Prima / Consiliul Raional / Decizii  /  Decizii, sedinta extraordinara a CR din 27.07.2017

Decizii, sedinta extraordinara a CR din 27.07.2017 imprimare

08.08.2017      

         Republica Moldova                                                           Республика     

                                                                                Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                             Кантемир

 

                                                                                                                                                                                          

                                       

 

  Preşedintele                    Raionului                      Cantemir

 

D I S P O Z I Ţ I E

 

 din 24.07.2017                                                                              nr. 107 - A

or. Cantemir

 Cu privire la convocarea  consiliului

raional  în  şedinţă extraordinară

 

             În temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (11), art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 –XVI   din 28.12.2006,

 

D I S P U N :

 

     I .  Se convoacă consiliul raional în şedinţă  extraordinară  în ziua de 27  iulie  2017, ora  11.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

           01.Cu   privire  la dobîndirea dreptului de proprietate   asupra  unor  bunuri imobile proprietate privată de către  unitatea  administrativ-teritorială Cantemir de nivelul II.

              Raportor: Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir.

 

          02. Cu privire la acordul de  participare la implimentarea  Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756(2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II.   

               Raportor: Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir.

 

          03. Cu privire la lichidarea Instituţiei Publice  Şcoala primară din satul Şamalia şi Instituţiei Publice  Şcoala primară din satul Toceni, raionul Cantemir .

              Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţie generală învăţămînt.

 

        04. Cu privire la modificarea  deciziei nr. 07/03- XXVI din 08.12.2016  ,,Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul  II în lectura a doua pe anul 2017”.

                       Raportor: Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe.

 

 

    II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

 

     Preşedintele raionului                                                            Andrei Ciobanu

 

            D E C I Z I E

nr.06/ 05-XXVI                                                                                        din   27.07. 2017                                                                                     

or. Cantemir

 

    Cu privire la  rezilierea  înainte de termen

a contractului individual de muncă cu

dl Culicovschi Victor, vicepreşedinte al raionului

 

 

      În temeiul art.43, alin.2, art.50, alin.3, art. 52, alin.4   din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  art.5, alin.5, lit.(e), art. 25, alin.1 din Legea Republicii Moldova privind statutul alesului local nr.768 din  02.02.2000, cererii personale nr.825 din 25.07.2017,  Consiliul raional

 

                                                                         Decide:

 

01. Se ia act de cererea nr.825 din 25.07.2017(se anexează) de demisie a dlui Culicovchi Victor, vicepreşedinte al raionului.

 

02. Se reziliază contractul  individual de muncă înainte de termen, de la data de 31.07.2017, cu dl Culicovschi Victor, vicepreşedinte al raionului.

 

03. Se acordă dlui Culicovschi Victor, vicepreşedinte al raionului  o îndemnizaţie unică, egală cu salariu mediu lunar pe economia naţională pentru anul precedent, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

 

04. Dna Caradjova Marina, contabil-şef,  aparatul preşedintelui raionului va efectua calculele de achitare conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

 

05. Dna Viorica Plămădeală, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului va efectua înscrierea şi va elibera carnetul de muncă a dlui Culicovschi Victor la data de 31.07.2017.

 

 

06. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa publicului  şi factorilor interesaţi în termen de 10 zile pe panoul informativ.

 

07.Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare. 

 

 

  Președintele ședinței                                                                                Adela Popa

     

  Contrasemnat:

   Secretar împuternicit al Consiliului raional                                        Victoria Balan

 

 

D E C I Z I E

nr.06/04 -XXVI                                                                                                din   27.07.2017                                                                                      

or. Cantemir

    Cu privire la modificarea deciziei nr.07/03-XXVI

din 08.12.2016,, Cu  privire la aprobarea  bugetului  local

de nivelul II în lectura a doua pe anul 2017”

 

În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile art. 61 (1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 26 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale şi Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministerului finanţelor nr.209 din 24.12.2015  , examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină şi culte   Consiliul Raional Cantemir

 

D E C I D E:

01. Se modifică şi se completează decizia Consiliului raional Cantemir nr. 07/03-XXVI din 08 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2017” cu modificările operate în deciziile: nr 01/01- XXVI din 26.01.2017; 01/02- XXVI din 26.01.2017; nr.02/03- XXVI din 23.03.2017;nr. 03/01-XXVI din 27.04.2017; nr.03/02-XXVI din 27.04.2017 şi 04/01- XXV din 11.05.2017, nr. 05/05-XXVI din 22.06.2017 după cum urmează:

1)      În punctul 01 la venituri cifra „126593,7 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „ 126710,5 mii lei” şi la cheltuieli cifra „135561,6 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „135826,5 mii lei”.

2)      Anexa nr.1 din punctul 02 întitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2017”,  va avea un nou cuprins, conform anexei nr.1 la prezenta decizie.

