Prima / Consiliul Raional / Decizii  /  Deciziile adoptate la sedinta din 28.09.2017

Deciziile adoptate la sedinta din 28.09.2017 imprimare

05.10.2017      

D E C I Z I E

 

nr.07/01-XXVI                                                                                         din 28.09.2017                                                                                           

or. Cantemir

   

    Despre situaţia criminogenă în

raionul Cantemir pe 8 luni ale

anului 2017

 

      În temeiul art. 43 (2), art. 53, alineatul (1) , litera c) din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, examinînd nota despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir pe 8 luni ale anului 2017, avizele  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului, Consiliul Raional

 

                                                             D e c i d e:

 

   01. Se ia act de nota despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir pe 8 luni ale anului 2017, prezentată de dl Valeriu Codreanu, şef al Inspectoratului de Poliţie, Cantemir (se anexează).

 

   02. Se recomandă consiliilor locale de nivelul unu a examina chestiunea despre situaţia criminogenă în anul 2017 şi sarcinile pentru îmbunătăţirea acestea în teritoriul administrat, acordînd atenţie deosebită lucrului de profilaxie a infracţiunilor în rîndurile minorilor , persoanelor întoarse din  penitenciare , acţiunilor de informare a cetăţenilor despre paza averii personale, creării condiţiilor de activitate şi trai a poliţiştilor de sector şi şefilor de post .

 

    03.Se stabileşte că informaţia despre mersul executării pct.02 din prezenta decizie se va prezenta serviciului administrație publică,aparatul președintelui raionului în trimestru unu 2018, iar  Consiliului Raional - informația generală în trimestru IV  anul 2018.

 

   04. Decizia  se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare, afişare pe standul consiliului raional.

 

    05.Controlul și monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                        Ştefan Zaharia                                                                                                           

 

 

    Contrasemnată:

Secretar   al consiliului  raional                                                    Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Anexă

                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                         nr.07/01-XXVI din 28.09.2017

 

Nota

despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir pe 8 luni ale anului 2017

 

În perioada a 8 luni ale anului 2017 IP Cantemir a întreprins acţiuni consecvente de realizare a politicilor statului în vederea asigurării prestării unor servicii poliţieneşti calitative şi conform standardelor europene, redobîndirii încrederii şi respectului comunităţii faţă de Poliţie.

Activitatea Inspectoratului a fost dictată de necesitatea eliminării restanţelor pe care le-a înregistrat subdiviziunea în ultimii ani la diferite compartimente, precum şi sporirii eficacităţii activităţii prin prisma respectării stricte a legislaţiei în vigoare, asigurarea transparenţei şi controlului activităţii poliţieneşti din partea comunităţii, ridicarea prestigiului poliţiei în societate.

          Aceste valori au reprezentat pilonii pe care s-a bazat în activitatea sa IP Cantemir, promovînd o coeziune strînsă între membrii societăţii noastre prin toleranţă, respect reciproc, consens şi cooperare.

          Pe parcursul perioadei vizate, angajaţii IP Cantemir au demonstrat abilităţile, capacităţile şi responsabilităţile faţă de sarcinile trasate, permanent fiind implicaţi în evenimente şi acţiuni importante, asumându-şi la necesitate anumite riscuri.

          Managementul instituţional practicat la nivelul IP Cantemir a fost adaptat continuu la evoluţiile fenomenului infracţional şi al mutaţiilor social-economice, prin măsuri obiective şi justificate aplicate în baza unei cunoaşteri aprofundate a situaţiei operative, a resurselor şi capacităţii de acţiune şi s-a axat în principal pe implementarea conceptelor moderne de abordare a activităţii poliţieneşti.

          Orientarea activităţilor pe principiul eficienţei acţionale, s-a realizat de la nivelul IP Cantemir în coordonare directă cu structurile teritoriale, în scopul creşterii operativităţii şi calităţii pe axa informaţie – sesizare - investigare, pentru controlul şi diminuarea criminalităţii la nivel al entităţii.

De asemenea, a fost pus şi se pune accent în continuare pe dezvoltarea capacităţilor IP Cantemir de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, prin implementarea practicilor noi de investigare a crimelor.

  Dificultăţile întîmpinate în activitatea de serviciu

1. Dotarea insuficientă cu echipament special şi sportiv;

2. Neachitarea orelor suplimentare de lucru;

3. Insuficienţa personalului.

În scopul înlăturării neajunsurilor, deficienţelor şi lacunelor admise, pentru perioada următoare, propunem activizarea lucrului de selectare şi recrutare a candidaţilor pentru angajarea în serviciu şi suplinirea funcţiilor vacante.

La moment în IP Cantemir activează 112 angajaţi dintre care 77 sînt funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 31 funcţii poliţieneşti de subofiţeri, 1 funcţe de funcţionar public, 3 salariaţi civili, 22 funcţii fiind vacante ceea ce constituie 19% din întregul efectiv.

 

                                                             Situaţia Criminogenă

Pe parcursul a celor 8 luni de activitate ale anului 2017, Secţia Investigaţii Infracţiuni a IP Cantemir a activat, a organizat şi şi-a desfăşurat activitatea sa conform cerinţelor Codului de Procedură Penală al R. Moldova, Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii, ordinul MAI nr. 04 din 04.12.2012 privind aprobarea Regulamentului comun privind organizarea şi efectuarea activităţii speciale de investigaţii, Legea nr. 320 din 27.12.2012 privind activitatea poliţiei şi statutul poliţistului, indicaţiilor şi recomandărilor Inspectoratului Naţional de Investigaţii şi MAI RM, planului de activitate pe anul 2017.

            IP Cantemir deserveşte 51 localităţi dintre care 1 oraş şi 50 sate cu o populaţie aproximativ 60 000 de locuitori

Pe parcursul celor 8 luni de activitate ale anului 2017 în IP Cantemir au fost înregistrate 316 cauze penale, dintre care pe 102 cauze penale nu sunt stabiliţi făptuitorii, 180 de cauze  penale fiind expediate procurorului r-lui Cantemir, procentul fiind de 57%, iar pe ţară este de 60 %.

Urmărirea penală a fost finisată pe 156 cauze penale procentul fiind de 49,4%, pe ţară fiind 46,1%, dintre care în judecată au fost expediate 109 cauze penale procentul fiind de 34,5 pe ţară fiind de 31 %, încetate fiind 40 cauze penale, procentual- 12,7 pe ţară - 9,35, clasate - 7 cauze penale procentul fiind de 2,22% pe ţară - 4,84 % şi suspendate condiţionat nu aven nici o cauză penală.

În perioada analogică a anului 2016 au fost înregistrate 465 cauze penale, la capitolul pornirii cauzelor penale, în comparaţie cu anul 2016 a fost înregistrată o scădere de – 32 %.

Analizând starea infracţională a raionului Cantemir pe parcursul celor 8 luni de activitate ale anului 2017 am stabilit faptul, că cele mai problematice sectoare ale raionului s-a dovedit a fi sectorul nr. 1  Cantemir şi sectorul nr. 4 Cociulia unde este necesar ca şefii de sector, şefii de post şi ofiţerii de investigaţii să-şi reorganizeze lucrul întru intensificarea activităţii de prevenire a infracţiunilor şi conlucrarea cu toate serviciile IP Cantemir în scopul îmbunătăţirii situaţiei la compartimentul profilaxiei generale şi individuale.    

   Infracţiuni excepţional de grave în perioada celor 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 4 cauze penale faţă de perioada analogică a anului 2016, se atestă o creştere de 100%.

   Infracţiuni deosebit de grave în perioada celor 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 2 cauze penale faţă de perioada analogică a anului 2016 se atestă o scădere de 33,33%.

   Infracţiuni grave în perioada celor 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 35 cauze penale faţă de perioada analogică a anului 2016, se atestă o scădere de 22,22%.

   Infracţiuni mai puţin grave şi uşoare în perioada celor 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 191 cauze penale faţă de perioada analogică a anului 2016, se atestă o scădere de 27,92%.

   Infracţiuni uşoare în perioada celor 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 84 cauze penale faţă de perioada analogică a anului 2016, se atestă o scădere de 44%.

 

Din numărul total de cauze penale pornite conform datelor statistice pe parcursul a 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 27 cauze penale pe date operative procentul fiind de 8,54% pe ţară fiind de 19,2 % din care 7 au fost expediată procurorului procentul fiind de 25,9% pe ţară fiind de 39 %, urmărirea penală fiind terminată pe 6 cauze penale procentul fiind de 22,2% pe ţară fiind de 32,6 %.

Pe parcursul a 8 luni ale anului 2017 au fost pornite 5 cauze penale pe linia narcomaniei, faţă de perioada analogică a anului 2016, se atestă o creştere cu 25%.  

În această perioadă în gestiunea Secţîei Urmărire Penală a IP Cantemir s-au aflat 632 cauze penale, din care au fost finisate 329 cauze penale. Pentru a înainta învinuirea bănuiţilor şi a expedia cauzele penale în judecată au fost transmise procurorului 237 cauze penale, cu propunere de a înceta sau clasa cauzele penale au fost transmise procurorului 125 cauze penale, transmise  după competenţă 24 cauze penale,  conexate 9 cauze penale,  suspendate- 130.

·         Persoane reţinute -39, persoane arestate -20.

·         Prejudiciul recuperat  în mărime de 83.86 lei.

·         Procese penale în gestiune au fost 447.

Conlucrarea cu alte servicii şi procuratură este la nivelul corespunzător.

Una din sarcinile principale ale SII este căutarea infractorilor care se eschivează de organele de urmărire penală, judecată, condamnaţilor evadaţi sau care se eschivează de la executarea pedepsei penale, căutării persoanelor dispărute fără urmă şi identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută.

Sustrageri din averea persoanei şi apartemente – 173 cauze penale.

Din domicilii se sustrag bani, bunuri şi obiecte preţioase pe parcursul zilei şi nopţii, dar în special se atestă o creştere la sustragerea din acestea pe parcursul zilei atât cât proprietarii lipsesc, mijloacele de protecţie a domiciliilor sunt slabe, majoritate sustragerilor din domicilii se efectuează la proprietarii care sunt plecaţi peste hotarele ţării, care trăiesc mai bine şi este probabilitatea de a sustrage mai multe bunuri de valoare.

La viziunea IP Cantemir descreşterea infracţiunilor cu – 32 % în comparaţie cu scăderea pe ţară de – 17,2 %, se datorează schimbării legislaţiei şi lucrului de profilaxie.

