Prima / Consiliul Raional / Decizii  /  Decizii, sedinta 23.03.17, continuare

Decizii, sedinta 23.03.17, continuare imprimare

11.04.2017      

D E C I Z I E

nr.02/64 -XXVI                                                                                                din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

   Cu   privire  la deciziile cu   termen  de  control

 adoptate de Consiliul Raional Cantemir  pe parcursul

 lunilor septembrie –decembrie , anul 2016

 

     În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinând nota privind deciziile cu  termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir pe parcursul  lunilor septembrie –decembrie, anul 2016, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

           

                                                                       D E C I D E :

 

     01.Se ia act de nota privind deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemirpe parcursul lunilor septembrie-decembrie, anul 2016 ( se anexează) .

 

    02.Se obligă şefii subdiviziunilor aparatului preşedintelui raionului,consiliului raional să prezinte informaţii şi dări de seamă despre mersul executării sau executarea deciziilor cu termen de control conform termenelor stipulate în actele corespunzătoare serviciului  administraţie publică,aparatul preşedintelui raionului.

 

   03.Monitorizarea executării  prezentei decizii se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional , controlul - în seama dlui  Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                          Anatolie Răcilă                                                            

 

    Contrasemnată:

Secretar  al consiliului  raional                                            Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                               

 

 

                                                                                                    Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                          nr.02 /64  -XXVI  din 23.03.2017

 

 

                                                    

N O T Ă

privind deciziile cu termen de control adoptate Consiliului Raional Cantemir 

 

 

            Pe parcursul lunilor septembrie-decembrie 2016 au  fost convocate , organizate şi desfăşurate  trei şedinţe ale consiliului raional (2-ordinare (la data de 29.09.2016 şi 08.12.2016), 1- extraordinare ( la data de 20.10.2016) în cadrul cărora s-au adoptat 64 decizii cu termen de control. În  anexa nr.1 la nota  în cauză sunt  indicate 59 decizii   executate , anexa nr.2  la notă sunt indicate  18 decizii adoptate în perioada 2015-2016, dar care se află în derulare şi control pe parcursul anului 2016-2017, iar în anexa nr.3 se indică 21 decizii  cu termen de control  care se află în proces de executare de lungă durată.

        

 

 

   Şef serviciu administraţie publică                                                         Victoria Balan                                           

D E C I Z I E

nr.02/67 -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

   Despre cererea S.A ,,Moldtelecom” cu privire

la aprobarea contractului de acces pe proprietatea publică

 

           În temeiul art. 43 (1) lit. c)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Legii nr.28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice,Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1434 din 29.12.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare 
partajată a infrastructurii fizice,
examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

 

D E C I D E :

 

       01.Se ia act de nota despre cererea S.A ,,Moldtelecom” cu privire la aprobarea contractului de acces pe proprietatea publică .

 

02. Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl Andrei Ciobanu, în numele Consiliului raional Cantemir:

 să negocieze clauzele contractului  de acces pe proprietatea publică cu reprezentanţii  S.A ,,Moldtelecom”;

  să plaseze aviz pe pagina web despre condiţiile de acces pe proprietatea publică.

 

03.Consiliul raional Cantemir va examina contractul  de acces pe proprietatea publică, negociat,   la o şedinţă ulterioară.

 

  04. Decizia se  aduce la cunoştinţa S.A ,,Moldtelecom”, publicului şi alor factori interesaţi în termen de 10 zile.

 

  05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

Președintele ședinței                                                                         Anatolie Răcilă

 

        Contrasemnată:

Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

      Anexă

                                                                                      la decizia consiliului raional

                                                                                      nr.02/67-XXVI din 23.03.2017

NOTĂ INFORMATIVĂ

despre cererea S.A ,,Moldtelecom” cu privire la aprobarea contractului

de acces pe proprietatea publică

 

    În temeiul art.1din Legea nr.28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice , se  stabilesc regulile şi condiţiile în care se realizează:
    a) accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.

Art.4, alin.1. stipulează că … Persoanele ce deţin ori administrează proprietăţi publice sau private, inclusiv infrastructura fizică, au obligaţia de a negocia cu bună-credinţă cu aceşti furnizori contracte de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice pe care le deţin sau le administrează.

Art.9  prevede că :

 (1) Autorităţile publice centrale sau locale, alte instituţii publice, precum şi orice alte entităţi care exercită un drept de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv întreprinderile de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiective de infrastructură tehnico-edilitară şi titularii dreptului de administrare a proprietăţilor comune, inclusiv a celor din condominii, au dreptul să stabilească tarife pentru dreptul de acces pe proprietăţile respective sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice în funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură asociată care fac obiectul lucrărilor. Tarifele maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţi și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice trebuie să fie nediscriminatorii, rezonabile şi să fie stabilite în baza următoarelor criterii:
    a) să acopere prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor;
 
    b) să fie proporţionale cu afectarea proprietăţii respective;
    c) să se ia în considerare, atunci cînd este cazul, plusul de valoare adusă proprietăţii prin instalarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
    (2) Tarifele maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, menţionate la alin. (1), se stabilesc în baza unei metodologii de calcul elaborate de către Agenţie, supusă consultării publice şi aprobată de Guvern.

   Metodologia de calcul a fost aprobată  prin Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr.1434 din 29.12.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice.

Pct. 1din  prezenta Metodologie stabileşte modul de determinare a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile autorităţilor publice centrale sau locale, altor instituţii publice, precum şi oricăror altor entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, întreprinderilor de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiecte de infrastructură tehnico-edilitară şi titularilor dreptului de administrare a proprietăţilor comune, inclusiv din condominiu, dar şi a tarifelor maxime pentru utilizarea partajată a infrastructurii fizice aferente proprietăţilor menţionate, care pot fi aplicate furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice (în continuare – furnizori). 

    Pct.8 prevede  că tarifele pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice se calculează sub formă de sumă unică, achitată de furnizor în urma încheierii contractului de acces conform formulei stabilite.

  Reieşind din cele expuse, Contractul de acces pe proprietatea public, înaintat spre examinare ,urmează a fi negociat cu  furnizorul.   În acest context, se propune împuternicirea preşedintelui raionului să negocieze contractul de acces pe proprietatea publică cu reprezentanţii  S.A. ,,Moldtelecom”.

 

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu

            

D E C I Z I E

nr.02/02 -XXVI                                                                                                         din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

      Cu privire la executarea bugetului  local de nivelul

 al doilea conform rezultatelor  anului   2016

 

           În temeiul art. 43 (2),art.53,alineatul 1,litera „I” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, şi art. 29 (3)   din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional  constată, că partea de venituri a fost executată cu 101,1 la sută, la cheltuieli cu 90,0 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe anul 2016.Veniturile făra transferuri primite în cadrul bugetului public naţional au fost îndeplinite  în sumă de 13173,1 mii lei, ceea ce constituie 114,2 % din prevederile planului precizat  pe anul 2016 în sumă de 11536,0 mii lei .

      La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare ca: datoriile sistemului energetic şI comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare  ş.a.

      În baza celor expuse Consiliul raional

 

                                         D E C I D E:

 

01.Se ia act de nota privind executarea bugetului local de nivelul al doilea conform rezultatelor  anului 2016  prezentată în anexă.

 

02.Se obligă  Direcţia Finanţe ( şef direcţie, dl Cozma Veaceslav)  în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate  conform rezultatelor anului  2016 precum şi  să traseze măsuri de lichidare a  acestora.

 

 03.Se recomandă instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea  veniturilor preconizate la contul resurselor colectate de instituţii, să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat şi contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice în limitele precizate de alocaţii bugetare.

 

 

  04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

 

 

   Președintele ședinței                                                                         Anatolie Răcilă

 

          Contrasemnată:

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu

 

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

 nr.02/02-XXVI din 23.03.2017                  

Notă informativă                                                                                                                               

privind executarea bugetului local de nivelul 2

conform rezultatelor pe  anul 2016.

 

        Preşedintele raionului în comun cu Direcţia Finanţe vă prezintă raportul privind executarea bugetului local de nivelul al doilea  pe anul 2016.

