pentru conducătorii 

 instituţiilor de învăţământ  din raionul Cantemir,

 anul de studiu 2017-2018

 

         În  temeiul art. 43, alin. 2  din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006 , Legea privind descentralizarea administrativă  nr.435-XVI din 28.12.2006 (art.4, al.2, lt g1 , Anexei nr.1(tabelul 2 şi 2) din Hotărârea  Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006  Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” cu modificările şi completările ulterioare, examinând comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului,   Consiliul Raional

D E C I D E :

    01.Se ia act de nota privind stabilirea categoriei şi indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii  instituţiilor de învăţământ  din raionul Cantemir, pentru  anul de studiu 2017-2018(se anexează).

 

   02. Se  aproba   categoria şi indemnizaţia de conducere pentru conducătorii  instituţiilor de învăţământ  din raionul Cantemir,  conform anexei nr.1.

 

  03. Direcţiea  Generală Învăţământ Cantemir va aplica prevederile prezentei decizii la calcularea salariului  personalului nominalizat.

 

  04. Deciziea în cauză se aduce la cunoştinţa  Direcţiei  Generale Învăţământ, consiliilor locale de nivel unu, altor persone  şi factori interesaţi,  publicului  în termen de 10 zile.

 

  05. Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului , comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme  sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                         Ştefan Zaharia

 

 Contrasemnată:

Secretar al consiliului rational                                                       Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              Anexa

la decizia consiliului raional

nr. 07/08 –XXVI din 28.09.2017 

NOTĂ

privind stabilirea categoriei şi indemnizaţiei de conducere  pentru conducătorii  instituţiilor de învăţământ  din raionul Cantemir în anul de studiu 2017-2018

  

          În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile bugetare în baza Reţelei tarifare unice”, în baza informaţiei  prezentate de managerii instituţiilor de învăţământ din raion referitor la reţeaua dé clasé/grupe şi numărul de elevi/copii, Consiliul de Administraţie a DGÎ  a stabilit mărimea indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii instituţiilor în cuantumurile prevăzute în tablelul 2şi 5 din Anexa nr.1, şi propune Consiliului raional spre aprobare.

Indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile didactice de conducere din instituţiile de învăţământ preuniversitar        

  Anexa1/tabelul nr.2

Funcţia

Categoria instituţiei

Indemnizaţia de conducere, în % din salariul lunar, corespunzător funcţiei didactice

Director de liceu, instituţie de învăţământ secundar-profesional sau colegiu (profesor)

I

50

II

40

III

30

IV

25

V-VI

20

Director (şef) al altor instituţii de învăţământ (profesor, educator, învăţător)

I

40

II

35

III

25

IV

20

V-VI

15

Director adjunct (şef adjunct) pentru activitatea didactică (de instruire şi educaţie), director adjunct pentru educaţie

I

30

II

25

III

20

IV

15

V-VI

10

CRITERIILE ŞI MODUL de raportare a instituţiilor şi organizaţiilor din învăţământul public la categoriile de remunerare a conducătorilor şi specialiştilor

Pentru raportarea instituţiilor şi organizaţiilor din învăţământul public, indiferent de subordonare, la categorii de remunerare a conducătorilor şi specialiştilor, în corespundere cu volumul şi complexitatea activităţii de educaţie, se stabilesc următoarele criterii:

Tipul instituţiei

Criterii

Categoria instituţiei

I

II

III

IV

V

VI

Licee, licee-internat, colegii, gimnazii

numărul de elevi

mai mult de 641

de la 401 pînă la 640

de la 281 pînă la 400

pînă la 280

-

-

Palate şi case de creaţie ale copiilor (alte instituţii extraşcolare)

-

Palatul republican de

instituţii extraşcolare republicane

instituţii extra-şcolare din Chişinău,

-

raionale şi orăşeneşti

-

Şcoli medii de cultură generală, şcoli primare,

numărul de elevi

mai mult de 1121

de la 881

pînă la 1120

de la 401

pînă la 880

de la 281

pînă la 400

de la 101

pînă la 280

pînă la 100

Pentru personalul cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţământ preuniversitar, care deţin grade manageriale, indemnizaţia de conducere se majorează, după cum urmează:

cu 5% – pentru grad managerial II;

cu 10% – pentru grad managerial I;

           cu 20% – pentru grad managerial superior.

Indemnizaţiile de conducere ale cadrelor de conducere (cadre didactice) ale instituţiilor care nu sunt atribuite la grupele de retribuire a muncii se stabilesc în mărime de 10 procente din salariul de bază pentru director (şef) şi de 5 procente pentru conducătorii de subdiviziuni.

    Şef DGΠ                                                                      Lilia Cebotaru

 

 

                                                                                                                                                                    Anaxa nr. 1

la decizia consiliului raional

   nr. 07/08 –XXVI din 28.09.2017 

 

 

Categoria şi indemnizaţia de conducere

pentru conducătorii  instituţiilor de învăţământ  din raionul Cantemir,

anul de studii 2017 - 1018.

 

 

Codul instituţiei

Denumirea institutiei

Localitatea

Nr. elevi

Categoria institutiei

Indemnizaţia de condurece, în % din salariul lunar, corespunzător funcţiei didactice

director

dir. adj.

Licee şi gimnazii cu un număr mai mare  de 91 elevi ponderaţi

1

1795

I.P. Liceul Teoretic "Dimitre Cantemir"

Cantemir

194

IV

25

15

2

1785

I.P. Liceul Teoretic "Nicolae  Mihai"

Ciobalaccia

382

III

30

20

3

1787

I.P. Gimnaziu "Valeriu Hanganu"

Cociulia

266

IV

20

15

4

1791

I.P. Gimnaziu "Vasile  Pîrvan"

Gotesti

353

III

25

20

5

14652

I.P.Gimnaziu "Mihai  Eminescu"

Baimaclia

327

III

25

20

6

14653

I.P. Gimnaziu "I. Creangă"

Cania

220

IV

20

25

7

14654

I.P. Gimnaziu Capaclia

Capaclia

176

IV

20

15

8

1801

I.P. Gimnaziu "Nicolae Sulac"

Sadic

185

IV

20

15

9

14655

I.P. Gimnaziu Cietu

Cietu

144

IV

20

15

10

14648

I.P. Gimnaziu "Liubomir  Chiriac"

Antonesti

144

IV

20

15

11

1799

I.P. Gimnaziu Plopi

Plopi

108

IV

20

15

12

1792

I.P. Gimnaziu Haragis

Haragis

132

IV

20

15

13

1783

I.P. Gimnaziu "Nicolae Botgros"

Chioselia

154

IV

20

15

14

1800

I.P. Gimnaziu Porumbești

Porumbesti

164

      IV

20

15

15

1797

I.P. Gimnaziu "Mihai  Eminescu"

Cantemir

474

II

35

25

16

1798

I.P. Gimnaziu "Mihai Sadoveanu"

Hănăseni

334

III

25

20

17

1850

I.P. Gimnaziu „P. Wiszniowska”

Visniovca

184

IV

20

15

18

1847

I.P. Gimnaziu "Ion Cojocaru"

Tiganca

230

IV

20

15

19

1845

I.P. Gimnaziu "Delta"

Tartaul

213

IV

20

15

20

1786

I.P.Gimnaziu "Ştefan cel Mare"

Cirpesti

208

IV

20

15

21

1793

I.P. Gimnaziu Larguta

Larguta

226

IV

20

15

22

1794

I.P. Gimnaziu Lingura

Lingura

102

IV

20

15

23

1789

I.P.Gimnaziu Enichioi

Enichioi

163

IV

20

15

Gimnazii cu un număr mai mic de 91 elevi ponderaţi

24

1796

I.P.Gimnaziu "Alexandru  Puskin"