3)      Anexa nr.2 din punctul 03 întitulată: „Componenţa veniturilor bugetului local de nivelul II pe anul 2017”, va avea un nou cuprins ,conform anexei nr.2  la prezenta decizie.

4)      Anexa nr.3 din punctul 04 intitulată: „ Volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate din bugetul local de nivelul II pe anul 2017” va avea un nou cuprins, conform anexei nr. 3 la prezenta decizie.

5)      Anexa nr.4 din punctul 05 întitulată: „ Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conforn clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2017”, va avea un nou cuprins, conform anexei nr 4  la prezenta decizie.

6)      Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa  publicului prin publicare sau prin afişare în locuri publice  în termenii stabiliţi de legislaţie.

7)      Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui  Ciobanu Andrei, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

             

  Preşedintele şedinţei                                                                           Adela Popa                                                     

   Contrasemnat:

  Secretar  împuternicit al  consiliului  raional                                Victoria Balan

 

                                                                                                                               Anexă

la decizia consiliului raional

nr.06/04-XXVI din 27.07. 2017

Notă                                                                                                                                                               

   privind modificarea deciziei nr.07/03-XXVI din 08.12.2016                                                                   

  ,,Cu privire aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2017”

 

            Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea de majorare a mijloacelor atrase de instituţiile publice din învăţămăntul gimnazial de la prestarea serviciilor cu plată şi darea în locaţiune a bunurilor patrimoniului public şi anume:

– IP Gimnaziul „Mihai Eminescu”, c.Baimaclia , cod 142310, „Încasări de la prestarea serviciilor cu plată”  – 4,8 mii lei;

– IP Gimnaziul „ Alexandr.Puşkin”, or.Cantemir , cod 142320, „ Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public” – 110,0 mii lei;

– IP Gimnaziul „ Valeriu Hanganu”, c.Cociulia , cod 142320, „ Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public”   – 2,0 mii lei.

      Suplimentar se propune alocarea din soldul mijloacelor cu caracter general existente la 01.01.2017  Consilului raional Cantemir –148,1 mii lei la programul şi subprogramul     8602- Sport   pentru achitarea cheltuelilor de deplasare a echipei raionale de Fotbal „FC Fortuna” în cadrul Campionatului Republicii Moldova la fotbal „Divizia B”Sud .

     În legătură cu cele expuse mai sus se modifică anexele nr.1,2, 3, 4 la decizia nr.07/03-XXVI din 08.12.2016 „Cu  privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2017”.

   La nota în cauză se anexează tabelele nr.1, nr.2 şi  nr.3 care includ respectiv ,  modificarea indicatorilor generali şi surselor de finanţare ale bugetului raional Cantemir pe anul 2017,  resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe/subprograme pe anul 2017, componenţa veniturilor bugetului local de nivelul II pe anul 2017.

 

             Şef direcţie finanţe                                                      Veaceslav Cozma

                                                                                                             Anexa nr.1

 la decizia consiliului raional Cantemir

                                                                    nr.06/04-XXVI din 27.07.2017

                                                                                                                                                                                                                           

                     Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare

                 ale bugetului local de nivelul II pe anul 2017.

 

 

                 Denumirea

 

Cod

 

Suma, mii lei

1

2

3

I. VENITURI,total

1

126710,5

Inclusiv:

 

 

- Transferuri de la bugetul de stat

 

117422,2

- Transferuri din fondul republican de susţinere socială a populaţieu către fondurile locale de susţinere socială a populaţiei

 

 

 

1364,1

II. Cheltuieli, total

2+3

135826,5

Inclusiv:

 

 

Cheltuieli, recurente, total

 

135475,5

dintre care: cheltuieli de personal

 

78685,4

Investiţii capitale, total

 

351,0

III. Sold bugetar

1-(2+3)

-9116,0

IV. Sursele de finanţare, total

4+5+9

9116,0

Inclusiv conform clasificaţiei economice ( K3)

 

 

Rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

 

 

     561

 

 

-782,5

 

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei

 

     910

 

19355,9

 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei

 

     930

 

-9457,4

 

 

                                                                          

Secretar împuternicit

al Consiliului raional Cantemir                            Victoria Balan

 

                                                                                                          Anexa nr. 2

la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                                              nr.06/04 -XXVI  din 27.07.2017

Componenţa veniturilor bugetului local de nivelul II

 pe anul 2017                                                                                              

Denumirea

Cod

Eco

 

Suma,

mii lei

Venituri

I

126710,5

Impozite şi taxe

11

3470,4

Impozite pe venit

111

3440,4

Impozitul pe venitul persoanelor fizice

1111

3440,4

Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii

114

   30,0

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

1146

   30,0

Alte venituri

14

4453,8

Venituri din vînzarea mărfurilor şi serviciilor

142

4129,8

Taxe şi plăţi administrative

1422

50,0

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

 