       Capitolul Venituri:

Bugetul local de nivelul al doilea  pe anul 2016 s-a  executat la partea de venituri în sumă totală de 120408,3 mii lei  sau la nivel de 101,1 la sută faţă de prevederile anuale în sumă de 119093,2 mii lei. Comparativ cu  anul 2015 veniturile totale sau majorat cu 12338,3 mii lei sau cu 11,4 la sută /anul 2015 – 108070,0 mii lei; anul 2016 –120408,3 mii lei/.

      Structura executării pe surse principale de venituri inclusiv ponderea acestora în venituri totale ale bugetului local de nivelul al doilea  pe  anul 2016 se caracterizează prin următorii  indici:   

                                                                                                                      Tabelul nr.1                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Specificaţie

Aprobat pe anul 2016

 

Precizat pe anul 2016

Executat pe

pe anul 2016

Executat pe anul 2015

Executat anul curent faţă de anul precedent

Suma

(mii lei)

 Suma

(mii lei)

Suma

(mii lei)

Pondere

Suma

(mii lei)

Devieri

(+,-)

(%)

Venituri, total

din care:

117293,0

119093,2

120408,3

100,0

108070,0

+ 12338,3

  111,4

1. Impozite şi taxe

4832,5

4832,5

7410,9

6,2

5729,9

+ 1681,0

129,3

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe vinit

3011,5

3011,5

4094,9

3,4

3298,7

+ 796,2

124,1

Impozite si taxe pe marfuri si servicii

1821,0

1821,0

3316,0

2,8

2431,2

+ 884,8

136,4

2. Alte venituri

4522,2

6703,5

5762,2

4,8

7030,2

-1268,0

82,0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor

4052,2

4199,4

3967,0

3,3

 

3492,4

 

+ 474,6

113,6

Amenzi si sanctiuni

470,0

470,0

325,8

0,3

2757,9

- 2432,1

  11,8

Venituri din proprietate

 

 

 

10,2

 

 

 

 

  + 10,2

 

Alte venituri

 

30,0

 2,5

 

 

    + 2,5

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente şi cheltuieli capitale

 

 

 

 

2004,1

 

 

 

1456,7

 

 

 

1,2

 

 

 

779,9

 

 

 

+ 676,8

 

 

 

186,8

3 .Tansferuri, total

din care:

107938,3

107557,2

107235,2

89,0

95309,9

+ 11925,3

112,5

Transferuri cu destinatie speciala

88254,8

87811,3

87489,3

72,6

78703,6

+ 8785,7

111,2

Transferuri cu destinatie generala

18312,7

18343,9

18343,9

15,2

14887,4

+ 3456,5

123,2

Transferuri primite intre instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor de nivelul  II

 

 

 

 

1370,8

 

 

 

 

1402,0

 

 

 

 

1402,0

 

 

 

 

1,2

 

 

 

 

1718,9

   

 

 

 

    -316,9

 

 

 

 

81,6

  Sursa : Raportul privind executarea bugetului local de nivelul  2 pe anii 2016- 2015.

 Datele din tabel denotă faptul, că ponderea cea mai mare revine transferurilor primite în cadrul bugetului public naţional care costituie 89,0 % din totalul veniturilor, urmat fiind de impozite şi taxe 6,2 % şi alte venituri  4,8 %. În anul 2016 sau acumulat venituri din impozite şi taxe în sumă de 7410,9 mii lei, ceea ce constituie 153,4 % în comparaţie cu planul precizat pe an în sumă de 4832,5 mii lei cu o supra îndeplinire de 2578,6 mii lei.

         Alte venituri pe anul 2016 au fost îndeplinite la suma de 5762,2 mii lei, ceea ce constituie 86,0 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe an în sumă de 6706,5 mii lei. Nu s-au acumulat la acest tip  venituri în sumă de 941,3 mii lei inclusiv:

─  donaţii voluntare pentru cheltuieli curente şi capitale  547,4 mii lei sau 58,2 %;

─  venituri din vînzarea marfurilor si serviciilor  232,4 mii lei sau 24,7 %;

─  amenzi şi sancţiuni 144,2 mii lei sau 15,3%;

─ alte venituri 17,3 mii lei sau 1,8 %.

      Capitolul cheltuieli:

    Pe  anul 2016 bugetul local de nivelul al doilea a fost executat la cheltuieli şi active nefinanciare în sumă de 109047,4 mii lei, ceea ce 90,0 la sută faţă de prevederile planului precizat pe perioada de gestiune în sumă de 121134,9 mii lei

    Cele mai esenţiale cheltuieli  executate în perioada de referinţă conform clasificaţiei economice de nivelul (K2) sînt:

   Cheltuieli recurente, cod 2

─  cheltuieli de personal  71916,1 mii lei sau 66 %;

─  bunuri şi servicii  11330,8 mii lei sau 10,4 %;

─ prestaţii sociale  4189,4 mii lei sau 3,8 % etc..

   Active nefinanciare, cod 3

─  mijloace fixe  9733,7 mii lei sau 8,9 %;

─  stocuri de materiale circulante  11059,2 mii lei sau 10,1 %;

    Executarea părţii de cheltuieli a bugetului de nivelul  2 , potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel: 

                                                                                                                                                  Tabelul nr.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

  Denumirea

Grupa

princi-

pală

                                 Anii:

Executat anul current faţă de anul precedent

                      2016

   2015

Aprobat

  ( mii lei)

Precizat

Executat

Executat

Devieri

(+,- )

în %%

Cheltuieli, total

 

116511,7

121134,9

109047,4

117210,2

-8162,8

93,0

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

    01

 

8091,0

 

8367,7

 

5930,3

 

6038,0

 

-107,7

 

98,2

Apărarea naţională

    02

96,0

96,0

38,0

81,8

-43,8

46,5

Ordinea publică şi securitatea naţională

 

    03

 

100,0

 

240,0

 

139,9

 

1265,3

 

-1125,4

 

11,1

Servicii în domeniul economiei

 

    04

 

3245,0

 

3575,0

 

2753,8

 

3904,7

 

- 1150,9

 

70,5

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria  serviciilor comunale

 

 

    06

 

 

 

570,4

 

 

164,4

 

 

6453,5

 

 

- 6289,1

 

 

2,5

Ocrotirea sănătăţii

    07

 

310,0

309,0

154,7

+ 154,3

199,7

Cultura, sport şi acţiunile pentru tineret

 

   08

 

5993,4

 

6113,3

 

5118,8

 

5103,1

 

+ 15,7

 

100,3

Învăţămîntul

   09

88441,9

90907,0

84972,0

84352,0

+ 620,0

100,7

Protecţia socială

   10

10544,4

10955,5

9621,2

9857,1

- 235,9

97,6

   Sursa: Raportul privind executarea bugetului local de nivelul 2 pe anii 2016-2015.

  Datele din tabele denotă că gradul de execuţie a cheltuielilor pe  anul 2016 în comparaţie cu perioada similară a anului precedent este mai mic cu 7,0 puncte procentuale. Micşorarea cheltuielilor faţă de perioada similară a anului precedent este efectuarea cheltuielilor cu destinaţie specială în anul precedent de o singură dată , şi anume:

- la grupa 06 “ Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale “în legătură cu alocarea mijloacelor financiare  din fondul de rezervă a Guvernului sinistraţilor care au suferit în urma exploziei de gaze în blocul locativ.

- la grupa principală 03 “ Ordinea publică şi securitatea naţională” în legătură cu încetarea supravegherii traficului rutier cu ajutorul mijloacelor audio-foto video.

 În anul 2016 gradul de execuţie a cheltuielilor sub  aspect funcţional  a fost cuprins între 28,8% şi 99,7 %, nefiind valorificate mijloace financiare în comparaţie cu cheltuielile prevăzute pe anul 2016 în sumă totală de 12087,5 mii lei sau 10,0 la sută Cele mai mari nevalorificări sînt înregistrate la următoarele grupe principale:

─ învăţămînt   5935,0 mii lei;

─ Servicii cu destinaţie generală  2437,4 mii lei;

─ Protecţia socială   1334,3 mii lei;

─ Cultura, sport şi acţiunile pentru tineret     994,5 mii lei;

─ Servicii în domeniul economiei   821,2 mii lei   etc..