 

Problemele şi necesităţile efectivului IP Cantemir sunt:

·         Suplinirea de durată a activităţii  funcţiilor vacante;

·         Dotarea insufuicientă cu tehnologii moderne;

·         Asigurarea insuficientă cu tehnică de calcul, imprimante şi xerox.

 

       În scopul obţinerii unor rezultate mai înalte şi îndepliniri tuturor sarcinilor înaintate, este necesar de întreprins următoarele măsuri:

·         Creşterea nivelului profesional a efectivului IP Cantemir;

·         Îmbunătăţirea imaginii şi prestigiului poliţiei în faţa populaţiei prin prisma dobândiri încrederii în organele de poliţiei, ca organ competent în combaterea criminalităţii şi menţineri ordinii publice.

·         Intensificarea activităţii de prevenire a infracţiunilor, conlucrarea cu toate serviciile IP Cantemir în scopul îmbunătăţirii situaţiei la compartimentul profilaxiei generale şi individuale. 

            Pentru o activitate mai efecientă şi mai fructuoasă, avem rezerve:

-  la capitolul finisării cauzelor penale cu termenul urmărirei penale mai mare de 8 luni, la moment în gestiunea OUP ai SUP a IP Cantemir aflîndu-se 103 de astfel de cauze.

                        

Priorităţile stabilite pentru relizarea în perioada a 8 luni ale anului 2017

- documentarea completă, calitativă şi în regim prioritar a tuturor contravenţiilor şi infracţiunilor din start, cu excluderea tergiversării termenelor stabilite, fapt ce ar putea genera nemulţumiri din partea societăţii civile şi afectarea imaginii Poliţiei; 

- cooperarea permanentă cu petiţionarii, victimele, părţile vătămate, alţi participanţi la proces, informarea acestora despre mersul documentării adresărilor acestora, măsurilor întreprinse în vederea identificării făptuitorilor, asigurării recuperării prejudiciului cauzat, restabilirii drepturilor şi libertăţilor lezate;

- înregistrarea necondiţionată şi în ordinea stabilită a sesizărilor, petiţiilor, altor înştiinţări şi informaţii cu privire la infracţiuni, contravenţii, incidente şi evenimente ce afectează securitatea persoanelor şi ordinea publică;

- consolidarea capacităţilor de reacţionare şi intervenţie în situaţii cu caracter excepţional;

- organizarea activităţii în vederea cooperării cu autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile medicale de specialitate, asistenţii sociali, servicii desconcentrate în teritoriul deservit;

- stabilirea unui grad înalt de încredere în organul de Poliţie şi a unei imagini elocvente în societatea civilă, activităţi bazate pe principiile supremaţiei Legii şi respectării drepturilor omului;

- eficientizarea comunicării cu societatea civilă, de la  adresarea acesteia la primul poliţist al Inspectoratului  şi pînă la personalul de  conducere.

- mobilizarea serviciilor operative la depistarea, descoperirea şi cercetarea crimelor cu caracter grav şi rezonanţă sporită în societate, mai cu seamă a celor comise în condiţii nevădite; depistarea şi reţinerea infractorilor, identificarea cadavrelor cu personalitatea necunoscută, depistarea persoanelor dispărute fără veste;

- sporirea responsabilităţii personale ale conducătorilor de toate verigile, în domeniul dirijării chibzuite cu forţele şi mijloacele disponibile, respectării legislaţiei şi menţinerii disciplinei efectivului subordonat;

- creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin acţiuni de protejare a persoanei, patrimoniului, siguranţei stradale şi siguranţei rutiere;

- organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul campaniilor de sensibilizare a comunităţii pe marginea fenomenului infracţional, pe lîngă sporirea încrederii populaţiei în poliţie ca instituţie care apără ordinea de drept şi securitatea cetăţenilor, în mod firesc determină creşterea numărului de adresări ale cetăţenilor către Poliţie.

 

 

Şef al IP Cantemir al IGP,

comisar şef                                                                              Valeriu  CODREANU

 

D E C I Z I E

nr.07/05-XXVI                                                                                   din 28.09.2017

or. Cantemir

 

    Cu privire la rezultatele anului

 de învăţămînt 2016 – 2017

 

În temeiul art.43 (2)din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art 141 din Codul Educaţiei al Republii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 02/01-XXVI din 24.09.2015 “Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a învăţământului în raionul Cantemir, pentru anii 2016 - 2020”, examinînd raportul privind rezultatele anului de învăţământ 2016 – 2017, prezentat de dl Butuc Sergiu , vicepreşedinte al raionului, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional   

D E C I D E:

     01.Se ia act de Raportul  cu privire la rezultatele anului de învăţământ 2016 – 2017, prezentat de dl Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului  (se anexează).

    02. Dna Lilia Cebotaru, şef direcţie generală învăţământ pentru asigurarea acesului, relevanţei şi calităţii în educaţie, pentru anul de studii 2017 – 2018  va planifica şi organiza activităţi concrete:

- de motivare a  cadrelor  didactice pentru asigurarea educației de calitate şi instruirea cadrelor manageriale în scopul îmbunătățirii procesului de autoevaluare a școlii;

-de  identificare a  specialiştilor pentru asigurarea instituţiilor educaţionale cu cadre didactice calificate la toate disciplinele şcolare;

-de aplicare variată a noilor tehnici şi metode educaţionale pentru  formarea eficientă a cadrelor didactice și manageriale conform Standardelor profesionale;

-de a  intensifica şi asistenţa metodologică  instituțională pe segmentul activităților socio-educative integrate pentru dezvoltarea cooperării intersectoriale la nivel de comunitate şi protecţia copiilor aflaţi în grupul de risc;

-de  restructurare şi optimizare a reţelei instituțiilor educaționale, a claselor de elevi/grupelor de copii în scopul diminuării cheltuielilor de întreținere și crearea unei structuri educaționale dimensionată eficient, în conformitate cu tendințele demografice, sociale și a unei infrastructuri, corespunzătoare standardelor actuale de calitate;

    03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă direcţiei sus vizate, altor factori şi persoane interesate, publicului în termen de 10 zile.

    04.Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina dlui Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                    Ştefan  Zaharia

         

   Contrasemnată:

Secretar  al consiliului raional                                                   Ludmila  Ţurcanu

 

 

 

 

                                                                  Anexă

                                                                    la decizia consiliului raional

                                                                  nr.07/05  -XXVI din 28.09.2017

 

RAPORT

privind rezultatele anului  de învăţământ 2016 – 2017

 

Viitorul se naşte azi în şcoală şi responsabil

pentru calitatea acestui viitor este fiecare dintre noi.

               

                Raportul prezintă o analiză cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a învăţământului în raion pentru perioada 2015 – 2020 şi Planului de activitate al DGÎ Cantemir pentru anul 2016 – 2017, menite să asigure accesul copiilor la educaţie, relevanţa studiilor şi a sistemului educaţional,  calitătea în educaţie  şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru present şi viitor.

1.      Reţeaua instituţiilor de învăţământ, 2016 - 2017

Sistemul educaţional din raionul Cantemir:  44 instituţii de învăţământ preşcolar; 32 instituţii de învăţământ preuniversitar: 2 licee, 26 gimnazii, 2 şcoli primare-grădiniţe, 2 şcoli primare, 2 instituţii extraşcolare (Centrul de Creaţie a Copiilor şi Şcoala Sportivă).

Total:  78 instituţii de învăţământ. 

Instituţii de învăţământ

2012 - 2013

2013-

2014

2014-2015

2015-2016

2016 - 2017

Grădiniţe

43

44

43

42

44

Şcoli primare - grădiniţe

4

3

3

4

2

Şcoli primare

0

0

0

0

2

Gimnazii

25

27

27

27

26

Licee

6

4

4

3

2

Şcoala de Sport

1

1

1

1

1

Centrul de Creaţie al Copiilor

1

1

1

1

1

Total:

80

80

79

78

78

            Conform deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 04/04-XXVI din 11.08.2016 au  fost reaorganizate 3 instituţii: IP Gimnaziul Toceni în IP Şcoală primară Toceni şi IP LT „V. Hanganu” Cociulia în IP Gimnaziu „V. Hanganu” Cociulia, IP Gimnaziul Şamalaia în IP Şcoală primară Şamalia şi lichidate 2 instituţii: IP Şcoala primară-grădiniţă Suhat, IP Şcoala primară-grădiniţă Ţolica.

Tendinţele demografice negative în raion şi în ţară generează probleme de suprademensionare a reţelei  instituţiilor de învăţământ, în special în mediul rural, ceea ce duce la utilizarea ineficientă a resurselor şi nu permite investiţii în modernizarea şi dotarea şcolilor.

Anul acesta în raion avem doar 5 instituţii cu un efectiv de 300 – 479 elevi, la care bugetul instituţiei permite investiţii în modernizare şi dotare (IP Gim. „M. Eminescu” Cantemir – 478 elevi; IP LT „N. Mihai” s. Ciobalaccia – 412 elevi; IP Gim. „V. Pârvan” s. Goteşti – 359 elevi; IP Gim. „M. Sadoveanu” s. Hănăseni – 341 elevi; IP Gim. „M. Eminescu” Baimaclia – 337 elevi),  6 instituţii cu un efectiv de elevi de la 200 până la 300, şi 12 instituţii cu un efectiv de elevi de la 100 până la 200 la care 85% - 95% din bugetul instituţiei asigură achitarea salariilor şi serviciilor şi 9 instituţii mici (cu un efectiv sub 90 elevi/40 elevi).

Instituţiile cu număr de elevi ponderaţi mai mic de 91/41

Instituţia

Nr.efectiv de elevi cl. I - IV

Nr.efectiv de elevi cl. V - IX

Total elevi

Elevi ponderaţi

Deficit bugetar

mii lei

1

IP Gim. “A. Puşkin” or. Cantemir

40

45

85

75.75

0

2

IP Gim. “V. Curbet” s. Ţărăncuţa

47

45

92

80.25

275.2

3

IP Gim. “I. Vazov” s. Stoianovca

30

44

74

66.50

352

4

IP Gim. “Gr. Vieru” s. Coştangalia

48

48

96

84

0

5

IP Gim. Cîşla

29

43

72

64.75

130

6

IP Şcoala primară Şamalia

25

-

25

18,75

127.4

7

IP Şcoala primară Toceni

23

-

23

17.25

200

8

IP Şcoala primară-grădiniţă Acui

29

-

29

21.75

0

9

IP Şc.primară-grădiniţă Ghioltosu

31

-

31

23.25

0

 

TOTAL:

302

225

527

451.5

1 084.6

            Conform deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 06/03-XXVI din 27.07.2017 au  fost lichidate 2 instituţii: IP Şcoala primară Toceni şi IP Şcoala primară Şamalia şi reorganizată o instituţie -  IP Gimnaziul „V. Curbet” Ţărăncuţa reorganizată în IP Gimnaziu - grădiniţă „V. Curbet” Ţărăncuţa (Deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 07/10-XXVI din 08.12.2016), conform deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 05/14-XXVI din 22.06.2017 IP Gimnaziului Vişniovca i s-a conferit numele IP Gimnaziul „Paraskiewa Wiszniowska”.