1423

 

4079,8

Amenzi şi sancţiuni

143

270,0

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale

1431

270,0

Donaţii voluntare

144

54,0

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente

1441

54,0

Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional

19

118786,3

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale

 

191

 

118786,3

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul 2

 

1911

 

117422,2

Transferuri primite între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul 2

 

1913

 

    1364,1

 

Secretar împuternicit

al Consiliului raional Cantemir                            Victoria Balan

 

                                                                                                                                     

                                                                                                              Anexa nr.3

                                                                                                             la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                                      nr.06/04 -XXVI  din 27.07.2017

 

Volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate

 din  bugetul local de nivelul II pe anul 2017.    

                                                                                                                                             mii lei

Nr.

d/o

Denumirea indicatorului

Cod

În total

Inclusiv:

F1

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

K6  142310

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public

K6 142320

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente

K6 144114

1

2

2

3

4

 

 

1

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

01

 

1836,7

 

15,0

 

1821,7

 

 

Aparatul preşedintelui raionului

01

1836,7

15,0

1821,7

 

2

Cultura

08

93,0

 

39,0

54,0

 

Casa raională de cultură

08

39,0

 

39,0

 

 

Şcoala sportivă

08

54,0

 

 

54,0

3

Învăţămîntul

09

2204,1

1414,1

790,0

 

 

Direcţia generală învăţămînt

09

10,0

10,0

 

 

 

Şcoala primară-grădiniţă Acui

09

23,0

23,0

 

 

 

Şcoala primară- grădiniţă Ghioltosu

09

45,0

45,0

 

 

 

Gimnaziul „ A.Puşchin” Cantemir

09

293,0

30,0

263,0

 

 

Gimnaziul „M.Eminescu” Cantemir

09

656,0

201,0

455,0

 

 

Gimnaziul „ M..Eminescu” Baimaclia

09

39,8

39,8

 

 

 

Gimnaziul „ I.Creangă” Cania

09

53,3

53,3

 

 

 

Gimnaziul „ N.Botgros” Chioselia

09

55,0

55,0

 

 

 

Gimnaziul Cîşla

09

30,0

30,0

 

 

 

Gimnaziul „ N.Sulac” Sadîc

09

70,0

70,0

 

 

 

Gimnaziul „ Delta” Tartaul

09

70,2

70,2

 

 

 

Gimnaziul „I.Cojocaru” Ţîganca

09

126,9

66,9

60,0

 

 

Gimnaziul „ I.Vazov” Stoianovca

09

46,0

46,0

 

 

 

Gimnaziul „ Şt.cel Mare” Cîrpeşti

09

10,0

10,0

 

 

 

Gimnaziul G.Vieru” Coştangalia

09

18,0

18,0

 

 

 

Gimnaziul Haragîş

09

14,8

14,8

 

 

 

Gimnaziul Porumbeşti

09

20,0

20,0

 

 

 

Gimnaziul Plopi

09

18,1

18,1

 

 

 

Gimnaziul Enichioi

09

72,0

72,0

 

 

 

Gimnaziul Cîietu

09

55,0

55,0

 

 

 

Gimnaziul „L.Chiriac” Antoneşti

09

36,0

36,0

 

 

 

Gimnaziul Larguţa

09

30,0

30,0

 

 

 

Gimnaziul „ V.Hanganu” Cociulia

09

37,0

25,0

12,0

 

 

Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

09

75,0

75,0

 

 

 

Şcoala de arte „V.Hanganu” Cantemir

09

300,0

300,0

 

 

 

                    Total

 

4133,8

1429,1

2650,7

54,0

 

Secretar împuternicit

al Consiliului raional Cantemir                            Victoria Balan

                                                                                                                                Anexa nr. 4

la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                                                                      nr.06/04 -XXVI  din 27.07.2017

           Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conform             clasificaţiei funcţionale şi pe programe   pe anul 2017                                                                                                                       

Denumirea

Cod

Suma,

mii lei

1

2

 

Cheltuieli, total

 

135826,5

Cheltuieli recurente,  total

dintre care:

(2+3) -3192

135475,5

Cheltuieli de personal , în total

21

78685.4

Investiţii capitale , în total

3192

351.0

   Servicii de stat cu destinaţie generală

01

 

Resurse , total

 

10116,0

Resurse generale

100

8279,3

Resurse colectate de autorităţi / instituţii bugetare

297

1836,7

Cheltuieli, total

300

10116,0

Exercitarea guvernării

0301

5759,5

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

0302

637,5

Politici şi management în domeniul bugetar- fiscal

0501

1799,7

Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie

0802

1892,8

Datoria internă a autorităţii publice locale

1703

26,5

Apărarea naţională

02

 

