Prima / Consiliul Raional / Decizii  /  Decizii, sedinta din 23 martie 2017, continuare

Decizii, sedinta din 23 martie 2017, continuare imprimare

11.04.2017      

D E C I Z I E

nr.02/55 -XXVI                                                                                                           din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

       Despre  deschiderea şi înregistrarea Casei de copii de tip familial: Costandachi Sofia și Costandachi Iurii, din satul Lărguța, raionul Cantemir

          

        În temeiul art. 43(2), din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994, art.112, 115,148,149,150,151,152,153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Regulamentului casei de copii de tip familial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.937 din 12.07.2002, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 812 din 02.07.2003 „Cu privire la aprobarea standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial”, avizului Direcției Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir, examinînd avizele  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului , în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, Consiliul Raional:

                                                                        D E C I D E:

   01.Se ia act de:

– notă despre deschiderea şi înregistrarea casei de copii de tip familial - familia Costandachi Sofia și Costandachi Iurii, din satul Lărguţa, r. Cantemir (se anexează)

avizul organului de tutelă şi curatelă DASPF Cantemir (se anexează).

  02.Se deschide şi  se înregistrează casa de copii de tip familial -familia Costandachi Sofia și Costandachi Iurii, din  satul Lărguța, raionul Cantemir.

   03.Se aprobă devizul de cheltuieli la suma de 66598,37 lei pentru întreţinerea casei de copii de tip familial - familia Costandachi Sofia și Costandachi Iurii, din  satul Lărguța, raionul Cantemir, pentru anul 2017( se anexează).

   04. Direcţia  Finanţe : va redistribui sursele financiare aprobate pentru anul 2017 de la casa de copii de tip familial Vîrlan Mariana şi Vîrlan Genadii din s.Toceni, raionul Cantemir , la casa de copii tip familial  Costangachi Sofia şi Costandachi Iurii, s.Lărguţa , raionul Cantemir.

   05.Casa de copii de tip familial -familia Costandachi Sofia și Costandachi Iurii, din  satul Lărguța, raionul Cantemir îşi va deschide cont bugetar şi extrabugetar în trezoreria teritorială Cantemir.

    06.În calitate de autoritate tutelară teritorială, direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei permanent va monitoriza situaţia copiilor plasati în instituţia dată şi în caz de necesitate;  va înainta Consiliului Raional propuneri de modificare sau completare a deciziei în cauză.

    07.Decizia intră în vigoare de la momentul adoptării ei.

    08.Informaţia despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului Raional în trimestrul IV anul 2017.

    09.Executarea deciziei se pune în seama Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir.

   10.Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina  dlui Sergiu Butuc,vicepreşedinte al raionului.

   11.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile şi se expediază Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova în acelaşi termen.

   12.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate, drept, disciplină şi culte,comisiei consultative  de specialitate, finanţe, buget, activităţi economico - financiare şi construcţii .

   Președintele ședinței                                                                        Anatolie Răcilă

         Contrasemnată:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

 

Anexa  nr.01                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

 nr.02/55-XXVI din 23.03.2017

                  

NOTĂ

despre deschiderea şi înregistrarea Casei de copii de tip familial Costandachi Sofia și Costandachi Iurii din satul Lărguța, raionul  Cantemir

 

 

Familia Costandachi, domiciliaţi în satul Lărguța este compusă din membri:

Soţul –Costandachi Iurii a.n. 01.09.1987

Soţia – Costandachi Sofia a.n. 19.08.1989

Circumstanţele care crează necesitatea plasamentului copiilor Cazacu Ecaterina, Cazacu Ina și Cazacu Maria Casă de copii de tip familie – familia Costandachi Sofia și Costandachi Iurie sunt: copiii au fost scoși din familia biologică în luna septembrie 2016. Mama copiilor face abuz de alcool, lasă copiii fără supraveghere. Copiii erau neglijați și era pericol eminent pentru sănătatealor. Totodată cu scoaterea copiilor din familia biologică s-a înnaintat dosarul pentru decăderea mamei din drepturile părintești. În perioada septembrie-februarie 2016 copiii au fost plasați în serviciul tutelei, dar la moment este nevoie de plasarea copilului într-o familie.

            Luînd în consideraţie situaţia creată,(copiii au rămas fără supraveghere părintească), în baza documentelor prezentate, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, DASPF Cantemir ca autoritate tutelară teritorială, propune ca formă de protecţie, plasarea copii în serviciul alternativ Casă de copii de tip familial -serviciul Casă de copii de tip familie – familia Costandachi Sofia și Costandachi Iurii din satul Lărguța raionul Cantemir, deoarece copii sînt minori şi nu se pot întreţine de sine stătător.

Familia Costandachi Sofia și Costandachi Iurii este o familie completă, dispune de spațiu locativ propriu, are suport financiar și material pentru deschiderea unei case de copii de tip familial.

Soții au participat la cursul de instruire a asistenților parentali profesioniști și părinți-educatori, a obținut Certificat care îi permite practicarea profesiei de părinte-educator și asistent parental profesionist, a prezentat Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir setul complet necesare pentru înregistrarea unui serviciu alternativ CCTF.

