Prima / Consiliul Raional / Decizii  /  Decizii, sedinta din 23.03.2017, continuare

Decizii, sedinta din 23.03.2017, continuare imprimare

11.04.2017      

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/14-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017                                                                                                     

        Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (besiness-plan) şi mijloace speciale ale IMSP Centrul de Sănătate Cantemir pe anul 2017

 

        În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28112.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 nr.285 din 16.12.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistentă medicală'', examinînd demersul  IMSP Centrul de Sănătate Cantemir,  examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

 

D E C I D E:

    01.Se coordonează devizele de venituri şi cheltuieli  ale IMSP CS Cantemir pe anul 2017(se anexează) după cum urmează :

      din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (besiness-plan) la capitolul venituri în sumă de 10441421,32 lei , mijloace băneşti  disponibile la începutul anului  în sumă de 375689.72 lei  şi capitolul cheltuieli suma de 10817111,04lei;

      din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medical, ingrijirea medicală la domiciliu  (besiness-plan) la capitolul venituri în sumă de 55778,40 lei , mijloace băneşti  disponibile la începutul anului  în sumă de 19506,67 lei  şi capitolul cheltuieli suma de 75285,07 lei;

     din mijloacele speciale la capitolul venituri suma de 1283585,68 lei, soldul mijloacelor băneşti în sumă de 188535,97 lei şi la capitolul cheltuieli în sumă de 1472121,65  lei.

   02.Se împuterniceşte şă semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea devizelor de venituri şi  cheltuieli pentru anul 2017, preşedintele raionului, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintele  raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.   !

    03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Doina, şef, IMSP Centrul de Sănătate Cantemir.

      04..Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                    Anatolie Răcilă

 

    Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                      Liudmila Turcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/19-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

     

  Cu privire la coordonarea modificărilor la devizul

de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor

asigurării obligatorii de asistenţă medicală( business-

 planului) IMSP „ Centrul de Sănătate Baimaclia” pe anul 2016

 

     În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016 nr. 244-XVI din 21.12.2015, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2008”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.957 din 28.09.2012  modificat prin ordin MS Nr. 1240 din 10.12.20012„Cu privire la modificare a regulamentelor institutiilor medica-sanitare publice.”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007” Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” ” deciziei Consiliului Raional Cantemir nr 07/26-XXV”Cu privire la înfiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir ,examinînd propunerea IMSP „Centrul de Sănătate  Baimaclia” privind modificarea devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) pe anul 2016 ,avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

DECIDE:

  01.Se coordonează modificări la devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan ) a IMSP „Centrul de Sanatate Baimaclia” pe anul 2016  la venituri în sumă totală de 83255,24 lei (conform anexelor).

  02.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir modificari la devizul  de venituri şi cheltuieli (business-plan) pe anul 2016, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui vicepreşedintele raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

  03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dnei Elena Olteanu, şef,  IMSP„Centrul de Sanatate Baimaclia”, preşedintelui  raionului ori   vicepreşedintelui raionului.

  04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate  şi publicului în termen de 10 zile.

  05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

  Preşedintele şedinţei                                                   Anatolie Răcilă

 

    Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                      Ludmila Turcanu                                                                                             

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/20-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

        Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (besiness-plan)  ale IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia pe anul 2017

 

        În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28112.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23.12.2013, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistentă medicală'', examinînd demersul  IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia,  examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

 

DECIDE:

    01.Se coordonează devizele de venituri şi cheltuieli  ale IMSP CS Baimaclia pe anul 2017(se anexează) după cum urmează :

      din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (besiness-plan) la capitolul venituri în sumă de 3439959,72 lei , mijloace băneşti  disponibile la începutul anului  în sumă de 252599.52 lei  şi capitolul cheltuieli suma de 3692559,24 lei;

      din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală ingrijirea medicală la domiciliu  (besiness-plan) la capitolul venituri în sumă de 18013,68 lei , mijloace băneşti  disponibile la începutul anului  în sumă de 4860,40 lei  şi capitolul cheltuieli suma de 22874,08 lei;

    

   02.Se împuterniceşte să  semneze în  numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea devizelor de venituri şi  cheltuieli pentru anul 2017, preşedintele raionului, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintele raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

            !

    03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dnei Elena Olteanu, şef, IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia.

 

      04..Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                    Anatolie Răcilă

 

   Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                      Ludmila Turcanu                                                                                             

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/25-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

 

    Cu privire la coordonarea  modificărilor la devizul

de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor

asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-

plan) a IMSP Centrul de Sănătate  Ciobalaccia pe anul 2016

 

              În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 01.07.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire le delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 ”Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr. 04/13-XXV din 27.06.2013 „Cu privire la fondarea Instituţiei Medico-Sanitara Publice Centrul de Sănătate Ciobalaccia”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  privind coordonarea  modificărilor la devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2016,avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

DECIDE:

    01. Se coordonează modificările la devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală primară (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  pe anul 2016 la venituri în sumă de -38 182,62 lei şi la cheltuieli în sumă de -38 182,62 lei, conform Anexei nr 1 la Normele metodologice;

   02.Se împuterniceşte să semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea modificărilor la devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2016, dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

  03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dnei Ecaterina Corober, şef , IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia, dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului sau a dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate, altor factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

    05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică activităţi social-culturale şi turism.  

  Preşedintele şedinţei                                                      Anatolie Răcilă

 

      Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                         Ludmila Turcanu                                                                                             

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/28-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

 

      Cu privire la aprobarea salariului de funcţie,

suplimentului pentru indicatorii de performanţă

şi lucrul prin cumul a personalului de conducere

a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  pe anul 2017

 

   În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.695 din 13.10.2010 “Cu privire la Asistenţa Medicală Primară din Republica Moldova”, în baza Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medical, aprobat prin HG 837 din 06.07.2016, examinînd demersul IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia cu privire la aprobarea salariului de funcţie şi a suplimentului pentru indicatorii de performanţă şi acordarea lucrului prin cumul ca medic de familie a personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia pentrul anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

D E C I D E:

    01.Se aprobă salariul de funcţie, suplimentul  la salariu, lucrul prin cumul  a şefului a IMSP  Centrul de Sanatate Ciobalaccia,  încadrat în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2017, din data de 01.01.2017, inclusiv

Funcţia

Salariul de funcţie de la 01.01.2017

Supliment la salariu pentru indicatori de performanţă

Lucrul prin cumul 

 

 

Şef Centrul de Sănătate, Corober Ecaterina

8500 lei

35%

0,5 salariu medic de familie

    02. Prevederile prezentei decizii se aplică de la 01.01.2017.

   03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia şi publicului în termen de 10 zile.

    04. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

 

     Preşedintele şedinţei                                                              Anatolie Răcilă

            Contrasemnată:

  Secretar  al consiliului  raional                                                   Ludmila Turcanu         

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/34-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

 

   Cu privire la aprobarea salariului de funcţie,                                                      suplimentului la salari şi, lucrul prin cumul                                               a şefului-interimar a   IMSP Centrul de Sanatate Cociulia

 

      În temeiul art.43 (2) din  Legea   privind   administraţia   publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.156 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XVI din 28.03.2003 ,în conformitate cu Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 837 din 06.07.2016, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional  avind în vedere faptul ca acoperirea cu medici de familie pe sector este sub 50 % de la necesitate.                 

