Prima / Consiliul Raional / Şedinţele consiliului  /  Proiecte decizii, sedinta din 29.09.16

Proiecte decizii, sedinta din 29.09.16 imprimare

28.09.2016      

 

D E C I Z I E

 

nr.05/–XXVI                                                                                                       din 29.09.2016                                                                                                  or. Cantemir

 

               Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional

 nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire  la  numărul de locuri care

revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a

 comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”

 

    În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”, deciziei nr. 03/11-XXVI din 05.11.2015 „Despre aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea consiliului raional”, Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.164 din 02.09.2016, examinînd avizul comisie consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul raional 

 

                                                                  D E C I D E :

 

01. Se aprobă modificările la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate, după cum urmează:

           din componenţa Comisiei consultative de specialitate finanţe , buget,  activităţi economico-financiare şi construcţii  se exclude numele, prenumele Ciobanu Feodora şi se include numele, prenumele  Butuc Aliona.  

     

   02.Se stabileşte că comisia consultativă de specialitate din care face parte  consilierul nominalizat din decizia în cauză este pentru el  comisia consultativă de specialitate de bază.

 

  03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

 04.Controlul asupra executării deciziei prezente se pune în seama comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                     ______________________

 

               Avizată:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

 

 

 

D E C I Z I E

 

nr.05/-XXVI                                                                                         din 29.09.2016                                                                                           

or. Cantemir

   

      Cu privire la pregătirea economiei

şi a instituţiilor din sfera socială a raionului către

sezonul de toamnă-iarnă 2016-2017

 

     In temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locala nr.436-XVI din 28.12.2006, in scopul asigurării economei raionului si a populaţiei cu resurse energetice si servicii comunale, precum si creării unor condiţii favorabile de activitate in perioada de toamnă-iarnă 2016-2017, examinînd nota despre măsurile privind pregătirea instituţiilor din domeniul social şi a economiei raionului către sezonul de toamnă-iarnă 2016-2017, prezentată de dl. Sergiu Butuc,  şI co-raportor Victor Culicovschi vicepreşedinţi a raionului,  avizele  comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţămînt, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , Consiliul Raional

DECIDE :

   01.Se ia act de nota Cu privire la pregătirea  economiei şi a instituţiilor din sfera socială a raionului către sezonul de toamnă-iarnă 2016-2017 (se anexează).

  02.Se recomandă consiliilor locale de nivelul unu

     a perfecta lista persoanelor social-vulnerabile care se află la limita sărăciei extreme si care necesită sa fie asigurate cu lemne şi cărbune pentru perioada de toamnă-iarnă 2016-2017, să întreprindă măsuri concrete  pentru a asigura aceasta categorie cu resurse energetice;

   a analiza situaţia si a întreprinde măsuri pentru optimizarea cheltuielilor legate de întreţinerea instituţiilor de învătămînt.

  03.Subdiviziunile consiliului raional in comun cu autorităţile administratiei publice locale de nivelul unu vor institui un control riguros asupra consumului de resurse energetice pentru asigurarea economisirii acestora si îndeplinirea măsurilor cu privire la conservarea energiei, realizării masurilor de pregătire pentru perioada de toamnă-iarnă 2016-2017.

  04.Comisiile instituţionale

   04.1. vor purta răspundere pentru respectarea limitelor mijloacelor financiare prevăzute in bugetele UAT pe anul corespunzator pentru consumul de resurse energetice;

   04.2.vor efectua pîna la 01.10.2016 un control riguros privind existenţa contractelor încheiate de instituţiile bugetare subordonate cu furnizorii de resurse energetice şi întreprinderile prestatoare de servicii comunale, iar in caz de depistare a lipsei acestor contracte, vor obliga instituţiile bugetare sa le încheie.

   05. Controlul executării deciziei in cauza se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină si culte, comisiei consultative de specialitate finanţe , buget, activităţi economico-finaciare si construcţii şi comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţămînt, cultura , protecţia sociala, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

 

 Preşedintele şedinţei                                                                      _____________________                         

   Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                                      Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                   nr. 05/-XXVI din 29.09.2016

Notă

cu privire la pregătirea instituţiilor din sfera social- culturală şi economiei raionului pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2016-2017.

 

   Pregătirea obiectelor de menire social-culturală pentru perioada rece a anului se află în atenţia autorităţilor publice locale, a agenţilor economici şi a factorilor de decizie pe tot parcursul anului pentru că este o problemă ce ţine de necesităţile vitale ale acestor obiecte.

   Prin dispoziţia preşedintelui raionului nr. 72-A din 19.05.2016 s-a constituit comisia raională pentru organizarea şi monitorizarea pregătirii obiectelor din sfera social-culturală şi a economiei raionului către sezonul rece  a anului 2016-2017.

   Comisia respectivă a elaborat programul de acţiuni privind măsurile de pregătire  a obiectelor din sfera socială şi a economiei raionului pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2016-2017, unde au fost prevăzute direcţiile prioritare  de pregătire către sezonul  de toamnă –iarnă a instituţiilor preşcolare, preuniversitare, culturale, medicale, şi a spaţiului locativ.

   În scopul asigurării unei bune funcţionări, pe perioada rece a anului se întreprind următoarele măsuri: controlul riguros asupra resurselor energetice existente pentru asigurarea economisirii acestora şi îndeplinirea măsurilor cu privire la conservarea energiei; organizarea licitaţiilor publice  de achiziţionare a combustibilului; efectuarea reparaţiilor curente în toate edificiile.

   Drumuri publice:

  01.Maşinele de utilajele care vor fi antrenate la dezăpezire:

 Autogredere – 4

  DT-75             -2

  TO- 30 încărcător  -1

  Jinma încărcător  - 1

  T-130-buldozer – 1

  Distribuitor de MAD – 2

 02.Rezerve de material antiderapant:

Sare tehnică-216 tn

Amestic de nisip cu sare de 30% -576 tn

Cantitatea necesară este de – 1600 tone

 03. Contracte directe este planificate de încheiat cu 10 agenţi economici.        

Direcţia învăţămînt:

         O parte componentă a pregătirii instituţiilor de învăţămînt către un nou an de studii este şi pregătirea lor către perioada rece a anului.

         În timpul verii paralel cu lucrările de reparaţii capitale, reparaţii curente. S-a lucrat şi asupra surselor şi reţelelor termice. În scopul economisirii agentului termic în 3 instituţii şcolare s-au schimbat geamuri, uşi de la intrare. În IP Gimnaziul „I. Vazov” Stoianovca este în derulare schimbarea sistemei de încălzire în sumă de 981000 lei din Proiectul UE Ambasada R. Bulgaria.

Toţi managerii instituţiilor de învăţământ au raportat că reţelele termice au fost reparate, achiziţionat combustibil şi pregătite pentru începerea sezonului de încălzire. Deasemenea o parte de primării în gestiunea cărora se află instituţiile preşcolare din raion, au asigurat instituţiile cu cantitatea necsară de combustibil. Instituţiile preşcolare Toceni, Taraclia, Şamalia, Stoianovca, Acui, Leca, Dimitrovo, Iepureni nu au contractat cărbune/lemne, dar au sume planificate suficiente. Instituţiile de învăţămînt care sînt conectate la gaz natural au sumele planificate disponibile, inclusiv luna decembrie.  În instituţiile şcolare Chioselia, „A. Puşkin” Cantemir nu au planificate surse financiare din  cauza deficitului bugetar.

Din necesarul de cărbune şi  lemn în şcoli sînt stocate aproximativ 114,4  tone cărbune, 564,2 m3 lemn, 80,85 tone baloţi de paie şi brichet. În instituțiile preşcolare sînt stocate 52,2 tone cărbune,  490,6 m3 lemn, 64 tone biomasă.

Pentru încălzirea cu gaze naturale, instituţiile şcolare au planificat suma de 1461529 lei. În grădiniţe, pentru gaze naturale a fost planificată suma de 537659 lei. Sumale sînt suficiente pentru sezonul rece, inclusiv luna decembrie. Datorii nu există.

Reţinerea în pregătirea a 100% asitemelelor de încălzire este lipsa actelor de verificare al IPSSTOIP.

Sursele termice din şcoli şi grădiniţe

Instituţiile de învăţămînt: 32 şcoli  şi 44 grădiniţe

1.     Încălzire pe baza gazelor naturale – 23 instituţii, din ele 10 grădiniţe şi 13 şcoli;

2.     Centrale termice autonome la cărbune şi lemne – 19 instituţii, din ele din ele 11 grădiniţe şi 8 şcoli

3.     Încălzire pe bază de biomasă 100% (paie) – 2 instituţii, gimnaziul şi grădiniţa de copii din satul Ţiganca, cu peleţi 2 instituţii – gimnaziul Plopi şi „Gr. Vieru” Coştangalia.

4. Sobe – 30 instituţii, din ele 23 grădiniţe şi 7 şcoli

Pentru respnsabilii şi operatorii din instituţiile ce se încălzesc în bază de gaze naturale  s-au organizat seminare instructive, a fost atestat personalul tehnic ingineresc care activează în domeniu.

Paralel cu cele menţionate în problema respectivă mai persistă şi neajunsuri:

În majoritatea instituţiilor nu sînt încălzite blocurile alimentare şi sălile de sport.

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

   Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei Cantemir deserveşte la domiciliu 260 persoane în etate şi cu dizabilităţi. În cadrul DASPF activează un şef serviciu îngrijire socială la domiciliu şi 32 de lucrători sociali în toate localităţile raionului. Majoritatea persoanelor deservite la domiciliu sunt antrenate în pregătirea către sezonul rece. Serviciul îngrijire socială la domiciliu participă la :

·   procurarea produselor alimentare;

·   procurarea lemnelor de foc;

·   pregătirea sobelor către sezonul rece, distribuirea la domiciliu a prînzurilor calde şi coletelor cu produse  agroalimentare de la cantina sociale din localitatea Coştangalia. Se acordă ajutor la încălzirea sobelor, procurarea medicamentelor, achitarea serviciilor la oficiile poştale.