Cantemir

60

IV

20

15

25

1844

I.P. Gimnaziu "Ivan Vazov"

Stoianovca

67

IV

20

15

26

1788

I.P. Gimnaziu "Grigore Vieru"

Costangalia

87

IV

20

15

27

1782

I.P. Gimnaziu - grădiniţă"V. Curbet"

Tarancuta

83

IV

20

15

28

1784

I.P. Gimnaziu Cisla

Cisla

80

IV

20

15

Şcoli primare cu număr mai mic de 41 elevi ponderati

29

14650

I.P. Şcoala primară-gradiniţă Acui

Acui

31

VI

15

0

30

1846

I.P. Şcoala primară-gradiniţă Ghioltosu

Ghioltosu

27

VI

15

0

31

9713

Scoala de  Sport

 

713

V

15

10

32

9712

Centru de Creatie

 

800

V

15

10

33

1774

Serviciul de Asistenţă Psiho Pedagogică

 

I

30

10

 

                   

                     

    Şef DGΠ                                                                   Lilia Cebotaru

 

D E C I Z I E

 

nr.07/09-XXVI                                                                                         din 28.09.2017                                                                                           

or. Cantemir

   

     Despre  executarea deciziei nr.04/02-XXVI din 11.05.2017

 „Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de

 transmitere a 2 microbuze şcolare, proprietate publică a

statului  în gestiunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir”

           

              În conformitate cu art. 43, alin.2 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art. 4, alin. 2 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art.8 din Legea nr. 523-XIV din 16.07.1999 “Cu privire la proprietatea publică a unităţii administrative-teritoriale”, Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Mildova nr. 901 din 31 decembrie 2015, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 671 din 23 august 2017 “Cu privire la transmiterea unor mijloace de transport”, deciziei Consiliului raional nr.04/02-XXVI din 11.05.2017 „Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de  transmitere a 2 microbuze şcolare, proprietate publică a statului  în gestiunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir”,  avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului,  Consiliul Raional 

D E C I D E:

   01.Se ia act de:

         01.01 nota  despre mersul executării deciziei nr.04/02-XXVI din 11.05.2017 „Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de transmitere a 2 microbuze şcolare, proprietate publică a statului în gestiunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir”, prezentată de Cebotaru Lilia şef direcţie generală învăţământ (se anexează);

         01.02 Actul de primire-predare a două  mijloace de transport întocmit la data de 29.08.2017;

   02.Se aprobă  actul de primire –predare  a microbuselor  de transport din data de 29.08.2017.

   03.Direcţia Generală Învăţământ va dispune ca mijloacele de transport transmise să fie utilizate  exclusiv pentru transportarea elevilor şi cadrelor didactice conform regulilor stabilite în Regulamentul cu privire la transportarea elevilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903 din 30 octombrie 2014.

  04. Se ridică controlul asupra deciziei sus vizate.

  05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Învăţământ, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

   06. Controlul executării deciziei se pune în seama comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

Preşedintele şedinţei                                                                       Ştefan Zaharia

 

   Contrasemnată:

Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                       Anexă

la decizia consiliului raional

nr. 07/09 –XXVI din  28.09.2017

 

Nota

despre mersul executării deciziei nr.04/02-XXVI din 11.05.2017

„Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de transmitere a 2 microbuze şcolare,

proprietate publică a statului în gestiunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir”

 

            Cu acordul Consiliului Raional Cantemir, la data de 28.08.2017, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării  a transmis Consiliului Raional Cantemir  2 microbuze şcolare, RENAULT  MASTER /NOU 2016/Culoare GALBEN/ Capacitatea cilindrică 2299 cm3/ Aer Condiţionat/  Amenajare 16+1 L, conform Actului de transmitere a mijloacelor de transport elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 671 din 23 augus 2017 .

 

            La data de 29.08.2017 a fost creată comisia de primire – predare a microbuzelor (Dispoziţia preşedintelui raionului nr. 125-A din 29.08.2017), întocmit Actul de primire – predare şi s-a efectuat transmiterea mijloacelor de transport de la Consiliul raional Cantemir la Direcţia Generală Învăţământ.

            Valoarea contabilă a mijloacelor de transport  conform situaţiei de la ,, 28” august 2017, este de 515754,14 ( cinci sute cincisprezece mii şapte sute cincizeci şi patru lei 14 bani) lei pentru o unitate, s-au transmis 2 ( două) unităţi – suma totală 1031508,28 lei .

 

Se anexează:

·         Dispoziţiile nr. 125-A din 29.08.2017 „Cu privire la crearea comisiei de primire-predare gratuită a 2 microbuze şcolare proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării în adminisrarea Consiliului raional Cantemir” şi nr.126-A din 29.08.2017,,Cu privire la transmitereaîn gestiune de la Consiliul raional Cantemir la direcţia generală învăţămînt a 2 microbuse şcolare proprietate publică a statului”;

·         Actul de primire – predare a mijloacelor de transport întocmit la data de 29.08.2017.

 

 

 

Şef DGÎ Cantemir                                                                 Cebotaru Lilia

 

D E C I Z I E

 

nr.07/12-XXVI                                                                                         din 28.09.2017                                                                                           

or. Cantemir

   

              Despre demersul IMSP CS Cantemir

privind darea în locaţiune a unui spaţiu în

 incinta instituţiei respective

 

      În temeiul art. 43 alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006,  Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28.03.1995, articolul 875-900 din Codul Civil al Republicii Moldova, Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16.12.2016,   Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea  și deetatizarea proprietății publice, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, Hotărîrii Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, examinînd demersul nr.947 din 04.09.2017 al IMSP CS Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism , comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții ,Consiliul Raional  

                                                                             

                                                                         DECIDE:

 

   01. Se ia act de nota informativă despre darea în locaţiune a unei încăperi în incinta IMSP CS Cantemir , prezentată de dna Olga Hîţu, şef al IMSP CS Cantemir ( anexa nr.1).

 

   02.Se permite IMSP CS Cantemir să dea în locaţiune prin negocieri directe a unui spaţiu de 15,75 m2  pe termen de un an în incinta instituţiei respective, dlui Negru Alexei, medic de familie, administrator al  ,,SRL COSGALMED”pentru pelevare de sănge, şi alte materiale biologice.

 

   03. Se aprobă modelul contractului de locaţiune(anexa nr.2).

 

   04. Dna Olga Hîţu, şef al IMSP CS Cantemir  va semna contractul de locaţiune cu dl Negru Alexei, medic de familie, administrator al  ,,SRL COSGALMED”, cu sediul: or. Cahul, str. Mihail Frunze nr.62.

   05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere și afișare pe standul și site-ul consiliului raional.

 

   06.Informația despre executarea prezentei decizii se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către Dna Olga Hîţu, şef  IMSP CS Cantemir în trimestru unu, anul 2018.

 

   07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                       Ştefan Zaharia                                                                                                               

 

         Contrasemnată:

Secretar al consiliului  raional                                                     Ludmila Ţurcanu

 

                                                                                                                                                Anexa nr.1

la decizia consiliului raional

 nr.07/12-XXVI  din 28.09.2017

 

 

NOTĂ 

despre demersul IMSP CS Cantemir privind darea în locaţiune a unui spaţiu

în incinta instituţiei respective

 

   În temeiul art. 43 alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006,  Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28.03.1995, articolul 875-900 din Codul Civil al Republicii Moldova, Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16.12.2016,   Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea  și deetatizarea proprietății publice, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, examinînd demersul nr.947 din 04.09.2017 al IMSP CS Cantemir se propune Consiliului raional:

 -  să  permită IMSP CS Cantemir să dea în locaţiune prin negocieri directe pentru o perioadă de 1(unu)an un spaţiu de 15,75 m2  în incinta instituţiei în cauză, dlui Negru Alexei, medic de familie, administrator al ,,SRL COSGALMED”pentru pelevare de sănge, şi alte materiale biologice;     

 - aprobarea modelului de  contract de locaţiune(anexa nr.2);

 - ca dna Olga Hîţu, şef al IMSP CS Cantemir  să semneze contractul de locaţiune cu dl Negru Alexei, medic de familie, administrator al  ,,SRL COSGALMED”, cu sediul: or. Cahul, str. Mihail Frunze nr.62.