                  DECIDE:

  01. Se aprobă salariul de funcţie, suplimentul  la salariu, lucrul prin cumul  a şefului-interimar a IMSP  Centrul de Sanatate Cociulia,  încadrat în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2017, din data de 01.01.2017, inclusiv:

     Funcţia

Salariul de funcţie

Supliment la salariu

Lucrul prin cumul

 

 

Şef-interimar, CS Cociulia, Putregai Maia

9500

35%

0,5 salariu medic de familie

 

  02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanei vizate, altor factori  interesaţi în termen de 10 zile.

 

  03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina, comisiei consultative de specialitate activităţii economico-financiare, comisiei consultative de specialitate învăţămînt , cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale,comisiei consultativede specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                       Anatolie Răcilă

 

   Contrasemnată:

  Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Turcanu          

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/37-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

 

  Cu privire la coordonarea modificărilor la devizul de venituri

 şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor

obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a

IMSP Centrul de Sănătate  Goteşti pe anul 2016

 

              În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 01.07.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire le delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 ”Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr. 07/23-XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înfiinţarea Instituţiei Medico-Sanitara Publice Centrul de Sănătate Goteşti”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Goteşti  privind coordonarea  modificărilor la devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2016,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

DECIDE:

    01. Se coordonează modificările la devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală primară (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate Goteşti  pe anul 2016 la venituri în sumă de +78586,95 lei mijloace băneşti şi la cheltuieli în sumă totală de +78586,95 lei, conform anexei.

   02. Se împuterniceşte să semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea modificărilor la devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2016, dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

  03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dlui Mihail Carabeţchii, şef IMSP Centrul de Sănătate Goteşti, dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului sau a dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

   04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate, altor factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

   05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                     Anatolie Răcilă

     Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                       Ludmila Turcanu                                                                                        

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/38-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

     

   Cu privire la coordonarea  devizului de venituri

 şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor

obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a

IMSP Centrul de Sănătate  Goteşti pe anul 2017

 

              În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire le delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 ”Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr. 07/23-XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înfiinţarea Instituţiei Medico-Sanitara Publice Centrul de Sănătate Goteşti”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Goteşti  privind coordonarea  devizului de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2017,avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

DECIDE:

    01. Se coordonează devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală primară (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate Goteşti  pe anul 2017 la venituri în sumă totală de 1 986 809,72 lei mijloace băneşti, disponibil la începutul anului  în sumă de 52 705,71 lei şi la cheltuieli în sumă totală de 2 039 515,43 lei, conform anexei,

din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală îngrijirea medicală la domiciliu (business-plan) la capitolul venituri în sumă de 17 373,60 lei, mijloace băneşti  disponibile la începutul anului în sumă de 5138,38 lei şi capitolul cheltuieli suma de 22 511,98 lei.

   02. Se împuterniceşte să semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2017, dl Andrei  Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

  03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dlui Mihail Carabeţchii, şef,  IMSP Centrul de Sănătate Goteşti, dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului sau a dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

   04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate, altor factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

   05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.           

  

Preşedintele şedinţei                                                                    Anatolie Răcilă

      Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                                    Ludmila Turcanu                                                                                            

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/40-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

 

     Cu privire la aprobarea salariului de funcţie,

suplimentului pentru indicatorii de performanţă

şi lucrul prin cumul a personalului de conducere

a IMSP Centrul de Sănătate Goteşti  pe anul 2017

 

    În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.695 din 13.10.2010 “Cu privire la Asistenţa Medicală Primară din Republica Moldova”, în baza Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medical, aprobat prin HG 837 din 06.07.2016, examinînd demersul IMSP Centrul de Sănătate Goteşti cu privire la aprobarea coeficientului de multiplicare, sporul la salariul tarifar şi acordarea lucrului prin cumul ca medic de familie apersonalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Goteşti pentrul anul 2016, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

 

D E C I D E:

    01. Se aprobă salariul de funcţie, suplementul  la salariu  pentru indicatorii de performanţă şi lucrul prin cumul a şefului  IMSP CS Goteşti încadrat  în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală de la 01.01.2017, după cum urmează:

Funcţia

Salariul de funcţie

Supliment pentru indicatorii de performanţă

Lucrul prin cumul –

 

 

şef Centrul de Sănătate, Carabeţchi Mihail

9000

35%

0,5 salariu medic de familie

   02. Prevederile prezentei decizii se aplică de la 01.01.2017.

   03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, IMSP Centrul de Sănătate Goteşti  şi publicului în termen de 10 zile.

    04. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

   Preşedintele şedinţei                                                              Anatolie Răcilă

            Contrasemnată:

  Secretar  al consiliului  raional                                                 Ludmila Turcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/45-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

    

 Cu privire la aprobarea contractului de locaţiune  nr.2/17 din 02.01.2017  încheiat între IMSP "Centrul de Sanatate Cociulia" şi IMSP  CS Cantemir

 

     În temeiul art.43 (2) din  Legea   privind   administraţia   publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,   art. 875-910 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435-XVI  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea  publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii  Guvernului nr. 483  din  29.03.2008, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, examinînd propunerea IMSP „Centrul de Sanatate Cociulia ” privind aprobarea contractului de locaţiune nr.A 04-01/17 din 02.01.2017 încheiat între IMSP "CS Cociulia” şi IMSP CS Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional  

DECIDE:

   01. Se aprobă contractul de locaţiune nr.2/17 din 02.01.2017  încheiat între IMSP Centrul de Sanatate Cociulia şi IMSP CS Cantemir.        •

  02. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa IMSP „Centrul de Sanatate Cociulia", IMSP CS Cantemir şi publicului în termen de 10 zile .

 

  03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu preşedintele raionului.

 

  04. Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitatfinanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate problem sociale:, învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte

 

 

Preşedintele şedinţei                                                      Anatolie Răcilă

 

      Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/47-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

     

 

  Cu privire la ridicarea mandatului de consilier raional

înainte de termen  a dlui Viorel Voinu

 

 

     În temeiul art.43 (2) din  Legea   privind   administraţia   publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 5 alin. 2 lit. (a) al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional 

   D E C I D E:

   01.Se ia act de informaţia privind ridicarea  mandatului de consilier raional înainte de termen a dlui Viorel Voinu , ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, în legătură cu absenţa  fără motive întemeiate de la  4 şedinţe consecutive ale Consiliului raional.

  02.Se ridică mandatul de consilier  în Consiliul raional Cantemir a dlui Viorel Voinu  ales pe lista  Partidului Liberal Democrat din Moldova.

  03.Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir din partea   Partidului Liberal Democrat din Moldova.

  04.Se pune în obligaţiunea secrertarului consiliului raional, în termen de 10 zile,  să expedieză  Comisiei Electorale Centrale decizia dată şi documentele necesare pentru atribuirea mandatului de consilier raional în Consiliul raional candidatului supleant de pe lista  Partidului Liberal Democrat din Moldova .

  05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         Anatolie Răcilă

 

 

    Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                              nr.02/47-XXVI din 23.03.2017

 

 

Notă informativă

cu privire la ridicarea mandatului  de consilier raional înainte

de termen  a dlui Viorel Voinu

 

     În temeiul art. 5 al. 1 al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local, ,,Mandatul consilierului şi al primarului începe efectiv din momentul validării şi durează pînă la data expirării mandatului consiliului sau primarului respectiv ori înainte de aceasta, dacă intervin anumite condiţii legale pentru încetarea mandatului înainte de termen”,  iar aliniatul 2 lit.a)  al aceluiaşi articol stipuleată că,     mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de:

     absenţă fără  motive  întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului.