    Partea ponderentă în cheltuielile totale executate revine următoarelor cheltuieli:

 ─ învăţămînt 77,9 % sau 84972,0 mii lei;

 ─ protecţia socială 8,8 % sau 9621,2 mii lei;

 ─ servicii de stat cu destinaţie generală   5,4 % sau 5930,3 mii lei;

 ─ cultura,sport şi acţiunile pentru tineret  4,7 % sau  5118,8 mii lei;

 ─ servicii în domeniul economiei   2,5 % sau 2753,8 mii lei etc..., toate menţinîndu-se sub nivelul prevederilor anuale a planului precizat pe anul 2016..

 În anul 2016 din bugetul local de nivelul  al doilea s-au finanţat 16 programe. Cele mai esenţiale resurse bugetare au fost îndreptate la finanţarea următoarelor programe:

Programul „ Învăţămînt”, cod 88

 Pe anul 2016 pentru întreţinerea instituţiilor din învăţămînt s-au executat cheltuieli de casă în sumă de 84972,0 mii lei, ceea ce constituie 93,5 la sută faţă de prevederile planului precizat pe perioada de gestiune în sumă de 90907,0 mii lei. Acest program a fost finanţat din 3 surse de venit:

 ─ transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat;

 ─ resurse generale;

 ─ resurse atrase de instituţii.

Sub aspectul clasificaţiei economice de nivelul (K2) ponderea cheltuielilor executate se clasifică în felul următor:

─ cheltuielile de personal la nivel de 69,4 la sută ( 59013,4 mii lei );

─ stocuri de materiale circulante la nivel de 11,5 la sută ( 9817,3 mii lei );

─ mijloace fixe la nivel de 10,6 la sută ( 9009,9 mii lei );

─ bunuri şi servicii la nivel de 8,2 la sută ( 6930,0 mii lei );

─ prestaţii sociale la nivel de 0,2 la sută  ( 165,1 mii lei );

─ alte cheltuieli la nivel de 0,1 la sută  ( 36,3 mii lei ).

Pentru alimentaţia copiilor în instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general s-au executat cheltuieli în sumă de 4362,3 mii lei, în comparaţie cu planul precizat pe perioada de gestiune în sumă de 4712,0 mii lei ceea ce constituie 92,6 la sută şi se prezintă în tabelul ce urmează:                                                                                               Tabelul  nr.3                                                                                                                                      

 

       Denumirea

Cod

F1-F3

Precizat pe anul

2016

 

Ponderea

     %

Executat

pe anul

2016

          Ponderea

      %

Devieri:

( + , ─  )

%

executării

Total

 

4712,0

100

4362,3

100

- 349,7

92,6

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazii

0921

3892,0

82,6

3608,3

82,7

- 283,7

92,7

Licee

0922

430,2

9,1

425,2

9,8

    - 5,0

98,8

Şcoli primare-grădiniţe

0911

0912

 

   389,8

 

8,3

 

328,8

 

7,5

 

- 61,0

 

84,4

    Datele din tabel denotă faptul că ponderea cea mai mare în cheltuielile executate revine gimnaziilor 82,7 la sută ( 3608,3 mi lei), urmate de licee 9,8 la sută (425,2 mii lei) şi şcoli primare – grădiniţe 7,5 la sută ( 328,8 mii lei).

     Programul „ Protecţia socială”, cod 90.

  Pe anul 2016 pentru protecţia socială s-au executat cheltuieli în sumă de 9621,2 mii lei ceea ce constituie 87,8 la sută faţă de planul precizat pe perioada de gestiune în sumă de 10955,5 mii lei.

Acet program a fost finanţat din 2 surse de venit: transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat şi resurse generale.

         Sub aspectul clasificaţiei economice de nivelul (K2 ) ponderea cheltuielilor se clasifică în felul următor:

─ cheltuieli de personal 48,6 la sută ( 4677,6 mii lei );

─ prestaţii sociale 41,2 la sută  (3967,5 mii lei );

─ stocuri şi materiale circulante 3,6 la sută ( 349,3 mii lei );

─ compensaţii pentru averea persoanelor

    represate şi ulterior reabilitate 2,4 la sută  ( 231,0 mii lei );

─ bunuri şi servicii 2,2 la sută ( 212,6 mii lei ),

─ subsidii acordate organizaţiilor obşteşti 1,5 la sută ( 140,0 mii lei );

─ mijloace fixe 0,5 la sută ( 43,2 mii lei ).

       Programul „ Executivul şi serviciile de suport” , cod 03.

      Pe anul 2016 pentru întreţinerea executivului şi serviciilor de suport s-au executat cheltuieli de casă în sumă de 4473,6 mii lei ceea ce constituie 77,3 la sută faţă de prevederile planului precizat pe perioada de gestiune în sumă de 5783,7 mii lei. Asest program a fost finanţat din 2 surse de venit: resurse generale şi resurse atrase de instituţie

   Programul „ Cultură” ,cod 85

     Pe anul 2016 pentru întreţinerea instituţiilor din cultură s-au executat cheltuieli în sumă de 2970,6 mii lei în comparaţie cu planul precizat pe perioada de gestiune în sumă de 3561,5 mii lei ceea ce constituie 83,4 la sută. Acest program a fost finanţat din 2 surse  resurse generale şi resurse atrase de instituţii.

 

      Programul „Tineret şi sport”, cod 86.

   Pe anul 2016 pentru tineret şi sport  s-au executat cheltuieli în sumă de 2148,2 mii lei în comparaţie cu planul precizat în sumă de 3561,5 mii lei ceea ce constituie 84,2 la sută.

Programul în cauză a fost finanţat din 2 surse de venit: transferuri de la bugetul de stat şi resurse generale.

      Executarea cheltuielilor totale în structura economică a clasificaţiei bugetare pe 3 nivele se prezintă astfel:

Nr.

d/o

 

 Denumirea

 

   Cod

Alocaţii precizate

    ( mii lei )

Executat pe anul 2016

   ( mii lei )

 

Nivelul de executare,

     %

 

Ponderea

(%) în total cheltuieli

executate

 

Cheltuieli şi active nefinanciare, total

 

 

   121134,9

 

   109047,4

 

      90,0

 

      100,0

 

Cheltuieli

 

 

 

 

 

1

Remunerarea muncii

211

59569,5

57150,6

95,9

52,4

2

Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii

 

212

 

15601,9

 

14765,4

 

94,6

 

13,5

3

Servicii

222

14943,6

11330,8

75,8

10,4

 

 

4

Dobînzi la împrumuturile altor nivele ale sistemului bugetar

 

 

243

 

 

63,8

 

 

28,2

 

 

44,2

 

 

0,03

5

Subsidii acordate organizaţiilor obşteşti

 

253

 

140,0

 

140,0

 

100,0

 

0,1

6

Subsidii acordate instituţiilor publice la autogestiune

 

254

 

310,0.

 

      309,0.

 

99,7

 

0,3

7

Prestaţii de asistenţă socială

272

3566,0

3242,9

90,9

3,0

8

Prestaţii sociale ale angajatorilor

 

273

 

1143,2

 

946,6

 

82,8

 

0,8

9

Alte cheltuieli curente

281

1182,8

341,0

28,8

0,3

 

Active nefinanciare

 

 

 

 

 

10

Clădiri

311

6604,8

4820,1

73,0

4,4

11

Maşini şi utilaje

314

3589,3

2808,3

78,2

2,6

12

Mijloace de transport

315

172,7

172,6

99,9

0,2

13

Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc

 

316

 

1138,7

 

982,4

 

86,3

 

0,9

14

Alte mijloace fixe

318

640,2

611,6

95,5

0,6

15

Investiţii capitale în active în curs de execuţie

 

319

 

344,6

 

338,7

 

98,3

 

0,3

16

Combustibil,carburanţi şi lubrifianţi

 

331

 

2682,2

 

2511,1

 

93,6

 

2,3

17

Piese de schimb

332

434,9

392,3

90,2

0,4

18

Produse alimentare

333

4922,3

4561,4

92,7

4,2

19

Medicamente şi materiale sanitare

 

334

 

88,0

 

75,8

 

86,1

 

0,07

20

Materiale pentru scopuri didactice şi alte scopuri

 

335

 

354,1

 

331,8

 

93,7

 

0,3

21

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou

 

336

 

1176,1

 

1023,6

 

87,0

 

0,9

22

Materiale în construcţie

337

1534,3

1367,7

89,1

1,3

23

Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte

 

338

 

424,4

 

372,3

 

87,7

 

0,3

24

Alte materiale

339

507,5

423,2

83,4

0,4

 Sursa: Raportul privind executarea bugetului local de nivelul  al doilea ( FE-009 ) pe anul 2016. Datele prezentate în tabel denotă că cheltuielile la nivelul trei a clasificaţiei economice au fost executate la nivel de 90,0 la sută. Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor executate revine remunerării muncii 52,4 % şi celor pentru achitarea  contribuţiilor şi primelor de asigurări obligatorii 13,5% urmate de achitarea serviciilor 10,4% şi prestaţii de asistenţă socială 3,0 %.În active nefinanciare ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile pentru întreţinerea clădirilor 4,4 % şi procurarea produselor alimentare 4,2 %, urmate de întreţinerea maşinilor şi utilajelor 2,6 % şi procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor 2,3 % etc..  .