  -informația despre executarea deciziei se fie  prezentată Consiliului raional Cantemir de către dna Olga Hîţu, şef  IMSP CS Cantemir în trimestru unu, anul 2018.

 

 

 

 

Preşedintele raionului                                                                          Andrei Ciobanu

 

 

 

D E C I Z I E

 

nr.07/21-XXVI                                                                                         din 28.09.2017                                                                                           

or. Cantemir

   

     Cu privire la aprobarea actului de transmitere

 în comodat a unor bunuri imobile din domeniul

 public al unităţii administrativ-teritoriale de nivelul II,

 Cantemir IMSP Centrul Naţional de Asistenţă

Medicală Urgenţă Prespitalicească

 

       În temeiul  art. 43(2) din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.859-866 din Codul civil, art.8, alineatul 4 din Legea nr.523-XVI din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii nr.435-XVI din 28.12. 2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările operate prin  Legea nr.91 din 26.04.2012 pentru completarea unor acte legislative, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat,  a subdiviziunilor , clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 901  din 31.12.2015, deciziei Consiliului raional Cantemir nr.05/11-XXVI din 22.06.2017, examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate, agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional  

   

                                                                       D E C I D E :

 

      01.Se ia act de nota privind executarea deciziei nr.05/11-XXVI din 22.06.2017 Cu privire la  transmiterea a unor  bunurile imobile din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale Cantemir”, prezentată de dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului.

  

 02.Se aprobă actul de transmitere  în comodat a unor bunuri imobile din domeniul  public al unităţii administrativ-teritoriale de nivelul II, Cantemir IMSP Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgenţă Prespitalicească ( se anexează).

 

    03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa IMSP Centrului de Asistenţă Medicală Urgenţă Prespitalicească şi  factorilor interesaţi, publicului prin expediere şi plasarea pe site-ul  Consiliului raional în termen de 10 zile . 

 

    04.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.                                      

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                            Ştefan Zaharia

                                                    

   Contrasemnată:

Secretar  al consiliului  raional                                                            Ludmila Ţurcanu

 

 

 

D E C I Z I E

 

nr.07/22-XXVI                                                                                         din 28.09.2017                                                                                           

or. Cantemir

   

     Despre cererea ÎM ,,Moldcell”SA privind

accesul pe proprietate publică

 

           În temeiul art. 43 (1) lit. c)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Legii nr.28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice,Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1434 din 29.12.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor  maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare 
partajată a infrastructurii fizice,
examinînd avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului, Consiliul Raional

 

D E C I D E :

     01.Se ia act de nota despre cererea ÎM ,,Moldcell”SA privind accesul pe proprietatea publică,

 prezentată de dna Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

    02. Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl Andrei Ciobanu, în numele Consiliului raional Cantemir să negocieze clauzele contractului  de acces pe proprietatea publică cu reprezentanţii ÎM ,,Moldcell”SA.

 

    03.Domnul Andrei Ciobanu preşedintele raionului, va informa Consiliul raional despre condiţiile contractului  de acces pe proprietatea publică, negociat,   la o şedinţă ulterioară.

 

          04.Decizia se  aduce la cunoştinţa ÎM ,,Moldcell”SA publicului şi alor factori interesaţi în termen de 10 zile.

 

   05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                              Ştefan Zaharia

                                                    

   Contrasemnată:

Secretar  al consiliului  raional                                                            Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

      Anexă

                                                                                      la decizia consiliului raional

                                                                                      nr.07/22 -XXVI din 28.09.2017

NOTĂ

despre cererea ÎM ,,Moldcell”SA privind accesul pe proprietatea publică

 

   În temeiul art.1din Legea nr.28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice , se  stabilesc regulile şi condiţiile în care se realizează:
    a) accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.

Art.4,  alin.1. stipulează că ……. Persoanele ce deţin ori administrează proprietăţi publice sau private, inclusiv infrastructura fizică, au obligaţia de a negocia cu bună-credinţă cu aceşti furnizori contracte de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice pe care le deţin sau le administrează.

Art.9  prevede că :

 (1) Autorităţile publice centrale sau locale, alte instituţii publice, precum şi orice alte entităţi care exercită un drept de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv întreprinderile de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiective de infrastructură tehnico-edilitară şi titularii dreptului de administrare a proprietăţilor comune, inclusiv a celor din condominii, au dreptul să stabilească tarife pentru dreptul de acces pe proprietăţile respective sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice în funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură asociată care fac obiectul lucrărilor. Tarifele maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţi și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice trebuie să fie nediscriminatorii, rezonabile şi să fie stabilite în baza următoarelor criterii:
    a) să acopere prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor; 
    b) să fie proporţionale cu afectarea proprietăţii respective;
    c) să se ia în considerare, atunci cînd este cazul, plusul de valoare adusă proprietăţii prin instalarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
    (2) Tarifele maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, menţionate la alin. (1), se stabilesc în baza unei metodologii de calcul elaborate de către Agenţie, supusă consultării publice şi aprobată de Guvern.

   Metodologia de calcul a fost aprobată  prin Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr.1434 din 29.12.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice.

Pct. 1din  prezenta Metodologie stabileşte modul de determinare a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile autorităţilor publice centrale sau locale, altor instituţii publice, precum şi oricăror altor entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, întreprinderilor de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiecte de infrastructură tehnico-edilitară şi titularilor dreptului de administrare a proprietăţilor comune, inclusiv din condominiu, dar şi a tarifelor maxime pentru utilizarea partajată a infrastructurii fizice aferente proprietăţilor menţionate, care pot fi aplicate furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice (în continuare – furnizori). 

Pct.8 prevede  că tarifele pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice se calculează sub formă de sumă unică, achitată de furnizor în urma încheierii contractului de acces conform formulei stabilite.

  Reieşind din cele expuse, Contractul de acces pe proprietatea public, înaintat spre examinare , urmează a fi negociat cu  furnizorul.   În acest context, se propune împuternicirea preşedintelui raionului să negocieze contractul de  de acces pe proprietatea publică cu reprezentanţii ÎM ,,Moldcell”SA.

 

  Preşedintele raionului                                                                      Andrei Ciobanu

                                                                                                                             

                                                                         D E C I Z I E                                       

nr.07/16 -XXVI                                                                                                        din 28.09.2017                                                                                      

or. Cantemir

 

 

 

 Cu privire la casarea bunurilor, mijloace fixe

din aparatul preşedintelui raionului

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435-Xvi din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05 1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul dnei Marina Caradjova ,contabil-şef , aparatul preşedintelui raionului şi a altor acte privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

01.  Se casează bunurile  uzate, raportate la mijloace fixe din aparatul preşedintelui raionului conform anexelor nr.1, nr.2, nr.2.1 şi nr.3.

 

02.  Contabilitatea aparatului preşedintelui raionului (contabil- şef, dna Marina Caradjova) va scoate în termen de 10 zile de la evidenţă bunurile indicate în anexe  .