Resurse, total

 

79,4

Resurse generale

100

79,4

Resurse colectate de autorităţi/instituţii

297

 

Cheltuieli,total

300

79,4

Servicii de suport în domeniul apărării

3104

79,4

Ordinea publică şi securitatea naţională

03

 

Resurse, total

 

1401,2

Resurse generale

100

1401,2

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

 

Cheltuieli,total

300

1401,2

Ordine şi securitate publică

3502

100,0

Servicii de suport în domeniul afacerilor interne

3505

561,2

Protecţie civilă şi apărarea împotriva incendiilor

3702

740,0

Servicii în domeniul economiei

04

 

Resurse, total

 

12054,2

Resurse generale

100

12054,2

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

 

Cheltuieli, total

300

12054,2

Politici şi management în domeniul agriculturii

5101

1060,3

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

 

6101

624,6

Dezvoltarea drumurilor

6402

    10369,3

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale

 

06

 

Resurse, total

 

604,0

Resurse generale

100

 604,0

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

297

 

Cheltuieli ,total

 

604,0

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale

7502

    56,0

Iluminarea stradală

7505

142,0

Gestionarea şi menţinerea fondului locativ

7508

   406,0

Ocrotirea sănătăţii

07

 

Resurse, total

 

285,0

Resurse generale

100

285,0

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

297

 

Cheltuieli, total

 

285,0

Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii

8018

95,0

Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii

8019

190,0

Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret

08

 

Resurse, total

 

7281,7

Resurse generale

100

7188,7

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

93,0

Cheltuieli,total

300

7281,7

Politici şi management în domeniul culturii

8501

528,3

Dezvoltarea culturii

8502

3158,9

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

8503

214,7

Sport

8602

3317,2

Tineret

8603

62,6

Învăţămînt

09

 

Resurse,total

 

92747.9

Resurse generale

100

90543,8

Resurse atrase de autorităţi/instituţii bugetare

297

2204.1

Cheltuieli,total

300

92747.9

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

1874,6

Educaţie timpurie

8802

2262,1

Învăţămînt primar                           

8803

1893,1

Învăţămînt gimnazial       

8804

65354.8

Învăţămînt liceal    

8806

13494,6

Servicii generale în educaţie

8813

1023,9

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

8814

6746,5

Curiculum

8815

98,3

Protecţia socială

10

 

Resurse,total

 

11257,1

Resurse generale

100

9843,0

Resurse fonduri speciale

296

1414,1

Cheltuieli,total

300

11257,1

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

9001

959,8

Protecţie a familiei şi copilului

9006

2538,0

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

9010

5706,2

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

1464,1

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

9013

23,4

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

9019

565,6

 

 

   Secretar împuternicit

   al Consiliului raional Cantemir                            Victoria Balan

 

D E C I Z I E

nr.06/03-XXVI                                                                                       din  27.07.2017

or. Cantemir

Cu privire la lichidarea IP Şcoala primară din s. Şamalia

şi IP Şcoala primară din s. Toceni

 

                În temeiul art.43 (2), 46 (1,2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, în conformitate cu art.21 (1) din Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014, Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, art.4, alin.2, lit. (g1) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 cu modificările operate prin, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.868 din 08.10.2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea, examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional 

D E C I D E:

01.  Se ia act de nota privind lichidarea Instituţiei Publice  Şcoala primară din s. Şamalia  şi Instituţiei Publice  Şcoala primară din s. Toceni, r-nul Cantemir(se anexează).

 

02.  Se acceptă propunerea Direcţiei Generale Învăţământ privind lichidarea Instituţiei Publice Şcoala primară din s. Şamalia şi Instituţiei Publice Şcoala primară din s. Toceni, raionul Cantemir .

 

03.  Direcţia Generală Învăţământ va institui comisia de lichidare a Instituţiei Publice Şcoala primară din s. Şamalia şi Instituţiei Publice Şcoala primară din s. Toceni,  raionul Cantemir.

 

04.  Disponibilizarea salariaţilor se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare.

 

05.  Informaţia despre executarea sau mersul executării deciziei în cauză se va prezenta

        Consiliului Raional Cantemir la şedinţa ordinară din trimestrul I  al anului 2018  de către dna Lilia Cebotaru, şef  direcţia generală învăţământ.

 

06. Controlul asupra executării prezentei deciziei se pune în sarcina dlui Butuc Sergiu,

  vicepreşedinte al raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte

 şi  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

      Preşedintele şedinţei                                                                             Adela Popa

      Secretar împuternicit al Consiliului raional                                   Victoria Balan

 

                                                                                                     

                                                                                                                            Anexa nr.1

la decizia consiliului raional

 nr.06/03-XXVI  din 27.07. 2017

NOTA 

       privind lichidarea  instituţiei publice Şcoala primară din s. Şamalia şi instituţiei publice Şcoala primară din s. Toceni

            Din data adoptării deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.04/04-XXVI din 11.08.2016 ,, Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţământ din raionul Cantemir” au demarat reorganizările în instituţiile nominalizate.