Setul de acte pentru deschiderea CCTF corespunde cerințelor regulamentului cu privire la serviciul Casă de copii de tip familial aprobat prin Hotărîre de Guvern nr.937 din 12.07.2002 și Standartele minime de calitate pentru casele de copii de tip familial aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.152 din 13.03.2003

 

 

 

Șef DASPF Cantemir                                                                             Munteanu Viorica

 

 

Anexă nr.02

la decizia consiliului raional

                                                                                                                               nr.02/55-XXVI   din 23.03.2017

 

Lista

copiilor din casa de copii de tip familial-familia  Costandachi Sofia și

Costandachi Iurii, din  satul Lărguța raionul Cantemir.

 

1.      Cazacu Maria, a.n. 24.04.2011

2.      Cazacu Ina,  a.n. 26.11.2012

3.      Cazacu Ecaterina, a.n. 29.11.2014

 

Șef DASPF Cantemir                                                                             Munteanu Viorica

D E C I Z I E

nr.02/58 -XXVI                                                                                                    din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

    Cu privire la casarea bunurilor

Serviciului Cultură şi Turism

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului R.Moldova nr.500 din 12.05 1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul Serviciului Cultură şi Turism şi a altor acte privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

01.  Se casează bunurile  uzate, raportate la mijloace fixe ale Seviciului Cultură şi Turism conform anexei nr. 1.

 

02.  Contabilitatea Seviciului Cultură şi Turism (contabil şef, dna Nina Bujac) va scoate de la evidenţă bunurile indicate  în termen de 10 zile.

 

03.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir şi şefului Seviciului Cultură şi Turism, dlui Sergiu Toderici.

 

04.  Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turizm, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi cultă.

 

 

 

 

   Președintele ședinței                                                                    Anatolie Răcilă

 

        Contrasemnată:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

                                                                                                                             

D E C I Z I E

nr.02/59 -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

    Despre acordul transmiterii costumelor naţionale

de la balanţa Serviciului Cultură şi Turism al

Consiliului raional Cantemir la balanţa primariei

comunei Cania  si primariei  s. Porumbesti

 

În temeiul art.43 (1)  lit. e) din Legea privind adminitraţia publică locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, art.9,alin.2,lit./b/ din Legea privind  administrarea si  deetatizarea proprietaţii publice nr.121 din 04.05.2007, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 31.12.2015  pentru  aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publica, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

D E C I D E:

01.Se accepta trasmiterea costumelor naţionale de la balanţa Serviciului Cultură si Turism Cantemir  cu tutlu gratuit primariei comunei s. Cania si primariei s.Porumbeşti.

 

02.Se constituie comisia  raională de predare-primire  a costumelor naţionale de la balanţa Serviciului Cultura si Turism la balanţa  primariei s.Porumbeşti si primariei comunei Cania  in urmatoarea componenţa:

    2.1  Dimcea Ion,vicepresedinte al raionului, presedintele comisiei;

    2.2  Toderici Sergiu ,şef Serviciul Cultură si Turism;

    2.3  Bujac Nina,contabil-şef, Serviciul Cultură si Turism;

   2.4  Munteanu Teodor, primarul comunei Cania;

   2.5  Dobrea Liliana,contabil-şef , primaria comunei Cania;

   2.6  Bejeneru Liuba,director, căminul cultural s.Cania;

   2.7  Munteanu Tudor,primarul s.Porumbeşti;

   2.8  Cîmpanu Valentina,contabil-şef,  primaria s.Potumbeşti

   2.9  Caspirovschii Gheorghii, director, caminul cultural s.Porumbeşti.

 

  03. Decizia se aduce la cunostinţă publică în termenii stabiliţi de legislaţie.

  04.Informaţia despre executarea deciziei date va fi prezentată Consiliului raional Cantemir în trimestrul II, anul 2017 de dl Toderici Sergiu, şef serviciu cultură şi turism.

   05.Controlul executarii prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative  de specialitate, finanţe, buget activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

 

 

   Președintele ședinței                                                                        Anatolie Răcilă

 

         Contrasemnată:

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu

                                                                           D E C I Z I E

nr.02/60 -XXVI                                                                                                              din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

 

 

           Cu privire la casarea bunurilor

Instituţiei Publice Gimnaziul Enichioi

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului R.Moldova nr.500 din 12.05 1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul Instituţiei Publice Gimnaziul Enichioi şi a altor acte privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

05.  Se casează bunurile  uzate, raportate la mijloace fixe ale Instituţiei Publice Gimnaziul Enichioi, conform anexei .

 

06.  Contabilitatea Instituţiei Publice Gimnaziul  Enichioi (contabil- şef, dna Maria Ababi) va scoate de la evidenţă bunurile indicate în anexă,  în termen de 10 zile.

 

07.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir şi directorului Instituţiei Publice Gimnaziul Enichioi, dna Cantea Rodica.

 

08.  Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turizm, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi cultă.