   Persoanele solitare cu risc de a îngheţa în perioada rece a anului vor fi luate la evidenţă pentru cazarea ulterioară în Centrul social „Casa Nadejda” din s. Hănăseni, comuna Pleşeni, raionul Cantemir.

   Copii plasaţi în serviciul Casa de Copii de Tip Familial-CCTF vor beneficiat de sume alocate pentru sezonul rece în conformitate cu hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 924 din 31.12.2009.

   Serviciul cultură şi turism:

    În raion activează 43 cămine culturale din care 23 sunt special construite, 20 activează în edificii adaptate. Necesită reparaţii capitale 11 edificii de cultură (Acui, Cania, Cociulia, Cîrpeşti, Cîşla, Flocoasa, Ghioltosu, Goteşti, Haragîş, Ţolica şi Vîlcele). Casa de cultură din s. Stoianovca este în stare avariată mai mult de 5 ani.    

  Majoritatea căminelor de cultură nu dispun de sisteme de încălzire, parţial se încălzesc cu sobe doar cîminele culturale din satele Ciobalaccia, Hîrtop, Cociulia şi Capaclia.

Sunt conectate la reţeaua de gaze naturale: Casa Raională Cultură, Şcoala de Arte Cantemir, Filiala Şcolii de Arte din s. Baimaclia şi Casa Cultură din s. Baimaclia unde se încălzesc 3 birouri de lucru prin convectore.  

  Este imposibilă încălzirea sălilor de spectacole cu sobe în căminele de Cultură din motivul volumului mare a acestora. Pot fi încălzite cu sobe sau cămine electrice doar cabinetele de lucru.    

Bibliotecile publice din raion constituie 46 din care 18 biblioteci sunt amplasate în Case de Cultură, 28 îşi au sediul în încăperi reamenajate (primării, şcoli ş.a.) 12 biblioteci publice săteşti dispun de sobe (Tartaul, Capaclia, Hîrtop, Toceni, Iepureni, Coştangalia, Flocoasa, Stoianovca, Şamalia, Vişniovca,  Ciobalaccia, Ţîganca). Se încălzesc parţial cu cămine electrice 20 biblioteci  din satele Cania, Enichioi,   Constantineşti, Cîşla, Goteşti, Crăciun, Cîrpeşti copii, Ghioltosu, Hănăseni, Leca, Lingura, Victorovca, Suhat, Taraclia, Taraclia (Sadîc), Ţolica, Ţărăncuţa, Haragîş, Vîlcele, Acui, cu condiţionere se încălzesc 4 biblioteci: Porumbeşti, Antoneşti, Chioselia, Cîrpeşti, sunt conectate la reţeaua de gaz 10 biblioteci:  din Cociulia, Cociulia copii, Lărguţa, Cîietu, Pleşeni, Sadîc, Cantemir, Cantemir copii, Baimaclia, Baimaclia copii.

 Muzeul etnografic din s.Tartaul dispune de sobă, muzeul de istorie „D.Cantemir” or.Cantemir este amplasat în edificiul Casei raionale Cultură, dispune de încălzire autonomă.  

Necesarul de aprovizionare pentru perioada de iarnă 2016-2017 cu materiale combustibile pentru instituţiile de cultură pe raion constituie 17 tone cărbune şi 69 steri de lemn.

 Sursele financiare pentru reparaţii şi aprovizionare cu materiale combustibile sînt preconizate în toate instituţiile de cultură, dar până în prezent nu sunt valorificate.

Rezerve de materiale combustibile nu sunt depistate.

Este necesar de a include toate instituţiile de cultură în proiectul de gazificare. 

Lista instituţiilor de cultură care necesită aprovizionare cu combustibil se anexează.

 

    Instituţiile medicale:

   În subdiviziunile Spitalului Raional Cantemir se programează reparaţii curente şi capitale începînd cu data de  _______________.

   Sînt planificate lucrările de profilaxie, control tehnic, control de funcţionare a cazangeriei autonome în spital şi a staţiei autonome de energie electrică.

   Sînt  în proces de evaluare şi  reparaţie reţelele de încălzire şi de aprovizionare cu apă potabilă.

         Sunt încheiate contractele respective despre aprovizionarea instituţiei cu resurse energetice, apă potabilă şi gaze naturale .

         Sînt programate surse financiare pentru efectuarea lucrărilor sus-numite .

     IMSP CS Cantemir

   Pentru buna funcţionare a IMSP Centrul de Sănătate Cantemir precum şi a OMF, OS subordonate la necesitate se petrec lucrări de reparaţie a sobelor, utilajului, şi instalaţiilor energetice, reţelelor termice, încăperilor şi clădirilor gestionate.

În conformitate cu Bussines-ul Plan al IMSP CS Cantemir:

  - Au fost procurate lemne pentru foc în sumă de 62400 lei, iar pentru procurarea cărbunelui – 10000 lei.

  -Pentru încălzirea încăperii IMSP CS Cantemir este planificată energie termică în valoare de 132632,40 lei

 - Pentru încălzirea OMF Pleşeni se planifică un volum de gaze naturale de 17,0 mii m3, în valoare de 16916,53 lei.

 -S-au planificat 8988 lei pentru controlul coşurilor de fum către Societatea Antiincendiară din Republica Moldova pe raionul Cantemir.

  - Se petrec lucrările pentru instalarea  sistemului de încălzire în OMF Cania şi OS Vîlcele.

     IMSP CS Cociulia  au planificat   gaz natural  pentru CS Cociulia şi OMF Sadăc în total 11.300 m3., lemn de foc  planificat   .

   OMF Capaclia – 8 steri

    OMF Vişniovca- 8 steri

   OMF Haragăş -6 steri

   OMF Şamalia – 6 steri

    OMF Taraclia – 6 steri

 Stocul de lemn la data de 01.05.2014 în total – 4,2 steri.

 Se preconizează reparaţia sobei OMF Şamalia.

   IMSP CS Baimaclia

 Pentru consumul de gaze naturale programaţi 16800 lei, asigurarea cu lemne de foc a celorlalte oficii s-a încheiat contract cu Întreprinderea „Mold-Silva” în sumă de 35.000 lei,.

  Pentru schimbarea geamurilor , uşilor în OMF Ţărăncuţa , OMF Cîietu , CS Baimaclia, OS Ţolica , OS Baimaclia sau programat aproximativ 100.000 lei

   Sobele şi sistemele de încălzire existente funcţionează. Pentru conectarea la gaz a OMF Cîietu sau programat 80.000 lei.

 Pentru controlul suistemelor de către direcţia situaţii excepţionale sînt planificaţi 1500 lei.

   IMSP CS Ciobalaccia.

1.      S-a perefectat  contractul pentru achiziţionarea lemnelor pentru OMF Tartaul şi OS Flocoasa. Au fost planificaţi pentru achiziţionarea lemnelor 6750 lei.

2.       S-a perfectat contractul de asigurare cu gaze a CS Ciobalaccia . S-a identificat persoana responsabilă.

3.      Încluderea în cadrul reparaţiei la OMF Tartaul a reparaţiei sobei şi schimbarea ferestrelor.

4.      Conservarea energiei termice prin lipirea ferestrelor.

  IMSP CS Goteşti

1. Pentru sezon de încălzire s-au planificat pentru cărbune 41100 lei,

2. Pentru lemne de foc Goteşti 6750 lei, Ghioltosu -4500 lei, Constantinovca – 4500 lei.

3. Pentru reparaţie curente  17155 lei.

     

   Oraşul Cantemir:

     Pentru buna funcţionare a instituţiilor preşcolare, şcolare, bugetare, întreprinderilor municipale, spaţiilor locative în perioada rece este necesar de efectuat măsurile programate după „Planul de executare a lucrărilor”, care prevede, efectuarea lucrărilor de reparaţie curentă, încheierea lucrărilor de pregătire a instituţiilor, organizaţiilor pentru sezonul rece către  01.10.2016. Responsabili pentru executarea lucrărilor de pregătire sunt conducătorii instituţiilor care formează grupurile de lucru pentru monitorizarea şi coordonarea activităţilor de pregătire a instituţiilor şi folosirea raţională a sumelor alocate pentru efectuarea volumului de lucrări planificate.

 

Vicepreşedinte al  raionului __________________________________     

 

 

 

D E C I Z I E

nr.05/-XXVI                                                                                       din  29.09.2016

or. Cantemir

 

       Despre modificarea deciziei nr.02/11-XXVI din 24.03.2016
”Cu privire la crearea Comisiei pentru protec
ția copilului aflat
în dificultate
și aprobarea Regulamentului acesteia.”

 

     În temeiul art. 43 aliniatul (1), litera ”h”din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, și întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.7 din 20.01.2016”Cu privirea la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționareea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate”,examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte,comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

                                                      DECIDE :

 

   01.Se abrogă  conținutul Anexei nr.1 la decizia nr.02/11-XXVI din 24.03.2016 ”Cu privire la crearea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate și aprobarea Regulamentului  acesteia” .

 

  02.Se aprobă conținutul anexei nr.1 la decizia nr.02/11-XXVI din 24.03.2016 ”Cu privire la crearea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate și aprobarea Regulamentului acesteia”prezentată în anexă.

 

03. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa publicului şi persoanelor nominalizate în termen de 10 zile.