            Din dezbaterile şi şedinţele care au avut loc în localităţile Şamalia şi Toceni, ţinându-se cont de numărul de copii/ elevi în treapta primară s-a decis ca instituţiile să fie reorganizate în şcoli primare-grădiniţe.

            Conform prognozei pentru anul de studii 2016 – 2017 în clase I – a IV-a , în instituţia din s. Toceni urmau să frecventeze clasele primare 38 elevi, în Şamalia - 34 elevi. În urma reoprganizării din august şi septeptembrie 2016 la decizia părinţilor au fost transferaţi în alte instituţii unii elevi din clasele primare.  Aceasta a dus la micşorarea numărului de elevi în clasele primare. Numărul de elevi la sfârşitul anului şcolar 2016 – 2017  se prezintă în tabelul de mai jos.

 

Instituţia de învăţămînt

Nr. total elevi

Nr. elevi

cl. I

Nr.elevi cl.II

Nr.elevi cl.III

Nr.elevi cl.IV

Prognoza pentru

2017 - 2018

Şcoal primară Toceni

22

0

8

4

10

12 elevi

Şcoal primară Şamalia

25

0

6

7

12

13 elevi

 

             Din cauza numărului mic de elevi în instituţiile nominalizate se propune lichidarea lor şi instituţionalizarea elevilor din satul Şamalia în şcoala de circumscripţie IP Gimnaziul Vişniovca, iar elevii din s. Toceni în şcoala de circumscripţie IP Gimnaziul „Mihai Eminescu”din or. Cantemir. Ambele instituţii sunt asigurate cu unităţi de transport (autobuze şcolare) şi este posibilă organizarea transportării elevilor la şi de la instituţia de învăţământ.

            Autorităţile publice locale, părinţii , angajaţii instituţiilor au fost informaţi despre licidarea instituţiilor şcolare din localităţile menţionate.

 

    

         Şef direcţie generală învăţămînt                                  Cebotaru Lilia

 

D E C I Z I E

nr.06/ 02 -XXVI                                                                                        din   27.07. 2017                                                                                      

or. Cantemir

 

        Cu privire la acordul de  participare la implementarea

 Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P

 1756(2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile

 Vulnerabile (UIP) Faza II

     În temeiul  art. 4 alin. (2) lit. a), art. 5, alin.(2) din Legea Republicii Moldova privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006,  art.43 alin. (1) lit. g) din Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 14,  alin.1, lit.(a), art,15 din Legea Republicii Moldova privind finanţele publice locale nr.397din 16.10.2003,  Legii nr.182 din 11 iulie 2012 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut întru realizarea proiectuluii de Construcţie a Locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, semnat între Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei  şi în scopul atragerii finanţării pentru reabilitarea a 10 apartamente amplasate pe adresa str.Trandafirilor nr.12, or.Cantemir, raionul  Cantemir cu statut de locuinţă cu  regim social pentru păturile social vulnerabile , examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte  Consiliul raional Cantemir

 

D E C I D E :

   01.Se aprobă acordul de participare a Consiliului raional Cantemir la implementarea proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756 (2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II  pentru reabilitarea a 10 apartamente a Blocului Locativ amplasat pe adresa str.Trandafirilor nr. 12, or.Cantemir, raionul Cantemir.

    02.Se desemnează coordonator al proiectului de reconstrucţie a 10 apartamente a Blocului Locativ amplasat pe adresa str.Trandafirilor nr.12, or.Cantemir , raionul Cantemir în cadrul Proiectului  Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756 (2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II,  dl Valeriu Mocanu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională a Consiliului raional Cantemir.

03.Consiliul raional Cantemir se angajează să asigure partea de cofinanţare,  asumîndu-şi responsabilitatea pentru aportul financiar calculat la suma de 1658,2 mii lei,  respectiv costul bunului imobil fiind de 1222,2 mii lei, iar cheltuielile deja efectuate  în sumă totală de 436, 0 mii lei legate de  proiectarea lucrărilor, expertiza proiectului (din ele 363,6 mii lei- lucrările de proiectare, 51,9 mii lei -serviciile de verificare şi expertizare a documentaţiei de proiect, 10,5 mii lei- expertiza tehnică a obiectului, 10,0 mii lei -construcţia şi instalarea uşilor metalice )  la  suma totală a proiectului de 4340,05 mii lei, ceia ce constituie 38,2% din costul implementării proiectului.