 

 

 

 

   Președintele ședinței                                                                       Anatolie Răcilă

 

      Contrasemnată:

  Secretar al consiliului raional                                                        Ludmila Țurcanu

                                                                                                                             

                                D E C I Z I E

nr.02/ 63-XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

Despre executarea deciziilor consiliului raional

nr.04/17-XXVI din 10.12.2015,

nr.04/18-XXVI din 10.12.2015,

nr. 03/18-XXVI din 23.06.2016

 

     În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică  locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinînd notele  despre executarea deciziilor consiliului raional nr.04/17-XXVI din 10.12.2015, nr.04/18-XXVI din 10.12.2015, nr. 03/18-XXVI din 23.06.2016,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

    01.Se ia act de notele prezentate de conducătorii  subdiviziunilor consiliului raional şi serviciul administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului despre executarea deciziilor consiliului raional nr.04/17-XXVI din 10.12.2015, ,,Cu privire la programul de activitate al subdiviziunilor Consiliului raional şi al aparatului preşedintelui raionului pe anul  2016” nr.04/18-XXVI din 10.12.2015, ,,Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional şi al aparatului preşedintelui raionului pe simestrul I a anului 2016” şi nr.03/18-XXVI din 23.06.2016,,Cu privire la programul de activitate a subdiviziunilor Consiliului raional şi al aparatului preşedintelui raionului pe simestrul II a anului 2016” (se anexează).

 

    02. Se ridică controlul  asupra deciziilor nr.04/17-XXVI din 10.12.2015, nr.04/18-XXVI din

10.12.2015, nr. 03/18-XXVI din 23.06.2016.

 

   03. Decizia dată se aduce la cunoştinţa subdiviziunilor consiliului raional, aparatului preşedintelui raionului , altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

 

 Președintele ședinței                                                                  Anatolie Răcilă

 

    Contrasemnată:

 Secretar al consiliului raional                                                    Ludmila Țurcanu

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                                                                         

                                                                                                            Anexă

                                                                                            la decizia consiliului raional

                                                                                            nr. 02/63 - XXVI din 23.03.2017

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

despre executarea deciziilor consiliului raional nr.04/17-XXVI din 10.12.2015,

nr.04/18-XXVI din 10.12.2015, nr. 03/18-XXVI din 23.06.2016

 

    Referitor la executarea actelor sus nominalizate Vă comunicăm că, fiecare conducător al subdiviziunii consiliului raional  a prezentat nota informativă, în care au fost expuse rezultatele activităţii pentru perioada de referinţă.

    În anul 2016 aparatul preşedintelui raionului a activat întru realizarea a opt obiective cu impact de dezvoltare socio- economică, acestea fiind :

-Elaborarea şi aprobarea  Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pentru    perioada 2016-2020;

 -Reprofilarea podului existent de trecere peste rîul Prut în pod mixt şi reconstrucţia acestuia;

- Reproiectarea pentru reconstrucţie a clădirii nefinalizate a şcolii profesionale, amplasată în or. Cantemir;

- Executarea bugetului raional pe anul 2016 şi planificarea bugetului raional pe anul 2017;

- Asigurarea transparenţei activităţii consiliului raional şi a aparatului preşedintelui raionului Cantemir;

-  Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului, comisiilor create de Consiliul raional şi preşedintele raionului , consfătuirilor, întrunirilor, zilelor de audienţă, alte acţiuni;

-  Organizarea şi desfăşurarea  concursurilor sportive şi activităţile pentru tineret;

-  Organizarea şi desfăşurarea  sărbătorilor naţionale, tradiţionale.

     Acţiunile şi subacţiunile de implimentare a obiectivelor menţionate au fost organizate şi desfăşurate. Obiectivul nr.1 deşi a fost planificat pentru trimestrul I, a fost realizat în trimestrul II al anului. Pentru obiectivul nr.2 conducerea raionului a întreprins acţiuni de promovare şi lansarea a proiectului de reprofilare a podului existent, amplasat în apropierea or.Cantemir  în pod mixt de trecere peste rîul Prut către administraţia publică centrală şi autorităţile publice din Rămânia. În acest context  urmeasă să fie semnate acordurile interstatale pentru obiectul în cauză.  

Obiectivul nr.3 este în  derulare,  din motiv că, nu este  finalizată procedura de transmitere a bunului de la balanţa Ministerului Educaţiei la balanţa Consiliului raional.

       Bugetul raional  pentru anul 2016 a fost executat şi planificat pentru anul 2017. Şedinţele Consiliului raional a comisiilor create de consiliul raional s-au organizat şi desfăşurat conform regulamentelor şi termenelor planificate. Deasemenea s-au organizat şi desfăşurat concursurile sportive şi activităţile pentru tineret, sărbătorile naţionale, tradiţionale. Transparenţa activităţii autorităţilor publice raionale este asigurată prin plasare pe pag web şi pe panourile informative a materialelor de interes public.

      Tot în anul 2016 s-a reuşit transportarea,  construcţia postamentului şi montarea  monumentului lui Dimitrie Cantemir în or.Cantemir al cărui nume îl poartă raionul nostrum. Deasemenea au reuşit mai calitativ comparativ cu alţi ani organizarea  activităţilor socio-culturale, sărbătorilor naţionale organizate în or. Cantemir prin construcţia scenei montabile/demontabile pe piaţa,,Independenţei”.