 Instituţiile mici nu pot asigura calitate în educaţie precum şi atingerea Standardelor minime de calittate. În 29/18 clase procesul educaţional se desfăşoară simultan în care se instruiesc 327 elevi. Un alt impact al şcolilor mici este asigurarea sub normă a cadrelor didactice, lipsa cadrelor calificate la toate disciplinele şcolare.  O altă dovadă a utilizării ineficiente a banilor publici în raion este  completarea redusă a claselor. Astfel, în raion  acest indicator este de doar 18,4 elevi per clasă faţă de 20,7 în republică.

Efectivul de elevi/copii

Efectivul de elevi

trepta de învăţământ

2012 - 2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016 - 2017

la 01.10

la 31.05

Preşcolar

2926

2858

2956

2809

2890

2889

Primar

2761

2703

2586

2463

2334

2318

Gimnazial

3448

3231

3128

3068

3084

3053

Liceal

606

484

388

340

317

314

Total:

9741

9276

9058

8680

8625

8574

Populaţia şcolară este în continuă descreştere comparativ cu anii precedenţi:

Însă este în creştere  numărul copiilor în situaţii de risc: la 378 elevi ambii părinţi sunt plecaţi peste hotarele ţării, iar la 1407 unul din părinţi.  În afara de aceasta 910 copii trăiesc (16%) în familii social-vulnerabile. Consecinţele aflării în astfel de condiţii sunt: 16 elevi cu comportament deviant aflaţi la evidenţă cu dilicvenţă juvenilă, 19 elevi au abandonat şcoala, un număr mare de absenţe nemotivate de la ore,   75 copii de 5-7 ani necuprinşi cu grădiniţa cu toate că conform art.13 (1) Învăţământul obligatroriu începe cu grupa pregătitoare din învăţământul preşcolar şi finalizează cu învăţământul liceal sau profesional.

Şcolarizarea  copiilor  devine o  problemă  socială, un semnal tardiv  al  existenţei unor probleme, o conduită  care  reflectă  atitudinea  structurată  a  lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară/preşcolară.

Localităţi fără IET (grădiniţe):

Localitatea

Numărul de copii real existenţi

din ei frecventează IET

IET  unde frecventeză

1

s. Floricica

11

6

IET Enichioi

2

s. Şofranovca

5

3

IET Cîşla

3

s. Taraclia

18

14

IET Sadîc

4

s. Ţiganca Nouă

7

4

IET Ţiganca

5

s. Tătărăşeni

21

10

IET Hănăseni

6

s. Constantineşti

40

18

IET Goteşti nr.2

7

s. Victorovca

68

53

IET Ciobalaccia

 

Total:

170

108

 

De către APL de nivelul unu în colaborare cu DGÎ este organizată transportarea copiilor la şi de la grădiniţă.

În conformitate cu Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, anul şcolar 2016 – 2017,  au fost înmatriculaţi în clasa I - 560 copii, de 7 ani - 536, de 6 ani – 24.

Învăţământul liceal în raion este asigurat de 2 licee: IP LT „D. Cantemir” Cantemir şi IP LT  „N. Mihai” Ciobalaccia. Numărul elevilor înmatriculaţi în învăţământul liceal în ultimii trei ani este constant. În anul de studii 2016 – 2017 înmatricularea a avut loc în 2 licee: 65 şi respectiv 36 elevi.

2.      Resurse curriculare

       Anual, orele prevăzute de Planul – cadru, partea invariată, se realizează circa 95- 98%. La începutul anului şcolar 2016-2017  a fost acoperit trunchiul de bază 100%. În contextul numărului mic de elevi în 11 instituţii este organizată instruirea simultană. În 3 instituţii (Chioselia, Tartaul, Sadîc) se aplică programul de instruire “ Pas cu Pas”, după care se instruiesc 171 elevi.

Planul-cadru oferă fiecărui elev posibilitatea de a opta pentru cel puţin o disciplină opţională. S-a constatat că grupele sunt formate din elevii unei clase, ceeea ce nu e recomandabil. În 20 cazuri (10%) grupele sunt formate din elevi din diferite clase. Motive: în instituțiile mici nu este posibilă formarea mai multor grupe cu 12 și mai mulți elevi; în unele instituții elevii sunt orientați să aleagă un curs toată clasa pentru a fi mai comod de alcătuit orarul. Se constată un număr minim de cadre didactice formate în domeniu. Planul de repartizare a orelor opționale a fost valorificat la 68%  în trepta liceal), în treapta gimnazială - 66,6%, în trepta primară - 93%.

3.Potenţialul didactic

       a) Clasificarea cadrelor în învăţământul preuniversitar

Numărul total de cadre diactice

 

2016-2017

Dintre ei activează prin cumul

Număr

cadrelor  didacticcare au părăsit locul de muncă

Din ei deţin grad didactic

Nu deţin grad didactic

Superior

Unu

Doi

în activi

tate plenipotenţiară

în activi

tate pensionară

în activitate plenipotenţiară

în

activitate pensionar

în activitatplenipotenţiară

în activitat pensionară

în activit.

plenipotenţiară

în activitpensionară

571

75

7

2

9

29

28

276

56

125

46

Clasificarea cadrelor în învăţământul preşcolar

Numărul total de cadre diactice

2016-2017

Dintre ei activează prin cumul

Nr.

c.d. au părăsit locul de muncă

Din ei deţin grad didactic

Nu deţin grad didactic

Superior

Unu

Doi

în activi

tate plenipotenţiară

în activi

tate pensionară

în activitate plenipotenţiară

în

activitate pensionar

în activitatplenipotenţiară

în activitat pensionară

în activit.

plenipotenţiară

în activitpensionară

225

13

10

0

0

0

0

77

14

113

21

În instituţiile de învăţământ preuniversitar, activează 571 cadre didactice, din ei prin cumul activează 75 cadre didactice, în instituţiile preşcolare activează 225 cadre didactice, prin cumul 13 cadre didactice. Cadre didactice în activitate  de vârstă pensionară – 139 cadre (24,3%) în instituţiile preşcolere 35 (15,5%), comparativ cu anul precedent a crescut numărul cadrelor didactice de vârstă pensionară.

       b) Încadrarea tinerilor specialişti

Tip.

instituţiei

Nr.total

Primul an în activitate

Al doilea an în activitate

Al treilea an în activitate

Au primit indemnizaţia

de la stat/suma

Înlesnirile

(en.el, comb.,

cazare)

Dacă nu ,

indicaţi motivul

Şcoli

31

14

10

7

achitat

achitat

-

grădiniţe

7

2

2

3

achitat

achitat

 

            Încadrarea specialiştilor tineri este în descreştere, în august 2016 au fost angajate 16 cadre didactice, tineri specialişti. În instituţiile de învăţământ din raion activează 38 specialişti tineri (0-3 ani de activitae), din ei beneficiază de indemnizaţia unică 23. Iindemnizaţia unică se achită tinerilor specialişti conform legislaţiei în vigoare.

            Pe parcursul anul de studii 2016 - 2017, Direcţia Management al Curriculumului şi Formare Profesională Continuă  a organizat şi desfăşurat 46 seminare instructiv-metodice cu referire la punerea în aplicare a curricula bazată pe competenţe, elaborarea proiectelor de lungă durată la disciplinele şcolare.

c) Formare profesională continuă a cadrelor didactice

            Formarea profesională continuă a cadrelor didactice  şi manageriale în anul de studii 2016-2017 s-a desfăşurat în conformitate cu Planurile de formare profesională continuă, aprobate prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 1280 din 30.12.2016. În ultimii ani a crescut numărul cadrelor didactice care urmează cursuri de formare.

2015 - 75 de profesori au fost la formare continue.

2016 - 180 de profesori au fost la formare continue.

2017 - 180 de profesori au fost la formare continue.

            Profesorii  claselor primare -  I, II au fost antrenați la cursurile de formare - predarea în bază de descriptorilor - 65 profesori.

            Formarea continuă şi atestarea cadrelor didactice trebuie să devină o obişnuinţă, o parte constantă a activităţii profesionale şi nu să rămână un eveniment sporadic şi lipsit de consistenţă. Dezvoltarea profesională continuă este condiţia performanţei şi a calităţii! Succesul unui program de formare constă în succesul pe care un cadru didactic sau un manager îl are în practicile sale profesionale cotidiene. Succesul unui profesor sau al unui manager este reflectat în succesul elevilor dintr-o şcoală.

d) Atestarea cadrelor didactice şi de conducere

            În perioada dată Direcţia Management al Curriculumului şi Formare Profesională Continuă  a organizat 2 seminare pentru managerii instituţiilor de învăţământ general, responsabili de formarea profesională continuă şi atestarea cadrelor didactice, cu genericul: „Respectarea metodologiei de evaluare a cadrelor didactice şi de conducere în procesul de organizare şi desfăşurare a atestării. Acumularea, cuantificarea şi recunoaşterea creditelor profesionale în baza Hărţii creditare”. În cadrul dezbaterilor profesionale au fost identificate şi unele aspecte care necesită îmbunătățire, cum ar fi: existenţa într-un număr mic a profesorilor pentru specializările noi apărute (cadru didactic de sprijin); formarea iniţială realizată la un nivel mediu sau scăzut; formarea continuă pe bază de contract, cu achitarea taxei de către cadru didactic/managerial  se realizează în detrimentul serviciilor de calitate; realizarea insuficientă a studierii şi promovării experienţei avansate a cadrelor didactice şi manageriale la nivel de instituţie etc.

            În perioada lunilor ianuarie-februarie s-a acordat ajutor pentru managerii şcolari şi cadrele didactice care au solicitat atestare, abordându-se următoarele aspecte: Sugestii cu privire la elaborarea Rapoartelor de autoevaluare / Lucrărilor metodice / Programului managerial / Dosarului de atestare pentru cadrele didactice şi de conducere; Recomandări cu privire la susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare.