 

           Preşedinte al raionului                                        Andrei  CIOBANU

 

          Şef direcţie finanţe                                                Veaceslav COZMA    

                                                                                                                                    D E C I Z I E

nr.02/03 -XXVI                                                                                                         din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

      Cu privire la modificarea

 bugetului raional pe anul 2017

 

              În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006,  art. 27  din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03, art.8 alin. (3) din Legea nr. 355- XVI din 23.12.2005 „ Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” cu modificările şi completările ulterioare, art. 9 alin. (5) din Legea nr. 48 din 22.03. 2012 „ Cu privire la sistemul de salarizare a funcţionarilor publici” cu modificările şi completările ulterioare, deciziilor Consiliului raional  Cantemir nr.02/66  -XXVI din 23.03.2017„Cu privire la acordarea  premiului anual persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi funcţionarilor publici din aparatul preşedintelui raionului şi din  subdiviziunile Consiliului raional pentru anul 2016”,nr.05/07-XXIII din 23.06.2005„Despre Regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă a Consiliului raional şi utilizarea acestuiea” pct.4 ( cu modificările  ulterioare) examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

 

                                                                                  D E C I D E:

 01. Se alocă din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir – 115,0 mii lei, după cum  urmează:

      – Consiliului raional Cantemir -115,0 mii lei , inclusiv:

     – 95,0 mii lei instituţiilor medico- sanitare publice pentru asigurarea copiilor de vîrstă fragedă  din familiile socialmente vulnerabile cu amestecuri lactate în conformitate cu legislaţia în vigoare,  inclusiv:

        – IMSP Centrului de Sănătate Cantemir           – 40,0 mii lei;

        – IMSP Centrului de Sănătate Cocilia               – 20,0 mii lei;

        – IMSP Centrului de Sănătate Ciobalaccia         – 7,0 mii lei;

        – IMSP Centrului de Sănătate Baimaclia           –15,0 mii lei;

        – IMSP Centrului de Sănătate Goteşti                –13,0 mii lei.

     – 20,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material cetăţencei Miron Aurelia din or. Cantemir  pentru întreţinerea a 4 copii de vîrstă fragedă născuţi dintr-o singură sarcină.

   02.Se alocă din soldul de mijloace băneşti înregistrat la contul bugetului raional la situaţia din 01.01.2017 suma de  - 6455,4  mii lei ,după cum urmează:

  02.01 Consiliului raional Cantemir – 399,8 mii lei, inclusiv:

     - 20,0 mii lei pentru achitarea cheltuielilor de transport legate de organizarea unei excursii în locuri  pitoreşti a echipei învingătoare la Spartachiada Republicană SINDASP petrecută în perioada  10.06-12.06 2016 care sau plasat pe locul I;

    - 20,0 mii lei pentru organizarea şi desfăşurarea unui program amplu de activităţi dedicat „Zilei sportului” care va avea loc în luna mai anul curent;

   - 20,0 mii lei pentru achitarea cheltuielilor de transport în legătură cu participarea sportivilor raionului  la campionatele naţionale şi internaţionale  membri ai Clubului sportiv „ Activ”;

   - 149,8 mii lei primăriei comunei Chioselia, pentru construcţia blocului sanitar anexat la clădirea gimnaziului V.Curbet,  din satul Ţărăncuţa în legătură cu reorganizarea şi plasarea grădiniţei de copii din satul Ţărăncuţa în clădirea gimnaziului nominalizat;

     - 190,0 mii lei contribuţia consiliului raional la  implementarea proiectului „ Reabilitarea termică a blocului chirurgical IMSP Spitalul raional Cantemir”.

    02.02 .Direcţiei Asistenţă Socială şi protecţie a familiei- 70,0  mii lei, pentru deservirea bătrinilor şi persoanelor din familiile defavorizate la cantina Asociaaţiei obşteşti Concordia Proiecte sociale „Casa Nadejda” , comuna Pleşeni.

  02.03.Aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului raional Cantemir pentru plata premiului, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică şi funcţionarilor publici în mărime de pînă la 3 salarii de funcţie, după cum urmează:

      – Aparatului preşedintelui raionului                                      – 248,5 mii lei;

      – Direcţiei finanţe                                                                       – 140,8 mii lei;

      – Direcţiei agricultură, economie şi relaţii funciare                – 68,8 mii lei;

– Direcţiei construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare

   locală şi regională                                                                 – 65,6 mii lei;

– Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei                     – 93,4 mii lei;

– Direcţia generală învăţămînt                                                 – 84,9 mii lei;

– Serviciul cultură şi turism                                                    – 32,7 mii lei; 

                Total                                                                          734,7 mii lei.     

      02.04 Instituţiilor de învăţămînt preşcolar,primar, secundar general şi complimentar

    ( extraşcolar) şi  şcolii sportive se alocă soldurile mijloacelor băneşti neutilizate din anul

     precedent din contul  transferurilor cu destinaţie specială  primite de la bugetul de stat, după

     cum urmează:

Nr.d/o

       Denumirea instituţiei

 

Suma ,

mii lei

1

Şcoala primară-grădiniţă Ghioltosu

119,5

2

Şcoala primară-grădiniţă Acui

244,8

3

Şcoala primară Şamalia

50,1

4

Şcoala primară Toceni

15,6

5

Gimnaziul „V.Curbet” Ţărăncuţa

17,7

6

Gimnaziul „N.Botgros” Chioselia

52,3

7

Gimnaziul Cîşla

2,0

8

Gimnaziul „Şt.cel Mare” Cîrpeşti

1,0

9

Gimnaziul „G.Vieru” Coştangalia

113,7

10

Gimnaziul Enichioi

0,4

11

Gimnaziul „V.Pârvan” Goteşti

122,9

12

Gimnaziul Haragîş

0,4

13

Gimnaziul Larguţa

15,2

14

Gimnaziul Lingura

18,2

15

Gimnaziul „A.Puşkin” Cantemir

3,5

16

Gimnaziul „M.Eminescu” Cantemir

4,7

17

Gimnaziul „M.Sadoveanu” Hănăseni

59,8

18

Gimnaziul Plopi

0,4

19

Gimnaziul Porumbeşti

49,1

20

Gimnaziul „N.Sulac” Sadîc

43,5

21

Gimnaziul „I.Vazov” Stoianovca

1,6

22

Gimnaziul „Delta” Tartaul

13,0

23

Gimnaziul „I.Cojocaru” Ţîganca

248,4

24

Gimnaziul Vişniovca

49,0

25

Gimnaziul „L.Chirieac” Antoneşti

54,6

26

Gimnaziul „M.Eminescu” Baimaclia

11,3

27

Gimnaziul „I.Creangă” Cania

7,6

28

Gimnaziul Capaclia

66,7

29

Gimnaziul Cîietu

122,9

30

Gimnaziul „V.Hanganu” Cociulia

711,3

31

LT „N.Mihai” Ciobalaccia

63,1

32

LT „D.Cantemir” Cantemir

41,1

33

Serviciul de transportare

125,8

34

Componenta raională

1508,5

35

BAC

15,0

36

Şcoala de arte „V.Hanganu” Cantemir

604,4

37

Centrul de creaţie a copiilor

250,5

38

Tabăra de odihnă

27,9

39

Şcoala sportivă

393,4

 

În total

5250,9

 