 

 

Şef serviciu administraţie publică                                                    Victoria Balan

D E C I Z I E

 

nr.02/65-XXVI                                                                                                      din 23.03.2017                                                                           

or. Cantemir

 

          Despre mersul executării deciziei consiliului raional

nr.02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea

 preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare

 încredinţate de către consiliul raional ( evaluarea performanţelor

 individuale ale funcţionarilor publici de conducere, şefi a

 subdiviziunilor consiliului raional)”

 

             

 

            În temeiul art. 43 (2), 53 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 „privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire  la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

 

                                                                         D e c i d e :

      01.Se ia act de nota informativă prezentată de către dna Viorica Plămădeală, specialist principal , aparatul preşedintelui raionului (responsabil în domeniul gestionării resurselor umane) .

 

  02.Se stabileşte că preşedintele raionului  va informa consiliul raional  despre evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici pentru anul de activitate  2017 în     trimestrul I al anului 2018.

 

    03.Decizia în cauză se va aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şî publicului în termen de 10 zile.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                        Anatolie Răcilă

 

 

   Contrasemnată:

 Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

                                                                                                               la decizia consiliului raional

                                                                                                               nr.02/65-XXVI din 23.03.2017      

 

Notă informativă

despre mersul executării deciziei consiliului raional nr.02/38-XXVI din 24.09.2015

“Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare

încredinţate de către consiliul raional ( evaluarea performanţelor individuale ale

funcţionarilor publici de conducere, şefi a subdiviziunilor consiliului raional)”

 

 

 

          În temeiul art. 43 (2), 53 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 „privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire  la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”,conform dispoziţiei preşedintelui raionului nr.24-p din 30.01.2017 “Cu privire la stabilirea graficului desfăşurării procedurii de evaluare a performanţelor profesionale a funcţionarilor publici”, au fost evaluaţi următorii funcţionari publici de conducere din cadrul subdiviziunilor consiliului raional şi secretarul consiliului raional:

-          Ţurcanu Ludmila, secretar al consilui raional;

-          Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe;

-          Cebotaru Lilia, şef direcţie generală învăţămînt;

-          Vîlcu Larisa, şef direcţie agricultură, economie şi relaţii funciare;

-          Munteanu Viorica, şef direcţie asistenţă sociăală  şi protecţie a familiei;

-          Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

Funcţionarii publici sus-menţionaţi , în temeiul realizării obiectivelor individuale stabilite pentru anul 2016, au fost evaluaţi cu calificativul ,, foarte bine”.

 

 

Viorica Plămădeală                                         specialist principal , aparatul preşedintelui raionului 

                                                                            (responsabil în domeniul gestionării resurselor umane)

 

 

D E C I Z I E

nr.02/46-XXVI                                                                                 din 23.03.2017

or. Cantemir

 

    Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei

de privatizare a  fondului de  locuinţe nr.02 din

 28.02.2017

 

 

   În temeiul art.43 , alineatul (1) , litera e) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.02 din 28.02.2017  (vezi anexa) ,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional  

 

D E C I D E :

 

 01.Se aprobă hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de  locuinţe nr.02  din  28.02.2017   privind privatizarea locuinţelor în raionul Cantemir, următorilor cetăţeni :

      01.Munteanu Mihail, or.Cantemir ,str.Iu.Gagarin , nr.11, cam.57;

      02. Antocianu Cristian,or.Cantemir, str. Ştefan Vodă  ,nr.15,cam. 68,69;

      03. Butuc Tatiana, oraşul Cantemir,  srt. Basarabia 2, cam. 88 ;

      04.Rotaru Ivan, raionul Cantemir, satul Cania.

 

    02.Specialistul principal în aparatul preşedintelui raionului va perfecta actele corespunzătoare şi le va înmîna persoanelor sus nominalizate.

 

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile.

 

   04.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                   Anatolie Răcilă

 

Contrasemnată:

Secretar  al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        APROB              

                                                                                                           Preşedintele comisiei raionale pentru

                                                                                             privatizarea spaţiului locativ

                                                                       __________A.Ciobanu

 

PROCES – VERBAL

al şedinţei comisiei raionale pentru privatizarea

spaţiului locativ nr.02 din  28.02.2017.

 

           Total membri – 11 ,

           Prezenţi  -   9.

A.Ciobanu ,

Gh.Manole,

V.Banicov ,

R.Ciubaciuc,

S.Bagrin,

A.Bacalov,

V.Cozma,

N.Butuc,

D.Vrabie.                                        

ORDINEA    DE   ZI:

 

 01.Cu privire la examinarea cererilor depuse de căre cetăţeni la privatizarea spaţiului locativ.

                  

    Examinind cererile comisia a hotărit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   -De a permite privatizarea spaţiului locativ conform art.17 şi art.2 al Legii privatizării fondului de locuinţe,nr.1324 din 10.03.1993, următoarelor persoane.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

01.Munteanu Mihail, or.Cantemir ,str.Iu.Gagarin , nr.11, cam.57;

      02. Antocianu Cristian,or.Cantemir, str. Ştefan Vodă  ,nr.15,cam. 68,69;

      03. Butuc Tatiana, oraşul Cantemir,  srt. Basarabia 2, cam. 88 ;

      04.Rotaru Ivan, raionul Cantemir, satul Cania.