 

03.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir .

 

04.  Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi cultă.

 

 

 

 

   Președintele ședinței                                                           Ştefan Zaharia

 

         Contrasemnată:

  Secretar  al consiliului rational                                          Ludmila Ţurcanu

                                                                                                                             

D E C I Z I E                                       

nr.07/18 -XXVI                                                                                                        din 28.09.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

 

 

        Cu   privire  la deciziile cu   termen 

de  control adoptate de Consiliul Raional

Cantemir în perioada mai-august, 2017

 

     În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinând nota privind deciziile cu  termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în  perioada mai-august, 2017, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , Consiliul Raional

           

                                                                       D E C I D E :

 

     01.Se ia act de nota privind deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în perioada mai-august, 2017 prezentată în  anexa nr.1.

 

    02.Se obligă şefii subdiviziunilor aparatului preşedintelui raionului,consiliului raional să prezinte informaţii şi dări de seamă despre mersul executării sau executarea deciziilor cu termen de control conform termenelor stipulate în actele corespunzătoare serviciului  administraţie publică,aparatul preşedintelui raionului.

 

   03.Monitorizarea executării  prezentei decizii se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional , controlul - în seama dlui  Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

   Președintele ședinței                                                           Ştefan Zaharia

 

         Contrasemnată:

  Secretar  al consiliului rational                                          Ludmila Ţurcanu

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Anexa nr.1                                                                                                                                                      

                                                                                                                     la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                          nr. 07/ 18 -XXVI  din 28.09.2017

 

                                                   

N O T Ă

privind deciziile cu termen de control

adoptate de Consiliul Raional Cantemir

 în perioada mai-august, 2017

 

  Pe parcursul perioada mai-august, 2017au  fost convocate, organizate şi desfăşurate  trei  şedinţe ale consiliului raional. Din ele o şedinţă ordinară la data de 22.06.2017 şi două  extraordinare la 11.05.2017, 27.07.2017  în cadrul cărora s-au adoptat  33 decizii din ele 26 -cu termen de control. În anexa nr.1 la nota în cauză sunt indicate 19 decizii executate, anexa nr.2  la notă sunt indicate 15 decizii adoptate în perioada 2015-2017 , dar care se află în derulare şi control pe parcursul anului 2017, iar în anexa nr.3 se indică  21 decizii cu termen de control  care  se află în proces de executare de lungă durată.

 

Şef serviciu administraţie publică                                         Victoria Balan

 

                                                                                                                    

                                                                         D E C I Z I E                                       

nr.07/20 -XXVI                                                                                                        din 28.09.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

 

 

       Cu privire la modificarea hotarelor

s.Plopi  şi  s.Taraclia din componenţa

comunei Plopi, raionul Cantemir.

 

          În  temeiul art. 43 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006 , Art. Art. 9, 42 şi 43 ale Codului Funciar al Republicii Moldova            nr.828–XII din 25.12.1991, demersul nr.940 din 04.09.2017 privind  modificarea hotarelor intravilanului s.Plopi şi  s.Taraclia din componenţa comunei Plopi, decizia Consiliului comunal Plopi nr. 03/05-XXVI din 16.06.2017,, Cu privire la modificarea hotarelor intravelanului s.Plopi şi s. Taraclia”, examinînd   avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului, Consiliul Raional

 

                                                       D E C I D E :

 

     01. Se ia act de:

   nota  privind modificarea hotarelor intravilanului s.Plopi şi  s.Taraclia din componenţa comunei Plopi, raionul Cantemir (se anexează);

 

   decizia consiliul comunei Plopi nr. 03 I 05 – XXVI  din 16.06.2017(se anexeazează).

 

    02.Se modifică  hotarele satelor Taraclia şi Plopi prin majorarea intravelanului cu 1.1723 hectare şi respectiv 3.6609 hectare şi se  micşorează extravilanul s.Taraclia cu 1.1723 hectare şi s. Plopi cu 3.6609.

 

   03.Domnul Toderici Valeriu, şef  serviciu relaţii funciare va aduce în concordanţă cu prezenta decizie documentaţia cadastrului funciar.

 

    04.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu , preşedinele raionului,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate agricultură , amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

            

   Președintele ședinței                                                           Ştefan Zaharia

 

         Contrasemnată:

  Secretar  al consiliului rational                                          Ludmila Ţurcanu

            

 

 

                                                                         D E C I Z I E                                       

nr.07/23 -XXVI                                                                                                        din 28.09.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

 

 

           Cu privire la aprobarea  Acordului de

 parteneriat între  Consiliului raional Cantemir

 şi  Consiliul sătesc Capaclia, raionul Cantemir

 

În temeiul art.43 alin.1, lit.(t) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435-Xvi din 28.12.2006,  cererea primarului s.Capaclia, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

05.  Se ia act de:

              nota privind aprobarea acordului între  Consiliul raional Cantemir  şi  Consiliul sătesc Capaclia, raionul Cantemir, prezentată de dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului;

              cererea primarului s.Capaclia privind solicitarea de fi inclusă în ordinea de zi a şedinţei Consiliului chestiunea despre acordul de parteneriat.

        decizia Consiliului sătesc Capaclia nr.07/01-XXVI din 25.09.2017,,Cu privire la acordul de parteneriat cu Consiliul raional Cantemir.

   02. Se aprobă Acordul de  parteneriat  între  Consiliului raional Cantemir şi  Consiliul sătesc Capaclia, raionul Cantemir (se anexează) .

    03. Se împuterniceşte preşedintele raionului  Cantemir domnul Andrei Ciobanu în numele consiliului raional să semneze Acordul de Parteneriat.

    04.Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa publicului şi persoanelor interesate prin afişare pe panoul informativ şi pagina web a Consiliului raional în termen de 10 zile de la adoptare.

   05.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir .

   06.Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi cultă.

 

 

 

   Președintele ședinței                                                           Ştefan Zaharia

 

         Contrasemnată:

  Secretar  al consiliului rational                                          Ludmila Ţurcanu

            

 

 

 

 

                                                                                                      Anexă

                                                                                     la dedizia consiliului raional

                                                                                      nr.07/ 23 -XXVI din 28.09.2017

 

NOTĂ 

privind aprobarea Acordului de  parteneriat  între  Consiliului raional

Cantemir  şi  Consiliul sătesc Capaclia, raionul Cantemir.

 

 În temeiul art.43 alin.1, lit.(t) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435-Xvi din 28.12.2006,  cererea primarului s.Capaclia se propune Consiliului raional:

să ia act de:

           -   cererea primarului s.Capaclia privind solicitarea de fi inclusă în ordinea de zi a şedinţei Consiliului chestiunea despre acordul de parteneriat;

           -   decizia Consiliului sătesc Capaclia nr.07/01-XXVI din 25.09.2017,,Cu privire la acordul de parteneriat cu Consiliul raional Cantemir;

Să aprobe Acordul de parteneriat între  Consiliului raional Cantemir  şi  Consiliul sătesc Capaclia, raionul Cantemi, conform anexei .

         Suplimentar relatez, că acordul vine să soluţioneze o problem de interes general al cetăţenilor  şi de interes comun al  Consiliului sătesc Capaclia şi Consiliului raional Cantemir.