Consilierul raional, dl Viorel Voinu ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova , a fost  absent,  fără motive întemeiate de la 4 şedinţe ale consiliului raional, inclusiv, şedinţa ordinară din data de 29.09.2016, şedinţa extraordinară din data de  20.10.2016, şedinţa ordinară din data de 08.12.2016, şedinţa extraordinară din data de 26.01.2017.

    Reieşind din prevederile art. 5 al. 2 lit. (a) al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local  , mandatul consilierului încetează înainte de termen.

     În acest context , consiliul raional declară vacant un mandat de consilier raional pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

    

 

 

            Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/49-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

 

     Cu privire la aprobarea Programului Teritorial

de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi

infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020

 

În temeiul art.43 (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,  art. 12 din Legea nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, întru realizarea Programului Naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1164 din 22.10.2016 ,  avizele  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional Cantemir

 

D E C I D E:

  1.Se aprobă:

1.1. Programul teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (anexa nr.1);

1.2.  Planul de acţiuni pentru realizarea Programului teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (anexa nr.2);

1.3.  Indicatorii de monitorizare şi evaluare a Programului Teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (anexa nr.3);

1.4. Costul estimativ pentru realizarea Programului teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (anexa nr.4);

1.5. Componenţa nominală a Comisiei pentru coordonarea şi monitorizarea realizării Programului teritorial de prevenire şi control al infeţiei HIV/SIDA şi  infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (anexa nr.5);

1.6. Regulamentul Comisiei pentru coordonarea şi monitorizarea realizării Programului teritorial de prevenire şi control al infeţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (anexa nr.6);

   2. Membrii Comisiei pentru coordonarea şi monitorizarea realizării Programului Teritorial vor asigura organizarea şi dirijarea activităţilor de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS pe teritoriul raionului;

2.1.Direcţiile, serviciile, organizaţiile abilitate, autorităţile publice locale, ONG-urile interesate în acest domeniu, vor contribui la realizarea acţiunilor de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS stipulate in prezentul Program.

2.2.  Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice (medic şef sanitar de stat al raionului Cantemir dl  Dumitru Vrabie ):

·         Va asigura monitorizarea permanentă a organizării şi realizării obiectivelor trasate în Program;

·         Va acorda ajutor metodic şi practice autorităţilor publice locale, autorităţilor medicale, protecţiei sociale şi educaţiei în elaborarea ş relizarea programului nominalizat, activităţilor şi intervenţiilor de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS;

 

 

 

 

·         Va informa Consiliul Raional, anual, către 1 martie, despre executarea acţiunilor prevăzute în Programul teritorial de prevenire şi control al infeţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.

3. Conducerea IMSP Centrul de Sănătate Cantemir , IMSP Spitalului Raional Cantemir:

·         Vor prevedea, anual, în limitele mijloacelor destinate ocrotirii sănătăţii, alocaţii necesare pentru finanţarea programului nominalizat;

·         Vor prezenta, anual, Direcţiei  Finanţe, în ordinea stabilită, calculele necesare şi propuneri la aprobarea bugetului raional pentru finanţarea programului teritorial;

·         Vor prezenta în adresa Consiliului Raional, anual, către 1 martie, informaţii privind executării Programului teritorial de prevenire şi control al infeţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020;

·          Vor colabora cu organele publice locale de nivelul I, II, cu Direcţia Generală Învăţămînt, cu organizaţii nonguvernamentale,confesii religioase în scopul realizării Programului sus-numit;

·         Vor asigura în continuare funcţionarea cabinetului de consiliere şi testare benevolă şi confidenţială pentru sporirea accesului populaţiei la aceste servicii.

4. Direcţia Generală Învaţămînt Cantemir :

·         Va colabora, în limitele competenţelor, cu instituţiile medico-sanitare publice din raion, în scopul realizării Programului Teritorial de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2010;

·         Va acorda suportul necesar întru propagarea în rîndurile colectivelor instituţiilor şcolare şi preuniversitare a prevederilor Programului teritorial de profilaxie HIV/SIDA şi ITS.

 

  5. Consiliul Raional anual va prevedea în bugetele instituţiilor medicale finanţe necesare pentru crearea şi menţinerea condiţiilor adecvate de realizare a Programului Teritorial.

  6. Şeful direcţiei  finanţe va ţine cont, la formarea anuală a bugetului, de necesităţile de finanţare a Programului.

  7. Autorităţile publice locale de nivelul întîi anual şi ori de cîte ori va fi necesar, vor examina executarea planurilor locale pe subiect şi vor acorda suportul organizatoric instituţiilor subordonate.

  8.Monitorizarea   şi controlul executării  deciziei  în cauza  să  pune  în sarcina  comisiei consultative  de  specialitate, probleme  sociale: învăţămînt,  cultură ,  protecţia  socială, sănătate  publică,  muncă ,  activităţi  sociali-culturale şi  turism, comisiei  consultative  de  specialitate  drept, disciplină şi  culte. 

 

 

  

 

                Preşedintele şedinţei                                                Anatolie Răcilă

 

                   Contrasemnată:

              Secretar  al consiliului  raional                                      Ludmila Turcanu                                                                                             

                                      

   D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/50-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

 

    Cu privire la Programul raional 

de  imunizări pentru  anii  2016-2020

 

În temeiul  art.43 (2) din Legea privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, întru exacutarea   prevederilor  Hotărîrii Guvernului  Republicii Moldova  nr.1113 din  06.10.2016 şi în scopul reducerii  morbidităţii populaţiei prin  prevenirea maladiilor  transmisibile  prin vaccinări şi în vederea  diminuării  în consecinţă   a prejudiciilor  sociale  şi economice, examenînd proectul Programului   raional  de  imunizări pentru anul  2016-2020, prezentată de Centrul de Sănătate Publică , avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional,

DECIDE:

  01.Se aprobă Programul raional  de  imunizări pentru  anii 2016-2020.

  02.Conducătorii IMSP din raion : CS Cantemir  - dl Andrei Doina; CS Cociulia – dna Maia Putregai; CS Ciobalaccia – dna Ecaterina Corober; CS Goteşti  - dl Carabeţchii Mihail; CS Baimaclia dna Elena Olteanu;  Director al IMSP –dl Iurie Mihaescu; Vrabie Dumitru, Medic şef al CSPR Cantemir   vor:

  - asigura organizarea, planificarea, monitorizarea  şi evaluarea   îndeplinirii  Programului  şi  vor  examina  anual  realizarea programului  raional de  imunizari, vor întreprinde  măsuri pentru  îndeplinirea  obiectivelor  prevăzute;

 - asigura  cu participarea  organelor  administraţiei  publice  locale  crearea  condiţiilor  necesare  pentru efectuarea  imunizarilor,  inclusiv  intreţinerea localului, asigurarea cu echipament  pentru păstrarea vaccinului,  asigurarea legăturii  telefonice, înlăturarea inofensivă  a deşeurilor ascuţite  şi  tăioase, provenite  în urma  procesului de  vaccinare  precum  şi susţinerea  mesajelor de  comunicare  şi mobilizare  socială, adresate populaţiei;