 

  04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama dlui Andrei Ciobanu, președintele raionului,comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism,comisiei consultative de specialitate agricultură,industrie, amenajarea teritoriului și protecșia mediului, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                           __________________________                                                             

 

                                         

   Avizat:

secretar al consiliului raional                                                   Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1
la decizia consiliului raional
nr. 05/- XXVI   din  29.09.2016

 

 

Componența
Comisiei pentru protec
ția copilului aflat în dificultate.

 

 01.Sergiu Butuc,vicepreședinte al raionului ,președinte al comisiei;

 02.Svetlana Petreanu,specialist principal direcția asistență socială și protecția familiei, secretarul comisiei;

 03.Bazilievici Anatolie,consilier raional,membrul comisiei;

 04.Cabac Ana,psiholog,membrul comisiei;

 05.Cebotaru Lilia,profesor,șef direcție învătămînt,membrul comisiei;

 06.Vasile Gîrneț,echipa mobilă CCF Moldova,președinte al AO ”VIS”, membrul comisiei;

 07.Hîțu Valeriu,medic,IMSP Centrul de Sănătate Cantemir,membrul comisiei;

 08.Emilia Goropceanu,secretar al consiliului orașenesc Cantemir,membrul comisiei

 09.Lilia Cozma, specialist superior Biroul siguranță copii a Inspectoratului de Poliție Cantemir,membrul comisiei;

 10.Adrian Procoavă,procuror al raionului Cantemir,membrul comisiei.                                            __

 

 

 

D E C I Z I E

nr.05/--XXVI                                                                                                                              din 29.09.2016

or. Cantemir

 

    Cu privire la activităţile de încorporare a

cetăţenilor  în serviciul militar şi  serviciul

civil în toamna anului 2016

 

            În temeiul art.  13, alin (1), lit.d), art. 43 , alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală  nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei nr.1245 – XV din 18.07.2002 , Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, nr.897 din 23.07.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate  drept,  disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

  01.Se pune în sarcina Secţiei  administrativ-militare  a raionului Cantemir (SAM) în comun cu primăriile raionului, instituţiile publice, agenţii economici desfăşurare în perioada 19.09.2016 –27.01.2017 activităţilor necesare pentru pregătirea către încorporare.

     02.Se instituie comisia de încorporare și medico-militară, pentru încorporarea cetăţenilor raionului Cantemir în serviciul militar în termen şi serviciul civil conform anexei nr.01.

   03.Comisia nominalizată va întreprinde măsuri concrete pentru examinarea medicală şi încorporarea supuşilor militari din raionul Cantemir în termenii prevăzuţi de legislaţie.

   04.Direcţia Finanţe (dl Veaceslav Cozma) va asigura cheltuielile financiare necesare pentru activitatea comisiilor de încorporare din contul bugetelor locale şi bugetului raional (achitarea plăţilor pentru serviciile comunale: electricitate, căldură, telefon, apă, procurarea rechizitelor de birou, examinarea medicală, editarea documentaţiei şi a blanchetelor necesare) conform articolelor bugetului raionului, aprobat pe anul 2016.

    Transportul necesar pentru transportarea recruţilor de la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale la SAM Cantemir se efectuează din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

    05.Se obligă directorul  IMSP Spitalul Raional Cantemir, dl Iurie Mihăescu şi directorul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, dl Andrei Doina în temeiul Hotărârii Guvernului  Republicii Moldova nr. 897 din 23.07.2003, cap. II:

a)  să constituie  comisia medicală pentru examinarea medicală calificată pe întreagă perioadă de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova;

b) să  prezinte la SAM Cantemir listele de semnalizare a tinerilor cu a.n.1990-1999, care se află la evidenţa medicală;

să organizeze testările medicale obligatorii ale recruţilor, ce urmează să fie încorporaţi în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova, conform anexei nr. 02.

06.Primarii unităţilor administrativ-teritoriale vor asigura înştiinţarea şi prezentarea recruţilor,conform graficului testărilor medicale ale recruţilor (anexa nr. 02) la SAM Cantemir, vor propune consiliului local spre aprobare devizul mijloacelor financiare necesare organizării în localitate (-tăţi) a activităţilor legate de încorporare, vor asigura executarea de către instituţiile publice, agenţii economici şi locuitorii din teritoriu a legislaţiei şi deciziei Consiliului Raional cu  privire la pregătirea şi  încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen.

     07.Se aprobă planul de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova pe fiecare unitate administrativ-teritorială, conform  anexei nr. 03.

    08.Se recomandă SAM  Cantemir să organizeze  seminare instructiv – metodice privind pregătirea şi desfăşurarea  acţiunilor de încorporare cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi membrii comisiei de încorporare.

    09.Şef adjunct a Inspectoratului de Poliţie a raionului Cantemir, dl Ștefan Călugăreanu va asigura prezentarea recruţilor, care se eschivează de la încorporare, precum şi selectarea recruţilor care vor fi repartizaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în trupele de carabinieri.

    10.Preşedintele comisiei de încorporare va informa săptămînal în scris preşedintele raionului despre activitatea comisiei de încorporare, după caz şi necesitate Consiliul Raional.

   11.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele  raionului, comisiei consultative de specialitate: drept, disciplină şi culte.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                                        _____________________

 

   Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                                        Ludmila Ţurcanu

 

                                                                          

                                    

                                                                                                     Anexa nr.01

                                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                                         nr.05/ - XXVI din 29.09.2016

 

 

C O M I S I A

raională de recrutare- încorporare

a cetățenilor în serviciul militar

 

 

Preşedintele comisiei                                                  S. Butuc              vicepreşedinte al raionului Cantemir;  Vicepreşedintele comisiei                                     A. Stratu              şef SAM Cantemir.

 

Membrii comisiei:

 

Locţiitorul preşedintelui comisiei         I. Domenco          specialist pe problemele protecţiei civile

                                                                                      şi serviciului de alternativă, aparatul           

                                                                                      preşedintelui raionului Cantemir.

 

Reprezentantul organelor Afacerilor    Ș. Călugăreanu          şef adjunct Inspectoratul de Poliţie Cantemir;

Interne

Reprezentantul Departamentului   I. Sarioglo                 unitatea trupelor carabinieri Comrat;  

Trupelor de Carabinieri                                                                                                                                                                            

Preşedintele comisiei          medicale                  A. Gheorghelaş   şef Secţie Consultativa IMSP Centrul                        

                                                                                                          Medicilor de Familie Cantemir;

Psiholog                                                 

    A.Bazilevici             specialist, primăria Cantemir;

Secretar                                                                    Ș. Zagorschi             specialist superior, SAM Cantemir.

                 

 

C O M P O N E N Ţ A

comisiei medico-militare a raionului Cantemir

 

Preşedintele comisiei:  Anton Gheorghelaş - şef secţie consultativă IMSP „Spitalul raional Cantemir”

 

Membrii comisiei:

E. Ciobu                - medic terapeut

L. Voloceai           - medic chirurg

L. Nazarenco         - medic psihiatru

A. Gheorghelaş     - medic otolaringolog

M. Coltuclu           - medic dermatolog

S. Guţuleac            - medic oftalmolog

V. Nistor                -  medic neuropatolog

E. Timoșenco         -  medic stomatolog

Membrii comisiei medico-militare (de rezervă):

D. Buzu                    - medic chirurg

V. Hîţu                     - medic terapeut

V. Nistor                  - medic psihiatru

A. Răcilă                  - medic otolaringolog

A. Ungureanu           - medic dermatolog

L. Arnauţanu            - medic oftalmolog

L. Nazarenco            - medic neuropatolog

Iu. Miron                  - medic stomatolog

 

Șef  secție administrativ-militară Cantemir 

maior                               Anatolie STRATU                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                               

                                                                                                          

     

                                                                                                        Anexa nr.02

                                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                                         nr.05/-XXVI din 29.09.2016

                    

Graficul

prealabil de activitate a  comisiilor medico-militare şi recrutare-încorporare

în  toamna 2016-iarna 2017 anului  în secţia administrativ-militară Cantemir

 

Nr.

d/o

Primăria

Perioadele desfăşurării comisiilor medico-militare şi de recrutare-încorporare

I

II

III

 

Antoneşti

19.09.2016

04.11.2016

21.12.2016

 

Baimaclia

20.09.2016

07.11.2016

23.12.2016

 

Cania

21.09.2016

08.11.2016

26.12.2016

 

Capaclia

23.09.2016

09.11.2016

27.12.2016

 

Cantemir

26.09.2016

11.11.2016

28.12.2016

 

Chioselia

27.09.2016

14.11.2016

30.12.2016

 

Ciobalaccia

28.09.2016

15.11.2016

02.01.2017

 

Cîietu

30.09.2016

16.11.2016

03.01.2017

 

Cîrpeşti

03.10.2016

18.11.2016

04.01.2017

 

Cîşla

04.10.2016

21.11.2016

06.01.2017

 

Cociulia

05.10.2016

22.11.2016

09.01.2017

 

Coştangalia

07.10.2016

23.11.2016

10.01.2017

 

Enichioi

10.10.2016

25.11.2016

11.01.2017

 

Goteşti

11.10.2016

28.11.2016

13.01.2017

 

Haragîş

12.10.2016

29.11.2016

16.01.2017

 

Lărguţa

14.10.2016

30.11.2016

17.01.2017

 

Lingura

17.10.2016

02.12.2016

18.01.2017

 

Pleşeni

18.10.2016

05.12.2016

20.01.2017

 

Plopi

19.10.2016

06.12.2016

21.01.2017

 

Porumbeşti

21.10.2016

07.12.2016

22.01.2017

 

Sadîc

24.10.2016

09.12.2016

24.01.2017

 

Stoianovca

25.10.2016

12.12.2016

27.01.2017

 

Şamalia

26.10.2016

13.12.2016

27.01.2017

 

Tartaul

28.10.2016

14.12.2016

22.01.2017

 

Toceni

31.10.2016

16.12.2016

21.12.2016

 

Ţîganca

01.11.2016

19.12.2016

27.01.2017

 

Vişniovca

02.11.2016

20.12.2016

06.01.2017

 

 

Șef  secție administrativ-militară Cantemir 

maior                                    Anatolie STRATU                                                

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.05/ -XXVI                                                                                                   din 29.08.2016 

                                                                                                     

 

              Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de

 conducere  directorului şi directorului- adjunct

 a Şcolii de Arte “V.Hanganu” din or.Cantemir

 

                                                                                    

            În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.381 din 13.04.2006” Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”, examinând propunerea serviciului cultură şi turism privind stabiliarea indemnizaţiei de conducere a directorului şi a directorului- adjunct a Şcolii de Arte „V.Hanganu” din or. Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

   01.Se stabileşte indemnizaţia de conducere a directorului şi a directorului-adjunct a Şcolii de Arte „V.Hanganu” din or.Cantemir conform anexei nr.01.

