Prima / Consiliul Raional / Şedinţele consiliului  /  Sedinta extraordinara din 11.05.17

Sedinta extraordinara din 11.05.17 imprimare

08.06.2017      

D E C I Z I E

nr.04/02–XXVI                                                                                                       din 11.05.2017                                                                                                 or. Cantemir

 

           Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de transmitere a 2 microbuze şcolare, proprietate publică a statului în gestunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir

 

În  conformitate cu art. 43, alin. (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art 8 din Legea nr. 523-XIV din 16.07.1999 "Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale" şi Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului  Republicii Moldova nr.901 din 31 decembrie 2015, în baza scrisorii Ministerului Educaţiei nr.08/15-399 din 27.04.2017, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe şi buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional

 

DECIDE

 

  01.Se ia act de nota informativă cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de transmitere a două microbuze şcolare, proprietate publică a statului în gestiunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir

 

  02. Consiliul  Raional Cantemir dă acordul de a fi transmise 2 microbuze şcolare,  bunuri din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului  Educaţiei al Republicii Moldova în gestiunea Direcţiei Generale Învăţământ.

 

   03.Se împuterniceşte preşedintele raionului , dl Andrei Ciobanu , să constituie comisia de recepţie-transmitere a micribuzelor şcolare.

 

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Ministerului Educaţiei, Direcţiei Generale Invăţământ, altor persoane şi factori interesaţi şi publicului de către dna Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional prin înmânare, expediere şi afişare în termen de 10 zile.

 

  05. Executarea deciziei se pune în sarcina preşedintelui raionului dlui Ciobanu Andrei.

06. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism. 

Preşedintele  şedinţei                                                                                    Alexei Bacalov                                                                             

 

   Contrasemnată :

Secretar al consiliului raional                                                                     Turcanu Ludmila

Anexă

  la decizia consiliului raional

 nr.04/02- XXVI din 11.05.2017

 

 

Notă informativă

cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de trecere a două microbuze şcolare, proprietate publică a statului în gestiunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir

 

În temeiul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară semnat la 27 aprilie 2010, Ministerul Educaţiei este autoritatea publică centrală responsabilă pentru repartizarea şi transmiterea a 96 microbuze destinate transportului de elevi.

Conform circularei Ministerului Educaţiei nr. 08/15-399 din 27.04.2017, Ministerul Educaţiei solicită prezentarea deciziei Consiliului raional, în regim de urgenţă (15 zile), privind acordul de trecere a 2 microbuze şcolare din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Educaţiei, în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale în gestiunea direcţiei  generale învăţământ.

Transmiterea bunurilor în gestiunea unităţilor administrativ-teritoriale se face în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 523 – XIV din 16.07.1999 “Cu privirela proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale” şi Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.

În context, vă comunicăm că asigurarea transportării gratuite a elevilor la şi de la instituţiile de învăţământ în localităţile din raion, la distanţe ce depăşesc 2 km este asigurată de 16 unităţi de transport: 14 autobuze procurate în acest scop, 10 dintre ele se află  în gestiunea Direcţiei Generale Învăţământ, 4 în gestiunea instituţiilor publice şi 2 unităţi de transport  arendate. Total se transportă 1012 elevi şi 40 preşcolari.

Şef DGÎ Cantemir                   

   Cebotaru Lilia

D E C I Z I E

 

nr. 04/01–XXV                                                                                        din  11.05.2017

or. Cantemir

                    Cu privire la modificarea

    bugetului raional pe anul 2017

 

      În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 27  din Legea privind finanţele publice locale nr. 397–XV din 16.10.2003,   examinînd avizele comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social - culturale şi turizm, Consiliul Raional

                                                                                  D E C I D E:

       01.Se alocă din soldul de mijloace băneşti înregistrat la contul bugetului raional la situaţia din 01.01.2017 suma de   -106,0  mii lei ,după cum urmează:

     Consiliului raional  Cantemir -50,0 mii lei pentru măsuri de menţionare a învingătorilor la concursuri,acţiunilor sportive,măsurilor culturale,cazuri de  situaţii excepţionale, alte manifestaţii şi întruniri.Finanţarea se va efectua în baza dispoziţiei preşedintelui cu anexarea regulamentelor , devizelor de cheltueli şi informarea consiliului privind sumele utilizate.