 

  Preşedintele raionului                                                         Andrei Ciobanu

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.07/ 24 -XXVI                                                                                                   din 28.09.2017                                                                                                       

 

       Despre modificarea deciziei nr.02/06-XXVI din 24.03.2016

,, Cu privire la acceptarea luării la balanță Consiliului raional

a bunurilor imobile şi terenul aferent a Școlii Profesionale”

 

         În temeiul art.43, alineatul (1) litera c),art.74-77 din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4, alineatul (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din  28.12.2006,art.8 din  Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 31 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,   avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, Consiliul raional

                                                                        Decide:

 

     01.Se  modifică decizia nr.02/06-XXVI din 24.03.2016 ,, Cu privire la acceptarea luării la balanța

 Consiliului raional a bunurilor imobile şi terenul aferent a Școlii Profesionale”după cum urmează:

 

În punctul 02 sintagma ,,str. Ştefan Vodă nr.14” se substituie cu sintagma ,, str. Ştefan Vodă nr.38”.

 

    

 

  02.Decizia în cauză se aduce la cunoștința persoanelor și factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul consiliului raional.

 

 

    03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate: drept,disciplină și culte şi comisiei consultative de specialitate: finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                       Ştefan Zaharia

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

                                                                                                              

 

 

 

D E C I Z I E

nr.07/15-XXVI                                                                                 din 28.09.2017

or. Cantemir

 

    Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei

de privatizare a  fondului de  locuinţe nr.03 din

 04.09.2017

 

 

   În temeiul art.43 , alineatul (1) , litera e) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.03 din 24.09.2017  (vezi anexa) ,  avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , Consiliul Raional  

 

D E C I D E :

 

01.Se aprobă hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de  locuinţe nr.03  din  04.09.2017   privind privatizarea locuinţelor în raionul Cantemir, următorilor cetăţeni :

      01.Cristian Gheorghe, or.Cantemir ,str.Iu.Gagarin , nr.11, cam.2,12,11;

      02.Savciuc Faina, or.Cantemir ,str.Iu.Gagarin , nr.11, cam.41;

      03. Ciobanu Andrei,or. Cantemir , str. M.Eminescu 1A , ap.46;

      04. Prohorov Andrei, raionul Cantemir, satul Plopi;

      05. Chiriţa Violeta, raionul Cantemir, satul Plopi;

      06.Patraman Nadejda, raionul Cantemir, satul Plopi;

      07.Navin Alexandra, raionul Cantemir, satul Vişniovca;

      08.Hohlan Victor, raionul Cantemir, satul Vişniovca.

 

      02.Dl Gheorghe Manole ,specialist principal în aparatul preşedintelui raionului va perfecta actele corespunzătoare şi le va înmîna persoanelor sus nominalizate.

 

      03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile.

 

      04.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                  Ştefan Zaharia

 

 Contrasemnată:

Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        APROB              

                                                                                                           Preşedintele comisiei raionale pentru

                                                                                             privatizarea spaţiului locativ

                                                                       __________A.Ciobanu

 

PROCES – VERBAL

al şedinţei comisiei raionale pentru privatizarea

spaţiului locativ nr.03 din  04.09.2017.

 

           Total membri – 11 ,

           Prezenţi  -   8.

A.Ciobanu ,

Gh.Manole,

V.Banicov ,

R.Ciubaciuc,

S.Bagrin,

A.Bacalov,

V.Cozma,

D.Vrabie.                                        

ORDINEA    DE   ZI:

 

 01.Cu privire la examinarea cererilor depuse de către cetăţeni la privatizarea spaţiului locativ.                  

    Examinind cererile comisia a hotărit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   01.De a permite privatizarea spaţiului locativ conform art.2 al Legii privatizării fondului de locuinţe,nr.1324 din 10.03.1993, următoarelor persoane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

      01.Cristian Gheorghe, or.Cantemir ,str.Iu.Gagarin , nr.11, cam.2,12,11;

      02.Savciuc Faina, or.Cantemir ,str.Iu.Gagarin , nr.11, cam.41;

      03. Ciobanu Andrei,or. Cantemir , str. M.Eminescu 1A , ap.46;

      04. Prohorov Andrei, raionul Cantemir, satul Plopi;

      05. Chiriţa Violeta, raionul Cantemir, satul Plopi;

      06.Patraman Nadejda, raionul Cantemir, satul Plopi;

      07.Navin Alexandra, raionul Cantemir, satul Vişniovca;

      08.Hohlan Victor, raionul Cantemir, satul Vişniovca.

  02.Examinînd cererea dnei Culicovschi Rita locuitoarea or. Cantemir, str. Basarabia 2, cam.11 în legătură cu faptul conform hotărîrilor comisiei de privatizare a fondului locativ din 12.03.2016 şi 26.05.2016 nu a  lichidat încălcările şi  abaterea de la proiectul tehnic a construcţiei adică nu sau eliberat căile şi eşirile de evacuare conform „Regulele generale de apărare impotriva incendiilor în Republica Moldova”  din 01.05.1005 p.45, pct.46

                              comisia a hotărît:

  a) Se respinge cererea dnei Culicovschi Rita pînă la  lichidarea încălcărilor şi abaterea de la proiectul tehnic.

   b)  Se recomandă primarului oraşului Cantemir dlui R.Ciubaciuc  să constituie o comisia de lucru pentru a verifica legalitatea suprafeţei deţinută.

  c)După lichidarea observaţiilor făcute de membrii comisiei  cererea va fi examenata la următoarea şedinţă.

 

Secretarul comisiei                                                                                  Gh. Manole      

 

 

 

D E C I Z I E

nr.07/02-XXVI                                                                                 din 28.09.2017

or. Cantemir

 

    Cu privire la  pregătirea economiei şi

 a instituțiilor din sfera socială către

sezonul rece,toamnă-iarnă 2017-2018

 

 

   În temeiul art.43 , alineatul (1) , litera e) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 489 din 10.08.2015 „Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte,comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea  teritoriului şi protecţia mediului,  Consiliul Raional                                                               

DECIDE :

   01.Se ia act de nota despre măsurile privind pregătirea instituţiilor din domeniul social şi  a economiei raionului pentru activităţi in perioada toamnă-iarnă 2017-2018 prezentată de vicepreşedinţele  raionului domnul  Butuc Sergiu (se anexează).

  02.Se recomandă consiliilor locale de nivelul unu să:

   a) examineze la o şedinţă extraordinară din anul curent chestiunea “Cu privire la pregătirea obiectelor de menire social-culturală către sezonul de toamnă-iarnă 2017-2018”;

b) să reânoiască și să perfecteze lista persoanelor social-vulnerabile care se află la limita sărăciei si care necesită sa fie asigurate cu lemne şi cărbune pentru perioada de toamnă-iarnă 2017-2018, să întreprindă măsuri suplimentare pentru a-i asigura cu resurse termoenergetice;

   c) să analizeze situaţia si să întreprindă măsuri concrete pentru optimizarea cheltuielilor legate de întreţinerea instituţiilor bugetare din teritoriu.

  03.Dna Llilia Cebotaru, şef direcţie generală învăţămînt,  in comun cu autorităţile administratiei publice locale de nivelul unu vor :

a) institui un control riguros privind respectarea limitelor mijloacelor financiare prevăzute in bugetele UAT pe perioada rece pentru consumul de resurse energetice;

b) întreprinde măsuri concrete cu conducătorii instituţiilor preuniversitare pentru conservarea energiei termice , realizării masurilor de pregătire pentru perioada de toamnă-iarnă 2017-2018;

c) efectua pâna la 20 septembrie 2017  un control riguros privind existenţa contractelor încheiate de conducătorii instituţiilor bugetare subordonate cu furnizorii de resurse energetice şi in caz de depistare a lipsei acestora, vor obliga instituţiile bugetare sa le încheie.

   04. Despre mersul executării deciziei in cauză se va informa Consiliul Raional Cantemir la  şedinţa ordinară a Consiliului Raional în luna  decembrie 2017.