 

   02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa serviciului cultură şi turism, Şcolii de Arte „V.Hanagnu” din or.Cantemir, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere şi afişare pe panoul informativ.

 

   03.Controlul executări deciziei în cauză se pune în sarcina dlui I.Dimcea, vicepreşedintele al raionului.

 

 

        

 

 

     Preşedintele şedinţei                                                             ________________

 

  Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                            Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                Anexa

                                                                                           la decizia consiliului raional                                         

                                                                                                                                   nr.05 /- XXVI  din 29 .09.2016

 

 

 

Condiţiile de salarizare pentru cadre didactice şi alte categorii

de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar.

 

 

Nr.

d/o

Instituţii şi presonalul apreciat

Categoria instituţiei

Cotele indeminzaţiei de conducere

Cotele indemnizaţiei stabilite %

1

2

3

4

5

1.

Şcoala de Arte “V.Hanganu” (250 elevi)

IV

 

 

2.

Director

 

20%

20%

3.

Director-adjunct

 

15%

15%

 

 

 

 

 

Criteriile de raportare a instituţiilor bugetare la categorii de remunerare a conducătorilor  a directorului şi a directorului – adjunct

 a Şcolii de Arte “V.Hanganu” din or. Cantemir

 

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei

Date în reţea

Criteria apreciere

Categoria stabilită

1

2

3

4

5

1.

Şcoala de Arte “V.Hanganu”

250 elevi

201-300 elevi

IV

 

 

Şef-, serviciu cultură şi turism                                Sergiu Toderici

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.05/ -XXVI                                                                                                   din 29.09.2016                                                                                                       

 

     Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei

de privatizare a  fondului de  locuinţe nr.03 din

 09.09.2016

 

 

   În temeiul art.43 , alineatul (1) , litera e) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.03 din 09.09.2016  (vezi anexa) ,  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii , Consiliul Raional  

 

D E C I D E :

 

 01.Se aprobă hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de  locuinţe nr.03  din  09.09.2016   privind privatizarea locuinţelor în raionul Cantemir, următorilor cetăţeni :

 01.Topala Valentina, or.Cantemir ,str.Basarabia , nr.5, bl.1, ap.55;

 02. Bercaru Polixenia,or.Cantemir, str.A.Mateevici ,nr.1,ap.4;

 03.Zmeu Nadejda , or.Cantemir, str.Iu.Gagarin,nr.11,cam.39 „A”;

 04.Vicol Alexandra, or.Cantemir, str.M.Eminescu, nr.1 A”, ap.23;

 05. Vtiurin Valentina, raionul Cantemi, satul Plopi;

 06.Barilă Nicolae, raionul Cantemi, satul Plopi;

 07. Barilă Gheorghe, raionul Cantemi, satul Plopi;

 08.Dari Ion, raionul Cantemi, satul Baimaclia .                                                  

 

    02.Specialistul principal în aparatul preşedintelui raionului va perfecta actele corespunzătoare şi le va înmîna persoanelor sus nominalizate.

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile.

   04.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                             ________________

 

  Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                            Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                   APROB              

                                                                    Preşedintele comisiei raionale pentru

                                                       privatizarea spaţiului locativ

                                            __________A.Ciobanu

 

                                      PROCES – VERBAL

al şedinţei comisiei raionale pentru privatizarea spaţiului locativ nr.3 din                       09.09.2016.          

           Total membri – 11 ,

           Prezenţi  -   6.

  A.Ciobanu ,

Gh.Manole,

V.Banicov ,

N.Butuc,

A.Bacalov,

D.Vrabie.                                         

                                       ORDINEA    DE   ZI:

 

01.Cu privire la exzaminarea cererilor depuse de căre cetăţeni la privatizarea spaţiului locativ.

                  

    Examinind cererile comisia a hotărit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   -De a permite privatizarea spaţiului locativ conform art.17 şi art.2 al Legii privatizării fondului de locuinţe,nr.1324 din 10.03.1993, următoarelor persoane.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

01.Vicol Alexandra, dom.or.Cantemir,str.M.Eminescu,nr.1,,A”,ap.23.

02.Topala Valentina,dom.or.Cantemir,str.Basarabia,nr.5,bl.1,ap.55.                                                                                                                                

03.Bercaru Polixenia, dom.or.Cantemir,str.A.Mateevici,nr.1,cam.4.

04.Zmeu Nadejda,dom.or.Cantemir,str.Iu.Gagarin,nr.11,cam.39,,A”.

05.Vtiurin Valentina,dom.s.Plopi,raionul Cantemir.

06.Barilă Nicolae,dom.s.Plopi, raionul Cantemir.                                                                                                                                                           07.Barila Gheorghe,dom.s.Plopi, raionul Cantemir.

08.Dari Ion,dom.s.Baimaclia, raionul Cantemir.

 

 -Exzaminînd cererea cetăţencei,Culicovschi Rita,domiciliată în or.Cantemir, str.Basarabia, nr.2,cam.11.

 Comisia a hotărît:

  01.Se respinge în legătură că in planul construcţiei prezentat sunt abateri de la proectul tehnic  al constucţiei se recomandă de a perfecta planul construcţiei şi deblocarea căilor de ieşire şi evacuare.

  02.După lichidarea observaţiilor făcute de membrii comisiei  cererea va fi examinata la următoarea şedinţă.

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                  Gh. Manole      

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.05/ -XXVI                                                                                                   din 29.08.2016                                                                                                       

 

Cu privire la mărimea taxei pentru instruirea

     copiilor în Şcoala de Arte ,,V.Hanganu”  pentru

     anul de studii 2016-2017 achitată de părinţi        

 

             În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.450 din 16.06.2011 ,,pentru aprobarea  Regulamentului  privind modul de încasare a taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.03/16 – XXVI din 05.11.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului Şcolii de Arte ,,V.Hanganu”, examinând  propunerea Serviciului Cultură şi Turism ,,cu privire al mărimea taxei pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte ,,V.Hanganu” pentru anul de studii 2016-2017 achitată de părinţi” avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 DECIDE:

 

01.Se stabileşte taxa pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte ,,V.Hanganu”, pentru anul de studii 2016-2017 achitată de părinţi începând cu 01 septembrie 2016, conform demersului instituţiei respective din 08.09. 2016 (se anexează) după cum urmează:

-            Pian                           – 235 lei;

-            Vioară                       – 235 lei;

-            Aerofone                  – 235 lei;

-            Acordeon                 – 235 lei;

-            Artă plastică            – 215 lei;

-            Coregrafie                – 215 lei;

-            Artă corală               – 235 lei.

 

 02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă   Şcolii de Arte ,,V.Hanganu”, altor    factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile înmânare, expediere, afişare pe stand şi pe site consiliului raional.

  03.Monitorizarea executării deciziei se pune în sarcina dlui Dimcea Ion, vicepreşedintele al raionului.

  04.Control executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                             ________________

 

  Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                            Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                Anexa

                                                                                           la decizia consiliului raional                                         

                                                                                                                                   nr.05 /- XXVI  din 29 .09.2016

 

Notă informativă

Cu privire la mărimea taxei pentru instruirea     copiilor în Şcoala de Arte ,,V.Hanganu”  pentru

     anul de studii 2016-2017 achitată de părinţi    

În temeiul Hotărârii Guvernului nr.450 din 16.06.2011 şi Demersului Direcţiei Şcolii de Arte „V.Hanganu” din 08.09.2016, se propune stabilirea plăţii pentru instruirea copiilor în funcţie de suma cheluielilor suportate în anul precedent pentru întreţinerea respectivii instutţii extraşcolare.

Cuantimul taxei se stabileşte în mărime de 20 la sută din cheltuielile curente al anului 2015 ( calculul la cuantimul taxei se anexează).

Taxa de instruire a copiilor în Şcoala de Arte la specialităţile care necesită pregătire individuală (pian, vioară, instrumente aerofone, acordeon, artă corală) se stabileşte mai mare de cât la specialităţile coreografie, artă plastică.

La 01.09.2016 contingentul este de 250 copii. Media taxei pentru un copil este de 228 lunar = 57000 lei.

inclusiv:

172 copii x 235 = 40420 lei

78 copii x 215 =16770 lei

Sînt scutiţi integral de taxa pentru instruire numai copii orfani (de ambii părinţi), cei care cresc în casele de copii  tip familial,  aflaţi sub tutelă şi copiii care primesc indemnizaţii sociale.