                        Per ansamblul sistemului de învăţământ din raionul Cantemir, ponderea personalului didactic calificat prin conferirea/confirmarea gradelor didactice urmează o tendință ascendentă în perioada ultimilor 3 ani de studii.

         2014-2015

           2015-2016

            2016-2017

conferă

confirmă

conferă

confirmă

conferă

confirmă

10

59

Superior-0

Unu - 6

 Doi - 26

Superior-6

Unu - 14

Doi - 59

Superior-2

Unu - 9

Doi - 21

Superior-2

Unu -11

Doi - 80

                69

Art.131 - 49

Art.131 - 54

 

                     105

                        124

 

Am reușit în  anul 2016-2017  să avem o viziune clară  asupra registrelor cadrelor didactice fiind elaborate în variantă electronică. Astfel avem registrele  care ne pot arăta clar profesorii pe  obiecte, anul formărilor, vechimea și mulți alți indici. Pe parcursul acestui an au fost realizate toate activităţile planificate. În majoritatea instituţiilor de învăţământ procesul de atestare a cadrelor didactice şi manageriale s-a organizat şi desfăşurat în conformitate cu prevederile Regulamentelor de atestare a cadrelor didactice şi de conducere, a actelor normative şi legislative. Rezultatele obţinute în cadrul atestării sunt credibile şi constituie repere importante atât pentru managerii şcolari, cât şi pentru cadrele didactice, în scopul eficientizării procesului de atestare, dar şi pentru optimizarea propriului traseu de dezvoltare profesională.

 4. Educaţia incluzivă

În perioada anului şcolar 2016 - 2017, Serviciul de asistență psihopedagogică (SAP) și-a orientat activitatea spre implementarea politicilor de stat în domeniul educației incluzive. Astfel,  au fost complementate statele de personal cu un psihopedagog și un specialist în terapii specifice.

În perioada de referință au funcționat 22 centre de resurse în instituțiile școlare asistate de SAP și coordonate de 24 cadre didactice de sprijin. În toate instituțiile de învățământ sunt create comisii multidisciplinare intrașcolare și preșcolare, care organizează evaluarea inițială a copiilor cu necesități speciale

Pe parcursul anului au fost evaluați 56 copii și reevaluați 208  copii, dintre care: de vârsta preșcolară - 21 şi din şcoli – 242 elevi. S-a acordat asistență psihopedagogică directă la: 246 de copii cu vârsta între 4 - 18 ani din localitățile raionului și părinților acestora/ rudelor care îngrijesc de ei.

Din lipsa surselor financiare, o problemă acută rămâne a fi în continuare crearea accesului asigurat în instituțiile școlare și preșcolare, adaptarea spaţiilor conform necesităților copiilor, dotarea centrelor de resurse. În urma lichidării/reorganizării instituţiilor rezidenţiale a crescut numărul elevilor CES, înmatricualţi în instituţii. Şi nu întodeauna cadrele didactice sunt pregătite şi pot face făţă cerinţelor educaţionale ale copiilor. O altă problemă cu care ne confruntăm este că în ultimii ani s-a majorat esenţial numărul copiilor abuzați sexual în rândurile minorilor, precum și a copiilor cu tentative suicidale şi din lipsa specialiștilor calificați în instituții/ localitate copiii respectivi nu pot primi asistența necesară.

5. Rezultatele elevilor

Indicii de calitate şi a promovabilităţii au sporit datorită implementării programelor individualizate pentru copiii cu CES, atingerea unui nivel mai înalt de formare a cadrelor vizând implementarea curriculei  modernizate, în mai mare măsură faţă de anii precedenţi se aplică metode şi tehnici formative de predare - învăţare.

La sfârşitul  anului de studii 2016 – 2017 s-au îregistrat următorii indici:

Trepte de învăţământ

Numărul elevilor cu note

9 şi 10

Numărul elevilor cu note  8, 9 şi 10

Rata calităţii

%

Numărul elevilor corigenţi

Rata eşecului şcolar

%

1

Învăţământul gimnazial

201

655

27.7

133

4.3

2

Învăţământu liceal

40

71

35

25

7.8

 

TOTAL:

241

726

28.47

158

4.64

 

În sesiunea 2017 au promovat examenul de absolvire a gimnaziului 569 elevi, rata promovabilităţii este 97,3%, au fost respinşi 15 candidaţi (limba de instruire – 4, matematica – 12, istoria românilor şi universală - 4). 

Constatări: rata promovabilităţii la disciplinele de examen faţă de 2016 este în creştere: cu 0,2 puncte procentuale la matematică, 0,4 puncte procentuale la limba română alolingvi, cu 0,1 puncte procentuale la limba de instruire, cu medii constante rămâne istoria. Promovabilitatea la limba română (alolingvi) şi limba şi literatura rusă este 100%, la matematică – 98%. La istorie şi limba română – 99,3%.

Rata maximă de promovare a examenelor au obţinut:

100% - 18 instituţii;

Peste 90% - 8 instituţii;

Sub 90% - 1 instituţie.

Cea mai mică promovabilitate a înregistrat IP Gimnaziul „I. Vaziov” Stoianovca – 81,8%.

Cele mai multe note insuficiente se atestă la matematică, niciuna la limba română alolingvi. Cele mai ulte note de 10 au obţinut elevii la istotrie, iar cele mai puţine la limba de instruire. Mediile la discipline variază între 6,4 şi 7,5, cea mai mică medie este la matematică. Nota medie pe raion la disciplinele de examene este 6,9.

Rezultatele examenului de bacalaureat, sesiunea 2017

            Au depus cerere pentru susţinerea examenului de BAC 133 candidaţi, din ei restanţieri din sesiunile 2015 şi 2016 - 29 candidaţi

Au participat 131 candidaţi, inclusiv pe instituţii:

1.      Instituţia Publică Liceul Teoretic „D. Cantemir” – 72 candidaţi.

2.      Instituţia Publică Liceul Teoretic „N. Mihai” – 59 candidaţi.

 Rezultatele examenului de bacalaureat

Au fost promovaţi 105, din aceştia, pe instituţii:

Instituţia de învăţămînt

Nr. de promov.

Din aceştia cu media examenului de BAC:

10-9

8-8,99

7-7,99

6-6,99

5-5.99

1.

IP Liceul Teoretic „D. Cantemir”

62

0

4

18

19

21

2.

IPLiceul Teoretic „N. Mihai”

43

0

0

4

23

16

 

TOTAL:

105

0

4

22

42

37

Au fost respinşi 39 candidaţi, sesiunea de bază, din ei, pe instituţii:

Instituţia de învăţământ

Nr. de respinşi

Cu note insuficiente la examenele:

ex.1

ex.2

ex.3

ex.4

ex.5

ex.6

1.

IP Liceul Teoretic „D. Cantemir”

15

0

0

4

6

5

0

2.

IPLiceul Teoretic „N. Mihai”

24

0

3

9

14

2

0

 

TOTAL:

39

0

3

13

20

7

0

Din 31 candidaţi care au depus cereri pentru sesiunea suplementară au susţinut 13, respinşi 26 candidaţi. Rata de promovare a examenului de BAC – 2017 este de 80.1% mai mare faţă de anul precedent cu 2 puncte procentuale 78,1%

Rezultatele examenelor de absolvire, în condiţiile în care acestea sunt organizate şi desfăşurate în mod corect, reprezintă nu doar o estimare a performanţei elevilor, dar şi un instrument de evaluare a calităţii studiilor.

    6. Susţinerea elevilor dotaţi

Tradiţional în raion se desfăşoară anual olimpiada şcolară la disciplinele de studii, în următoarele etape: etapa şcolară – ianuarie, etapa raională – februarie şi etapa republicană (conform graficului prezentat de ME). În anul curent în cadrul olimpiadei raionale 2017 au participat 407 elevi.. Au fost acordate 203 locuri premiante. Din ele: premiul I – 63; premiul II – 61, premiul III – 44, menţiuni – 35.

  La faza republicană au paricipat 58 elevi la toate discipline şcolare.

 Reieșind din numărul de premii acordate, cele mai bune rezultate au fost obţinute de LT “N. Mihai”, LT “D. Cantemir”, Gim. “M. Eminescu” Cantemir, gim. “M. Sadoveanu”.

Totodată  numărul elevilor participanți la olimpiade este mic, cauza fiind stimularea şi promovarea neînsemnată a elevilor cu aptitudini intelectuale şi interese sporite pentru un anumit domeniu de studii sau lipsa unor condiţii optime de dezvoltare şi manifestare a capacităţilor intelectuale ale elevilor dotaţi.

 7. Alimentaţia elevilor şi copiilor

Conform Hotăririi Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 cu privire la alimentaţia elevilor, este asigurată alimentaţia gratuită a elevilor din clasele I – IV la 100% în toate instituţiile. Conform Deciziei consiliului raional Cantemir, în anul 2016, din soldul raionului s-au alocat aproximativ 333 800 lei, iar pentru 2017 - 108 788 lei, pentru alimentarea a 249 elevi din familiile socialmente - vulnerabile transportaţi la instituţiile de învăţământ din alte localităţi din treapta de gimnaziu.

Confrom datelor statistice, în anul de studii 2016-2017 s-au alimentat: în treapta primară– 2339 de elevi -100 %, din ei 80 elevi cu CES, treapta gimnazială -  877 de elevi – 28.4 %, treapta liceală – 54 de elevi (L.T. ,,N. Mihai’’ Ciobalaccia)- 17 %. 

Conform ordinului Ministerului Sănătăţii şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor nr. 186/14 din 07.03.2017 „Cu privire la evaluarea respectării legislaţiei sanitare şi pentru siguranţa alimentelor în instituţiile de educaţie timpurie şi de învăţământ primar, ginazial şi liceal” au fost evaluate blocurile alimentare în toate instituţiile de învăţământ general. S-a constatat:

1. Meniurile nu corespund meniului model pentu 10 zile şi nu-s coordonate cu CSPR. 

2. Consumul insuficient  în alimentaţia copiilor cu fructe şi legume;

3. Diurnele de zi nu se colecteză  şi se păstrează conform cerinţelor timp de 72 ore în majoritatea  cazurilor nu sunt închise ermetic şi marcate;

 4. În unele situaţii nu se respectă prevederile Ordinului MS al RM Nr.322 din 27.04.2016, privind consumul produselor din carne în instituţiile de învăţământ general cu adaus de aditivi alimentar ( mezeluri, salamuri);

 5. În unele situaţii nu este creat comitetul părintesc, nu sunt afişate meniurile la intrare în edificiul pentru a fi informaţi părinţii privind alimentaţia copiilor în ziua curentă.