 

 -Exzaminînd cererea cetăţenilor , Navin Alexandra, Hohlan Victor, domiciliaţi în s.Vişniovca, raionul Cantemir  .     

          Comisia a hotărît:

  01.Se respinge în legătură că numărul deciziei consiliului local Vişniovca prezentată pentru privatizare  nu corespunde  cu decizia consiliului  originală .

  02.După lichidarea observaţiilor făcute de membrii comisiei  cererea va fi examenata la următoarea şedinţă.

 

 

Secretarul comisiei                                                                                  Gh. Manole      

 

D E C I Z I E

       nr.02/44-XXVI                                                                                                                               din 23.03.2017

or. Cantemir

    Cu privire la activităţile de încorporare a

cetăţenilor  în serviciul militar şi  serviciul

civil în primăvara anului 2017

 

            În temeiul art.  13, alin (1), lit.d), art. 43 , alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală  nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei nr.1245 – XV din 18.07.2002 , Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, nr.897 din 23.07.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova, examinînd comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional,

DECIDE:

  01.Se pune în sarcina Secţiei  administrativ-militare  a raionului Cantemir (SAM) în comun cu primăriile raionului, instituţiile publice, agenţii economici desfăşurare în perioada 13.03.2017 –30.06.2017 activităţilor necesare pentru pregătirea către încorporare.

     02.Se instituie comisia de încorporare şi medico-militară, pentru încorporarea cetăţenilor raionului Cantemir în serviciul militar în termen şi serviciul civil conform anexei nr.01.

   03.Comisia nominalizată va întreprinde măsuri concrete pentru examinarea medicală şi încorporarea supuşilor militari din raionul Cantemir în termenii prevăzuţi de legislaţie.

   04.Direcţia Finanţe (şef direcţie, dl Veaceslav Cozma) va asigura cheltuielile financiare necesare pentru activitatea comisiilor de încorporare din contul bugetelor locale şi bugetului raional (achitarea plăţilor pentru serviciile comunale: electricitate, căldură, telefon, apă, procurarea rechizitelor de birou, examinarea medicală, editarea documentaţiei şi a blanchetelor necesare) conform articolelor bugetului raionului, aprobat pe anul 2017.

    Transportul necesar pentru transportarea recruţilor de la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale la SAM Cantemir se efectuează din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

    05.Se obligă directorul  IMSP Spitalul Raional Cantemir, dl Iurie Mihăescu şi directorul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, dl Andrei Doina în temeiul Hotărârii Guvernului  Republicii Moldova nr. 897 din 23.07.2003, cap. II:

a)  să constituie  comisia medicală pentru examinarea medicală calificată pe întreagă perioadă de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova;

b) să  prezinte la SAM Cantemir listele de semnalizare a tinerilor cu a.n.1990-1999, care se află la evidenţa medicală;

c)       să organizeze testările medicale obligatorii ale recruţilor, ce urmează să fie încorporaţi în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova, conform anexei nr. 02.

06.Primarii unităţilor administrativ-teritoriale vor asigura înştiinţarea şi prezentarea recruţilor,conform graficului testărilor medicale ale recruţilor (anexa nr. 02) la SAM Cantemir, vor propune consiliului local spre aprobare devizul mijloacelor financiare necesare organizării în localitate a activităţilor legate de încorporare, vor asigura executarea de către instituţiile publice, agenţii economici şi locuitorii din teritoriu a legislaţiei şi deciziei Consiliului Raional cu  privire la pregătirea şi  încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen.

     07.Se aprobă planul de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova pe fiecare unitate administrativ-teritorială, conform  anexei nr. 03.

    08.Se recomandă SAM  Cantemir să organizeze  seminare instructiv – metodice privind pregătirea şi desfăşurarea  acţiunilor de încorporare cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi membrii comisiei de încorporare.

    09.Şeful Inspectoratului de Poliţie a raionului Cantemir, dl Codreanu Valeriu,  va asigura prezentarea recruţilor, care se eschivează de la încorporare, precum şi selectarea recruţilor care vor fi repartizaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în trupele de carabinieri.

    10.Preşedintele comisiei de încorporare va informa săptămînal în scris preşedintele raionului despre activitatea comisiei de încorporare, după caz şi necesitate Consiliul Raional.

   11.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele  raionului, comisiei consultative de specialitate: drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                                      Anatolie Răcilă

 Contrasemnată:

Secretar  al consiliului raional                                                                        Ludmila Ţurcanu

                                                                                                                                          

                              

                                      Anexa nr.01

                                                                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                                             nr.02/44-XXVI  din 23.03.2017

 

 

                                                    C O M I S I A

raională de recrutare- încorporare

a cetăţenilor în serviciul militar

 

 

Preşedintele comisiei                                  Sergiu  Butuc         vicepreşedinte al raionului Cantemir;  Vicepreşedintele comisiei                         Oleg Porneală          şeful SAM Cantemir.

 

Membrii comisiei:

 

Locţiitorul preşedintelui comisiei         Ion Domenco          specialist (pe problemele protecţiei civile

                                                                                      şi serviciului de alternativă), aparatul           

                                                                                      preşedintelui raionului Cantemir.