04.Se împuterniceşte Dl Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului de a negocia şi semna contractul de implementare a proiectului din numele Consiliului raional pentru reabilitarea a 10 apartamente a Blocului Locativ amplasat pe adresa str.Trandafirilor nr.12, or.Cantemir în cadrul Proiectului  Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756 (2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II.

05. Dl Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului la şedinţa următoare va prezenta informaţia despre semnarea contractului.

06.Decizia se expediază Ministerului Dezvoltăruii Regionale  şi Construcţiilor în vederea iniţierii procesului de calculare a resurselor financiare necesare pentru reabilitarea a 10 apartamente a Blocului Locativ amplasat pe adresa str.Trandafirilor nr. 12,  or.Cantemir în cadrul Proiectului  Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756 (2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II.

07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina  comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .     

  Președintele ședinței                                                                                Adela Popa

  Contrasemnat:    Secretar împuternicit al Consiliului raional                                        Victoria Balan

                                                                      

                                                                                                                    Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

 nr. 06/02 -XXVI din  27.07.2017

                                           

Notă

privind acordul de  participare la implementarea  Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului

Europei F/P 1756(2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II

      Proiectul privind reabilitarea a 10 apartamente în cadrul Proiectului  Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756 (2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II, poate oferi suport Consiliului raional în soluţionarea problemei de reabilitare a 10 apartamente din scara numărul unu a Blocului de locuit de pe str.Trandafirilor nr.12  din or.Cantemir , care au fost deteriorate  în urma deflagraţiei de gaze la data de 04.05 2015.

Pentru depunerea cererii de participare la proiectul menţionat este necesar acordul autorităţii publice  locale  la fondul  Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756 (2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II.

      În rezultatul implicării autorităţilor publice raionale s-au alocat surse financiare prin Hotărîrea Guvernului nr.347 din 05.06.2015 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, iar Consiliul raional Cantemir a procurat 10 apartamente în locul celor afectate locatarilor cărora le-au fost deteriorate apartamentele. În acest context locatarii, au renunţat la dreptul de proprietate asupra apartamentelor afectate , în folosul Consiliului raional.

     Consiliul raional a elaborat proiectul de Renovare a Blocul Locativ de pe str.Trandafirilor nr.12, or.Cantemir, care prevede executarea a două etape de lucrări:                   I etapă –Conservarea parţială cu schimbarea construcţiilor portante deteriorate a casei de locuit din or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.12. (costrul lucrărilor -1051,81 mii lei) şi          etapa II-renovarea blocului de locuit str.Trandafirilor nr.12 din  or.Cantemir.

      Acordul de participare a Consiliului raional Cantemir la reabilitarea a 10 apartamente deteriorate a Blocului Locativ de pe str.Trandafirilor nr. 12 din  or.Cantemir în cadrul Proiectului  Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756 (2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II , are ca scop atragerea investiţiilor Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei şi reabilitarea apartamentelor pentru păturile vulnerabile .  

Suma solicitată pentru contribuţie la proiect de la  Consiliului raional  de 35 % la suma totală a proiectului de 4340,05 mii lei este acceptabilă dat fiind faptul, că deja s-au efectuat lucrări la suma de de 436, 0 mii , iar costul imobilului e de 1222,2 mii  lei,  ceia ce constituie 38,2% din costul total al proiectului.

Suportul financiar acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756 (2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II este sub formă de credit pe un termen de 25 ani , condiţia rambursării creditului e după 5 ani de la implementarea proiectului  cu dobînd de la  0,3%  la 0,5 % valută SUA.

  

    

 

  Preşedintele raionului                                                   Andrei Ciobanu

D E C I Z I E

nr.06/01 -XXVI                                                                                                din   27.07.2017                                                                                      

or. Cantemir

 

           Cu   privire  la dobîndirea dreptului de proprietate

   asupra  unor bunuri imobile proprietate privată de către

   unitatea  administrativ-teritorială Cantemir de nivelul II

     În temeiul  art. 43 (2) , art.74 alin.(3,4,5), art.76 din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.320 alin.3, art.321, alin.2  din Codul civil al Republicii Moldova, art.2, lit.h)  din  Legea nr.523-XVI din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.404 alin.(1) din Legea nr.1543 din 25.02.1998 privind cadastrul bunurilor imobile, declaraţiilor autentificate notarial: nr.6833 din 29.10.2015, nr.6832 din 29.10.2015, nr.6831 din 29.10.2015, nr.5770 din 23.09.2015, nr.4514 din 17.07.2015, nr.7022 din 09.11.2015, 5177 din 07.09.2015, nr.4252 din 08.07.2015, nr.5910 din 28.09.2015, nr.4572 din 04.09.2015, nr.3059 din 11.09.2015, nr.3061 din 11.09.2015, nr.3919 din 30.11.2015, nr.7638 din 27.11.2015, nr.7637 din 27.11.2015, nr.7639 din 27.11.2015, nr.4588 din 20.07.2015, examinînd  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional      

                                                                     

D E C I D E :

01.Se ia act de nota privind dobîndirea dreptului de proprietate   asupra  unor bunuri imobile proprietate privată de către  unitatea  administrativ-teritorială de nivelul II,  Cantemir ( se anexează).