 6. Licitaţiile sau aşa numitele tendere câştigate de unii agenţi economici în activitatea comercială se petrec fără participarea lucrătorului medical sau managerului instituţiei preşcolare, nu este organizată aprovizionarea centralizată cu produse alimentare atât de origine animalieră cît şi agro-alimentară însoţite cu certificate ce le confirmă inofensivitatea.

 7. Numărul lavoarelor nu corespunde cu numărul de copii şi elevi. În ateliere lipsesc lavoarele pentru respectarea igienei  personale şi trusele farmaceutice, săpun lichid. În sălile sportive lipsesc vestiarele, nu mai vorbim de duşuri şi grup sanitar.

8. Neconformităţi cu privire la nerespectarea contractelor de achiziţii de către furnizorii de produse alimentare, precum şi produse neconformate (alterate cu termen de valabilitate expira , etichetate  şi marcate necorespunzător, fără acte ce confirmă cantitatea şi calitatea acestora)- nu au fost identificate.

9.  Au fost depistate -17 persoane angajate la blocurile alimentare fără studii de specialitate în domeniul alimentaţiei publice, sau în calitate de bucătari.

10. Nu se monitorizează temperatura de păstrare a produselor alimentare  în 25 instituţii, lipsesc aparate de măsură şi control, inclusiv neverificate metrologic în asemenea-25 instituţii;

11. În 6 instituţii utilaje tehnologice şi ustensilele sunt deteriorate.

În baza actului de evaluarea a fost eleborat planul de remediere a situaţiei în fiecare instituţie.

 

8. Asigurarea transportării elevilor/copiilor

       Pe parcursul anului de studii 2016-2017, a fost aprobată decizia nr.05/05-XXVI din 29.09.2016 „Despre stabilirea districtelor şcolare şi desemnarea şcolilor de circumscripţie pentru instituţiile publice de învăţământ din raion, anul de studii 2016 - 2017”. Conform deciziei au fost aprobate listele elevilor  care  s-au  transportat la şcolile  de circumscripţie, orarul deplasărilor, traseul,  numele şi  prenumele însoţitorului; numele, prenumele  şoferului  de transport şcolar, datele  transportului  şcolar..

       Pe parcursul acestui an de studii s-au  transportat  în total 1012 copii, cu 123 copii mai mult decât în anul precedent de studii, dintre  care  cu  autobuze  şcolare - 988 copii, cu autobuze arendate - 24 copii, inclusiv copii transportaţi la grădiniţe - 40 copii. Elevi din ciclul primar - 357, gimnazial- 586, elevi de liceu- 19.

 

9. Asigurarea didactică a instituţiilor de învăţământ

În ultimii ani instituţile  de învăţământ crează condiţii de organizare şi realizare a unui proces educaţional de calitate toate instituţiile de învăţământ au fost dotate cu calculatoare, pe parcursul ultimilor 2 ani au fost procurate meteriale didactice necesare în sumă de 6 milioane lei.

Toţi elevii (100%) au fost asiguraţi cu manuale şcolare. Conform Hotărârii Guvernului nr. 876 din 22.12.2015 „Cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor”  au fost acordate  subvenţii elevilor din  familii defavorizate  10 %. Au beneficiat gratis de manuale elevii claselor primare, 215 elevi din clasele a V-IX şi 31 de elevi din clasele liceale, în sumă de 2352,60 lei.  

 

10. Activitatea educativă/extraşcolară

Activitățile educative extracurriculare și extrașcolare constituie componente importante ale procesului educaţional. Acestea  au creat oportunități pentru transferul și aplicarea cunoștințelor, manifestarea abilităților și dezvoltarea competențelor dobândite de către elevi în procesul de studii, au valorificat potențialul individual, au oferit atractivitate instituțiilor de învățământ, au sporit prestigiul acestora prin activităţile proiectate  pentru anul școlar 2016-2017.                                                                  

Asigurarea calitatății activităților educative extracurriculare și extraşcolare au  constituit preocuparea tuturor forurilor decizionale la nivel de raion : Consiliul raional, Consiliul Consultativ și cel de administrație al Direcţiei Generale Învăţământ.

Programul activităţilor educative organizate la nivel de instituţie au fost  structurate cronologic (pe trimestre, inclusiv perioada vacanțelor)  conform propunerilor de la reunirile metodice din luna august şi Calendarul activităţilor naţionale şi internaţionale. Au fost proiectate şi desfăşurate activităţi care au la bază tradiţiile şcolii, comunităţii, dar şi la iniţiativa unor grupuri de elevi, profesori.

Educaţia extracurriculară s-a desfăşurat din contul orelor destinate activităţilor extraşcolare conform Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal. Distribuirea orelor extraşcolare sau realizat ţinându-se cont de interesele şi opţiunile elevilor.

Activităţi extraşcolare raionale:

·      Festivalului Raional al obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă  „V-am ura,v-am tot ura”

·         Concursului raional „Stea – Logostea”

·         Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii”

Ca parte integrantă a sistemului de învăţământ este Învăţămîntul extraşcolar , asigurat de             Şcoala Sportivă raională şi  Centrul de Creaţie a Copiilor care realizează activităţi complementare procesului educaţional menite să dezvolte potenţialul cognitiv, afectiv şi acţional al copiilor şi tinerilor, să răspundă intereselor şi opţiunilor acestora în organizarea timpului liber, care pe parcursul ultimilor ani au marcat performaţe deosebite atit in cadrul  activităţilor raionale cât şi naţionale.

Asigurarea financiară a instituţiilor de învăţământ general.

            Pentru învăţământul general, în anul 2017 au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 124 856 mii lei, inclusiv: înv.preşcolar: 53 361mii lei, înv. primar şi secundar general – 71 495 mii lei) + soldul din anul bugetar 2016, mijloacele bugetului calculat  pe bază de cost standard per elev cea mai mare parte sunt redirecţionate cheltuielilor de personal/salarii şi pentru achitarea serviciilor, în mediu pentru dezvoltare rămân doar 20%, avem instituţii mici la care bugetul nu le permite nici achitarea celtuielilor de personal, acest deficit este de peste 1000 000 lei.

 

TRANSPARENŢA ÎN PROCESUL DECIZIONAL

            În scopul asigurarea implementării cadrului de politici sectoriale, a documentelor normative în domeniul educaţei DGÎ a înaintat un şir de proiecte de decizii care au fost aprobare la şedinţele Consiliului Raional:

1.      Decizia nr. 04/04-XXVI din 11.08.2016 “Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţământ din raionul Cantemir”;

2.      Decizia nr. 05/02-XXVI din 29.09.2016 “Cu privire la rezultatele anului de învăţământ 2015-2016”;

3.      Decizia nr. 05/03-XXVI din 29.09.2016 “Cu privire la aprobarea reţelei de şcoli şi clase/elevi pentru anul de studii 2016 – 2017, în raionul Cantemir ”;

4.      Decizia nr. 05/04-XXVI din 29.09.2016 “Cu privire la stabilirea categoriilor şi indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din raionul Cantemir, anul de studii 2016-2017”;

5.      Decizia nr. 05/06-XXVI din 29.09.2016 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind formarea, repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din component raională”;

6.      Decizia nr. 05/05-XXVI din 29.09.2016 „Despre stabilirea districtelor şcolare şi desemnarea şcolilor de circumscripţie pentru instituţiile publice de învăţământ din raion, anul de studii 2016 - 2017”;

7.      Decizia nr. 07/09-XXVI din 08.12.2016 “Despre completarea deciziei nr. 05/06-XXVI din 29.09.2016 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind formarea, repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din component raională”;

8.      Decizia nr. 07/10-XXVI din 08.12.2016 “Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţământ din raionul Cantemir”;

9.      Decuzia nr. 07/12-XXVI din 08.12.2016 “Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe ale Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir”;

10.  Decizia nr.02/60-XXVI din 23.03.2017 “Cu privire la casarea bunurilor Instituţiei Publice Gimnaziul Enichioi”;

11.  Decizia nr. 04/02-XXVI din 11.05.2017 “Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de transmitere a 2 microbuze şcolare proprietate public a statului în gestiunea Direcţiei generale Învăţământ Cantemir”;

12.  Decizia nr. 05/14-XXVI din 22.06.2017 “Despre demersul  Direcţiei Generale Învăţământ cu privire la conferirea numelui “Parasckiewa Wiszniowska” Instituţiei Publice Gimnaziul Vişniovca”;

13.  Decizia nr. 05/12-XXVI din 22.06.2017 “Cu privire la activitatea instituţiilor preuniversitare mici”.

 

Misiunea DGÎ, instituţiilor de învăţământ constă în asigurarea dreptului copilului la educaţie, sporirea accesului şi a gradului de participare la educaţie şi formare continuă a cadrelor didactice. În anul curent de studii DGÎ a planificat, organizat, monitorizat şi evaluat diverse acţiuni/activităţi pentru asigurarea dreptului la educaţie şi crearea condiţiilor necesare pentru exercitarea acestui drept:

1.      Inspecţii frontale – 12 instituţii: Gimnaziul Vişniovca, grădinița Vişniovca, Gimnaziul  Lingura, grădinița Lingura, Gimnaziul „M. Eminescu” Baimaclia, grădinița Baimaclia, Gimnaziul „L. Chiriac ” Antonești, grădinița Antonești, Gimnaziul „M. Eminescu” Cantemir, grădinița nr. 2 Cantemir, Gimnaziul Haragîș, grădinița Haragîș.

2.      Inspecţii de o zi - 2 instituţii: Școala primară-grădiniță Ghioltosu; grădiniţa Crăciun

3.      Inspecţii de revenire- 2 instituţii: Gimnaziul Lingura, Gimnaziul Vișniovca

4.      Inspecţii tematice - 7:

- Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ către noul an de studii, 2016 – 2017;

- Cu privire la eliberarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii în învăţământul general;

- Eficacitatea implementării învăţământului opţional;

- Calitatea elaborării şi realizării curriculumului modificat:

- Dotarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie și științe cu mijloace de învățământ specific;

- Prevenirea și combaterea abandonului și absenteismului școlar;

- Monitorizarea implementării evaluării criteriale prin descriptori în clasele I și a II-a;

-  Sensibilizarea copiilor, părinților și membrilor comunității referitor la raportarea cazurilor de violență asupra copilului;

- Cu privire la evaluarea respectării legislaţiei sanitare şi pentru siguranţa alimentelor în instituţiile de educaţie timpurie şi de învăţământ primar, ginazial şi liceal.