        03. Se majorează resursele atrase de instituţii de la plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului

      public ( K6 142320 ) şi cheltuielile conform clasificaţiei funcţionale şi  pe programe/ subprograme,

      după cum urmează:                                                                                                                                                         

                       Denumirea

                 Cod

Suma, mii lei

Învăţămînt, grupa principală

                   09

 

Resurse ,total

 

 

Resurse atrase de instituţii

                    297

10,0

Inclusiv:

 

 

IP Gimnaziul „ V.Hanganu” s.Cociulia

                    297

10,0

Cheltuieli, total

                   300

10,0

Învăţămînt gimnazial      ( P1P2 )

                  8804

10,0

Inclusiv:

 

 

 IP Gimnaziul  „ V.Hanganu” s.Cociulia

                  8804

10,0

       04.Se micşorează partea de venituri şi cheltuieli la resurse atrase de instituţii ,cod 297  după

   cum urmează:

      - la instituţia publică gimnaziul Haragîş cu linia bugetară F1F3 0921, P1P2 8804, P3 00448

                          Se micşorează:

      Resurse, cod 142310 „Încasări de la prestarea serviciilor cu plată”   - 29,7 mii lei;

     Cheltuieli,cod 333110 „ Procurarea produselor alimentare”              - 29,7 mii lei;

       05. Se majorează veniturile de la Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne

 Eco K6 144114 la şcoala sportivă cu linia bugetară S3S4 297, F1F3 0812, P1P2 8602, P3 00238 la suma de -54,0 mii lei şi la cheltuieli,cod Eco k6 222710 „ Deplasări de serviciu în  interiorul ţării” - 54,0 mii lei.

       06. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele 

 raionului. 

 

   Președintele ședinței                                                                         Anatolie Răcilă

 

          Contrasemnată:

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu

 

 

D E C I Z I E

nr.02/ 04-XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

   Cu privire la coordonarea Contractului de acordare a

asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în

cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr.05– 08 / 354

din 30.12.2016 al IMSP Spitalul Raional Cantemir  cu CNAM pe anul 2017

 

       În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 , Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistentă medicală pe anul 2017 nr.285 din 16.12.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală", examinînd propunerea IMSP „Spitalul Raional Cantemir" privind coordonarea Contractului de acordare a asistentei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/354 din 30.12.2016 al IMSP „Spitalul Raional Cantemir" cu CNAM pe anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

 

DECIDE:

01.Se coordonează Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistentă medicală nr. 05-08/354 din 30.12.2016 al IMSP „Spitalul Raional Cantemir" cu CNAM pe anul 2017 ( se anexează).

02.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir , Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale ) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr.05-08/354 din 30.12.2016 al IMSP ,,Spitalul Raional Cantemir “cu CNAM pe anul 2017 dl Andrei Ciobanu , preşedinte al raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Iurie Mihaescu, director  IMSP
„Spitalul Raional Cantemir", dlui Andrei Ciobanu , preşedinte al raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc vicepreşedinte al raionului.

04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învâţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

   Președintele ședinței                                                                       Anatolie Răcilă

 

        Contrasemnată:

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu                                                                                

 

 

D E C I Z I E

nr.02/05 -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

Cu privire la aprobarea statului de personal ale

IMSP Spitalul Raional Cantemir  pe anul 2017

 

In temeiul art.43, alineatul 1, lit. „p" şi "q"din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional", deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir" examinînd propunerea IMSP „Spitalul Raional Cantemir" cu privire la aprobarea statul de personal ale IMSP "Spitalul Raional Cantemir" pe anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

D E C I D E:

01.Se aprobă statul de personal ale IMSP „Spitalul Raional Cantemir" prezentate în anexă.

 02.Se stabileşte că numărul total al unităţilor incluse în statul de personal al IMSP "Spitalul Raional Cantemir" constituie 347,5 unităţi, inclusiv:

Asistenţa Medicală Spitalicească

Personalul de conducere – 3,0 unităţi

administraţia IMSP "Spitalul Raional Cantemir" – 9,75 unităţi;

secţia informatică şi statistică medicală – 7,0 unităţi;

serviciul gospodărie – 20,5 unităţi;

blocul alimentar -9,0 unităţi;

 farmacia – 2,5 unităţi;

laboratorul clinic diagnostic – 8 unităţi;

secţia imagistică -12,0 unităţi;

secţia morfopatologie - 2,5 unităţi;

blocul de operaţii de profil chirurgical -6,25 unităţi;                                      secţia transfuzia a sîngelui - 3,5 unităţi;

 secţia internare – 12,0 unităţi;

secţia chirurgie (24 paturi) -22,5 unităţi;

secţia obstetrică şi ginecologie (20 paturi) – 22,75 unităţi;

secţia terapie nr.1ingrijiri acute  (20 paturi) – 17,0 unităţi; 

secţia terapie nr.2 ingrijiri acute  ( 20 paturi) – 13,5 unităţi;  

secţia ingrijiri cronice (42 patiri)    -    32,5 unităţi;

secţia pediatrie (25 paturi) – 17,5 unităţi;

secţia boli infecţioase (15 paturi) – 13,0 unităţi;

secţia reanimare (6 paturi) – 26,25 unităţi;

Asistenţa Medicilor specialişti de profil

personal de conducere – 1,0 unitate

 asistenţa medicală specializată de ambulator – 60,75 unităţi;

secţia stomatologie – 7,0 unităţi;

contul special (AM S servicii contra plată) –  12,75 unităţi;

contul special (AM SA secţia stomotologie) – 5,0 unităţi.

 

   03.Decizia în cauza se aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii al Republicii
Moldova, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud - Vest, IMSP „Spitalul Raional Cantemir" şi publicului în termen de 10 zile.

   04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii şi comisiei consultative de specialitate problem sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

   Președintele ședinței                                                                     Anatolie Răcilă

 

        Contrasemnată:

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu

                                                                                                                             

D E C I Z I E

nr.02/06 -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

   Cu privire la coordonarea devizului de venituri  şi cheltuieli pe mijloace speciale a IMSP Spitalul Raional Cantemir pe anul 2017

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28112.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 nr. 285 din 16.12.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistentă medicală'', examinînd propunerea IMSP „Spitalul Raional Cantemir" privind coordonarea devizului de venituri şi cheltuieli pe mijloace speciale pe anul 2017,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului , Consiliul Raional,

 

                                             D E C I D E:

 01.Se coordonează devizul de venituri şi cheltuieli pe mijloace speciale a IMSP "Spitalul Raional Cantemir"  pe anul 2017 la venituri în sumă totală de 2 950 000,00 lei  şi la cheltuieli în sumă totală de 3 097 494,29 lei conform anexei.

  02.Se împuterniceşte  să  coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir devizul de venituri şi cheltuieli pe mijloace speciale pe anul 2017, dl Andrei Ciobanu , preşedintele raionului,  iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc , vicepreşedinte al raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

 03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Iurie Mihaescu, director  IMSP „Spitalul Raional Cantemir".

 04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative dede specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

   Președintele ședinței                                                                         Anatolie Răcilă

 

         Contrasemnată:

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu

                                                                                                                             

 

D E C I Z I E

nr.02/07 -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

   Cu privire la aprobarea salariului                                                                                                             şi sporurilor la salariul de funcţie   a

 personalului de conducere a   IMSP                                                                                                                                                                                    Spitalul Raional Cantemir  pe anul 2017

       În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cu Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin HG nr.837 din 06.07 2016, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

DECIDE:

 

01. Se aprobă salariul şi sporuri la salariul de funcţie a personalului  de conducere a IMSP „Spitalul Raional Cantemir”, pentru anul 2017, după cum urmează:

 

        Funcţia

Salariul de funcţie

 

Spor la salariu pentru indicatori de performanţă

Director

9 500

50%

Vicedirector medical

8 500

50%

Contabil şef

7 000

50%

Şef servuciu economico- financiar

7 000

50%

02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu preşedintele al raionului, comisiei consultative de specialitate activităţi economico-financiare şi comisiei consultative de specialitate învătămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale.