Dacă în Şcoala de Arte învaţă elevi din familii cu trei şi mai mulţi copii, plata pentru instruirea primului copil se achită în întregime, iar ceilalţi copii în mărime de 50 la sută din cuantumul taxei de 20%.

Elevii care se deplasează la Şcoala de Arte la distanţa de până la 10 km vor fi sctuţi cu 10 % din taxa stabilită, de la 10 km până la 20 km vor fi scutiţi cu 20 % din taxa stabilită, iar cei ce se deplasează mai mult de 20 km vor fi scutiţi cu 30% din taxa stabilită.

 

Şef- interimar

Servicului Cultură şi Turism                                       S.Toderici 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculul la cuantumul

taxei pentru instruire în Şcoala de Arte „V.Hanganu”

 

 

În conformitate cu Regulamentul privind Modul de încasare a taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă, arta plastică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.450 din 16.06.2011

 

1. Cheltuielile bugetare ale anului 2015,constituie – 2354,2mii lei

2. Cheltuielile mijloace speciale                             -212,7 mii lei.

                                                     Total cheltuieli – 2566,9 mii lei

 

3. Cuantumul se stabileşte în mărime de 20 la sută din cheltuielile curente raportate de Şcoala de Arte – 513380lei . (2566,9 mii lei X 20%)

 

4. Anul de învăţământ – 9 luni

  ( 513380 : 9 luni = 57042 lei )

     numărul de elevi – 250

 

Taxa  pentru 1 elev – 228 lei

 

 

 

 

 

             Şef Serviciului

             Cultura si Turism                                                         S.Todetici

 

 

 

 

 

D E C I Z IE

nr.05/-XXVI                                                                                      din 29.09.2016

or. Cantemir

 

     Cu privire la completarea deciziei nr.04/05-XXVI din 11.08.2016

  Despre aprobarea hotărîrii nr. 01 din 21.07.2016 a

 comisiei privind acordarea compensaţie unice

pentru conectarea la conducta de gaze naturale

a unor categorii de populație

 

          În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, punctul (9) al Legii nr.  154-XVI din  05.07.2007 „ privind acordarea compensaţiei  unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural” , punctul (10) al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1255 din 19.11.2007 „ Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural”, Dispoziției președintelui raionului Cantemir nr. 135-A din 17.11.2015 ”Despre constituirea comisiei privind acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural”, Dispoziției președintelui raionului Cantemir nr. 125-A din 21.07.2016 ”Despre modificarea dispoziției președintelui raionului Cantemir nr. 135-A din 17.11.2015, examinînd Hotărîrea  nr.01. din 21.07.2016 a comisiei raionale pentru acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural”,sesizării nr.1304/OT2-467 din 14.09.2016 a Oficiului Teritorial Cahul a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, examinînd  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                                       D E C I D E :

01.Se ia act de nota informativă

  02.Se completează decizia  nr.04/05-XXVI din 11.08.2016 conform hotărîrii nr. 01 din 21.07.2016 a

comisiei privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural după cum urmează:

În pct. 01 după cuvîntul ,,se anexează” se include numele prenumele, categoria şi domiciliul beneficiarilor, inclusiv cuantumul sumei alocate,

1.Coroi Elena, domiciliată, satul Cania, pedagog,  gimnaziul „  Ion Creangă”, suma alocată 750 lei;

2.Munteanu Liliana, domiciliată, satul Cania, la data conectării, pedagog, gimnaziul „  Ion Creangă” suma alocată 750 lei;;

3.Bordea Aliona, domiciliată, satul Cania, pedagog , gimnaziul „  Ion Creangă”, suma alocată 750 lei;

4.Murgeneanu Liuba, domiciliată, satul Cania, bibliotecar, gimnaziul „  Ion Creangă”, suma alocată 750 lei;

 

  03.Decizia se aduce la cunoştinşa factorilor interesaţi şi publicului în termenii stabiliţi de legislaţie

   05. Executarea decizie se pune în seama pre;edintelui raionului Cantemir dlui Andrei Ciobanu şiîn sarcina comisiei consultative de specialitate,  finanţe, buget ,activităţii economico- financiare şi construcţii.

 

Preşedintele şedinţei                                                                 _____________________

                      

     Avizată:

Secretar al consiliului raional                                                Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Anexă

la decizia  consiliului raional

nr.05/-XXV din 29.09.2016

                                                              Notă informativă

Cu privire la completarea deciziei nr.04/05-XXVI din 11.08.2016 despre aprobarea hotărîrii nr. 01 din 21.07.2016 a comisiei privind acordarea compensaţie

 unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale

 

    Comisia privind acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație, activează conform Dispoziției președintelui raionului Cantemir nr. 135-A din 17.11.2015 ”Despre constituirea comisiei privind acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural”, Dispoziției președintelui raionului Cantemir nr. 125-A din 21.07.2016 ”Despre modificarea dispoziției președintelui raionului Cantemir nr. 135-A din 17.11.2015 , sesizării nr.1304/OT2-467 din 14.09.2016 a Oficiului Teritorial Cahul a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

    În conformitate cu sesizarea  nr.1304/OT2-467  decizia se completează cu numele prenumele, categoria şi domiciliul beneficiarilor, inclusiv cuantumul sumei alocate.

 

Președintele comisiei privind

acordarea compensației unice pentru conectarea

la conducta de gaze naturale a unor categorii de

populație, vicepreședinte al raionului                                                                                Ion Dimcea

 

 

 

D E C I Z I E

nr.05/ -XXV                                                                                                   din 29.09.2016                                                                                       

or. Cantemir

 

       Cu privire la rezilierea contractului

de locaţiune nr. 33/16”L” din 04.01.2016

 încheiat cu Î.M. „ Naţional Media” SRL

 

      În temeiul art.43, alin. (1) litera „c”din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.4, alin. lit. „g” din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din  28.12.2006, art.9 alin.2 lit. „h”din Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05.2007, art. 907-908 din Codul Civil al Republicii Moldova,  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 483  din  29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, examinînd propunerea comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare, Consiliul Raional,

                                                                              Decide:

   01.Se ia act de notificarea nr. 1615  din 30 august 2016 a Î.M. „ Naţional Media” SRL, înregistrată cu nr.1020 la 05.09.2016 (se anexează).

 

    02.Se reziliază contractul  de locaţiune nr. 33/16”L” din 04.01.2016 încheiat cu Î.M. „      Naţional Media” SRL începînd cu data de 15 septembrie 2016.

 

    03.Se împuterniceşte președintele raionului prin dispoziția sa de a constitui comisia de predare-primire a spaţiului  dat în locaţiune Î.M. „ Naţional Media” SRL termen de 10 zile.

 

    04.Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere și afișare de către secretarul consiliului raional.

 

    05. Executarea deciziei se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului.

 

    06.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept,disciplină și culte și comisiei consultative de specialitate finanțe,buget,activități economico-financiare și construcții.

 

 

Președintele ședinței                                                                      ______________________

 

          Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                      Ţurcanu Ludmila

 

 

 

D E C I Z I E

nr.05/ -XXV                                                                                                   din 29.09.2016                                                                                       

or. Cantemir

 

      Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune

 nr. 25/16”L”din 04.04.2016 încheiat cu Întreprinderea

 de Stat  Servicii  Pază, filiala Leova a Ministerului

 Afacerilor Interne al  Republicii Moldova.

 

      În temeiul art.43, alin. (1) litera „c”din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.4, alin.1 lit. „g” din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din  28.12.2006, art.9 alin.2 lit. „h”din Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05.2007, art. 907-908 din Codul Civil al RM,  Hotărîrii Guvernului nr. 483  din  29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, examinînd propunerea comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare, consiliul raional,

                                                                              Decide:

     01.Se ia act de demerul nr. 171 din 30.06.2016  al  Întreprinderii de Stat  Servicii  Pază, filiala Leova a Ministerului Afacerilor Interne,  Republica Moldova,  înregistrat cu nr.739 din 01.07.2016 la Consiliul raional. (se anexează).

     02.Se reziliază contractul de locaţiune nr.25/16 L înaintat de Întreprinderea de Stat  Servicii  Pază a Ministerului Afacerilor Interne al  Republicii Moldova,  filiala Leova începînd cu data de ________________2016.

     03.Se împuterniceşte președintele raionului prin dispoziția sa de a constitui comisia de predare-primire a birourilor date în locaţiune Întreprinderii de Stat  Servicii  Pază a Ministerului Afacerilor Interne al  Republicii Moldova,  filiala Leova în termen de 10 zile.

     04.Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere și afișare de către secretarul consiliului raional.

    05. Executarea deciziei se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului.

    06.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept,disciplină și culte și comisiei consultative de specialitate finanțe,buget,activități economico-financiare și construcții.

 

 

 

Președintele ședinței                                                                      ______________________

 

 

          Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                      Ţurcanu Ludmila

 

 

 Anexă

                                                                                               la decizia Consiliului raional

                                                                                             nr.05/__-XXVI din 29.09.2016

 

Notă informativă

 

                 Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune nr. 25/16”L”din 04.04.2016 încheiat cu Întreprinderea de Stat  Servicii  Pază, filiala Leova a Ministerului Afacerilor Interne al  Republicii Moldova .                                              

 

        În temeiul art.43, alin. (1) litera „c”din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.4, alin. lit. „g” din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din  28.12.2006, art.9 alin.2 lit. „h”din Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05.2007, art. 907-908 din Codul Civil al RM,  Hotărîrii Guvernului nr. 483  din  29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate,    demerului  nr. 171 din 30.06.2016  al Întreprinderii de Stat  Servicii  Pază, filiala Leova

 a Ministerului Afacerilor Interne al  Republicii Moldova.  Se propune rezilierea contractului de  locaţiune nr. 25/16L  din 04.04. 2016  începînd cu data de_______________2016.    