   05. Monitorizarea  executării deciziei în cauza se pune în sarcina vicepreşedinţilor raionului dnii Ion Dimcea şi Butuc Sergiu , controlul executării deciziei se pune în seama  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină si culte şi comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţămînt, cultura, protecţia sociala, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                   Ştefan Zaharia

Contrasemnată:

 Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila Ţurcanu

 

 

Anexă

la decizia Consiliului raional

nr.07/02-XXVI din 28.09.2017                          

                                                                                                                                              

Notă

cu privire la  pregătirea economiei şi  a instituțiilor din sfera socială

către sezonul rece,toamnă-iarnă 2017-2018.

 

            Pregătirea obiectelor de menire social-culturală şi economiei raionului pentru perioada rece a anului se află în peramnenţă în atenţia autorităţilor publice locale, a agenţilor economici şi a factorilor de decizie, dat fiind că este o problemă de importanţă vitală pentru populație.

            Prin dispoziţia preşedintelui raionului nr.65-A din 16.05.2017, a fost constituită comisia raională pentru organizarea şi monitorizarea pregătirii obiectelor din sfera social-culturală şi a economiei raionului către sezonul rece  a anului 2017-2018.

            Comisia respectivă a elaborat programul de acţiuni privind măsurile de pregătire  a obiectelor din sfera socială şi a economiei raionului pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018, unde au fost prevăzute direcţiile prioritare  de pregătire către sezonul  de toamnă –iarnă a instituţiilor preşcolare, preuniversitare, culturale, medicale, şi a spaţiului locativ.

            În scopul asigurării unei bune funcţionări, pe perioada rece a anului se întreprind următoarele măsuri: controlul riguros asupra resurselor energetice existente pentru asigurarea economisirii acestora şi îndeplinirea măsurilor cu privire la conservarea energiei; organizarea licitaţiilor publice de achiziţionare a combustibilului; efectuarea reparaţiilor curente în toate edificiile.

                             DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT:

       O parte componentă a pregătirii instituţiilor de învăţământ către un nou an de studii este şi pregătirea lor către perioada rece a anului. În timpul verii paralel cu lucrările de reparaţii capitale, reparaţii curente s-a lucrat şi asupra surselor şi reţelelor termice. În scopul economisirii agentului termic în  instituţii şcolare s-au schimbat geamuri, uşi de la intrare. În IP Gimnaziul „I. Vazov” Stoianovca este în derulare schimbarea sistemei de încălzire în sumă de 22000 €  din Proiectul UE Ambasada R. Bulgaria, în IP Gimnaziul „V. Hanganu” Cociulia au demarat lucrările de reparaţie a czangeriei, IP gimnaziul „V. Pârvan” Goteşti în derulare lucrările de construcţie a cazangeriei.

      Toţi managerii instituţiilor de învăţământ au raportat că reţelele termice au fost reparate, achiziţionat combustibil şi pregătite pentru începerea sezonului de încălzire. Deasemenea o parte de primării în gestiunea cărora se află instituţiile preşcolare din raion, au asigurat instituţiile cu cantitatea necsară de combustibil. Instituţiile preşcolare din Antoneşti, Capaclia, Crăciun, Dimitrovo, Iepureni, Lărguţa, Lingura, Suhat, Vişniovca, Goteşti 4 nu au contractat cărbune/lemne, dar au sume planificate suficiente şi stoc de lemne suficient pentru a începe încălzirea. În instituţiile şcolare din Ţolica, Stoianovca, Enichioi încă nu au fost organizate licitaţii de achiziţii a combustibilului solid (lemne, cărbune).  Celelalte instituţii au în stoc rezerve de cărbune, lemne, biomasă suficiente, inclusiv pentru luna decembrie. Din necesarul de cărbune şi  lemn în şcoli sunt stocate aproximativ 104  tone cărbune, 704 m3 lemn, 134 tone baloţi de paie şi 31 tone brichet. În instituţiile preşcolare sunt stocate 20 tone cărbune,  485 m3 lemn, 9 tone biomasă.

         Instituţiile de învăţământ care sunt conectate la gaz natural au sumele planificate disponibile, inclusiv luna decembrie (12 şcoli şi 9 grădiniţe), nici o instituţie nu are datorii la gaze. Pentru încălzirea cu gaze naturale, instituţiile şcolare au planificat suma de 2 665 982 lei. În grădiniţe, pentru gaze naturale a fost planificată suma de 1 171 800 lei. Reţinerea în pregătirea a 100% a sitemelelor de încălzire este lipsa actelor de verificare al IPSSTOIP.

         Situaţia privind sursele termice din şcoli şi grădiniţe se prezintă astfel: din cele 30 şcoli  şi 43 grădiniţe: au încălzire pe baza gazelor naturale – 22 instituţii, din ele 10 grădiniţe şi 12 şcoli;centrale termice autonome la cărbune şi lemne – 20 instituţii, din ele din ele 11 grădiniţe şi 9 şcoli;încălzire pe bază de biomasă 100% (paie) – 3 instituţii: gimnaziul şi grădiniţa de copii din satul Ţiganca şi IP Gimnaziul „L. Chiriac” Antoneşti; cu peleţi 2 instituţii: gimnaziul Plopi şi gimnaziul din Coştangalia. Gimnaziul Vişniovca parţial (etajul II) asigură încălzirea la convectoare electrice; încălzirea la sobe – 27 instituţii, din ele 21 grădiniţe şi 6 şcoli.

        Paralel cu cele menţionate în problema respectivă mai persistă şi neajunsuri: în majoritatea instituţiilor nu sunt încălzite blocurile alimentare şi sălile de sport.

 

               SECTORUL CANTEMIR  AL S.A „Drumuri-Cahul”:                                           

1.Necesitatea de material antiderapant  conform calculelor preliminare:

                           Total   -  1780 tone

2.Material  antiderapant pregătit  :                

 Amestec de nisip cu sare  - 0.00 t ; nisip - 100 t; sare -  73.8 t, Total- - 173.8 t

3.Maşini  şi utilaje care vor fi antrenate la dezăpezire :

Autogreidere-4  din ele  2 în reparaţie;  DT-75 -2;  TO-30 încărcător-1; Jinma  încărcător                                -1(în reparaţie); T-130 buldozer-1(în reparaţie); distribuitor de MAD-2(1-în reparație);                                      KAMAZ - KDM  ZIL- 131-1. Total : - 12 unitaţi

 

               DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A FAMILIEI:

       În perioada rece a anului, vor fi deservite la domiciliu 242 de persoane în etate și cu dizabilități.  În cadrul DASPF activează un șef serviciu îngrijire socială la domiciliu și 31 de lucrători sociali în toate localitățile raionului. Toți lucrătorii sunt instruiți în pregătirea către sezonul rece.

      Serviciul îngrijire socială la domiciliu acordă ajutor: la procurarea produselor alimentare, medicamente, procurarea lemnelor de foc, încălzirea sobelor, achitarea serviciilor la oficiile poștale.

      Persoanele cu risc de îngheț  în perioada rece a anului vor fi luate la evidență pentru cazarea ulterioară în Centrul social „Casa Nadejda” din s. Hănăseni, comuna Pleșeni, raionul Cantemir.         Copiii plasați în serviciile Casa de Copii de Tip Familial și Asistența Parentală Profesionistă vor beneficia de sume alocate pentru sezonul rece în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 924 din 31.12.2009.  Edificiul unde este amplasat serviciul social ”Casa Comunitară” din satul Baimaclia raionul Cantemir unde sunt plasați 6 beneficiari este conectat la conducta de gaze naturale.   Conform Legii nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social/ ajutor pentru perioada rece a anului pot beneficia familiile defavorizate  de ajutor pentru perioada rece a anului.