 - colobora  cu instituţiile  subordonate  Direcţiei Generală  Învăţămînt în scopul  obţinerii  suportului  în organizarea  imunizării preşcolarilor, elevilor şi studenţilor , sporirii rolului  lor  în iformarea  şi educarea  populaţiei  privind  eficienţa  şi necesitatea  iminizărilor, admiterea  în instituţii  doar  a persoanelor vaccinate, conform  prevederilor Programului;

 - asigura  instutuţiile  medicale  primare  cu personal  instruit pentru a garanta  accesul populaţiei  la servicii  de  imunizare;

 - asigura instruirea continuă a personalului  sanitar  privind  practicile  de  imunizare, evaluarea cunoştinţelor şi practicilor  lucrătorilor  medicali care prestează servicii de  imunizari, atestarea acestui  personal odată în  5 ani  şi în măsura  necesităţii;

 - organiza funcţionarea  sistemului  de  evidenţă a vaccinelor,materialelor  şi mijloacelor  necesare  pentru  imunizare  şi vor  fi alocate mijloace  financiare  pentru  acoperirea  cheltuelelor  lunare  de  transportare  a vaccinului  şi altor  consumabile;

 - efectua supervizarea calităţii  serviciilor  de  imunizări acordate  de  instituţiile de asistenţă medicală primară şi vor acorda  ajutorul  metodic şi practic necesar;

 - monitoriza   sistematic    obiectivele  Programului,  acoperirii vaccinale în conformitate  cu calendarul  vaccinărilor  aprobat,  respectarea  „lanţului  frig”, consumul de vaccinuri  apariţia  cazurilor   de  boli  prevenibile  şi altor indicatori de  performanţă din teritoriul deservit  cu raportarea  lor  instanţelor  superioare  în mod stabilit;

 - asigura  informarea  populaţiei  privind  eficacitatea  şi  importanţa   lor  pentru  sănătate;

 - prezenta  anual  Consiliului Raional  în trimestru 1 a anului  următor ,  o informaţie amplă privind mersul executării  acţiunilor  prevăzute  în Programului raional  de  imunizări pe anii  2016-2020 în  modul stabilit   în Hotărîrea Guvernului  Republicii  Moldova   nr.1031 din 03.10.2005 „ Cu privire  la  implimentarea  programelor naţionale”;

  03.Se recomandă  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  de  nivelul unu  să examineze anual  realizarea  programului   de  imunizări în teritoriu  şi să acorde  ajutorul necesar  sistemului de sănătate în realizarea  Programului de  imunizări.

  04.Executarea  prezentei decizii se  pune în  seamă IMSP CS Cantemir, dlui Andrei Doina , CSPR Cantemir, dlui Dumitru Vrabie, Preşedintele  consiliului .

  05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                             Anatolie Răcilă

 

         Contrasemnată:

    Secretar  al consiliului  raional                                             Ludmila Turcanu                                                                                             

 D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/54-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

     

 

   Despre închiderea serviciului casă de copii de

 tip familial: Vîrlan Mariana și Vîrlan Ghenadie

din satul Toceni, raionul Cantemir.

 

      În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii  privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994, art.115, 148, 149, 150, 151, 152, 153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Regulamentului casei de copii de tip familial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 937 din 12.07.2002, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 812 din 02.07.2003 “Cu privire la aprobarea standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial “, în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, cererii personale a dnei Vîrlan Mariana despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial:  Vîrlan Mariana și Vîrlan Ghenadie din satul Toceni, raionul Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

   01.Se ia act de nota despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial Vîrlan Mariana și Vîrlan Ghenadie satul Toceni raionul Cantemir (se anexează).

  02.Serviciul casă de copii de tip familie sus vizat își va închide contul bugetar și extrabugetar în trezorăria teritorială Cantemir

   03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina Direcției asistență social și protecție a familiei Cantemir.

   04.Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina,dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului Cantemir .

   05.Decizia intră în vigoare la momentul adoptării.

  06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile și expediază Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova.

  07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                        Anatolie Răcilă

 

  Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                                          nr.02/54-XXVI din 23.03.2017                  

 

 

N O T Ă

despre  închiderea serviciului casă de copii de tip familial Vîrlan Mariana şi

Vîrlan Ghenadie, din satul Toceni, raionul Cantemir

 

 

Serviciul Casă de copii de tip familial Vîrlan Mariana și Vîrlan Ghenadie domiciliați în satul Toceni raionul Cantemir a activat în baza deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 05/04-XXIV din 08.12.2009 pînă la data de 10.01.2017, cînd au depus cererea de inchidere.

Pe perioada activității  serviciului  casă de copii de tip familial Vîrlan Mariana, Vîrlan Ghenadie familia a avut la îngrijire șase copii. Printre primii copii plasați în Casa de copii de tip familial Vîrlan Mariana și Vîrlan Ghenagie au fost Vicol Andriana și Vilol Cătălina plasate din data de 08.12.2009. Minorele Vicol au fost în plasament timp de șapte ani după ce au fost reintegrate în famili biologică. Mama copiilor Vicol Tatiana în baza cererii și dosarul prezentat pentru reintegrarea fetelor a luat copiii din data de 26.12.2016. Minorele împreună cu mama sau stabilit cu domiciliul în orașul Cupcini raionul Edeneț. La moment cazul a fost dericționat către DASPF Edineți pentru monitorizare.

Totodată în serviciul CCTF Vîrlan Mariana și Vîrlan Ghenadie din data de 27.09.2013 au fost plasate surorile Novicova Diana și Novicova Maia originare din satul Capaclia raionul Cantemir. Plasamentul copiilor Novicov Diana și Novicova Maia a avut un impact pozitiv asupra minorelor. La moment minorele sunt reintegrate în familia biologică. Mama copiilor Novicova Iulia în baza cererii și dosarul prezentat pentru reintegrarea fetelor a luat copiii din data de 26.12.2016. Minorele împreună cu mama sau stabilit cu traiul în satul Capaclia raionul Cantemir, situați minorelor după reintegrare se monitorizează.

Pe data de 10.01.2017 D-na Vîrlan Mariana a scris o cerere pentru a închide serviciul din motive personale.

Se propune Consiliului Raional Cantemir de a închide serviciul Casă de copii de tip familial Vîrlan Mariana și Vîrlan Ghenadie din satul Toceni raionul Cantemir.

.

 

 Şef DASPF Cantemir                                                           Viorica MUNTEANU

 

   D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/61-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

     

      Cu privire la conferirea gradului de calificare

dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional

 

    În temeiul art.43alin.(2), din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.33 alin.(1) lit.b), alin.(3), alin.(8), art.34 alin.(7), (8) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  nr.158-XVI din 04.07.2008,  art.7 ,anexa nr.4  din Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, punct.7, anexa nr.4  din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional 

 

                                                               D E CI D E:

  01.Se conferă gradul de calificare  consilier de stat  clasa a II-a dnei Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional , începînd cu data de 1 martie 2017,  în baza obţinerii calificativului  ,,foarte bine”la ultimele 2 ( două ) evaluări a performanţelor profesionale.

 

  02.Se pune în sarcina dnei Viorica Plămădeală,  specialist principal, aparatul preşedintelui raionului,  să consemneze gradul de calificare acordat în carnetul de muncă al dnei Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

 

   03.Copia prezentei decizii  va fi prezentată serviciului financiar, aparatul preşedintelui raionului ( contabil-şef, dna Marina Caradjova) pentru efectuarea calculelor şi achitarea sporului corespunzător pentru gradul de calificare conferit în conformitate cu legislaţia  în vigoare.