 

Reprezentantul organelor Afacerilor    Ştefan Călugăreanu      şef-adjunct, Inspectoratul de Poliţie Cantemir;

Interne

Reprezentantul Departamentului       I. Sarioglo                 unitatea trupelor carabinieri Comrat;  

Trupelor de Carabinieri                                                                                                                                                                            

Preşedintele comisiei medicale            Anton Gheorghelaş              şef Secţie Consultativă IMSP                         

                                                                                                         Spitalul Raional  Cantemir;

Psiholog                                                 

    Anatolie Bazilevici          specialist, primăria Cantemir;

Secretar                                                 Larisa Popov                  specialist superior, SAM Cantemir.

                 

 

C O M P O N E N Ţ A

comisiei medico-militare a raionului Cantemir

Preşedintele comisiei:  Anton Gheorghelaş - şef secţie consultativă IMSP „Spitalul raional Cantemir”

 

Membrii comisiei:

Ecaterina Ciobu                - medic terapeut

Liliana Voloceai           - medic chirurg

V. Stan                     - medic psihiatru

Anton Gheorghelaş     - medic otolaringolog

R. Munteanu               - medic dermatolog

Svetlana Guţuleac            - medic oftalmolog

Ludmila Nazarenco         -  medic neuropatolog

Andrei Chirtoacă          -  medic stomatolog

Membrii comisiei medico-militare (de rezervă):

I. Topada                  - medic chirurg

Valeriu Hîţu                     - medic terapeut

Nazarenco Ludmila       - medic psihiatru

Mariana Răcilă           - medic otolaringolog

Aliona Ungureanu           - asistent medical, cabinetul medicului dermatolog

Lilia Arnauţanu            - asistent medical, cabinetul medicului oftalmolog

V.Stan                      - medic neuropatolog

Iulia Miron                  - medic stomatolog

 

 

şef  secţie administrativ-militară Cantemir        

                        maior                          Oleg PORNEALĂ                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                      Anexa nr.02

                                                                                                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                                                                        nr.02/44-XXVI  din 23.03.2017                                                                                                           

Graficul

prealabil de activitate a  comisiilor medico-militare şi recrutare-încorporare 

în  primăvara-vara anului 2017 în secţia administrativ-militară Cantemir

 

Nr.

d/o

Primăria

Perioadele desfăşurării comisiilor medico-militare şi de recrutare-încorporare

I

II

1.      

Antoneşti

13.03.2017

15.05.2017

2.      

Baimaclia

14.03.2017

16.05.2017

3.      

Cania

15.03.2017

17.05.2017

4.      

Capaclia

17.03.2017

19.05.2017

5.      

Cantemir

20.03.2017

22.05.2017

6.      

Chioselia

21.03.2017

23.05.2017

7.      

Ciobalaccia

22.03.2017

24.05.2017

8.      

Cîietu

24.03.2017

26.05.2017

9.      

Cîrpeşti

27.03.2017

29.05.2017

10.  

Cîşla

28.03.2017

30.05.2017

11.  

Cociulia

29.03.2017

31.05.2017

12.  

Coştangalia

31.03.2017

02.06.2017

13.  

Enichioi

03.04.2017

05.06.2017

14.  

Goteşti

04.04.2017

07.06.2017

15.  

Haragîş

05.04.2017

09.06.2017

16.  

Lărguţa

07.04.2017

12.06.2017

17.  

Lingura

10.04.2017

13.06.2017

18.  

Pleşeni

11.04.2017

14.06.2017

19.  

Plopi

12.04.2017

16.06.2017

20.  

Porumbeşti

21.04.2017

19.06.2017

21.  

Sadîc

26.04.2017

20.06.2017

22.  

Stoianovca

02.05.2017

21.06.2017

23.  

Şamalia

03.05.2017

23.06.2017

24.  

Tartaul

05.05.2017

26.06.2017

25.  

Toceni

08.05.2017

27.06.2017

26.  

Ţiganca

10.05.2017

28.06.2017

27.  

Vişniovca

12.05.2017

30.06.2017

 

 

şef  secţie administrativ-militară Cantemir        

maior                          Oleg PORNEALĂ                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                                             

              

 

                                                                                             

 

 

                                                      Anexa nr.03

                                                                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                                             nr.02/44-XXVI  din 23.03.2017                                                                                          

 

Planul

de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova

pentru primăriile unităţilor administrativ-teritoriale

ale raionului Cantemir în  primăvara-vara anului 2017

 

Nr.

d/o

Primăria

Planul

Nota

1

Cantemir

2

 

2

Antoneşti

1

 

3

Baimaclia

3

 

4

Cania

2

 

5

Capaclia

2

 

6

Chioselia

2

 

7

Ciobalaccia

3

 

8

Cîietu

1

 

9

Cîrpeşti

2

 

10

Cîşla

1

 

11

Cociulia

3

 

12

Coştangalia

2

 

13

Enichioi

2

 

14

Goteşti

3

 

15

Haragîş

2

 

16

Lărguţa

2

 

17

Lingura

2

 