 

 

 

   Președintele ședinței                                                                        Anatolie Răcilă

 

        Contrasemnată:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

                                                                                                                             

D E C I Z I E

nr.02/08 -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

          Cu privire la coordonarea devizului                                                                                            

de venituri  şi cheltuieli (business- planul) al IMSP Spitalul Raional Cantemir  pe anul 2017

     În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotiirii sănătăţii nr. 411-XII1 din 28.03.1995 , Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 nr. 285 din 16.12.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală", examinînd propunerea IMSP „Spitalul Raional Cantemir" privind coordonarea devizului de venituri şi cheltuieli şi (business-planul) pe anul 2017, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

DECIDE:

 01.Se coordonează devizul de venituri şi cheltuieli (business-planul) al IMSP „Spitalul Raional Cantemir" pe anul 2017 la venituri în sumă totală de 23 423 913,20 lei şi la cheltuieli în sumă totală de 24 598 346,55 lei conform anexei.

  02.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir devizul de venituri şi cheltuieli (business-planul) a IMSP „Spitalul Raional Cantemir" pe anul 2017, dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

  03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Iurie Mihaescu, director IMSP
„Spitalul Raional Cantemir", dlui
Andrei Ciobanu , preşedintele raionului ori dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

  04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

 

   05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

   Președintele ședinței                                                                        Anatolie Răcilă

 

           Contrasemnată:

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu

                                                                                                                             

D E C I Z I E

nr.02/10 -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

Cu privire la coordonarea Acordului Adiţional

  nr.2 la Contractele de acordare a asistenţei medicale (de

 prestare a serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale

 primare nr. 05-08/213 din 31.12.2015 a IMSP„Centrul de

Sanatate Cantemir” cu CNAM pe anul 2016

 

            În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016. Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2008”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.957 din 28.09.2012 modificat prin ordin MS nr. 1240 din 10.12.20012„Cu privire la modificare a regulamentelor institutiilor medica-sanitare publice.”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007” Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” deciziei Consiliului Raional Cantemir nr 07/26-XXV”Cu privire la înfiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Cantemir prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir”  examinînd propunerea IMSP „Centrului de Sănătate Cantemir” privind coordonarea acordului adiţional nr.2 al Contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/213 din 31.12.2016  a IMSP „Centrul de Sanatate Cantemir” cu CNAM pe anul 2016 din 23.12.2016, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

DECIDE:

 

  01.Se coordonează Acordul adiţional nr.2 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurarii obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/213 din 31.12.2015  a IMSP „Centrul de Sanatate Cantemir” cu CNAM pe anul 2016 din 23.12.2016 (se anexează)

  02.Se împuterniceşte  să  coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir acordul adiţional nr.2 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/213 din 31.12.2015  a IMSP „ Centrul de Sanatate Cantemir” cu CNAM pe anul 2016, preşedintele raionului, iar în lipsa dumnealui , vicepreşedintele raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

   03.Executarea diciziei în cauză se pune în sarcină dlui A. Doina, şefului, IMSP „ Centrul de Sanatate Cantemir”, preşedintelui raionului ori   vicepreşedintelui raionului.

 

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate  şi publicului în termen de 10 zile.

 

   05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei  consultative de specialitate activităţi economico-financiare şi comisiei de specialitate învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social–culturale.

 

   Președintele ședinței                                                                        Anatolie Răcilă

 

        Contrasemnată:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

                                                                  D E C I Z I E

nr.02/15 -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

 

   Despre demersul IMSP CS Cantemir  privind acordul Consiliul

Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea

 termenului contractelor de dare în locaţiune pentru unele spaţii

din incinta imobilului instituţiei vizate încheiate cu terţi pe anul 2017

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995, articolul 862 din Codul Civil al Republicii Moldova, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.l21-XVI din 04.05.2007, Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Hotărîrilor Guvernului nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere (anexa nr.l), deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 07/26- XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înfiinţarea IMSP CS Cantemir prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir de la 01.01.2014" (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dare în locaţiune a unor spaţii din incinta imobilului instituţiei în cauză încheiate cu terţi pe anul 2017, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

01.Se ia act de demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractului de dare în locaţiune a unor spaţii din incinta imobilului instituţiei în cauză încheiate cu terţi pe anul 2017 (demersul se anexează).

 

02.Se acceptă prelungirea termenului contractelor de locaţiune încheiate cu terţi anterior, indicaţi în demersul anexat.

 

03.D1 Andrei Doina, seful, IMSP CS Cantemir va semna contractele de locaţiune şi prestări servicii.

 

   04.Decizia   în cauză se aduce la cunoştinţa IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, instituţiilor sus nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

 

  05.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Doina, sef, IMSP CS Cantemir.

 

  06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Președintele ședinței                                                                        Anatolie Răcilă

 

 

       Contrasemnată:

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu          

 

 

                                          

D E C I Z I E

nr.02/21 -XXVI                                                                                                          din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

          Cu privire la aprobarea  statului

de personal ale IMSP Centrul de Sănătate

Baimaclia pe anul 2017

 

            În temeiul art. 43 ,alineatul (1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995(cu modificările şi completările ulterioare), ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, nr.695 din 13.10.2010,nr.46 din 10.02.2016 Cu privire la modificarea şi completarea ordinului nr. 695 din13.10.2010 „Cu privire la Asitenţa Medicală Primară din Republica Moldova”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr. 07/26-XXV din  05.12.2013 „Cu privire la infiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia prin reorganizarea IMSP Centrul Medicilor de Familie Cantemir” (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

DECIDE:

 

   01. Se aprobă statele de personal ale IMSP Centrul de Sănătate  Baimaclia pe anul 2017 conform anexelor nr.01.

 

   02. Se stabileşte că numărul total al unităţilor incluse în statele de personal ale IMSP Centrul  de Sănătate  Baimaclia constituie 50,5 unităţi inclusiv:

N

 Funcţii în conformitate cu normativele,  pe categorii de personal

Numărul de unităţi aprobate în statele de personal

 
 
 

 

PERSONAL DE CONDUCERE

 

 

1

Sef Centru de Sanatate cu 25% efort

1,0

 

 

CENTRUL DE SANATATE BAIMACLIA cu OS Acui - 3298

 

 

2

Medic de familie

2,0

 

 

 Personal medical mediu

 

 

3

Asistent medical de familie  superior

1,0

 

4

Asistent medical  de familie s. Baimaclia

3,5

 

5

Asistent medical  de familie  s. Acui

1,0

 

6

Asistent medical de familie  in ingrijiri perinatale

1,0

 

7

Asistent medical comunitar

1,5

 

8

Felcer laborant

2,0

 

9

Asistent medical în cabinetul de imunizari/sala de proceduri şi staţionar de zi

1,0

 

10

Statistician medical

0,5

 

 

Personal medical inferior

 

 

11

Sora -economă

1,0

 

12

Registrator medical

0,75

 

13

Infirmiera s.Baimaclia

2,0

 

14

Infirmiera/deridicatoare

0,75

 

15

Infirmiere s Acui

0,5

 

 

Personal auxiliar

 

 

16

Contabil cat.I

1,0

 

17

Economist

0,25

 

18

Inspector serviciul personal

0,25

 

19

Conducator auto

2,0

 

20

Muncitor la ingrirea complexa se repararea cladirilor

1,0

 

 

Total

24,00

 

 

OMF Chioselia populaţia - 1546

 

 

1

Medic medicina de familie

1,0

 

2

Asistent medical  de familie

2,0

 

3

Asistent medical comunitar

0,75

 

4

Infirmieră

1,0

 

 

Total

4,75

 

 

OMF Ţărăncuţa populaţia - 896

 

 

1

Medic  de familie

0,75

 

2

Asistent medical  de familie

1,25

 

3

Asistent medical comunitar

0,5

 

4

Infirmieră

0,5

 

 

Total

3,0

 

 

OMF Coştangalia populaţia - 1095

 

 

1

Medic de familie

0,75

 

2

Asistent medical  de familie

1,5

 

3

Asistent medical comunitar

0,5

 

4

Infirmieră

0,5

 

 

Total

3,25

 

 

OMF Cîşla cu OS Suhat populaţia - 872

 

 

1

Medic de familie

0,5

 

2

Asistent medical  de familie  s Cîşla

1,0

 

3

Asistent medical  de familie  s Suhat

1,0

 

4

Infirmiera s Cîşla

0,5

 

5

Infirmiera s Suhat

0,25

 

 

Total

3,25

 

 

OMF Enichioi cu OS Ţolica,OS Bobocica populaţia - 1615

 