  04.Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                        Anatolie Răcilă

 

    Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                             nr.02/61-XXVI din 23.03.2017

 

 

Notă informativă

                                     Cu privire la conferirea      gradului de calificare

 

    Secretarul consiliului raional, dna Ludmila Ţurcanu, deţine gradul de  calificare consilier de stat de clasa III-a din anul 2015, acordat prin decizia consiliului raional nr.02/02-XXV din 16.04.2015 Cu privire la numirea dnei Ludmila Ţurcanu în funcţia de secretar al consiliului raional prin concurs.

Conform art.33 alin.(1) lit.b), alin.(3), alin.(8), art.34 alin.(7), (8) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  nr.158-XVI din 04.07.2008 ,Conferirea gradului de calificare imediat superior se face dacă funcţionarul public a obţinut cel puţin calificativul „bine” la 3 evaluări anuale ale performanţelor profesionale sau calificativul „foarte bine” la ultimele 2 evaluări anuale ale performanţelor profesionale. Doamna Ludmila Ţurcanu a obţinut la evaluarea performanţelor profesionale pentru anul 2015  şi anul 2016 calificativul ,, foarte bine”.

Conform aceluiaşi articol se  stipulează că:

    Fiecărui grad de calificare îi corespunde un anumit spor la salariu, calculat din data conferirii acestuia;
   
     Gradul de calificare se conferă de către persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie a funcţionarului public, printr-un act administrativ. Gradul de calificare se consemnează în carnetul de muncă al funcţionarului public, iar copia actului administrativ prin care s-a conferit gradul de calificare se păstrează în dosarul personal al acestuia.
    Luînd în considerare
 art.43 alin.(1),lit.n) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, care specifică că Consiliul raional   numeşte, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, secretarul consiliului raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine, în temeiul rezultatelor evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarului public, se propune conferirea gradului de calificare consilier de stat de clasa a II-a, dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

                                                                                                            

 

Specialist principal,                                                                  Viorica Plămădeală

 aparatul preşedintelui raionului

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/62-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

     

     Cu privire la conferirea gradului de calificare

dnei Viorica Munteanu, şef direcţia asistenţă

 socială şi protecţie a familiei

 

    În temeiul art.43alin.(2), din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.33 alin.(1) lit.b), alin.(3), alin.(8), art.34 alin.(7), (8) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  nr.158-XVI din 04.07.2008,  art.7 ,anexa nr.4  din Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, punct.7, anexa nr.4  din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional 

 

 

                                                               D E CI D E:

01.  Se conferă gradul de calificare  consilier de stat  clasa a II-a dnei Munteanu Viorica, şef direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei , începînd cu data de 1 martie 2017,  în baza obţinerii calificativului  ,,foarte bine”la ultimele 2 ( două ) evaluări a performanţelor profesionale.

 

02.    Se pune în sarcina  specialistului, (responsabilul pentru gestionarea domeniului resurse umane ), în cadrul direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei,  să consemneze gradul de calificare acordat în carnetul de muncă al Munteanu Viorica, şef direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei.

 

03.    Copia prezentei decizii  va fi prezentată serviciului financiar pentru efectuarea calculelor şi achitarea sporului corespunzător pentru gradul de calificare conferit în conformitate cu legislaţia  în vigoare.

04. Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                        Anatolie Răcilă

 

     Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                             nr.02/62-XXVI din 23.03.2017

 

Notă informativă

                                     Cu privire la conferirea      gradului de calificare

 

    Doamna   Munteanu Viorica, şef direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, deţine gradul de  calificare consilier de stat de clasa III-a din anul 2014.

   Conform art.33 alin.(1) lit.b), alin.(3), alin.(8), art.34 alin.(7), (8) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  nr.158-XVI din 04.07.2008 ,Conferirea gradului de calificare imediat superior se face dacă funcţionarul public a obţinut cel puţin calificativul „bine” la 3 evaluări anuale ale performanţelor profesionale sau calificativul „foarte bine” la ultimele 2 evaluări anuale ale performanţelor profesionale. Doamna Munteanu Viorica,  a obţinut la evaluarea performanţelor profesionale pentru anul 2015  şi anul 2016 calificativul ,, foarte bine”.

Conform aceluiaşi articol se  stipulează că:

    Fiecărui grad de calificare îi corespunde un anumit spor la salariu, calculat din data conferirii acestuia;
   
     Gradul de calificare se conferă de către persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie a funcţionarului public, printr-un act administrativ. Gradul de calificare se consemnează în carnetul de muncă al funcţionarului public, iar copia actului administrativ prin care s-a conferit gradul de calificare se păstrează în dosarul personal al acestuia.
    Luînd în considerare
 art.43 alin.(1),lit.n) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, care specifică că Consiliul raional   numeşte, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, secretarul consiliului raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine, în temeiul rezultatelor evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarului public, se propune conferirea gradului de calificare consilier de stat de clasa a II-a, dnei Munteanu Viorica, şef direcţia asistenţă socială şi protecţia  familiei.

                                                                                                          

 

Specialist principal,                                                                  Viorica Plămădeală

 aparatul preşedintelui raionului

 

D E C I Z I E

nr.02/ 09-XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

   Cu privire la aprobarea Acordului

Adiţional nr.1 la contractul individual

de muncă nr.67 din 19 iunie   2014 a dlui

Iurie Mihăescu

     În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,conducîndu-se de prevederile art.11 şi art.68 ale Codului Muncii, pct.11 şi 26 din Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală,aprobat prin HG nr.837 din 06.07 2016,întru îndeplinirea ordinului MS RM nr.1038 din 23.12.2016”Cu privire la aprobarea listei indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei medico-sanitare publice”şi Regulamentului privind modul de evaluare a indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei medico-sanitare publice examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

DECIDE:

 

   01. Se ia act de acordul adiţional nr.1 la contractul individual de muncă nr.67 din 19 iunie   2014 a dlui Iurie Mihăescu.

 

 02. Se aprobă Acordul adiţional nr.1 la contractul individual de muncă nr.67 din 19 iunie 2014.

 

  03. Se împuterniceşte preşedintele raionului,  dl Andrei Ciobanu să semneze  Acordul Adiţional nr.1 la contractul individual de muncă nr.67 din 19 iunie 2014 cu dl Iurie Mihăescu,  directorul  IMSP ,,Spitalul Raional Cantemir”.

  04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate  în termen de 10 zile.

  05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu preşedintele al raionului, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

 

   Președintele ședinței                                                                       Anatolie Răcilă

 

        Contrasemnată:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

                                                                                                                             

                                          

                                                                  D E C I Z I E

nr.02/ 17-XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

 

Cu privire la coordonarea Acordului Adiţional

  nr.2 din 23.12.2016  la Contractul de acordare a asistenţei

medicale (de prestare a serviciilor medicale)în cadrul asistenţei

medicale primare nr. 05-08/215 din 31.12.2015 a IMSP

 Centrul de Sanatate Baimaclia cu CNAM pe anul 2016

 

     În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016 nr. 244-XVI din 21.12.2015, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2008”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.957 din 28.09.2012 modificat prin ordin MS Nr. 1240 din 10.12.20012„Cu privire la modificare a regulamentelor institutiilor medica-sanitare publice.”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007” Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” deciziei Consiliului Raional Cantemir nr 07/26-XXV”Cu privire la înfiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir”  examinînd propunerea IMSP „Centrului de Sănătate Baimaclia” privind coordonarea acordului adiţional nr.2 din 23.12.2016 al Contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/215 din 31.12.2015  a IMSP „Centrul de Sanatate Baimaclia” cu CNAM pe anul 2016, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional,

DECIDE:

 01.Se coordonează Acordul adiţional nr.2 din 23.12.2016 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurarii obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/215 din 31.12.2015  a IMSP  Centrul de Sanatate Baimaclia cu CNAM pe anul 2016 (se anexează)

  02.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir acordul adiţional nr 2 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/215 din 31.12.2015  a IMSP „ Centrul de Sanatate Baimaclia” cu CNAM pe anul 2016, preşedintele raionului, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintele raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

  03.Executarea diciziei în cauză se pune în sarcină dnei Elena Olteanu, şef, IMSP „ Centrul de Sanatate Baimaclia”, preşedintelui raionului ori   vicepreşedintelui raionului.