18

 Porumbeşti

2

 

19

 Pleşeni

3

 

20

 Plopi

2

 

21

 Sadîc

2

 

22

 Stoianovca

1

 

23

 Şamalia

1

 

24

 Tartaul

2

 

25

 Toceni

1

 

26

 Ţiganca

3

 

27

 Vişniovca

2

 

 

Total                                           

54

 

                            

 

 

şef  secţie administrativ-militară Cantemir

maior                                     Oleg PORNEALĂ

 

 

 

 

 

 

 

D E C I Z IE

nr. 02/66-XXVI                                                                                                 din 23.03.2017

or. Cantemir

 

        Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor

cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici

din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile

consiliului raional pentru anul 2016

   

     În temeiul art.43(2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010, Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23.12.2005,cu modificările și completările ulterioare,Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008,Legii privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22.03.2012, Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.146 din 17.07.2014, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici, deciziei Consiliului raional Cantemir nr.04/09-XXV din 25.09.2014 ”Cu privire la Regulamentul despre plata premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile consiliului raional”,deciziei consiliului raional Cantemir nr. 02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atrubuţii suplimentare  încredinţate de către consiliul raional”,examinînd propunerea dlui Andrei Ciobanu,președintele raionului despre acordarea premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile consiliului raional,avizele comisiei cosultative de specialitate finanțe,buget,activități economico-financiare și construcții,comisiei consultative de specialitate drept,disciplină și culte,comisiei consultative de specialitate probleme sociale:învățămînt,cultură, protecție socială,sănătate publică,muncă,activități social-culturale și turism,comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și protecția mediului, Consiliul raional        

                                                                                 D E C I D E:

   01.Se acordă președintelui raionului și vicepreședinților raionului Cantemir premiul anual pentru anul 2016 în cuantum de pînă la 3 salarii lunare în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar 2016).

  02.Se împuternicește

       președintele raionului în numele Consiliului raional Cantemir prin actul său administrativ a acorda premiul anual pentru anul  de activitate 2016 funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului,secretarului consiliului raional, conducătorilor de subdiviziuni ale consiliului raional în  cuantum de pînă la 3 salarii de funcţie în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar  2016);

       conducătorii de subdiviziuni ale consiliului raional  să acorde funcţionarilor publici din subordinea lor premiul anual pentru anul de activitate 2016 în mărime pînă la trei salarii de funcție în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar  2016).

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoștința persoanelor cu funcții de demnitate publică, conducătorilor  de subdiviziuni ale consiliului raional, altor persoane și factori interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmînare, expediere, afișare pe standul și site-ul consiliului raional.

   04.Controlul și monitorizarea executării deciziei prezente se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept,discipină și culte și comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

Preşedintele şedinţei                                                                           Anatolie Răcilă                        

      Contrasemnată:  

Secretar   al  consiliului  raional                                                      Ludmila Ţurcanu

                                                                                                              

      Anexă

                                                                                      la decizia consiliului raional

                                                                                      nr.02/66-XXVI din 23.03.2017

Propunerea

președintelui raionului Cantemir cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2016

persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul președintelui

 raionului și din subdiviziunile consiliului raional

 

      În temeiul art.43(2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010,Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23.12.2005,cu modificările și completările ulterioare,Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008,Legii privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22.03.2012,Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici, deciziei Consiliului raional Cantemir nr.04/09- XXV din 25.09.2014”Cu privire la Regulamentul despre plata premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile consiliului raional”, deciziei consiliului raional Cantemir nr. 02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita  atrubuţii suplimentare  încredinţate de către consiliul rational”,  propun Consiliului raional Cantemir

     acordarea premiului anual în cuantum de pînă la 3 salarii lunare în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar   2016 domnului preşedinte al raionului şi domnilor vicepreședinți   ai raionului,persoane cu funcții de demnitate publică ;

      funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile consiliului raional un premiu anual în mărime de pînă la  trei salarii de funcție stabilit în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar   2016, prin dispoziţia preşedintelui raionului, inclusiv, pentru secretarul consiliului raional , şefii de subdiviziuni ale consiliului raional şi funcţionarii publici din aparatul preşedintelui raionului;

   prin ordinul conducătorilor de subdiviziuni pentru funcţionarii publici din aceste unităţi un premiu anual în mărime de pînă la  trei salarii de funcție stabilit în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar  2016);

     decizia adoptată să se aducă la cunoștința persoanelor cu funcții de demnitate publică, conducătorilor de subdiviziuni ale consiliului raional,altor persoane și factori interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmînare, expediere, afișare pe standul și site-ul consiliului raional;

     controlul și monitorizarea executării deciziei adoptate să se pună în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, discipină și culte și comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții. 