 

 

 

 

Preşedintele raionului                                              Andrei Ciobanu                                                

 

 

 

D E C I Z I E

nr.05/  -XXVI                                                                                               din 29.09.2016                                                                                             or. Cantemir

 

Despre completarea deciziei nr.02/13-XXVI

din 24.09.2015 Cu privire la comisia de

 concurs pentru ocuparea  funcţiilor publice

 vacante de conducători ai subdiviziunilor

 Consiliului Raional

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul duncţionarului public, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.208 “cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, examinînd avizul comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte , Consiliul Raional

 

                                                                         D e c i d e :

 

  01.Se completează deciziei nr.02/13-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la comisia de concurs pentru ocuparea  funcţiilor publice vacante de conducători ai subdiviziunilor Consiliului Raional după cum urmează:

la pct.2, nr.05,  spaţiul liber , se completează cu  numele , prenumele Plămădeală Viorica,

după sintagma ,,resursele umane “se include sintagma   ,, secretar al comisiei”.

 

   02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa  persoanei sus- nominalizate, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile . 

 

   03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                             __________________

 

 

 

            Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                            Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

D E C I Z I E

nr.05/- XXV                                                                                                   din 29.09.2015                                                                                                 or. Cantemir

 

         Cu privire  la casarea mijlocelor fixe

 a  IMSP  Spitalul Raional Cantemir

 

                În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006,  Legii ocrotiirii sănătăţii nr. 411-XII1 din 28.03.1995 , Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12.05.1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind  casarea bunurilor uzate , raportate la mijloacele  fixe”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova   nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raion”, deciziei  consiliului raional nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului sănătăţii raionului Cantemir”,  examinînd demersul IMSP Spitalul Raional Cantemir şi actele de  casarea mijloacelor fixe a  instituţiei nominalizate ,  avizele comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate probeleme sociale : învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional     

                                                                          DECIDE:

      01. Se casează mijloacele fixe a IMSP Spitalul Raional Cantemir după cum urmează:

 

Nr.

d/o

Denumirea si marca

mijlocului fix

Nr.de

inventar

sau de

stat

Data

punerii

in func

tiune

Valoarea

de intra-

re,lei

Valoarea probabila

ramasa la expirarea

duratei

 utile de

functionare,

lei   

 Codul de clasificare

Durata de

Functionnare

 utila

(norma

anuala de

uzura),ani

(% an)

Uzura

calculate,

lei

Valoarea

de bilant,

lei

Gradul uzurii,

 %

Note

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Automobilul

RAF 22-031

01510046

1991

70000.00

 

V

12.5

70000.00

 

100

 

2

Dulap  de uscat pelicula

01370134

1988

1258.60

 

IV

10.0

1258.60

 

100

 

3

ECG cu 1-3 canale

01370722

2011

11790.00

 

IV

10.0

6386.25

5403.75

46

Ag-0.200664

Pl-0.0001830

4

Compresor PIT

01380280

2011

4675.00

 

IV

8.33

1974.68

2700.32

42

 

5

Aparat de sudat (gaz)

01380229

2008

4590.00

 

V

20.0

4590.00

 

100

 

6

Pat cu accesorii

01380174

2005

1400.00

 

IV

10.0

1400.00

 

100

 

7

Livier de ridicare

01380177

2005

1000.00

 

V

20.0

1000.00

 

100

 

8

Livier de ridicare

01380178

2005

1000.00

 

V

20.0

1000.00

 

100

 

9

Pat cu accesorii

01380173

2005

1400.00

 

IV

10.0

1400.00

 

100

 

10

Pat functional

01370178

1988

3273.60

 

IV

10.0

3273.60

 

100

 

11

Pat functional

01370179

1988

3273.60

 

IV

10.0

3273.60

 

100

 

12

Pat cu accesorii

01380169

2005

1400.00

 

IV

10.0

1400.00

 

100

 

13

Pat cu accesorii

01380175

2005

1400.00

 

IV

10.0

1400.00

 

100

 

14

Pat cu accesorii

01380170

2005

1400.00

 

IV

10.0

1400.00

 

100

 

15

Pat cu accesorii

01380171

2005

1400.00

 

IV

10.0

1400.00

 

100

 

16

Pat functional

01370586

2004

3800.00

 

IV

10.0

3800.00

 

100

 

17

Pat cu accesorii

01380176

2005

1400.00

 

IV

10.0

1400.00

 

100

 

18

Aparat imunologic

01370584

2003

45192.00

 

V

14.2

45192.00

 

100

 

19

Analizator biochimic

01370575

2002

58950.00

 

IV

10

58950.00

 

100

 

20

Frigider “ Iarna”

01380024

1997

1000.00

 

IV

10.0

1000.00

 

100

 

21

Luminator cu 6 reflectoare

01370184

1989

2864.40

 

V

12.5

2864.40

 

100

 

22

Telefon

01380226

2007

4000.00

 

V

33.3

4000.00

 

100

 

 

T o t a l :

 

 

226467.20

 

 

 

218363.13

8104.07

 

 

 

 

  02.Contabilitatea aparatului preşedintelui raionalui în comun cu contabilitatea IMSP Spitalul Raional  Cantemir va scoate de  la evidenţa instituţiei date bunurile sus nominalizate în termen de 10 zile.

03.    Direcţia  finanţe va verifica oportunitatea utilizării detaliilor, elementelor obiectelor casate, valoarea si posibilitatea de utilizare a lor.

     04. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir, preşedintele Comisiei Administrativ, IMSP Spitalul Raional Cantemir.

 05. Controlul executării deciziei  prezente  se pune în  seama  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disiplină şi culte.

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                        _____________________

 

               Avizat :

  Secretar al consiliului  raional                                               Ludmila Ţurcanu

 

 

 

D E C I Z I E

nr.05/-XXVI                                                                                       din  29.09.2016

or. Cantemir

 

   Despre aprobarea Acordului de Parteneriat
dintre Consiliul Raional Cantemir
și Asociația
”CCF Moldova—Copil, Comunitate, Familie”

 

      În temeiul art. 43(2), litera t) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii   privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,examinînd Acordul de Parteneriat dintre Consiliul Raional Cantemir și Asociația ”CCF Moldova – Copil,Comunitate, Familie”, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,comisiei consultative de specialitate finanțe, buget,activități economico-financiare și construcții, Consiliul Raional Cantemir

 

D E C I D E:

 

1.Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Consiliul Raional Cantemir și Asociația ”CCF Moldova – Copil,Comunitate, Familie (se anexează).

 

2.Se împuternicește președintele raionului dl Andrei Ciobanu a semna în numele Consiliului Raional Cantemir Acordul de Parteneriat nominalizat (se anexează).

 

3.Executarea  prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu,președintele raionului.

 

4.Informaţia generalizată despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului raional Cantemir în trimestru II 2017 , de către dl Andrei Ciobanu,președintele raionului.

 

5.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,comisiei consultative de specialitate finanțe, buget,activități economico-financiare și construcții.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                             

                         

  

 Avizată :

Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila Țurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă
la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                                                        nr.05/-XXVI  din  29.09.2016

 

Notă informativă

despre aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Raional Cantemir și Asociația ”CCF      Moldova—Copil, Comunitate, Familie”.

 

               Asociația Obștească  ”CCF Moldova—Copil, Comunitate, Familie”, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova sub nr.2952 din 08.04.2004,este organizație de Demnitate Publică și reprezentant oficial al organizației ”Hope and Homes for Children”din Marea Britanie (HHC UK),care activează în raionul Cantemir din martie 2009 în baza Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului,ratificată și semnată de Republica Moldova în anul 1993 și în baza legislației naționale în vigoare.

             CCF/HHC Moldova în parteneriat cu HHC Marea Britanie și Consiliului Raional Cantemir sprigină copii aflați în dificultate să se dezvolte într-un mediu familial cu respect pentru realizarea drepturilor  lor într-un mediu în care copiii își pot realiza potențialul complet și oferă instrumentele și metodele practice pentru o schimbare pozitivă în viața copilului,familiei și comunității.

              Pe parcursul  anilor 2009-2015,Asociația CCF/HHC Moldova în parteneriat cu Consiliul Raional Cantemir și subdiviziunile sale (Direcția Asistență Socială și Protecția  Familiei, Direcția Generală Finanțe,Direcția Generală Învățămînt) a contribuit financiar, material, metodologic, psihologic și logistic la:

- deschiderea,înregistrarea și durabilitatea a 9  Casă de Copii de Tip Familie, și a 6  Asistenți Parentali Profesioniști  în care au fost plasați 45 copii aflați în situație de risc;

- dezinstituționalizarea din instituțiile rezidențiale și reintegrarea în familia biologică,familia extinsă și serviciile alternative (Casă de Copii de Tip Familie, Asistenți Parentali Profesioniști) a 36 copii;

- prevenirea instituționalizării a 92 de copii  aflați în dificultate și suport familiilor lor pentru îmbunătățirea situației create;

-instruirea asistențelor sociali comunitari,managerilor instituțiilor de învățămînt,primarilor,a altor factor de decizie comunitari în domeniul protecției copilului, redresării situației în familiile vulnerabile și incluziunii sociale;

- instruirea potențialilor părinți-educatori și asistenți parentali profesioniști conform  programului de instruire, precum și instruirea continuă  a părinților-educatori și asistenților parentali profesioniști.