 

1

Medic  de familie

1,0

 

2

Asistent medical  de familie  s.Enichioi

1,5

 

3

Asistent medical comunitar

0,5

 

4

Asistent medical  de familie  s. Ţolica

1,0

 

5

Asistent medical  de familie  s.Bobocica

1,0

 

6

Infirmieră s.Enichioi

0,75

 

7

Infirmieră s. Ţolica

0,25

 

8

Infirmieră s.Bobocica

0,25

 

 

Total

6,25

 

 

OMF Cîietu cu OS Dimitrova populaţia - 1509

 

 

1

Medic de familie

1,0

 

2

Asistent medical  de familie  s Cîietu

1,5

 

3

Asistent medical  de familie  s Dimitrova

1,0

 

4

Asistent medical comunitar

0,5

 

5

Infirmieră s. Cîietu

0,75

 

6

Infirmieră s. Dimitrova

0,25

 

7

Conducator auto

1,0

 

 

Total

6,00

 

 

Sef Centru de Sanatate

1,0

 

 

Medic medicina de familie

7,00

 

 

Persoanl medical cu studii medii

27,00

 

 

Persoanl medical inferior

10,00

 

 

Alt personal

5,5

 

 

TOTAL

50,5

 

 

 

     03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul  Agenţiei Teritoriale Sud-Vest Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia şi publicului în termen de 10 zile.

 

     04. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                  Anatolie Răcilă

 

    Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                    Ludmila Ţurcanu

 

                                                                  D E C I Z I E

nr.02/23 -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

 

    Cu privire la coordonarea  acordului adiţional nr. 2

din 23.12.2016 la contractul de acordare a asistenţei medicale

(de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii

de asistenţă medicală nr. 05– 08/216 din 31.12.2015 a IMSP CS Ciobalaccia

 cu CNAM  pe anul 2016

       În temeiul art. 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr.1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitarea primelor de asigurare obligatorie de asitenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 01.07.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asitenţei medicale primare la nivel raional, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” nr. 04/13-XXV din 27.06.2013 „Cu privire la fondarea Instituţiei Medico-Sanitara Publice Centru de Sănătate Ciobalaccia”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia privind coordonarea acordului adiţional nr 1 din 29.07.2016 a contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/216 din 31.12.2015 al IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia cu CNAM pe anul 2016, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional,

DECIDE:

     01. Se coordonează acordul adiţional nr 2 din 23.12.2016 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală nr. 05–08/216 din 31.12.2015 al  IMSP  CS Ciobalaccia cu CNAM  pe anul 2016 (se anexează).

      02. Se împuterniceşte să semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea acordului adiţional nr 2 din 23.12.2016 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale ) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală nr. 05–08/216 din 31.12.2015 a IMSP CS Ciobalaccia cu CNAM  pe anul 2016, dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al  raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dnei Ecaterina Corober, şef IMSP CS Ciobalaccia, dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului ori a dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

     04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate, altor factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

   05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

  Președintele ședinței                                                                        Anatolie Răcilă

 

         Contrasemnată:

 Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu          

 

D E C I Z I E

nr.02/26 -XXVI                                                                                                                 din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

         Cu privire la coordonarea  devizului de venituri

 şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor

obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a

IMSP Centrul de Sănătate  Ciobalaccia pe anul 2017

 

              În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire le delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 ”Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr. 04/13-XXV din 27.06.2013 „Cu privire la fondarea Instituţiei Medico-Sanitara Publice Centrul de Sănătate Ciobalaccia”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  privind coordonarea  devizului de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2017,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

DECIDE:

    01. Se coordonează devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală primară (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  pe anul 2017 la venituri în sumă totală de 1 690 012,28 lei mijloace băneşti, disponibil la începutul anului  în sumă de 102 973,48 lei şi la cheltuieli în sumă totală de       1792 985,76 lei, conform Anexei nr 1 la Normele metodologice,

din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală îngrijirea medicală la domiciliu (business-plan) la capitolul venituri în sumă de 9144,00 lei, mijloace băneşti  disponibile la începutul anului în sumă de 4626,01 lei şi capitolul cheltuieli suma de 13770,01 lei.

   02. Se împuterniceşte să  semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2017, dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

  03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dnei Ecaterina Corober, şef, IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia, dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului sau a dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

   04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate, altor factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

   05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

   Președintele ședinței                                                                         Anatolie Răcilă

        Contrasemnată:

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu                                                                                                                               

 

D E C I Z I E

nr.02/27 -XXVI                                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

      Cu privire la aprobarea   statului de

 personal ale IMSP  Centrul de  Sănătate

Ciobalaccia  pe anul 2017

 

În temeiul art.43, alineatul (2)din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, deciziei Consiliului Raional Cantemir  nr. 04/13-XXV din 27.06.2013 „Cu privire la fondarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Ciobalaccia”, deciziei CR nr.04/18-XXVI din 11.08.2016 “Cu privire la aprobarea statului de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia pe anul 2016”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia cu privire la aprobarea modificărilor statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia pe anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

              DECIDE:

    01.Se aprobă statul de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia pe anul 2017 prezentat în anexă.

   02.Se stabileşte că numărul total al unităţilor incluse în statele de personal ale  IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia constituie 20,25 unităţi, inclusiv:

   Personal de conducere - 1,0 cu 75% efort medic de familie

CS Ciobalaccia cu s. Victorovca – 12,5

-          medic de familie – 1,25 ;

-          personal medical mediu – 7,75;

-          personal medical inferior - 1,25;

-          personal administrativ-gospodăresc – 2,25;

OS Flocoasa – 1,5

-          personal medical mediu – 1,0;

-          personal medical inferior – 0,5;

OMF Tartaul – 5,25

-          medic de familie – 1,25;

-          personal medical mediu – 3,5;

-          personal medical inferior - 0,5;

Total  pe instituţie – 20,25 , inclusiv

medic, specialişti (medici) cu studii superioare – 3,5;

personal medical cu studii medii – 12,25;

personal medical inferior – 2,25;

  alt personal – 2,25.

    03.Se abrogă decizia nr.04/18-XXVI din 11.08.2016 “Cu privire la aprobarea statului de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia pe anul 2016”.

   04.Prevederile prezentei decizii se aplică de la 01.01.2017.

    05.Decizia în cauza se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia şi publicului în termen de 10 zile.

 

      06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate  probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

 

     Preşedintele şedinţei                                                         Anatolie Răcilă

 

    Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                            Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.02/30 -XXVI                                                                                                               din 23.03.2017                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

 

   Cu privire la coordonarea  contractului de acordare a

asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în

cadrul asigurării, obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/214

din 30.12.2016 al IMSP "Centrul de Sănătate Cociulia" cu CNAM

pe anul 2017

 

      În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 , Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistentă medicală pe anul 2009 nr.263-XVI din 11.12.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală", examinînd propunerea IMSP „Centrul de Sănătate Cociulia " privind coordonarea Contractului de acordare a asistentei medicale ( de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/214 din 30.12.2016 al IMSP „Centrul de Sănătate Cociulia " cu CNAM pe anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

                DECIDE:

 

  01. Se coordonează  Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistentă medicală nr. 05-08/214 din 30.12.2016 al IMSP „Centrul de Sănătate Cociulia " cu CNAM pe anul 2017  al IMSP "Centrul de Sănătate Cociulia" cu CNAM pe anul 2017 ( se anexează).

  02.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale ) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/214 din 30.12.2016 al IMSP " Centrul de Sănătate Cociulia”cu CNAM pe anul 2017 dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Ion Dimcea, vicepreşedinte al raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

   03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dnei Maia Putregai şef interimar  IMSP CS Cociulia, dlui    Andrei Ciobanu preşedintele raionului ori dl, Ion Dimcea vicepreşedinte al raionului.