                                                                                

Președintele raionului                                                                             Andrei Ciobanu

 

D E C I Z I E

nr.02/01-XXV                                                                                                   din 23.03.2017                                                                                       

or. Cantemir

 

     Cu privire la activitatea preşedintelui raionului

şi a subdiviziunilor  consiliului raional în anul

2016 şi sarcinile pentru anul 2017 

 

      În temeiul art. 43 (2) , 53 (1) , litera g) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , deciziei nr. 02/01-XXV din 24.03.2016 “Cu privire la  activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2016 şi sarcinile pentru anul 2016”, examinînd raportul cu privire la activitatea  preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul  2016 şi sarcinile pentru anul 2017”, prezentat de dl Andrei Ciobanu, preşedintele  raionului, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,   opiniile şi propunerile expuse de către consilieri, invitaţi  în cadrul dezbaterii subectului dat Consiliul Raional constată că eforturile preşedintelui raionului, subdiviziunilor consiliului raional au fost orientate spre executarea deciziei  consiliului raional nr. 03/01-XXVI din 23.06.2016 “Cu privire la aprobarea strategiei,de dezvoltate socio-economică a raionului Cantemir pe anii 2016-2020”,

    Reieşind din cele expuse Consiliul Raional

                                                                                    D e c i d e :

    01.Se ia act de raportul “Cu privire la activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2016 şi sarcinile pentru anul 2017 (se anexează).

   02.Se stabilesc ca sarcini prioritare pentru anul 2017 pentru preşedintele raionului , vicepreşedinţii raionului, conducătorii şi subdiviziunile consiliului raional:

- realizarea prevederilor deciziilor

      nr. 07/03-XXVI din 08.12.2016 “Cu privire la aprobarea bugetului raional Cantemir  în lectura a doua pe anul 2017”;

   întreprinderea măsurilor pentru:

asigurarea transparenţei în procesul decizional;                                                                            

executarea tuturor deciziilor adoptate de consiliul raional în termenii stabiliţi;

executarea bugetului raional pe anul 2017 la  cel puţin 100 procente;

  executarea Programului de activitate a aparatului preşedintelui raionului, subdiviziunilor consiliului raional pentru anul 2017;

im dezvoltarea procesului de proiectare  al obiectului podul feroviar Cantemir-Fălciu prin reprofilarea în pod mixt.

      Direcţia Finanţe

-          Va asigura monitorizarea executării bugetului pe anul 2017 ;

-          Va asigura elaborarea proiectului bugetului raional  pentru anul  2018.

        Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare va contribui la

 Monitorizare Planului de acţiuni de implimentare Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului pentru anii 2016-2020 ;

  asigurarea    creşterii  volumului  al producţiei agricole şi respectiv industriale ;

  continuarea activităţilor de creare a asociaţiilor obşteşti pe interese în sectorul agroindustrial;

asigurarea suportului informaţional, suportului metodologic  necesar păroducătorilor agricoli la şcolarizarea în următoarele domenii:

subvenţionarea sectorului agro-industrial;

atragerea investiţiilor ;

desfăşurarea seminarelor instructive;

promovarea tehnologiilor performante în cultivarea culturilor agricole

     Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională va asigura

monitorizarea derulării implimentării proiectelor investiţionale, proiectelor finanţate de la bugetul de stat,proiectelor finanţate de la bugetul local;

momitorizarea lucrărilor de construcţie  a apeductelor în satele Baimaclia, Capaclia;

Monirorizarea lucrărilor la construcţia sistemelor de canalizare în satele  Cociulia, or.Cantemir;

Acordarea suportului metodologic la implimentarea proiectului de Eficienţă Energetică;

Monitorizarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinerea drumurilor locale conform Listei drumirilor aprobată.   

       Serviciul cultură şi turism

- va crea condiţii optime pentru promovarea tradiţiilor naţionale;

-va contribui la organizarea  şi  desfăşurarea activităţilor cultural- artistice în raionul Cantemir prin dirijarea eficientă a instituţiilor de cultură

Va asigura buna desfăşurare a festivalurilor tradiţionale şi participarea colectivelor artistice în cadrul acestora, totodată participarea  la turneele în afara raionului şi ţării.

       Direcţia Asistenţă socială şi protecţia familiei

-va oferi servicii de calitate beneficiarilor;

-va elabora şi va propune  consiliului raional spre aprobare mecanismul de prestare a serviciilor sociale contra plată în cadrul serviciului social deservire la domiciliu.

-va presta servicii sociale comunitare pentru diminuarea instituţionalizarea minorilor;

         Direcţia Învăţămînt

 -Va monitoriza şi  sigura implimentarea Programului de dezvoltare a învăţămîntului în raionul Cantemir pentru anii 2016-2020;

-Va contribui la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din raion;

-va monitoriza procesul de optimizare a reţelei şcolare.

    03.Se stabileşte că la fiecare şedinţă ordinară a Consiliului  Raional Cantemir va fi examinată la  general informaţia despre mersul executării sau executarea  deciziilor cu termen  de control.

    04.Vicepreşedinţii raionului, secretarul consiliului raional, conducătorii subdiviziunilor consiliului raional, aparatul preşedintelui raionului vor acorda atenţie sporită calităţii activităţilor şi acţiunilor organizate şi desfăşurate , documentelor elaborate.

     05.Despre rezultatele executării deciziei prezente se va informa Consiliul Raional în trimestru unu 2018 în raportul despre activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional.

      06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în  seama comisiilor  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                          Anatolie Răcilă

 

     Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurca

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 17.05.2018 Toatal vizitatori - 240254    Creat de Brand.MD