 

DIRECŢIA CONSTRUCŢII, GOSPODĂRIE COMUNALĂ,

DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI      REGIONALĂ

      Informaţie despre realizarea plaului de măsuri întru pregătirea instituţiilor gazificate către sezonul rece 2017-2018 a localităţilor raionului Cantemir.

Îndeplinirea lucrărilor de deservire şi reparaţie a sistemelor de alimentare cu gaze la obietele comunale şi social-cuturale -10%.

     Efectuarea lucrărilor de reglare a aparatelor de utilizare a gazelor- 15%.

Încheerea contractelor de livrare a gazelor între beneficiar şi întreprinderea furnizor de gaze- 0%.

    Completarea listei de state cu personal instruit şi atestat a întreprindelor, care asigură deservirea sistemelor de alimentare cu gaze- 0%.

     Instruirea şi atestarea specialiştilor, care se ocupă cu exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze- 0%.

    Executarea încercării de etanşeitate a sistemelor de alimentare cu gaze- 15%.

     Verificarea în funcţiune a sistemelor de securitate şi dirigarea tehnologică a utilajului şi instalaţiilor.

 

Nr.d/o

Primaria, cazangeria

Act de cercetare

a stării tehnice

a coşului de fum

Contract la

deservire tehnică

Contract de livrare a gazelor

 

 

 

Ordin de numire a persoanei responsabile

Atestarea personalului

 

1.

Cantemir

Gimnajiu

Grad.nr.1

 

 

 

 

 

 

2.

Cantemir

             CR

 

 

 

 

 

 

3.

Cantemir Spital

 

 

 

 

 

 

4.

Baimaclia Liceu

 

 

 

 

 

 

5.

Cania  Liceu

 

 

 

 

 

 

6.

Pleşeni

 

 

 

 

 

 

7.

Cociulia

Liceu

Grădiniţa

 

 

 

 

 

 

8.

Ciobalaccia

 

 

 

 

 

 

9.

Lărguţa

 

 

 

 

 

 

10.

Goteşti

 

 

 

 

 

 

11.

Cîetu

 

 

 

 

 

 

12.

Sadîc

 

 

 

 

 

 

13.

Porumbeşti

 

 

 

 

 

 

 

         SERVICIUL CULTURĂ ȘI TURISM:

        În raion activează 43 cămine culturale din care 23 sunt amplasate în clădiri tip, 20 activează în edificii adaptate. Necesită reparaţii capitale 11 edificii de cultură (Acui, Cania, Cociulia, Cîrpeşti, Cîşla, Flocoasa, Ghioltosu, Goteşti, Haragîş, Ţolica şi Vîlcele). Casa de cultură din s. Stoianovca este în stare avariată mai mult de 10 ani. Majoritatea căminelor de cultură nu dispun de sisteme de încălzire, parţial se încălzesc cu sobe doar cîminele culturale din satele Ciobalaccia, Hîrtop, Cociulia şi Capaclia. Sunt conectate la reţeaua de gaze naturale: Casa Raională Cultură, Şcoala de Arte Cantemir, filiala Şcolii de Arte din s. Baimaclia, filiala Şcolii de Arte din s. Goteşti se află în proces de conectare la încălzire autonomă şi Casa Cultură din s. Baimaclia unde se încălzesc 3 birouri de lucru prin convector e.Este imposibilă încălzirea sălilor de spectacole cu sobe în căminele de Cultură din motivul spaţiului voluminos a acestora. Pot fi încălzite cu sobe sau cămine electrice doar birourile de lucru.    

       Bibliotecile publice din raion constituie 46 instituţii din care 18 biblioteci sunt amplasate în case de cultură, 28 îşi au sediul în încăperi reamenajate (primării, şcoli ş.a.), 10 biblioteci publice săteşti dispun de sobe (Capaclia, Hîrtop, Toceni, Iepureni, Coştangalia, Flocoasa, Stoianovca, Şamalia, Vişniovca,  Ciobalaccia. ). Se încălzesc parţial cu cămine electrice 19 biblioteci  din satele Cania, Enichioi, Constantineşti, Cîşla, Goteşti, Crăciun, Cîrpeşti copii, Ghioltosu, Hănăseni, Leca, Lingura,   Suhat, Taraclia, Taraclia (Sadîc), Ţolica, Ţărăncuţa, Haragîş, Vîlcele, Acui, cu condiţionere se încălzesc 5 biblioteci: Tartaul, Porumbeşti, Antoneşti, Chioselia, Cîrpeşti, sunt conectate la reţeaua de gaz 9 biblioteci: Cociulia, Cociulia copii, Cîietu, Pleşeni, Sadîc, Cantemir, Cantemir copii, Baimaclia, Baimaclia copii. Sunt conectate la încălzire autonomă 2 biblioteci: Ţîganca (primărie) şi Lărguţa (gimnaziu).

      Muzeul etnografic din s.Tartaul dispune de încălzire autonomă cu cazan (gaz, lemne) însă nu este funcţionabil, parţial se încălzeşte cu sobă , muzeul de istorie „D.Cantemir” or.Cantemir este amplasat în edificiul Casei raionale Cultură, dispune de încălzire autonomă.  

      Necesarul de aprovizionare cu materiale combustibile pentru perioada de iarnă 2017-2018 pentru instituţiile de cultură pe raion constituie 16 tone cărbune şi 66 steri de lemn.

       Sursele financiare pentru reparaţii şi aprovizionare cu materiale combustibile sînt preconizate în bugetele  instituţiilor de cultură, dar până în prezent nu sunt valorificate.

  Rezerve de materiale combustibile nu sunt depistate.

  Este necesar de a include toate instituţiile de cultură în proiectul de gazificare. 

  Lista instituţiilor de cultură care necesită aprovizionare cu combustibil se anexează.

Nr./o

Denumirea instituţiei, localitatea

Necesarul de cărbune (tone)

Aprovizionat

Necesarul de lemne (steri)

Aprovizionat

1

Căminul Cultural s. Hîrtop

1,0

-

2,0

-

2

Căminul Cultural s. Capaclia

1,0

-

2,0

-

3

Căminul Cultural s. Cociulia

1,0

-

2,0

-

4

Căminul Cultural s. Ciobalaccia

1,0

-

2,0

-

5

Biblioteca publică s. Capaclia

1,0

-

5,0

-

6

Biblioteca publică s. Hîrtop

1,0

-

4,0

-

7

Biblioteca publică s. Epureni

1,0

-

3,0

-

8

Biblioteca publică s. Flocoasa

1,0

-

8,0

-

9

Biblioteca publică s. Stoianovca

1,0

-

5,0

-

10

Biblioteca publică s. Şamalia

1,0

-

3,0

-

11

Biblioteca publică s. Vişneovca

1,0

-

5,0

-

12

Biblioteca publică s.Ciobalaccia

1,0

-

5,0

-

13

Biblioteca publică s.Toceni

1,0

-

3,0

-

14

Biblioteca publică s.Coştangalia

1,0

-

4,0

-

15

Biblioteca publică s.Ţiganca

1,0

-

8,0

-

16

Muzeul etnografic s. Tartaul

1,0

-

5,0

-

 

Total

16,0

-

66,0

-

 

                         INSTITUŢIILE MEDICALE:

    Sînt planificate lucrările de profilaxie, control tehnic, control de funcţionare a cazangeriei autonome în spital şi a staţiei autonome de energie electrică. Sînt  în proces de evaluare şi  reparaţie reţelele de încălzire şi de aprovizionare cu apă potabilă. Sunt încheiate contractele respective despre aprovizionarea instituţiei cu resurse energetice, apă potabilă şi gaze naturale .