            5. S-au  petrecut trei şedinţe ale Consiliului consultativ la care s-au discutat următoarele probleme:

Şedinţa I. 23.09.2016

- Cu privire la rezultatele examenelor de absolvire la toate treptele de şcolaritate.

- Cu privire la respectarea normelor sanitaro – igienice în alimentaţia copiilor în instituţiile de învăţământ.

- Cu privire la desfăşurarea activităţilor extracurriculare raionale.

Şedinţa II. 18.01.2017

-  Cu privire la aprobarea Rapoartelor de activitae a subdiviziunilor şi serviciilor DGÎ;

-  Cu privire la rezultatele semestrului I, anul de studii 2016 – 2017;

Şedinţa III. 29.03.2017

-                     Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţământ din raion;

-                     Cu privire la valorificarea potenţialului didactic, protecţia socială a specialiştilor tineri;

-                     Cu privire la rezultatele olimpiadelr la disciplinele şcolare, etaparaională şi organizarea activităţii “Gala laureaţilor”;

-                     Cu privire la rezultatele chestionarului anonim în vederea evaluării implementării politicilor de protecţie a copiilor/elevilor;

-                     Cu privire la rezultatele evaluării la calculul tabelar a elevilor din proiectul pilot şi curriculumul general la informatică.

5.       În cadrul şedinţelor Consiliului de administrate (12 şedinţe) au fost aprobate decizii ce ţin de activitatea instituţiilor de învăţămân şi DGÎ.

Conform Planului de activitate al DGÎ au fost planificate şi s-au desfăşurat 5 şedinţe cu directorii instituţiilor preşcolare şi 9 şedinţe cu directorii instituţiilor preuniversitare care au contribuit la formarea competenţelor necesare pentru organizarea procesului educaţional, implementarea schimbării pentru obţinerea performanţelor comune.

 

Pentru asigurarea accesului, relevanţei şi calităţii în educaţie, pentru anul de studii 2017 – 2018, DGÎ propunem următoarele direcții de activitate:

·         optimizarea și restructurarea continuă a instituțiilor educaționale, a claselor de elevi/grupelor de copii în scopul diminuării cheltuielilor de întreținere și crearea unei structuri educaționale dimensionată eficient, în conformitate cu tendințele demografice, sociale și a unei infrastructuri, corespunzătoare standardelor actuale de calitate;

·         identificarea resurselor financiare extrabugetare pentru dezvoltarea infrastructurii instituţiilor de învăţământ general, bazei tehnico-materiale şi didactice;

·         asigurarea instituţiilor educaţionale cu cadre didactice calificate la toate disciplinele şcolare;

·         asigurarea unei formări eficiente a cadrelor didactice și manageriale conform Standardelor profesionale, sprijinirea și motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea educației de calitate, instruire a cadrelor manageriale în scopul îmbunătățirii procesului de autoevaluare a școlii;

·         diminuarea decalajului dintre rezultatele obţinute pe parcursul anului şcolar şi cele de la evaluările summative şi examenele de absolire;

·         dezvoltarea la nivel instituțional a unor activități socio-educative integrate pentru elevii aflaţi în grupul de risc.

 

D E C I Z I E

 

nr.07/06-XXVI                                                                                         din 28.09.2017                                                                                           

or. Cantemir

   

      Cu privire la aprobarea reţelei de şcoli

 şi clase/elevi  pentru anul de studiu

2017-2018 în raionul Cantemir 

 

         În  temeiul art. 43, alin.2  din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006, art.4, alin.2, lit. g Legii privind descentralizarea administrativă nr.435 din  28.12.2006, art. 51 p.6 din  Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014 , examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme  sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,  activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

                                                               D E C I D E :

 

     01 . Se ia act de nota  privind aprobarea reţelei  de şcoli şi   clase/elevi pentru anul de studiu  2017-2018, din raionul Cantemir prezentată de dna Lilia Cebotaru, şef direcţie generală învăţămînt (se anexează).

 

      02. Se  aproba   reţaua de şcoli  clase/elevi pentru anul de învăţământ 2017-2018 din raionul Cantemir , conform anexei  1.

 

      03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa  Direcţiei  Generale Învăţământ, consiliilor locale de nivel unu,  altor persone, factori interesaţi şi publicului  în termen de 10 zile.

 

     04. Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie sociale, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                 Ştefan Zaharia

 

    Contrasemnată :

Secretar  al consiliului rational                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      Anexă

la decizia consiliului raional

nr. 07/06 –XXVI din  28.09.2017    

 

 

 

NOTĂ 

privind reţeau de şcoli şi clase/elevi pentru anul

de învăţământ 2017-2018  din raionul Cantemir

 

 

         Procesul educaţional se realizează în clase, conform normativelor stabilite de DGÎ, în baza standardelor educaţuionale de stat şi normativelor sanitaro – epidemiologice de stat. Numărul de clase pe ani de studii şi numărul de elevi în fiecare clasă în instituţiile de învăţământ publice sunt propuse, în fiecare an, de administraţia instituţiei, în baza capacităţii de proiect a instituţiei şi a prognozei efectivului de elevi, sunt avizate de consiliul de administraţie şi propuse spre  aprobare Consiliului raional de către DGÎ. Aceste date servesc drept bază pentru planificarea  instituţională, angajarea de personal, precum şi pentru elaborarea proiectului  bugetului.

Sistemul educaţional din raionul Cantemir în anul de studii 2017 – 2018 constitue:

·         43 instituţii de învăţământ preşcolar;

·         30 instituţii de învăţământ preuniversitar: 2 Licee Teoretice, 25 gimnazii, 1 gimnaziu-grădiniţă,  2 şcoli primare-grădiniţe.

          Începînd cu 1 septembrie 2017 a fost reorganizată IP Gimnaziu “V. Curbet” din s. Ţărăncuţa în IP Gimnaziu – grădiniţă “V. Curbet” din s. Ţărăncuţa şi lichidate 2 instituţii: IP Şcoala primară Toceni, IP Şcoală primară Şamalia,                  

        

      În  conformitate cu art. 51 din   Codul Educaţiei  nr. 152 din 17.07.2014, Direcţia Generală Învăţământ în cadrul Consiliului de administare a examinat  reţeaua de şcoli/clase/elevi pentru anul de studii 2017 – 2018 şi propune Consiliului Raional spere aprobare,  conform anexei.

 

Şef direcţie generală învăţământ Cantemir                                     Cebotaru Lilia                               

 

D E C I Z I E

Nr.07/07-XXVI                                                                                         din 28.09.2017                                                                                           

or. Cantemir

   

           Cu privire la stabilirea şcolilor de

circumscripţie şi desemnarea districtelor

şcolare pentru anul de studii 2017 - 2018

 

    În temeiul art.43, alin.2 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.4, alin.2, lit,g1 Legii privind descentralizarea administrativă nr.435 din  28.12.2006, art.21 p.(2) din Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014, Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 235 din 25 martie 2016 (cap.I, p. 10),  Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II, , avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  în scopul asigurării şcolarizării elevilor/copiilor din raion , Consiliul Raional 

D E C I D E :

     01.Se ia act de nota informativă cu privire la stabilirea şcolilor de circumscripţie şi desemnarea districtelor şcolare, pentru anul de studii 2017-2018,  prezentată de dna Lilia Cebotaru, şef direcţie generală învăţămînt (se anexează).

 

   02.Se stabilesc  districtele  şcolare conform   anexeai 1 şi  şcolile de circumscripţie conform anexei 2.

 

   03.Dna Lilia Cebotaru, şef direcţie generale învăţământ  va asigură şcolarizarea elevilor conform districtele şcolare stabilite.

   

   04.Prevederile prezentei decizii se aduc la cunoştinţa Direcţiei  Generale Învăţământ Cantemir, publicului şi alor factori interesaţi în termen de 10 zile.

 

   05.Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului , comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate problem sociale: învăţămînt, cultură, protectţiesocială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                        Ştefan Zaharia

 

   Contrasemnată:

Secretar al Consiliului raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Anexa

la decizia consiliului raional  

 nr.07/07 -XXVI   din  28.09.2017

 

Notă

privind stabilirea şcolilor de circumscripţie şi districtelor şcolare

pentru anul de studii 2016-2017

 

    Noţiunea de “Şcoală de circumscripţie” a fost introdusă în Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 235 din 25 martie 2016 (cap.I, p. 10) – “Şcoala de circumscripţie, indiferent de tipul ei, este instituţia care asigură şcolarizarea elevilor din districtele şcolare ale instituţiilor de învăţămînt arondate prin deizia administraţiei publice locale de nivelul doi.

            District şcolar – teritoriu arondat unei instituţii de învăţământ preşcolar, primar sau gimnazial.

            Conform art. 21 (2) din Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014, „Autorităţile administraţiei publice locale fondatoare sînt obligate să stabilească districte şcolare pentru fiecare instituţie publică de învăţământ”.

Prin decizia Consiliului de administraţie a DGÎ au fost stabilite districte şcolare pentru fiecare instituţie pulică de învăţământ, după cum urmează:

Denumirea institutiei

Localitatea

Districtul şcolar

1

IP LT "D. Cantemir"

Cantemir

-

2

IP LT"N. Mihai"

Ciobalaccia

Ciobalaccia, Flocoasa,Victorovca

3

IP Gim. "V.Hanganu"

Cociulia

Cociulia

4

IP Gim."V. Pîrvan"

Gotesti

Gotești, Constantineşti

5

IP Gim."M. Eminescu"

Baimaclia

Baimaclia, Acui, Suhat

6

IP Gim. "I. Creangă"

Cania

Cania, Iepureni

7

IP Gim.  Capaclia

Capaclia

Capaclia

8

IP Gim. „N. Sulac”

Sadic

Sadîc, Taraclia

9

IP Gim.  Cietu

Cîetu

Cîietu, Dimitrovo

10

IP Gim.  ,,L. Chiriac”

Antonesti

Antoneşti, Leca

11

IP Gim. Plopi

Plopi

Plopi, Alexandrovca, Taraclia, Hîrtop

12

IP Gim.  Haragis

Haragis

Haragîş

13

IP Gim. ,,N. Botgros”

Chioselia

Chioselia

14

IP Gim. Porumbești

Porumbesti

Porumbeşti

15

IP Gim."M. Eminescu"

Cantemir

Cantemir, Toceni, Vîlcele

16

IP Gim. ,,M. Sadoveanu”

Hănăseni

Hănăseni, Pleşeni, Tătărăşeni

17

IP Gim.  “Paraskiewa Wiszniowska ”

Visniovca

Vişniovca, Şamalia

18

IP Gim. ,,I. Cojocaru”