         Primăriei Haragîş -56,0 mii lei pentru  finisarea lucrărilor de construcţie şi amenanjare a complexului memorial în cinstea echipajului SMURD căzut la datorie în satul Haragîş, raionul Cantemir.

      02. Se majorează resursele atrase de instituţii de la plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public ( K6 142320 ) şi cheltuielile conform clasificaţiei funcţionale şi  pe programe/ subprograme, după cum urmează:                                                                                                                                                         

                       Denumirea

                 Cod

Suma, mii lei

Învăţămînt, grupa principală

                   09

 

Resurse ,total

 

 

Resurse atrase de instituţii

                    297

23,0

Inclusiv:

 

 

IP Gimnaziul „A.Puşkin” or.Cantemir

                    297

23,0

Cheltuieli, total

                   300

23,0

Învăţămînt gimnazial      ( P1P2 )

                  8804

23,0

Inclusiv:

 

 

 IP Gimnaziul  „A.Puşkin” or.Cantemir

                  8804

23,0

     03. Se redistribuie mijloacele financiare preconizate pe anul 2017 la IP şcoala primară –grădiniţă

 Ghioltosu în conformitate cu demersul înaintat, după cum urmează:

– se micşorează:

 ECO 222500 „ Servicii de reparaţie curente ”                – 51,0 mii lei;

 ECO 337110 „ Procurarea materialelor de construcţie”  – 60,0 mii lei;

              Total                                                                   - 111,0 mii lei.

– se majorează:

 ECO 319210 „ Clădiri în curs de execuţie”                    - 111,0 mii lei.

    04.Executarea deciziei se pune în sarcina preşedintelui raionului dlui Ciobanu Andrei.

    05. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie comisiei comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii

 

 

         Preşedintele şedinţei                                                                                       Alexei Bacalov

 

                Contrarsemnată:

         Secretar al consiliului raional                                                               Ţurcanu Ludmila     

                   

D E C I Z I E

nr.04/03–XXVI                                                                                                       din 11.05.2017                                                                                                 or. Cantemir

 

            Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional

 nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire  la  numărul de locuri care

revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a

 comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”

 

    În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”, deciziei nr. 03/11-XXVI din 05.11.2015 „Despre aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea consiliului raional”, Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.884 din 25 aprilie 2017, avizul comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul raional 

                                                                  D E C I D E :

01. Se aprobă modificările la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate, după cum urmează:

           din componenţa Comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului se exclude numele, prenumele dlor Voinu Viorel, Postu Vitalie şi se include numele, prenumele dlor Vrabie Dumitru , Leu Leonid.

  

   02.Se stabileşte că comisia consultativă de specialitate din care face parte  consilierul nominalizat din decizia în cauză este pentru el  comisia consultativă de specialitate de bază.

 

  03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

 04.Controlul asupra executării deciziei prezente se pune în seama comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                       Alexei Bacalov

 

       Contrasemnată:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.04/03-XXVI din 11.05.2017

 

 

Notă informativă

cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire

la  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a

comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”

 

 

      În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”,    Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.884 din 25 aprilie 2017 ,au fost atribuite mandatele de consilieri în Consiliul raional Cantemir candidaţilor supleanţi Vrabie Dumitru,  de pe lista  Partidului Liberal Democrat din Moldova şi a dlui Leu Leonid, de  pe lista Blocului Electoral ,,Platforma Populară Europeană din Moldova –Iurie Leancă ”.

             În acest context intervine necesitatea modificării deciziei sus-menţionate.

 

 

Secretar al consiliului raional                                                                       Ludmila Ţurcanu

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 03.07.2020 Toatal vizitatori - 430862    Creat de Brand.MD