               Acordul de Parteneriat propus spre aprobare are ca scop implementarea strategiei 2014-2020 privind protecția copilului  și planului de acțiuni privind reformarea Centrului de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vîrstă Fragedă situat în or. Chișinău - instituție de tip rezidențial ce asigură procesul de reabilitare  medico-psiho-pedagogică și socială a copiilor aflați în dificultate până la momentul reintegrării  lor în familia biologică sau extinsă ori stabilirea altor forme de protecție socială.

 

 

 

 

 

 

Şef DASPF Cantemir                                                    Viorica Munteanu

 

Anexă

                                                                                                                                                                             la decizia Consiliului raional                                                                          nr.05/ -XXVI din 29.09.2016

                                                                                                                                                                                   

Planul raional  de acţiuni pe perioada 2016-2020  pentru implementarea

Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020

 

Nr/or

Acţiuni pentru realizarea obiectivelor

Ternen de realizare

Responsabili pentru implimentare

Parteneri

1

Participarea în cadrul grupului tehnic de lucru privind activitatea autorităţilor publice în domeniul prevenţiei şi controlului bolilor netransmisibile şi a factorilor de risc ce le determină.

2016-2020

 Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Cantemir 

Administraţia Publică Locală

2

Formarea continuă a partenerilor din diferite sectoare nonmedicale în domeniul prevenţiei şi controlului bolilor netransmisibile

2016 - 2020

Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir;Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Cantemir 

Administraţia Publică Locală, Direcţia Generală Învăţămînt

3

Elaborarea Programulu  raional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat

 

2017-2021

 Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir;Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Cantemir 

Administraţia Publică Locală; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional; Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir;

4

Realizarea activităţilor în prevenirea și controlul diabetului zaharat, conform noului Program raional  de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat pentru anii 2017-2021, în limitele mijloacelor  financiare alocate 

2017-2021

Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir;Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Cantemir  , Compania Naţională de Asigurări în  Medicină

Administraţia Publică Locală;  Instituţia Medico Sanitară Publică Centrul Sănătate; Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir

5

Realizarea activităţilor în prevenirea şi controlul bolilor cardiovasculare, conform Programului raional de prevenire  şi control al bolilor cardiovasculare pentru anii 2014-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 300 din 24 aprilie 62014, în limitele mijloacelor  financiare alocate 

2016-2020

Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir;Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Cantemir  , Compania Naţională de Asigurări în  Medicină

Administraţia Publică Locală;   Instituţia Medico Sanitară Publică Centrul Sănătate; Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir

6

Elaborarea Programului raional  de control al cancerului

 

2017

Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir;Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Cantemir 

Administraţia Publică Locală;   Instituţia Medico Sanitară Publică Centrul Sănătate; Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir

7

Realizarea activităților în prevenirea și controlul cancerului, conform noului Program raional  de control al cancerului în Republica Moldova pentru anii 2016-2025, în limitele mijloacelor  financiare alocate 

2016-2020

Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir;Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Cantemir 

Administraţia Publică Locală;   Instituţia Medico Sanitară Publică Centrul Sănătate; Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir

8

Realizarea activităților de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic, conform Programului  raional  de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic pînă în anul 2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.171 din        19 martie 2012, în limitele mijloacelor  financiare alocate 

2016-2017

Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir;Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Cantemir  , 

Administraţia Publică Locală;   Instituţia Medico Sanitară Publică Centrul Sănătate; Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir

10

Standardizarea indicatorilor de monitorizare a bolilor netransmisibile în baza ţintelor prezentului Plan de acţiuni

2016-2020

 Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raională

Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir;Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Cantemir, 

11

Evaluarea şi actualizarea setului de date statistice, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, colectarea, analiza şi raportarea la nivel local, regional și național privind monitorizarea bolilor netransmisibile şi a factorilor de risc ce le determină

2016-2020

 Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional

Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir;Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Cantemir, 

12

Instituirea mecanismului de monitorizare şi evaluare a eficienţei politicilor publice de prevenție și control al bolilor netransmisibile

2016-2020

Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional

Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir;Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Cantemir; Administraţia Publică Locală;  Asociaţiile Obşteşti

13

Consolidarea capacităţilor specialiştilor responsabili de monitorizarea şi evaluarea programelor axate pe bolile netransmisibile

2017-2020

Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional

Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir;Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Cantemir,  Administraţia Publică Locală; Asociaţiile Obşteşti

14

Realizarea activităţilor de reducere a consumului nociv de alcool, conform Programului raional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 6 iunie 2012, în limitele mijloacelor  financiare alocate 

2016- 2020

Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional

Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir;Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Cantemir,  Administraţia Publică Locală; ,   Asociaţiile Obşteşti

15

Realizarea activităţilor de reducere a consumului de tutun și a expunerii la fum, conform Programului naţional privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 100 din       16 februiarie 2012, în limitele mijloacelor  financiare alocate 

2016

Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional

Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir;Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Cantemir,  Administraţia Publică Locală;  Asociaţiile Obşteşti

16

Realizarea activităţilor de reducere a bolilor netransmisibile legate de dietă, subnutriţie şi deficienţe nutriţionale, conform Programului raional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020 şi Planului  de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea Programului raional, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.730  din          8 septembrie 2014, în limitele mijloacelor financiare alocate

2016-2020

Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional;  

 Compania Naţională de Asigurări în  Medicină

Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir;Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Cantemir,  Administraţia Publică Locală; ,   Asociaţiile Obşteşti

17

Organizarea campaniilor publice de promovare a culturii fizice, orientate spre comunitate, familie şi individ

2016-2020

Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional  Compania Naţională de Asigurări în  Medicină, Direcţia Generală Învăţămînt

Instituţia Medico Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir;Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional; Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Cantemir,  ,   Asociaţiile Obşteşti

18

Elaborarea planurilor urbanistice a localităților cu includerea pistelor pentru ciclism şi mers sportiv

2016-2020

Administraţia Publică Locală de nivelul I şi II

Arhitectul –şef al raionului , Asociaţiile Obşteşti

19

Crearea în localităţile urbane a pistelor pentru ciclism și  a spaţiilor de  joacă şi activitate fizică sigure

2016-2020

Administraţia Publică Locală de nivelul I şi II

 Asociaţiile Obşteşti

20

Promovarea iniţiativelor de restabilire a secţiilor sportive, taberelor sportive şi terenurilor sportive pentru a încuraja practicarea activităților fizice printre copii și tineri

2016-2017

Direcţia Generală Învăţămînt,  Instituţiile Medico Sanitaro Publice  din raion, specialistul principal pe problemele  tineretului  şi sportului

Administraţia Publică Locală de nivelul I şi II

21

Renovarea şi construcția terenurilor sportive în localitățile raionului

2016-2020

Administraţia Publică Locală de nivelul I şi II,

Asociaţiile Obşteşti

22

Instruirea continuă a cadrelor medicale în domeniul prevenţiei, diagnosticului precoce şi managementului bolilor netransmisibile 

2016-2020

Instituţiile Medico Sanitare Publice din raion

Instituţiile Medico Sanitare Publice din raion

23

 Depistarea precoce a bolilor netransmisibile, a factorilor de risc asociaţi şi controlul acestora

2017-2019

Instituţiile Medico Sanitare Publice din raion

 

24

Acoperirea populaţiei din grupurile ţintă prestabilite cu programe de screening (cancer col uterin, cancer mamar, cancer prostată, hipertensiune arterială, AVC-accident vascular-cerebral, diabet zaharat)

2016-2020

Instituţiile Medico Sanitare Publice din raion ,

Compania Naţională de Asigurări în  Medicină

Asociaţiile Obşteşti

25

Identificarea şi implementarea unor modalităţi flexibile de stimulare a lucrătorilor medicali în derularea activităţilor de educare a pacienţilor în domeniul prevenţiei bolilor netransmisibile şi promovării sănătăţii

2016

Instituţiile Medico Sanitare Publice din raion ,

Compania Naţională de Asigurări în  Medicină

Asociaţiile Obşteşti

26

Revederea şi suplinirea listei medicamentelor compensate pentru controlul bolilor netransmisibile

 

2016-2020

Instituţiile Medico Sanitare Publice din raion , Compania Naţională de Asigurare Medicală

Asociaţiile Obşteşti

27

Crearea centrelor de consiliere şi asigurarea funcţionalităţii lor în reducerea factorilor de risc pentru bolile netransmisibile

2016-2020

Instituţiile Medico Sanitare Publice din raion , Compania Naţională de Asigurări în  Medicină

Instituţiile Medico Sanitare Publice Centrele  de Sănătate 

28

Dezvoltarea parteneriatelor public-private  pentru serviciile de îngrijiri paliative

2017-2020

Instituţiile Medico Sanitare Publice, Compania Naţională de Asigurări în  Medicină , direcţia asistenta  socială  şi protecţia  familiei.  

-

29

Realizarea campaniilor de informare şi comunicare în cadrul programelor elaborate şi aprobate în domeniul controlului bolilor netransmisibile şi a factorilor prioritari de risc

2016-2020

Instituţiile Medico Sanitare Publice , Compania Naţională de Asigurări în  Medicină,  Direcţia Generală Învăţămînt, specialistul principal pe problemele  tineretului  şi  sportului, direcţia   asistenta  socială  şi protecţia  familiei,  mass-media.