Tiganca

Ţiganca, Ţiganca Nouă, Ghioltosu

19

IP Gim. ,,Delta”

Tartaul

Tartaul, Crăciun

20

IP Gim. ,,Ştefan cel Mare”

Cirpesti

Cîrpeşti

21

IP Gim. Larguta

Larguta

Lărguţa

22

IP Gim. Lingura

Lingura

Lingura

23

IP Gim. Enichioi

Enichioi

Enichioi, Bobocica, Ţolica

24

IP Gim. "A. Puskin"

Cantemir

Cantemir

25

IP Gim. ,, I. Vazov”

Stoianovca

Stoianovca

26

IP Gim. ,,Gr. Vieru”

Costangalia

Coştangalia

27

IP Gimnaziu - grădiniţă ,, V. Curbet”

Tarancuta

Ţărăncuţa

28

IP Gim.Cisla

Cisla

Cîşla

29

IP Școală primară - grădiniţă

Acui

Acui, treapta primară şi preşcolară

30

IP Școală primară - grădiniţă

Ghioltosu

Ghioltosu, treapta primară şi preşcolară

 

 

Transportarea elevilor este organizată în 14 instituţii de învăţămînt, după cum urmează:

 

Denumirea institutiei

Nr. elevi transportaţi

Districtul şcolar

1

IP LT"N. Mihai" Ciobalaccia

84

Flocoasa,Victorovca

2

IP Gim. Plopi

95

Alexandrovca,Taraclia, Hîrtop

3

IP Gim."M. Eminescu" Cantemir

97

Toceni, Vîlcele

4

IP Gim."V. Pîrvan"  Goteşti

180

Constantineşti

5

IP Gim."M. Eminescu" Baimaclia

60

Acui, Suhat

6

IP Gim. "I. Creangă" Cania

63

Iepureni

7

IP Gim. Enichioi

52

Bobocica, Ţolica

8

IP Gim. „N. Sulac” Sadîc

24

Taraclia

9

IP Gim.  Cietu

46

Dimitrovo

10

IP Gim.  ,,L. Chiriac” Antoneşti

41

Leca

11

IP Gim. ,,M. Sadoveanu” Hănăseni

149

Pleşeni, Tătărăşeni

12

IP Gim.  Visniovca

34

Şamalia

13

IP Gim. ,,I. Cojocaru” Ţiganca

62

Ţiganca Nouă, Ghioltosu

14

IP Gim. ,,Delta” Tartaul

25

Crăciun

          

                 Total

1012

din 25 localităţi.

 

      În baza celor expuse mai sus DGÎ propune să fie desemnate instituţii de circumscripţie, instituţiile care asigură şcolarizarea elevilor din districtul şcolar şi este organizată transportarea gratuită a elevilor.

 

 

 

 

 

Şef DGÎ Cantemir                                                            Cebotaru Lilia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                         Anexa nr.1

la decizia consiliului raional

 nr.07/07 -XXVI   din  28.09.2017

 

Districtele şcolare din raionul Cantemir

 pentru anul de studio  2017 – 2018

 

Denumirea institutiei

Localitatea

Districtul şcolar

1

IP LT “D. Cantemi

Cantemir

-

2

IP LT»N. Mihai»

Ciobalaccia

Ciobalaccia, Flocoasa,Victorovca

3

IP Gim. “V.Hanganu”

Cociulia

Cociulia

4

IP Gim.”V. Pîrvan”

Gotesti

Gotești, Constantineşti

5

IP Gim.”M. Eminescu”

Baimaclia

Baimaclia, Acui, Suhat

6

IP Gim. “I. Creangă”

Cania

Cania, Iepureni

7

IP Gim.  Capaclia

Capaclia

Capaclia

8

IP Gim. „N. Sulac”

Sadic

Sadîc, Taraclia

9

IP Gim.  Cietu

Cîetu

Cîietu, Dimitrovo

10

IP Gim.  ,,L. Chiriac”

Antonesti

Antoneşti, Leca

11

IP Gim. Plopi

Plopi

Plopi, Alexandrovca, Taraclia, Hîrtop

12

IP Gim.  Haragis

Haragis

Haragîş

13

IP Gim. ,,N. Botgros”

Chioselia

Chioselia

14

IP Gim. Porumbești

Porumbesti

Porumbeşti

15

IP Gim.”M. Eminescu»

Cantemir

Cantemir, Toceni, Vîlcele

16

IP Gim. ,,M. Sadoveanu”

Hănăseni

Hănăseni, Pleşeni, Tătărăşeni

17

IP Gim.  “Paraskiewa Wiszniowska ”

Visniovca

Vişniovca, Şamalia

18

IP Gim. ,,I. Cojocaru”

Tiganca

Ţiganca, Ţiganca Nouă, Ghioltosu

19

IP Gim. ,,Delta”

Tartaul

Tartaul, Crăciun

20

IP Gim. ,,Ştefan cel Mare”

Cirpesti

Cîrpeşti

21

IP Gim. Larguta

Larguta

Lărguţa

22

IP Gim. Lingura

Lingura

Lingura

23

IP Gim. Enichioi

Enichioi

Enichioi, Bobocica, Ţolica

24

IP Gim. “A. Puskin”

Cantemir

Cantemir

25

IP Gim. ,, I. Vazov”

Stoianovca

Stoianovca

26

IP Gim. ,,Gr. Vieru”

Costangalia

Coştangalia

27

IP Gimnaziu – grădiniţă ,, V. Curbet”

Tarancuta

Ţărăncuţa

28

IP Gim.Cisla

Cisla

Cîşla

29

IP Școală primară – grădiniţă

Acui

Acui, treapta primară şi preşcolară

30

IP Școală primară – grădiniţă

Ghioltosu

Ghioltosu, treapta primară şi preşcolară

 

 

 

 

Şef direcţie generală învăţămînt                                          Lilia Cebotaru                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Anexa nr.2

la decizia consiliului raional  

 nr.07/07 -XXVI  din  28.09.2017

 

 

Şcolile de circumscripţie din raionul Cantemir

pentru anul de studii  2017 – 2018

 

Nr.or

Denumirea şcolii de circumscripţie

Denumirea localităţilor arondate

 
 
 
 

1.

IP Liceul Teoretic “N. Mihai” s. Ciobalaccia

s. Flocoasa

 

2.

IP Gimnaziul Plopi

s. Alexandrovca

 

s. Hîrtop

 

s.Taraclia

 

s. Plopi 1

 

3.

IP Gimnaziul “M. Eminescu” or. Cantemir

s. Toceni

 

s. Vîlcele

 

4.

IP Gimnaziul “I. Creangă” s. Cania

s. Iepureni

 

5.

IP Gimnaziul “V. Pârvan” s. Goteşti

s. Costantineşti

 

s. Goteşti/ Flămînda

 

s. Goteşti/ Zona Sud

 

6.

IP Gimnaziul “M. Eminescu” s. Baimaclia

s. Suhat

 

s. Acui

 

7.

IP Gimnaziul Enichioi

s. Ţolica

 

s. Bobocica

 

8.

IP Gimnaziul “L. Chiriac” s. Antoneşti

s. Leca

 

9.

IP Gimnaziul “N. Sulac” Sadîc

s. Taraclia

 

10.

IP Gimnaziul Cîietu

s. Dimitrova

 

11.

IP Gimnaziul “I. Cojocaru” Ţiganca

s. Ţiganca Nouă

 

s. Ghioltosu

 

12.

IP Gimnaziul “M. Sadoveanu” Hănăseni

s. Pleşeni

 

s. Hănăseni

 

s. Tătărăşeni

 

13.

IP Gimnaziul Delta Tartaul

s. Crăciun

 

14.

IP Gimnaziul „Paraskiewa Wiszniowska” Vişniovca

s. Şamalia

 

 

 

 

Şef DGÎ Cantemir                                                            Cebotaru Lilia

 

 

 

D E C I Z I E

nr.07/13- XXVI                                                                                                            din 28.09.2017

or. Cantemir

                                                                                                    

            Cu privire la organizarea  şi desfăşurarea

sărbătorii  "Ziua Recoltei”, ediţia din anul 2017

 În temeiul art. 43 alin. (1) lit (s), art 46 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului, Consiliul Raional

DECIDE:


     01.Se stabileşte că sărbătoarea  „Ziua Recoltei”, ediţia din anul 2017  în raionul Cantemir se va desfăşura pe data de  21 octombrie 2017.

     02.Se  aprobă: 

      02.01.Regulamentul privind  organizarea şi desfăşurarea concursului în cadrul sărbătorii "Ziua Recoltei” , ediţia din anul 2017 în raionul Cantemir  (anexa nr.01).

 

      02.02.Devizul de cheltuieli  în  sumă  de 100000 (una sută mii) lei, pentru organizarea şi  desfăşurarea  sărbătorii „"Ziua Recoltei”, ediţia din anul 2017 (anexa nr.02).

 

       02.03. Programul sărbătorii „Ziua Recoltei” , ediţia anului 2017 (anexa nr.03).

 

     03.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Ion Dimcea , vicepreşedinte al raionului Cantemir şi a  comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

                                                                             

 

Preşedintele  şedinţei                                                                       Ştefan Zaharia

 

 Contrasemnată:

Secretar  al consiliului raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

                                                                                                                                             Anexa nr.01

                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                         nr.07/13-XXVI din 28.09.2017

 

REGULAMENTUL

cu privire la organizarea  şi desfăşurarea sărbătorii  "Ziua recoltei”, ediţia din anul 2017

 

01.Dispoziţii   generale

01.01.  Concursurile în cadrul sărbătorii „Cu privire la organizarea  şi desfăşurarea sărbătorii "Ziua recoltei, ediţia anului 2017” este organizat de către Consiliul Raional  Cantemir între agenţii economici care activează în sectorul agrar al raionului și  are menirea de a stimula obţinerea indicilor înalţi la  recoltarea culturilor agricole, strugurilor  de către   întreprinderile  prelucrătoare de struguri, de a ridica cultura consumului vinurilor autohtone, calitatea acestui produs; conservarea, perpetuarea obiceiurilor și tradițiilor populare.