  04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate  şi publicului în termen de 10 zile.

  05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism.

 

Președintele ședinței                                                                        Anatolie Răcilă

     Contrasemnată:

 Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu

 

                                                                  D E C I Z I E

nr.02/18 -XXVI                                                                                                       din 23.03.2017                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

 

    Cu privire la coordonarea contractului de  acordare

 a asistenţei medicale (de prestarea a  serviciilor medicale)

 în cadrul asigurării obligatorii de  asistenţă medicală 

nr. 05-08/215 din 31.12.2016  a IMSP Centrul de Sănătate

Baimaclia  cu CNAM pe anul 2017

 

            În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistentă medicală pe anul 2017 nr.285 din 16.12.2016, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legei Bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2008”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire le delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007  „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” , nr. 07/26-XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înfiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir” (cu modificările şi completările ulterioare),examinînd propunerea IMSP Centrului de Sănătate Baimaclia privind coordonarea contractului de acordare a asistenţei  medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/215 din 31.12.2016 a IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia cu CNAM pe anul 2017 , avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

                                                                                       DECIDE:

   01.Se coordonează contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurarii obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/215 din 31.12.2016  a IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia cu CNAM pe anul 2017 (se anexează).

   02.Se împuterniceşte să semneze  în numele Consiliului Racional Cantemir  coordonarea la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/215 din 31.12.2016  a IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia cu CNAM pe anul 2017, preşedintele raionului, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintele raionului, cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

   03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dnei Elena Olteanu, sef,  IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia, preşedintelui raionului ori vicepreşedintelui  raionului.

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate, altor  persoane şi factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

    05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                Anatolie Răcilă

    Contrasemnată:    

 Secretar  al consiliului  raional                                                 Ludmila Turcanu

                                          

                                                                  D E C I Z I E

nr.02/24 -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

 

    Cu privire la coordonarea  contractului  de acordare a

asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale)

în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

nr. 05– 08/216 din 30.12.2016 a IMSP CS Ciobalaccia cu

CNAM  pe anul 2017

       În temeiul art. 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr.1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitarea primelor de asigurare obligatorie de asitenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007„Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asitenţei medicale primare la nivel raional, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” nr. 04/13-XXV din 27.06.2013 „Cu privire la fondarea Instituţiei Medico-Sanitara Publice Centru de Sănătate Ciobalaccia”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia privind coordonarea contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/216 din 30.12.2016 al IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia cu CNAM pe anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

DECIDE:

     01. Se coordonează contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală nr. 05–08/216 din 30.12.2016 al  IMSP  CS Ciobalaccia cu CNAM  pe anul 2017 (se anexează).

      02. Se împuterniceşte să semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonare la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale ) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală nr. 05–08/216 din 30.12.2016 a IMSP CS Ciobalaccia cu CNAM  pe anul 2017, dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al  raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dnei Ecaterina Corober, şef, IMSP CS Ciobalaccia, dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului ori a dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

     04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate, altor factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

   05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.      

 

 Preşedintele şedinţei                                                               Anatolie Răcilă

 

  Contrasemnată:    

 Secretar  al consiliului  raional                                                 Ludmila Turcanu

D E C I Z I E

nr.02/29 -XXVI                                                                                                   din 23.03.2017                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

 

   Cu privire la coordonarea  şi aprobarea acordului adiţional nr.2

din 23.12.2016 a contractului de prestare a serviciilor medicale

IMSP "Centrul de Sănătate Cociulia" şi CNAM nr. 05-08/214

din 31.12.2015 pentru anul 2016

 

     În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 , Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistentă medicală pe anul 2009 nr.263-XVI din 11.12.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală", examinînd propunerea IMSP „Centrul de Sănătate Cociulia " privind coordonarea Contractului de acordare a asistentei medicale ( de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/210 din 31.12.2014 al IMSP „Centrul de Sănătate Cociulia " cu CNAM pe anul 2016, în conformitate cu acordul adiţional nr.2 din 23.12.2016 a contractului de prestare a serviciilor medicale IMSP "Centrul de Sănătate Cociulia" şi CNAM nr. 05-08/214 din 31.12.2015 pentru anul 2016, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

    01. Se coordonează  Acordul adiţional nr.2 din 23.12.2016 în cadrul asigurării obligatorii de asistentă medicală nr. 05-08/214 din 31.12.2015 al MSP „Centrul de Sănătate Cociulia " cu CNAM pe anul 2016    al IMSP "Centrul de Sănătate Cociulia" cu CNAM pe anul 2016. ( se anexează).

   02.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir acordul adiţional nr 2  din 23.12.2016 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/214 din 31.12.2015  a IMSP „ Centrul de Sanatate Cociulia ” cu CNAM pe anul 2016, preşedintele raionului, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintele raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare

 03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dnei Maia Putregai şef -interimar IMSP CS Cociulia, dlui  Andrei Ciobanu preşedintele raionului ori dl Ion Dimcea vicepreşedinte al raionului.

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

   05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de   specialitate   finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte

 

 

Preşedintele şedinţei                                                              Anatolie Răcilă

 

   Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

                                          

D E C I Z I E

nr.02/ 33-XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

  Cu privire la aprobarea statului de personal al

IMSP " Centrul de Sănătate Cociulia " pe anul 2017

 

 In temeiul art.43, alineatul 1, lit. „p" şi "q"din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional", deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir" examinînd propunerea IMSP „Centrul de Sănătate Cociulia " cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP " Centrul de Sănătate Cociulia " pe anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

01. Se aprobă statul de personal al IMSP „Centrul de Sănătate Cociulia " :

        

1

Numarul de functii calculate in conformitate cu normativele, pe categorii de personal

Codul ocupaţiei

 

 

Numarul de unitati

aprobate instatelede  personal

Salariul de funcţii

 

 

 

 

IMSP CS Cociulia-total  10467 locuitori

 

 

 

Personal administrativ si de conducere

 

 

 

 

1

Sef Centrul de Sanatate

112076

1,0

9500

 

 

TOTAL:

 

1,0

 

 

 

Centrul de sanatate Cociulia- 3284 locuitori

 

 

 

 

 

Personal medical superior

 

 

 

 

1

Medic de familie

221104

2,25

11590

 

 

Personal medical mediu

 

 

 

 

1

Asistent medical superior

322101/06

1,0

5460

 

2

Asistent medical de familie

222102

4,5

18225

 

3

Asistent medical comunitar

325301

1,75

6300

 

4

Laborant în ocrotirea sănătăţii

224002

1,0

3560

 

5

Asistent medical cabinetul de fizioterapie

325501

0,5

1780

 