 02. Se acceptă dobîndirea dreptului de proprietate prin efectul actului administrativ  asupra  unor bunuri imobile proprietate privată de către  unitatea  administrativ-teritorială Cantemir de nivelul II,  bunuri,  situate pe adresa: or.Cantemir,str.Trandafirilor nr. 12, inclusiv apartamentele nr.01, nr.02, nr.05, nr.06, nr.09, nr.10,  nr.13, nr.14, nr.17, nr.18  în bunuri domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale  de nivelul II în sumă totală de 1222,2 mii lei, conform rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile: 

nr. 00207A-EX/CH din 17.07.2017, nr. cadastral  210110101501001, apartament  nr.01 -191,0 mii lei;

nr. 00207B-EX/CH din 17.07.2017, nr. cadastral  210110101501002, apartament  nr.02 -182,0 mii lei;

nr. 00207C-EX/CH din 17.07.2017, nr. cadastral  210110101501005, apartament  nr.05 -192,0 mii lei;

nr. 00207D-EX/CH din 17.07.2017, nr. cadastral  210110101501006, apartament  nr.06 -199,0 mii lei;

nr. 00207E-EX/CH din 17.07.2017, nr. cadastral  210110101501009, apartament  nr.09 -184,0 mii lei;

nr. 00207F-EX/CH din 17.07.2017, nr. cadastral  210110101501010,  apartament  nr.10 -80,6 mii lei; 

nr. 00207G-EX/CH din 17.07.2017, nr. cadastral  210110101501013,  apartament  nr.13 -50,0 mii lei;

nr. 00207H-EX/CH din 17.07.2017,nr. cadastral   210110101501014, apartamentul nr.14 -18,1 mii lei;

nr. 00207J-EX/CH din 17.07.2017, nr. cadastral  210110101501017, apartament  nr.17-73,9 mii lei;

nr. 00207K-EX/CH din 17.07.2017, nr. cadastral  210110101501018, apartament  nr.18 -51,6 mii lei.  

03. Se pune în sarcina dlui Mocanu Valeriu,  şef  direcţie construcţii, gospodărie comunală  dezvoltare locală şi regională prezentarea deciziei în cauză şi a materialelor necesare  la Oficiul Teritorial Cantemir a  Î.S. ,,Cadastru” pentru  înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor şi înscrierea lor în Registrul bunurilor imobile.

 04.Contabilitatea aparatului preşedinteleui raionului ( contabil-şef dna Marina Caradjova) va asigura luarea la balanţa autorităţii publice locale  de nivelul II  a bunurilor unităţii administrativ-teritoriale de nivelul II, apartamentele nr.01, nr.02, nr.05, nr.06, nr.09, nr.10,  nr.13, nr.14, nr.17, nr.18 situate pe adresa , or.Cantemir,str.Trandafirilor nr. 12 .

05.Informaţia despre executarea deciziei va fi prezentată consiliului raional în trimestrul I, anul 2018.   

06.Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.                           

 

Preşedintele şedinţei                                                  Adela Popa                                                    Contrasemnat:

 Secretar  împuternicit al  consiliului  raional                                Victoria Balan

                                                                                                                        Anexă

la decizia consiliului raional

nr.06/01-XXVI din 27.07. 2017

 

   Notă

privind dobîndirea dreptului de proprietate   asupra  unor bunuri imobile proprietate

privată de către  unitatea  administrativ-teritorială de nivelul II,  Cantemir.

     În anul 2015 la data de 4 mai , în urma unei scurgeri de gaze, a avut loc o deflagraţie care a distrus o parte din apartamentele situate în imobilul de pe  adresa or.Cantemir, str. Trandafirilor nr.12.   La data de 08 mai  2015,  consiliul raional Cantemir s-a întrunit în şedinţă extraordinară, în cadrul căreia a adoptat decizia nr.03/01-XXVI ,,Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2015 ” prin  care s-a  decis  alocarea din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir a 440,0 mii lei,  inclusiv: 

-430,0 mii lei pentru acordarea   ajutoarelor   materiale cetăţenilor care au suferit din cauza incediului produs în blocul de locuit din oraşul Cantemir pe strada Trandafirilor nr.12 şi anume: 

1. Boguş Eugenia         apartamentul nr. 9    - 50,0 mii lei;

2.Bumbu Svetlana        apartamentul nr. 10   -50,0 mii lei;

3.Bodorcianu Andrei   apartamentul nr. 13   -50,0 mii lei;