02.Organizarea concursurilor

02.01. Pentru desfăşurarea concursurilor se instituie comitetul organizatoric al concursurilor.

02.02.01.Componenţa nominală a comitetului organizatoric se aprobă  prin dispoziţia preşedintelui   raionului Cantemir. În componenţa acestuia se includ, de regulă, preşedintele comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului şi protecţia mediului a Consiliului Raional Cantemir, vicepreşedintele raionului care coordonează domeniul agroalimentar, şeful Direcţiei agricultură, economie şi relaţii funciare, preşedintele organizației teritoriale a sindicatelor din agricultură şi alimentaţie, conducători ai direcţiilor, secţiilor subordonate Consiliului Raional Cantemir şi serviciilor desconcentrate în teritoriu, consilieri raionali, reprezentaţi mass-media din raion. În activitatea sa, comitetul organizatoric poate antrena specialiști ai direcțiilor, secțiilor subordonate Consiliului Raional Cantemir în scopul efectuării acțiunilor organizatorice, acumulării, analizei și verificării datelor.

02.01.02.Comitetul organizatoric aprobă planul şi termenul de desfăşurare a concursurilor, determină învingătorii şi adoptă hotărîrile respective asupra obiecţiilor şi reclamaţiilor parvenite în procesul pregătirii şi desfăşurării concursului.

03.Clasificarea participanţilor la concursuri

03.01.Concursurile se desfăşoară între producători agricoli, care dispun  de plantaţii de viţă de vie, plantaţii pomicole,culturi legumicole,culturi de cîmp,crescători de animale şi păsări,  întreprinderile de procesare, primăriile raionului, asociaţii obşteşti şi mecanizatori.

03.01.01.Întreprinderi cu profil agricol.

03.01.02.Întreptinderi de vinificaţie.

03.01.03.Comunitate-gospodar.

03.01.04. Mecanizatori (combainer, tractorist/ conducător auto).

04.Condiţiile concursurilor

04.01.Desemnarea învingătorilor concursului se va efectua ținînd cont de următoarele criterii:

04.01.01.Cea mai bun antreprenor al anului 2017:

· roada medie la ha; 

· contribuţii la bugetul public naţioal;

· numărul efectiv de  angajaţi;    

· volumul vînzărilor;

· suprafaţa terenurilor agricole gestionate;

· volumul investiţiilor.

04.01.02.Cea mai bună întreptindere cu profil agricol:

·        roada globală;

·        roada medie la ha; 

·        contribuţii la bugetul public naţioal;

·        numărul efectiv de  angajaţi;    

·        volumul vînzărilor;

·        suprafaţa terenurilor agricole gestionate;

·        volumul investiţiilor.

 

04.01.03.Cel mai bun mecanizator  al anului:

·         Cel mai tînăr;

·         Cel mai experimentat;

·         Mecanizatorul cu cele mai bune rezultate în activitate;

 

04.01.04.Cea mai bună întreptindere de  vinificaţie:

·        performante la consursuri profesionale;                                                                                                                                                                                                                                      

·        contribuţii la bugetul public naţioal;

·        numărul efectiv de  angajaţi;

·        volumul vînzărilor;

·        volumul investiţiilor.

04.01.05.Cea mai bună   comunitate:

·         prezentare (casa mare, bucătărie tradiţională,obiecte de artizanat şi tradiţii, port popular);                                                                                                                                                                                                                                         

·         numărul de colective participante;   

·         artistism;

·         originalitate.

 

05.Premierea învingătorilor concursurilor

 

05.01.Învingătorii concursurilor vor fi menţionaţi cu diplome, cadouri de preţ şi premii băneşti după cum urmează:

 

05.01.01.Premiul mare- cel mai bun antreprenor al anului 2017 - diplomă de onoare şi  

 premii băneşti în sumă de 10000  lei.

 

05.01.02.Cea mai  bună întreptindere cu profil agricol ( trei categorii )-diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 4000 lei;

locul   2  - 2500 lei;

locul   3  - 1500 lei.

05.01.03.Cel  mai bun mecanizator al anului - diplomă de onoare şi cadou de preţ:

trei menţiuni în valoare de pină la 2000 lei.

05.01.04.Cea mai  bună  întreprindere de  vinificaţie - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 4000 lei;

locul   2  - 2500 lei;

locul   3  - 1500 lei.

05.01.05.Cea mai  bună prezentare a comunităţii - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 -  4000 lei;
locul   2  - 3000 lei;
locul   3  - 2000 lei

 

05.01.06.Cea mai  originală prezentare - diplomă de onoare şi cadou de preţ în valoare de pină la - 4000 lei.

05.01.07.Premii  băneşti pentru participarea activă.

                                       06. Comisia pentru evaluarea concursurilor

  01.Ion Dimcea, vicepreşedinte al raionului;

  02.Larisa Vîlcu, şef , direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

  03. Ţurcanu Ludmila ,secretar al consiliului raional Cantemir .

  04.Oxana Bagrin , şef serviciul statistică;

  05.Zaeţ Elena, secretar –dactilograf, aparatul preşedintelui raionului;

  06.Roman Nicolae, specialist principal, direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

   07.Caradjova Marina  ,contabil-şef, aparatul preşedintelui raionului;

  08. Munteanu Dumitru, inspector, inspecţia muncii filiala Cantemir;

  09. Botez Lilia, director executiv AO „Fermer Agroinform” .

07.Finanţarea  concursului

   07.01. Concursul este finanțat în limitele devizului de cheltuieli aprobat din comp. 11 10 015, inst. 1170, art 113.45.

    07.02. Mijloacele financiare destinate desfăşurării concursului pot fi folosite numai în conformitate cu condiţiile prezentului regulament şi devizului de cheltuieli preconizate pentru desfăşurarea concursului.

   07.03. Se permite grupului de lucru să opereze modificări  la Regulament a condiţiilor concursurilor , a perioadei de organizare şi  la devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea  sărbătorii "Ziua Recoltei” , ediţia din anul 2017 în raionul Cantemir  cu respectarea sumei aprobate.

   07.04. Controlul asupra  cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului este exercitat de către Comisia consultativă de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului şi protecţia mediului a Conşiliului Raional Cantemir și  Direcţia finanţe a Consiliului Raional Cantemir.

08.  Dispoziţii   finale

8.1.Totalurile se vor efectua   în a I-II decadă a lunii octombrie 2017.

 

   Secretar  al consiliului raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

                      

 

Anexa nr.01
la Regulamentul cu privire la organizarea
şi

desfăşurarea sărbătorii ”Ziua recoltei” ediţia anului 2017
                                                                                 (decizia  Consiliului Raional Cantemir
                                                                                  nr. 07/13-XXVI din 28.09.2017)

 

           

Lista concursurilor

 

01.Premiul Mare „ Cel mai bun antreprenor al anului 2017”.

 

02.„Cea mai  bună întreptindere cu profil agricol”.

 

03.„Cea mai  bună  întreprindere de  vinificaţie”.

 

04.„Cel mai bun mecanizator”.

 

05.„Cea mai  bună prezentare a comunităţii”.

 

06.„Cea mai  originală prezentare.

 

07.Pentru participarea activă.

 

                                                                                                                                             Anexa nr.02

                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                         nr.07/13-XXVI din 28.09.2017

 

 

Devizul de cheltueli pentru organizarea  şi desfăşurarea  sărbătorii

"Ziua recoltei, ediţia anului 2017” din  ”21”  octombrie  anul  2017

 

 

1. Cadouri de preţ şi premii băneşti pentru cei mai buni antreperenori                        -    71500 lei                                                                                                                

2.  Cheltuieli de cancelarie (procurarea diplomelor, posterilor, invitatiilor, 

plicurilor, consumabile, amenajarea scenei şi pavilioanelor,

Confecţionarea emblemei sărbătorii , banere ş.a.)                                                        -10300 lei
                                                                                                       

3. Cheltuieli  transport                                                                                                                - 3700 lei 

                   
4. Cheltuieli pentru efectuarea  întîlnirii  festive  de protocol(recepţie)                            -14500 lei  

                                           
                                                                                                                                    Total :       100.000 lei                                                    
          Secretar al consiliului raional                                              Ludmila Ţurcanu
 

Anexa nr.03
la decizia  Consiliului Raional Cantemir
                                                                                  nr. 07/13-XXVI din  28.09.2017)

 

Programul sărbătorii  "Ziua recoltei,ediţia anului 2017”

din 21 octombrie  2017.

Data desfăşurării:   21 octombrie  2017

 

Locul desfăşurării:   Piaţa Independenţei or. Cantemir

 

07:30 – 09:30      Sosirea participanţilor la sărbătoare şi amenajarea expoziţiilor.

09:30 – 10:00     Inaugurarea Oficială a Sărbătorii "Ziua recoltei, ediţia anului 2017”.

10:00 – 12:00     Vizitarea pavilioanelor şi standurilor expoziţionale de către

                           oaspeţii de onoare şi comisiile respective.

                          Lucrul comisiilor şi totalizarea concursurilor.

12:00 – 13:00     Ceremonia de decernare a premiilor învingătorilor concursurilor. 

13:00 – 14:30     Spectacolul muzical – coreografic.

14:30 – ...            Hora de sărbătoare.

  ..............            Recepţie

Şef direcţie agricultură, economie, relaţii funciare                                Larisa Vîlcu

D E C I Z I E

nr.07/25-XXVI                                                                                         din 28.09.2017                                                                                           

or. Cantemir

  

    Cu privire la norma didactica  şi tarifarea  

profesorilor Şcoalii de Arte ,,V.Hanganu” 

pentru  anul de  studii 2017-2018    

 

  În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 ,,Cu privire la sistemul de salarizare in sistemul bugetar, în conformitate cu prevederile anexei nr.1 din Hotărâriea Guvernului Republicii Moldova nr.381 din 13.04.2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare, examinind demersul Scolii de Arte “V.Hanganu”  Cantemir si planul de studii pentru anul de invatamint 2017-2018, avizele comisiei consultative de specialitate finante, buget, activitati economico-financiare si constructii, comisiei consultative de specialitate  drept, disciplină  şi  culte, Consiliul Raional

                                                    DECIDE:

01.    Se stabileşte norma didactică şi  tarifarea profesorilor  Şcolii  de Arte ,,V.Hanganu”, pentru anul de studii 2017-2018 mai mare decit norma didactica  de 1,25 salariu de funcţie conform demersului instituţiei respective  nr.13 din 12.09.2017  (se anexează), în limita bugetului aprobat, din resurse colectate pentru anul 2017 inclusiv.   

 

02.    Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă   Serviciului Cultura si Turism Cantemir, altor    factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afişare pe stand şi pe site-ul consiliului raional.

 

03.    Monitorizarea executării deciziei se pune în sarcina dlui Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului.

 

04.    Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                      Ştefan Zaharia                                                                                                               

   Contrasemnată:

Secretar   al consiliului  raional                                      Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

                                                                                                                                            Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 10.08.2018 Toatal vizitatori - 258298    Creat de Brand.MD