6

Asistent medical cabinet de proceduri

322101

1,0

3400

 

7

Îngrijiri perenatale

222201

1,0

3400

 

 

Total personal mediu

 

10,75

 

 

 

Personal medical interior

 

 

 

 

1

Soră economă

515116

1,0

2000

 

2

Infermieră

532104

2,0

3800

 

 

Total: Personal medical interior

 

3,0

 

 

 

Peronal administrativ gospodăresc

 

 

 

 

1

Contabil

241103

1,0

3800

 

2

Economist

263107

0,25

950

 

3

Inspector resurse umane

333304

0,25

950

 

4

Conducător auto

832202

2,0

5000

 

5

Muncitor la îngrijirea complexă si repararea clădirilor

515304

1,0

1900

 

6

Administrator reţea de calculatoare

252301

0.25

800

 

 

Total personal administrativ gospodăresc

 

4,75

 

 

 

Total CS Cociulia

 

20,75

 

 

 

OMF Capaclia populaţie 1900 locuitori

 

 

 

 

 

Personal medical superior

 

 

 

 

1

Medic de familie

221104

1,25

9075

 

 

Personal medical mediu

 

 

 

 

1

Asistent medical de familie

222102

2,5

9750

 

2

Asistent medical comunitar

325301

1,0

3900

 

 

Personal medical inferior

 

 

 

 

1

Infermiera

532104

1,0

1900

 

 

Total OMF Capaclia

 

5,75

 

 

 

OMF Haragis -934 locuitori

 

 

Personal medical superior

 

 

 

 

1

Medic de familie

221104

0,5

3800

 

 

Personal medical mediu

 

 

 

 

1

Asistent medical de familie

222102

1,25

4875

 

2

Asistent medical comunitar

325301

0,5

1950

 

 

Personal medical inferior

 

 

 

 

1

Infermiera

532104

0,5

950

 

 

Total OMF Haragîs

 

2,75

 

 

 

OMF Sadic si satul Taracliica -1783 + 207 locuitori

 

 

Personal medical superior

 

 

 

 

1

Medic de familie

221104

1,25

8555

 

 

Personal medical mediu

 

 

 

 

1

Asistent medical familie satul Sadic

222102

2,5

13350

 

2

Asistent medical comunitar

325301

1.0

3600

 

3

Asistent medical familie satul Taracliica

222102

1,0

3900

 

 

Personal medical inferior

 

 

 

 

1

Infermiera satul Sadic

532104

1,0

1900

 

2

Infermiera satul Taracliica

532104

0,5

950

 

 

Total OMF Sadic

 

7,25

 

 

 

OMF Visneovca – 1478 locuitori

 

 

Personal medical superior

 

 

 

 

1

Medic de familie

221104

1,0

5900

 

 

Personal medical mediu

 

 

 

 

1

Asistent medical de familie

222102

2,0

7500

 

2

Asistent medical comunitar

325301

0,75

2700

 

 

Personal medical inferior

 

 

 

 

1

Infermiera

532104

1,0

1900

 

 

Total OMF Visiniovca

 

4,75

 

 

 

OMF Şamalia populatia-881  locuitori

 

 

Personal medical superior

 

 

 

 

1

Medic de familie

221104

0,5

4425

 

 

Personal medical mediu

 

 

 

 

1

Asistent medicala de familie

222102

1,25

4875

 

2

Asistent medical comunitar

325301

0,5

1950

 

 

Personal medical inferior

 

 

 

 

1

Infermiera

532104

0,5

950

 

 

Total OMF Samalia

 

2,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pe institutie :

 

45,0

 

 

 

Medic de familie, inclusiv director

 

7,75

 

 

 

Personal medical cu studii medii

 

25,0

 

 

 

Personal medical inferior

 

7,5

 

 

 

Personal administrativ gospodăpes

 

4,75

 

 

               

   02.Se stabileşte că numărul total al unităţilor incluse în statele de personal ale  IMSP " Centrul de Sănătate Cociulia " constituie 45,0 unităţi, inclusiv:

 

Medic de familie, inclusiv director – 7,75

Personal medical cu studii medii – 25,0

Personal medical inferior – 7,5

Personal administrativ gospodăresc – 4,75

Total pe instituţie: 45,0

 

03.Decizia în cauza se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest,  IMSP „Centrul di Sănătate Cociulia" şi publicului  în termen de 10 zile.

 

   04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                            Anatolie Răcilă

 

      Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

          

                                                                            D E C I Z I E

nr.02/ 36-XXVI                                                                                                    din 23.03.2017                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

 

    Cu privire la coordonarea  contractului  de acordare a

asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale)

în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

nr. 05– 08/217 din 30.12.2016 a IMSP CS Goteşti cu

CNAM  pe anul 2017

     

 În temeiul art. 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr.1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitarea primelor de asigurare obligatorie de asitenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007„Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asitenţei medicale primare la nivel raional, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” nr. 07/23-XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înfiinţarea Instituţiei Medico-Sanitara Publice Centru de Sănătate Goteşti”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Goteşti privind coordonarea contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/217 din 30.12.2016 al IMSP Centrul de Sănătate Goteşti cu CNAM pe anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

                                                                   DECIDE:

     01. Se coordonează contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală nr. 05 – 08/217 din 30.12.2016 al  IMSP  CS Goteşti cu CNAM  pe anul 2017 (se anexează).

      02. Se împuterniceşte să semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonare la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale ) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală nr. 05–08/217  din 30.12.2016 a IMSP CS Goteşti cu CNAM  pe anul 2017, dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui, dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al  raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dlui Mihail Carabeţchii, şef IMSP CS Goteşti, dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului ori a dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

     04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate, altor factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

   05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

     Preşedintele şedinţei                                                Anatolie Răcilă

 

      Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

    D E C I Z I E

nr.02/42 -XXVI                                                                                                               din 23.03.2017   

                                                                                 

or. Cantemir

 

    Despre luarea de act şi  acceptarea spre  aplicare a Studiului

de Fezabilitate privind crearea  Sistemului de Management

 Integratal al Deşeurilor în Zona de Management a Deșeurilor

(ZMD) 3 in Regiunea de Dezvoltare Regională Sud

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 ,  art. 4 alin. (1) lit. b) şi g), art. 5 din Legea R. Moldova nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;art. 10 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului R. Moldova nr. 1253-XIII din 16.07.1997; în conformitate cu prevederile Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, adoptată prin Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr. 248 din 10.04.2013 şi Strategiei de gestionare integrată a deşeurilor solide din Regiunea de Dezvoltare Sud; art. 6, art. 11 alin. (1) din Legea R. Moldova  nr. 1347-XIII din 09.10.1997 privind deşeurile de producţie şi menajere; art. 3 şi art. 10 din Legea R. Moldova nr. 1515-XI din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător; art. 2, art. 4, art. 6 din Legea R. Moldova nr. 1402-XV din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală, înţelegând, că obiectivul cooperării este sporirea calităţii serviciilor publice de gestionare a deşeurilor, precum şi a ariei de acoperire a acestora, prin identificarea şi utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile, accesibile din punct de vedere financiar, fezabile din punct de vedere economic, care sunt prietenoase cu mediul, pentru a obţine un impact ecologic pozitiv pentru populaţia regiunii de cooperare, în conformitate cu Planul de dezvoltare a proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale”, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,  comisiei consultative de specialitate agricultură, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

 

                                                                         D e c i d e :

  01. Se ia act şi  se acceptă spre aplicare a Studiului de Fezabilitate privind crearea  Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor pentru Zona de Management al Deșeurilor(ZMD) 3 in Regiunea de Dezvoltare Regională Sud,  elaborat de către GIZ Moldova, în cadrul priectului „Modernizarea serviciilor publice locale”, componenta 2 „Planificare şi programare regională” .