4.Derega  Vera           apartamentul nr. 14      -50,0 mii lei;

5.Zaiaţ Ioana              apartamentul nr. 17       -50,0 mii lei;

6.Golub Vasile           apartamentul nr. 18       -50,0 mii lei;

7.Munteanu  Ion        apartamentul nr. 5         -40,0 mii lei;

8.Vlas  Maria             apartamentul nr.  6         -20,0 mii lei;

9.Balan Mircea         apartamentul nr. 2           -15,0 mii lei;

10.Tripac  Agafia       apartamentul nr. 1          -5,0 mii lei;

11.Crîlova Liubovi      apartamentul nr. 3        -5,0 mii lei;

12.Nicolau Maria        apartamentul nr. 4         -5,0 mii lei;

13.Olicicova Parascovia  apartamentul nr. 7    -5,0 mii lei;

14.Boldîrev  Vera          apartamentul nr. 8        -5,0 mii lei;

15.Neicovcen Nicolae   apartamentul nr. 11     -5,0 mii lei;

16.Tereşenco Raisa       apartamentul nr. 12      -5,0 mii lei;

17. Popescu Valentin     apartamentul nr. 15     -5,0 mii lei;

18. Blîndu Sergiu           apartamentul nr. 16     -5,0 mii lei;

19. Danalachi  Olga       apartamentul nr. 19     -5,0 mii lei;

20.  Cara  Zinaida            apartamentul nr. 20    -5,0 mii lei;

    -10,0 mii lei, procurarea  a 5 uşi  pentru  blocarea  accesului la apartamentele  avariate .

Ulterior, în temeiul documentelor prezentate de Consiliul Raional Cantemir, în comun cu Secţia Situaţii Exepţionale, Guvernul Republicii  Moldovei prin Hotărîrea nr.347 din 05.06.2015,, Cu privire la alocarea surselor financiare”a alocat surse financiare Consiliului Raional Cantemir în scopul procurării  cetăţenilor, locatari a apartamentelor nr.01, nr.02, nr.05, nr.06, nr.09, nr.10,  nr.13, nr.14, nr.17, nr.18 un nou spaţiu locativ. 

Consiliul raional  a procurat spaţiu locativ, iar cetăţenii au renunţat la apartamentele proprietate privată  conform legislaţiei în vigoare, cedînd dreptul asupra acestora Consiliului raional Cantemir.

      În acest context intervine necesitatea dobîndirii dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile de către autoritatea publică locală de nivelul II, Cantemir.

Reieşind din cele sus- enunţate,  cadrul normativ – legal  permite dobîndirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, apartamentele nr.01, nr.02, nr.05, nr.06, nr.09, nr.10,  nr.13, nr.14, nr.17, nr.18 amplasate pe adresa or. Cantemir, str. Trandafirilor nr.12.

    Conform art.2, lit.(h)  din  Legea nr.523-XVI din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale ,,Dreptul de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale poate fi dobîndit: în urma renunţării la dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile în modul stabilit de legislaţia în vigoare”, iar art.74 alin.(3,4,5),  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 specifică :

   ,, (3) Bunurile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea se împart în bunuri ale domeniului public şi ale celui privat.

    (4) Autorităţile publice locale executive asigură, în condiţiile legii, delimitarea şi evidenţa separată a bunurilor din domeniul public şi cel privat.

    (5) Sporirea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale are loc prin achiziţii, transfer din proprietatea statului, expropriere şi prin alte modalităţi, în condiţiile legii.”.

     Articolul 76, aliniatele 1,2,3 din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 prevăd: ,, (1) Din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale fac parte bunurile care, în modul stabilit de lege, nu sînt transferate în domeniul public de interes local sau raional, după caz.

    (2) Din domeniul privat pot face parte şi alte bunuri dobîndite, în condiţiile legii, de unitatea administrativ-teritorială.

    (3) Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale sînt alienabile, prescriptibile şi sesizabile, cu excepţiile stabilite expres prin lege.”

 

    Articolul 320.  din Codul Civil al Republicii Moldova Modurile de dobîndire a dreptului de    proprietate, în alin.  (3) stipulează că, în cazurile prevăzute de lege, proprietatea se poate dobîndi prin efectul unui act administrative, iar  articolul 321, aliniatele 1 şi 2 al aceluiaşi cod,  Momentul dobîndirii dreptului de proprietate, stipulează  ,, (1) Dreptul de proprietate este transmis dobînditorului în momentul predării bunului mobil dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
    (2) În cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate se dobîndeşte la data înscrierii în registrul bunurilor imobile, cu excepţiile prevăzute de lege.”

Preşedintele raionului                                                                                  Andrei Ciobanu

            

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 10.08.2018 Toatal vizitatori - 258298    Creat de Brand.MD