    Sînt programate surse financiare pentru efectuarea lucrărilor sus-numite .

 

          IMSP „SPITALUL RAIONAL CANTEMIR” :

   Se efectuează   lucrările de proflaxie, control tehnic, reglare tehnică, control de funcţionare a cazangeriei autonome a instituţiei;

  Sau reparat  reţelele de încălzire şi de apă potabilă;

  Sînt încheiate contracte respective despre aprovizionarea instituţiei cu resurse electrice, apă potabilă şi gaze naturale;

  Se finisează lucrărirle de reparaţie a subdiviziunilor instituţiei.

  Staţia autonomă de energie electrică este în stare funcţională.

  Sa efectuat  inventarierea încăperilor şi aducerea lor în stare bună de funcţionare.

  Datorii debitoare la resursele energetice nu sunt.

  Sunt programate surse financiare necesare pentru achitarea resurselor energetice pîna la sfirşitul anului.

  Lucrătorii respectivi au fost  instruiţi şi examinaţi conform normativelor şi  instrucţiunilor în vigoare.

                      IMSP CS CANTEMIR

        Oficiile Medicilor de Familie precum şi Oficiile Centrelor de Sănătate din subordinea IMSP Centrul de Sănătate Cantemir sunt pregătite pentru sezonul rece cu lemne pentru foc conform contractului de unică sursă nr. 09-05/17 din 19.05.2017 .Este preconizat de a procura şi cărbune în luna septrembrie pentru OMF la care sunt instalate cazane autonome. Stingătoarele sunt funcţionale şi verificate de către Societatea Antiincendiară Cantemir.  La fel urmează de verificat sobele, cazanele, convectoarele din OMF şi   CS de către Societatea Antiincendiară Cantemir pentru a corespunde standartelor şi normelor împotriva incendiilor.

         Personalul inferior care nemijlocit ocupă funcţia de fochist în timpul sezonului rece a fost instruit pentru desfăşurarea activităţilor sau lucrărilor în domeniul securităţii industriale unde au primit permis de exercitare a postului de muncă menţionat. Totodată vă comunicăm că pînă la finele lunii septembrie urmează de a instrui personalul inferior din OMF-uri şi CS de către angajatul Societăţii Antiincendiare Cantemir cu privire la securitatea antiincendiară la folosirea şi întreţinerea pe parcursul sezonului rece a sobelor.

        Pentru  buna funcţionare a IMSP Centrul de Sănătate Cantemir precum şi a OMF, CS  subordonate la necesitate se petrec lucrări de reparaţie a sobelor, utilajului şi instalaţiilor energetice , reţelelor termice, încăperilor şi clădirilor gestionate. 

 

        IMSP CS COCIULIA

   Instituțiile medicale din teritoriul gestionat dispun de gaze naturale (pentru CS Cociulia şi OMF Sadâc), pentru celelalte-sunt preconizate cca 37 steri lemn de foc, care va fi procurat în luna septembrie  2017 .

   OMF Capaclia – 8 steri;   OMF Vişniovca- 8 steri;  OMF Haragăş -8 steri;  OMF Şamalia – 7 steri

  OMF Taraclia – 6 steri; Stocul de lemn la data de 01.05.2016 în total – 3,2 steri.

 

    IMSP CS BAIMACLIA

   Oficiul CS Baimaclia este conectat la gaz natural, suma de bani necesară pentru încălzire este programată. Oficiile medicilor de familie și oficiile de sănătate se încălzesc cu sobe  la  lemne, contractul de procurare este semnat ,surse financiare  sînt planificate în acest scop.

La toate oficiile sa schimbat giamuri și uși după necesitate ,cu scop de conservare a energiei.

 

   Pentru consumul de gaze naturale sut surse planificate- 20000 lei,  pentru celelalte 11 Oficii de Sănătate şi OMF au fost procurate lemne de foc în sumă de 39708 lei.

 

      IMSP CS CIOBALACCIA

  A fost perfectat  contractul pentru achiziţionarea lemnelor pentru OMF Tartaul şi OS Flocoasa.   Au fost planificaţi pentru achiziţionarea lemnelor  6000 lei, s-a perfectat și semnat contractul de asigurare cu gaze a CS Ciobalaccia şi contractul Cu Darnic Gaz privind furnizarea gazelor naturale.  Pe parcursul următoarelor săptămâni vor fi verificate sobele la  OMF Tartaul şi OS Flocoasa, pentru asigurarea bunei funcţionări.

      IMSP CS GOTEŞTI

 Pentru sezon rece 2017-2018  a fost planificată suma de 20250 lei pentru procurarea lemnelor de foc  şi pentru achiziţionarea cărbunelui sumaa  de 48000 lei .  Până în prezent s-au achiziţionat lemne în valoare de_____lei, până la sfărşitul lunii septembrie va fi finalizată procedura de achiziţionare a cărbunelui.   

   CENTRUL  SĂNĂTATE  PUBLICĂ CANTEMIR

Instituţia este pregătită  pentru activitate în perioada sezonului rece 2017-2018, instituția dispune de microcentrală termică autonomă  la gaze naturale, este angajată o persoană pregătită în domeniul funcţionării, securităţii muncii, care dispune de echipamentul necesar pentru securitatea antiincendiară.

              ORAȘUL CANTEMIR:

Pentru perioada rece  2017-2018 sunt planificate surse financiare pentru:

 -verificarea şi reparația (după necesitate) a sistemelor de aprovizionare cu apă, gaze, energie electrică şi termică a instituțiilor preșcolare din oraș;

- livrarea gazelor naturale la instituţiile preşcolare;

- lucrări de profilaxie pentru buna funcţionare a cazangeriilor (pentru reparația cazanelor,  verificarea contoarelor, atestarea operatorilor);

- lucrări de deszăpezire și aprovizionarea cu material antiderapant pentru trotuare și drumuri.

    Î.M.”Gospodăria Comunal locativă” în comun cu Î.M. „Apă-Canal” vor:

- ermetiza subsolurile din blocurile locative și în comun cu locatarii, vor evacua apele reziduale din subsolurile inundate;

- acoperi fântânile de apă şi canalizare;

- revizui pompele de apă de la nivelul I şi II;

- revizui sistemele de apă şi canalizare în subsoluri pentru evitarea scurgerii şi inundaţiei în blocurile locative.

         Grădiniţa de copii nr.1

Pentru  pregătirea   instituţiei către perioada rece a  anului  în anul curent a fost reparat sistemul de canalizare al instituției .

O problemă cu care se confruntă instituţia în perioada rece a anului este temperatura scăzută în dormitorul unei grupe, în care temperatura în mediu este de  15-16  grade,  motivul fiind unul din pereţii  exteriori subţire.

     Grădiniţa de copii nr.2

S-au efectuat lucrări de renovare, reparații curente a clădirii instituției și anume:

A fops reparat acoperișul la blocul alimentar, s-a rezolvat o problemă majoră care persista de cîțiva ani şi  apa în urma ploilor nu mai pătrunde în încăperi.

În toate cele 9 grupe ce activează  s-au instalat 57 de calorifere.

S-a efectuat reparație curentă în blocul alimentar şi în sala de festivități, depozite, holurile instituției și în toate grupele (în grupe cu ajutorul părinților).

    Pentru conservarea călduriiîn încăperi și pe holurile instituției, este necesară  izolarea din exterior  a întregii clădiri.

Proiectul privind izolarea termică exterioară a imobilului grădiniţei de copii nr. 2  este în derulare și a trecut în etapa a II-a.

 

         Vicepreședinte al  raionului                                                             Butuc Sergiu 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 10.08.2018 Toatal vizitatori - 258298    Creat de Brand.MD