 

  02.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate  drept disciplină şi culte , a Consiliul raional Cantemir.

 

 

 

 

   Președintele ședinței                                                                      Anatolie Răcilă

 

         Contrasemnată:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

 

D E C I Z I E

nr.02/57 -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

 

  Cu privire la aprobarea propunerilor privind

hotarele administrativ-teritoriale ale oraşului,

satelor şi comunelor raionului

 

         Avînd drept scop  ridicarea calităţii datelor despre hotarele administrativ-teritoriale prin implementarea tehnologiilor noi, la comanda Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Întreprinderea de Stat  „Cadastru” a realizat cu  participarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiilor publice locale de nivelul I şi II, serviciul relaţii funciare, lucrări cadastrale de stabilirea hotarelor oraşului, satelor şi comunelor din componenţa raionului Cantemir, în temeiul prevederilor  subalin.( I 1 ) alin. 1 art.9 Codului Funciar al Republicii Moldova nr. 828 – XII din 25.12.1991, Legii Cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII, art.15I1, a Hotărîrii Guvernului nr.1518 din 17.12.2003 „ Despre crearea sistemului informaţional automatizat „ Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova „ şi Metodologiei de stabilire a unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii ( emitent ARFC ) şi în conformitate cu dispoziţiile alin.(2) art.43 şi alin.(1) art.46 din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006 , examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

 

                                                       D E C I D E :

        01.Se aprobă propunerile coordonate ale reprezentanţilor Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru,serviciilor relaţii funciare şi cadastru şi a autorităţilor administraţiilor publice locale de nivelul I  de stabilire a hotarelor administrativ-teritoriale ale oraşului,satelor şi comunelor raionului.

 

         02. Se stabileşte că suprafaţa raionului Cantemir este de  86872.084 ha ( +  86.410 ha ), ce constituie suma suprafeţelor unităţilor administrativ-teritorialede nivelul I (vezi anexa ), calculate prin metoda analitică, în baza coordonatelor  punctelor de hotar.

 

          03. Serviciul relaţii funciare şi cadastru ( dl V. Toderici ) va aduce în concordanţă cu prezenta decizie documentaţia cadastrului funciar.

 

           04.Se solicită Guvernului Republicii Moldova să aprobe hotarele administrativ-teritoriale ale raionului Cantemir propuse.

 

           05. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seamă dlui Victor Culicvschi , vicepreşedintele raionului .

 

 

   Președintele ședinței                                                                     Anatolie Răcilă

 

          Contrasemnată:

  Secretar al consiliului raional                                                        Ludmila Țurcanu

 

Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                                          nr.02/57-XXVI din 23.03.2017                  

 

Notă informativă

cu privire la aprobarea propunerilor privind hotarele administrativ-teritoriale

ale oraşului, satelor şi comunelor raionului.

 

          Avînd drept scop  ridicarea calităţii datelor despre hotarele administrativ-teritoriale prin implementarea tehnologiilor noi, la comanda Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Intreprinderea de Stat „Cadastru” a realizat cu  participarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiilor publice locale de nivelul I şi II, serviciul relaţii funciare, lucrări cadastrale de stabilirea hotarelor oraşului, satelor şi comunelor din componenţa raionului Cantemir.

       Lucrările cadastrale de stabilire a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale sunt efectuate prin metoda determinării grafice a liniei de hotar utilizînd planul ortofoto-40.

       În procesul îndeplinirii lucrărilor de stabilire a hotarelor au fost studiate şi analizate următoarele materiale grafice şi juridice:

-          planurile cadastrale a UAT;

-          materialele  precedente de stabilire a hotarelor UAT;

-          materialele stabilirii hotarelor intravilanului localităţilor;

-          materialele evidenţei cantitative a terenurilor UAT;

-          materialele privind divizarea teritoriului şi modificare a hotarelor UAT;

-          planul ortofoto;

-          planşete topografice;

-          informaţia privind baza legislativă şi alte material necesare pentru îndeplinirea lucrărilor nominalizate.

                Lucrările de identificare şi stabilirea liniei de hotar a unităţii administrativ-teritoriale au fost efectuate în două etape.

             La prima etapă a fost stabilită şi coordonată linia de hotar pe segmentele limitrofe cu alte unităţi administrativ-teritoriale.

             La etapa a doua au fost întroduse modificările respective şi elaborat planul digital definitiv, determinat şi întocmit catalogului de coordonate a punctelor de cotitură a hotarelor.

            Este necesar de menţionat faptul că, pînă la îndeplinirea lucrărilor cadastrale de actualizare a hotarelor suprafaţa raionului constituia 86785,675 hectare. În rezultatul precizării hotarului administrativ, suprafaţa terenurilor incluse în hotarul administrativ a raionului s-a mărit cu 86,41 şi constituie 86872,084 ha.

 

 

 

 

                      Şeful serviciului relaţii  funciare                           Valeriu Toderici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Anexa  nr.01                                                                                                                                                     

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                                          nr.02/57-XXVI din 23.03.2017              

 

 

                                                     Nomenclatorul suprafeţelor

 

Nr

dIo

Unitatea

administrativ-teritorială

Suprafaţa UAT conform datelor cadastrului funciar la data de 01.01.2017, ha

Suprafaţa UAT după actualizarea hotarelor, ha

 

Diferenţa, ha

1

Antoneşti

2690,850

2730,860

40,010

2

Baimaclia

4343,090

4418,960

75,870

3

Cania

2638,225

2632,150

- 6,075

4

Cantemir

268,190

269,2343

1,044

5

Capaclia

3251,280

3251,670

0,390

6

Chioselia

3414,120

3413,450

- 0,670

7

Cîietu

2420,470

2415,800

- 4,670

8

Ciobalaccia

4755,380

4764,340

8,960

9

Cîrpeşti

4580,630

4575,640

- 4,990

10

Cîşla

1366,630

1364,150

- 2,480

11

Cociulia

4850,200

4848,070

- 2,130

12

Coştangalia

1832,380

1830,060

- 2,320

13

Enichioi

3785,390

3695,370

- 90,020

14

Goteşti

6896,000

6880,970

- 15,030

15

Haragîş

2371,920

2374,700

2,780

16

Lărguţa

3961,230

3962,030

0,800

17

Lingura

1454,000

1459,940

5,940

18

Pleşeni

4866,500

4868,800

2,300

19

Plopi

3254,280

3250,360

- 3,920

20

Porumbeşti

1812,850

1813,500

0,650

21

Sadîc

4419,290

4434,140

14,850

22

Şamalia

2369,340

2382,430

13,090

23

Stoianovca

2126,360

2154,800

28,440

24

Tartaul

2595,490

2591,820

- 3,670

25

Ţîganca

4414,230

4420,540

6,310

26

Toceni

2590,780

2613,660

22,880

27

Vişniovca

3456,570

3454,640

- 1,930

 

Total

86785,675

86872,084

86,410

 

 

                          

Şeful serviciului relaţii   funciare                          Valeriu Toderici

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 17.05.2018 Toatal vizitatori - 240254    Creat de Brand.MD