    04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

    05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de   specialitate  finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                         Anatolie Răcilă

 

       Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

 

 

                                                                  D E C I Z I E

nr.02/35 -XXVI                                                                                                     din 23.03.2017                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

 

Cu privire la coordonarea  acordului adiţional nr 2 din 23.12.2016

 la contractului  de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a

serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă

 medicală nr. 05– 08/217 din 31.12.2015 a IMSP CS Goteşti cu

CNAM  pe anul 2016

 

       În temeiul art. 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr.1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitarea primelor de asigurare obligatorie de asitenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 01.07.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007„Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asitenţei medicale primare la nivel raional, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” nr. 07/23-XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înfiinţarea Instituţiei Medico-Sanitara Publice Centru de Sănătate Goteşti”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Goteşti privind coordonarea acordului adiţional nr 1 din 29.07.2016 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/217 din 31.12.2015 al IMSP Centrul de Sănătate Goteşti cu CNAM pe anul 2016, avizele  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

DECIDE:

     01. Se coordonează acordul adiţional nr 2 din 23.12.2016 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală nr. 05 – 08/217 din 31.12.2015 al  IMSP  CS Goteşti cu CNAM  pe anul 2016 (se anexează).

      02. Se împuterniceşte să semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea acordului nr 2 din 23.12.2016 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale ) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală nr. 05–08/217  din 31.12.2015 a IMSP CS Goteşti cu CNAM  pe anul 2016, dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui, dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al  raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dlui M.Carabeţchii, şef , IMSP CS Goteşti, dlui A.Ciobanu, preşedintele raionului ori a dlui S. Butuc, vicepreşedinte al raionului.

     04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate, altor factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

   05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

     Preşedintele şedinţei                                                      Anatolie Răcilă

 

       Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                           Ludmila Ţurcanu

 

                                          

D E C I Z I E

nr.02/39 -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

 

   Cu privire la aprobarea statului de personal ale

 IMSP Centrul de Sănătate Goteşti  pe anul 2017

 

    În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.695 din 13.10.2010 “Cu privire la Asistenţa Medicală Primară din Republica Moldova”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr. 07/23-XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înfiinţarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Goteşti prin divizare de la IMSP CMF Cantemir”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Goteşti cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Goteşti pe anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

DECIDE:

    01.Se aprobă statul de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Goteşti pe anul 2017 prezentate în anexă.

    02.Se stabileşte că numărul total al unităţilor incluse în statul de personal ale  IMSP  Centrul de Sănătate Goteşti pe anul 2017 constituie 25,5 unităţi, inclusiv:

   Personal de conducere - 1,0 cu 75% efort medic de familie

CS Goteşti  – 18,00

-          medic de familie – 2,25 ;

-          personal medical mediu – 10,25;

-          personal medical inferior - 2,5;

-          personal administrativ-gospodăresc– 3,0;

OS Flămînda – 1,5

-          personal medical mediu – 1,0;

-          personal medical inferior – 0,5;

OS Constantineşti – 1,5

-          personal medical mediu – 1,0;

-          personal medical inferior – 0,5;

OMF Ghioltosu – 3,5

-          medic de familie – 0,75;

-          personal medical mediu – 2,25;

-          personal medical inferior - 0,5;

Total  pe instituţie – 25,5 , inclusiv

medic, specialişti (medici) cu studii superioare – 4;

personal medical cu studii medii – 14,5;

personal medical inferior – 4,00;

alt personal – 3,0.

 

    03. Se abrogă decizia 04/26-XXVI din 11.08.2016 “Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Goteşti  pe anul 2016”.

   04. Prevederile prezentei decizii se aplică de la 01.01.2017.

   05. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, IMSP Centrul de Sănătate Goteşti  şi publicului în termen de 10 zile.

      06. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

 

          

  Preşedintele şedinţei                                                    Anatolie Răcilă

 

    Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                    Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.02/41 -XXVI                                                                                                           din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

   Cu privire la acordul de participare în cadrul Proiectului

„Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional

 Cantemir” (bloc chirurgical)”

 

     În temeiul art.5 alin (6) lit d) al Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova şi art 2 alin. (2) al Legii bugetului de stat pentru anul 2017, nr. 279 din 16.12.2016 art. 4 alin. (1) lit. c) şi g), art. 5 din Legea R. Moldova nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă,  art.43 alin. (1) lit. g) din Legea R. Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,ordinului Nr.03 din 26.04.2012 al  ministrului Dezvoltării regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova ” Cu privire la responsabilitatea managerului de proiect și Regulamentul cu privire la activitatea managerului de proiect de dezvoltare regională”, ținînd cont de documentul unic de program pentru anii 2016-20120, aprobat prin Hotărîrea Guvernului din 25.01.2017, deciziei Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr.1/17 din 27.01.2017,examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,  comisiei consultative de specialitate agricultură, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

D E C I D E :

  01.Consiliul raional Cantemir își expune acordul privind implementarea proiectului „Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir” (bloc chirurgical)”, costul total al proiectului, conform raportului de verificare nr. 04-571 de la data de 30.09.2016 eliberat de către Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor al Ministerului Dezvoltării regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova , constituie 14 934 220 lei, costul proiectului finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională fiind de 14 744 220  lei, perioada de implementare fiind de 24 de luni

   02.Consiliul raional Cantemir se angajează să asigure partea de cofinanțare,  asumîndu-și responsabilitatea pentru cheltuielile legate de studiul de fesabilitate, proiectarea lucrărilor, expertiza proiectului , lucrărilor de autor și alte cheltuieli legate de implementarea acestui proiect.

   03.Se autorizează președintele raionului Cantemir, dl Ciobanu Andrei să desemneze Managerul de proiect la proiectul„Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir” (bloc chirurgical)”, cheltuielile fiind atribuite la kd eco 221180 (remunerarea muncii angajaţilor conform statului de personal).

   04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina  comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

    

   Președintele ședinței                                                                        Anatolie Răcilă

 

         Contrasemnată:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

 nr.02/41-XXVI din 23.03.2017

                  

Notă informativă

cu privire la acordul de participare  în cadrul Proiectului

„Reabilitarea termică a clădirii IMSP

„Spitalul raional Cantemir” (bloc chirurgical)”

 

      Proiectul Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir" (bloc chirurgical) a fost aplicat în cadrul Concursului propunerilor de proiecte din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională 2017-2020, la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud. Acesta a intrat în Documentul Unic de Program pentru următorii patru ani, aprobat de Guvern în data de 25 ianuarie 2017.

 

    În cadrul şedinţei din 27 ianuarie 2017 a Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, a fost aprobată finanţarea, pentru anul 2017, din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională, a proiectelor selectate în cadrul celui de-al treilea concurs al propunerilor de proiecte şi aprobate în Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020.

   Decizia privind aprobarea finanţării pentru anul curent a fost luată după ce, în şedinţa sa din 25 ianuarie 2017 Cabinetul de miniştri a  aprobat Documentul Unic de Program 2017-2020.

 

   Consiliul Raional Cantemir va participa la proiectul "Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir" (bloc chirurgical)"  în calitate de aplicant şi partener,  cu o contribuţie proprie în mărime de 190 000 lei, din contul căreia va fi angajat, în cel mai scurt timp, un manager de proiect (120 000 lei) şi un responsabil de supravegherea dreptului de autor(40 000 lei) al proiectului, lucrări de reglare(demarare)(20 000 lei) , materiale de informare (10 000 lei)

 

Salariu Manager de proiect                                                      -120 000 lei

Salariu Responsabil de supravegherea dreptului de autor  -40 000 lei

Lucrări de reglare(demarare)                                                    - 20 000 lei

Materiale de informare                                                              - 10 000 lei

Total :                                                                                             190 000 lei

   Se prevede ca eficientizarea consumului de energie în blocul de chirurgie al Spitalului raional Cantemir să fie realizată prin implementarea unor măsuri de reabilitare a acoperişului clădirii, prin renovarea sistemului de ventilare, termoizolarea faţadei, efectuarea lucrărilor de tâmplărie şi instalarea panourilor solare.

    Importanţa realizării proiectului dat: proiectul va genera economii de energie şi va îmbunătăţi eficienţa în utilizarea energiei termice în instituţia publică de profil medical din teritoriu. Totodată, acest proiect urmează să aducă beneficii celor circa 63 de mii de cetăţeni, locuitori ai raionului Cantemir, care se adresează la Spitalul raional pentru a primi asistenţă şi îngrijiri medicale.

 

 

       Preşedintele raionului                                                   Andrei Ciobanu

 

                                                                                          

          

             

 

 

 

 

                                                              

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 17.05.2018 Toatal vizitatori - 240254    Creat de Brand.MD