-

30

Dezvoltarea suportului didactic (ghiduri) pentru elevi şi profesori în formarea deprinderilor sănătoase şi prevenirea bolilor netransmisibile

2016-2017

Direcţia Generală Învăţămînt,  Instituţiile Medico Sanitaro Publice  din raion, specialistul principal pe problemele  tineretului  şi sportului;

Asociaţiile Obşteşti

31

Elaborarea Programului raional de promovare a sănătăţii

2016

Instituţia Medico Sanitară Publică  Centrul Sănătate Publică raional;

Instituţiile Medico Sanitare Publice din raion

32

Asigurarea implementării şi evaluarea noului Program raional  de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020, în limitele mijloacelor  financiare alocate 

2016-2020

Instituţiile Medico Sanitare Publice din raion , Compania Naţională de Asigurări în  Medicină, Direcţia Generală Învăţămînt,   specialistul principal pe problemele  tineretului  şi sportului;

Instituţiile Medico Sanitare Publice din raion

33

Fortificarea capacităţilor la nivel teritorial  şi elaborarea suportului metodologic privind implementarea iniţiativei „Şcoli care promovează sănătatea”

2016-2017

Instituţiile Medico Sanitare Publice din raion,  Direcţia Generală Învăţămînt,   Asociaţiile Obşteşti

Instituţiile Medico Sanitare Publice din raion

34

Crearea parteneriatelor publice private pentru asigurarea implementării cerinţelor/criteriilor „şcolilor care promovează sănătatea” în instituţiile de educație 

2017-2020

Administraţia Publică Locală de nivelul I şi II; Compania Naţională de Asigurare Medicală ; Asociaţiile Obşteşti

Instituţiile Medico Sanitare Publice din raion

 

Anexa  3

La Decizia  Consiliului Raional

 Data ______ Nr_________

 

REGULAMENTUL

 Consiliului raional de coordonare a activităţilor

de prevenire şi control al bolilor netransmisibile

    1. Consiliul naţional de coordonare a activităţilor de prevenire şi control al bolilor netransmisibile (în continuare – Consiliu) este creat în calitate de organ consultativ pe lîngă  Preşedintele  raionului  , fără statut de persoană juridică, pentru coordonarea tuturor proceselor necesare organizării eficiente a activităților de prevenire şi control al bolilor netransmisibile în raion 

     2. Consiliul este constituit din reprezentanţi ai autorităților publice centrale cu atribuţii în domeniu, ai mediului academic şi ai partenerilor naţionali şi internaţionali şi funcţionează pe baze obşteşti, reflectînd priorităţile şi angajamentul asumat de Republica Moldova în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile.

    3. Misiunea Consiliului este de a eficientiza comunicarea şi colaborarea intersectorială în implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020, precum şi a programelor raionale  și planurilor de acţiuni în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile, şi în stabilirea unui mecanis   de monitorizare eficientă a activităţilor în acest domeniu.

      4. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament.

II. Atribuţiile de bază ale Consiliului

    5. Consiliul exercită următoarele atribuţii:

1) coordonează implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020, programelor raionale  și planurilor de acţiuni în domeniul prevenirii bolilor netransmisibile şi promovării modului sănătos de viaţă,

Precum şi monitorizarea şi evaluarea eficienţei acestora;

 2) asigură participarea părţilor interesate în procesul de monitorizare a activităţilor de prevenire şi control al bolilor netransmisibile în Republica Moldova şi contribuie la stabilirea legăturilor durabile între toţi factorii-cheie de decizie;

 3) promovează parteneriatul intersectorial între instituţiile de stat, internaţionale şi neguvernamentale pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile şi asigură dialogul reciproc între organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale din raion .

4) coordonează procesul de elaborare şi de ajustare a legislaţiei naționale în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile la legislaţia comunitară, precum şi procesul de implementare a legislaţiei şi a politicilor publice în domeniu;

5) facilitează colaborarea intersectorială pentru elaborarea politicilor publice destinate prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile prioritare și factorilor de risc ce le determină, şi promovării modului sănătos de viaţă, coordonînd punerea în aplicare a acestora. III. Atribuţiile conducerii şi membrilor Consiliului

6. Preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuţii: 1) convoacă şedinţele Consiliului; 2) conduce activitatea Consiliului; 3) semnează deciziile Consiliului şi exercită controlul executării acestora; 4) exercită şi alte funcţii în conformitate cu prezentul Regulament.

7. Vicepreședintele Consiliului exercită atribuțiile președintelui, în lipsa acestuia.

8. Secretarul Consiliului asigură:

1) pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului;

 2) difuzarea deciziilor Consiliului membrilor acestuia, ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi instituţiilor interesate;

3) generalizarea rezultatelor privind executarea deciziilor adoptate şi informarea preşedintelui Consiliului despre aceasta;

4) elaborarea planurilor de activitate a Consiliului în baza propunerilor preşedintelui (vicepreşedintelui), membrilor Consiliului şi autorităţilor publice, inclusiv prezentarea lor spre examinare la şedinţele Consiliului;

5) altă activitate a Consiliului sub aspect organizatoric, analitic şi informativ.

9. Membrii Consiliului sînt obligaţi:

1) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prezentul Regulament;

2) să participe la şedinţele Consiliului;

3) să informeze conducerea instituţiilor pe care le reprezintă despre deciziile adoptate în cadrul şedinţelor.

IV. Organizarea activităţii Consiliului

10. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare, organizate cel puţin o dată în semestru.

11. Şedinţele Consiliului sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor acestuia prezenți.

12. La şedinţele Consiliului pot participa ca invitaţi şi alte persoane, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, întreprinderilor, mass-media, organizaţiilor neguvernamentale, organizaţiilor internaţionale şi ai altor beneficiari de informaţie, fără drept de vot.

13. Lucrările tehnice de secretariat se asigură de Centrul Raional de Sănătate       Publică.

 14. Pentru realizarea misiunii sale, Consiliul are în drept să instituie grupuri tehnice de lucru pe diferite domenii specifice, care vor întruni specialiştii în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile, din sectorul de stat, neguvernamental, precum şi parteneri pentru dezvoltare. V. Şedinţele Consiliului

15. Şedinţele Consiliului sînt organizate la iniţiativa preşedintelui, vicepreședintelui sau secretariatului Consiliului ori la solicitarea a 1/3 din membrii acestuia, cu informarea secretariatului cu o lună înainte despre această intenţie.

16. Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului se întocmeşte de către secretar, la propunerea preşedintelui, şi se prezintă membrilor Consiliului pentru completări şi modificări cu cel puţin 14 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei, după care se prezintă spre aprobare preşedintelui Consiliului cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei.

17. Ordinea de zi definitivată se aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului şi, după caz, persoanelor invitate cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei. 18. Şedinţele sînt prezidate de preşedintele Consiliului sau de vicepreşedinte, în lipsa acestuia.

19. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului se întocmeşte de către secretarul acestuia, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei şi se semnează de către preşedintele şi secretarul Consiliului.

VI. Deciziile Consiliului

20. În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii în problemele ce ţin de competenţa sa.

21. Deciziile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii

 

D E C I Z I E

 

     nr. 05 /–XXV                                                                                        din   29.09.2016

                                                                     or. Cantemir

           Cu privire la  modificarea

    bugetului raional pe anul 2016.

 

                    În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006 ,art. 27

                din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,  deciziei Consiliului raional Cantemir

               nr,05/07- XXIII din 23.06.2005 „ Despre regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă a Consiliului

               raional  şi utilizarea acestuiea” pct 4 ( cu modificările ulterioare ) examinînd avizul comisiei consultative   

              de specialitate,finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii  Consiliul Raional

                                                                                  D E C I D E: 

          1. Se alocă din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir - 31,0  mii lei , după cum urmează:

              -  Consiliului raional Cantemir  -   31,0    mii lei, inclusiv:           

              -  31,0 mii lei pentru transferuri curente la IMSP Spitalului raional Cantemir  pentru  alimentaţia

               donatorilor de sînge în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru  semestrul II a anului 2016.

          2. Se alocă din soldul de mijloace băneşti înregistrat la contul bugetului raional la situaţia din     01.01.2016     suma de  - 1193042 lei, după cum urmează:

               - Consiliului raional Cantemir -1084,0 mii lei după cum urmează:

                -35,0 mii lei pentru organizarea şi petrecerea sărbătorilor de iarnă.

 -100,0 mii lei Primăriei  com. Chioselia   pentru  construcţia blocului sanitar anexat la clădirea     gimnaziului „V.Curbet” din satul Ţărăncuţa în legătură cu reorganizarea  şi plasarea grădiniţei de copii din satul Ţărăncuţa în clădirea gimnaziului nominalizat.

    -239,0 mii lei Primăriei  com. Pleşeni  pentru construcţia vestiarelor stadionul de fotbal din  s.Pleşeni,diferenţa fa fi acoperită din contribuţia locală.

   -710,0 mii lei Aparatul preşedintelui raionului pentru achitarea creditului „Energietic –II”

contractat pentru construcţia a 2 cazangerii.

 2.1 Instituţiilor de învăţămînt secundar general pentru alimentaţia elevilor din treapta gimnazială din  familii socialmente vulnerabile, care se transportă din localităţile unde nu sînt instituţii de învăţămînt, după cum  urmează:

Nr.

d/o

 

Denumirea instituţiei

                       Codul:

 

 

Suma,

 lei

APL

Insti-tuţiei buge-tare

Func-ţiei

F1F3

Programului/

subprogra-mului

P1P2

Activi

tăţii

P3

 

Clasificaţiei

economice

   Eco  ( K6 )

 

1

Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

2307

01785

0922

8806

00203

333110

10948

2

Gimnaziul „ M.Eminescu” Baimaclia

2307

14652

0921

8804

00201

333110

4379

3

Gimnaziul  „ Vasile Pârvan”  Goteşti

2307

01791

0921

8804

00201

333110

17079

4

Gimnaziul „ Ion Creangă” Cania

2307

14653

0921

8804

00201

333110

10072

5

Gimnaziul Cîietu

2307

14655

0921

8804

00201

333110

3503

6

Gimnaziul „ Liubomir Chiriac” Antoneşti

2307

14648

0921

8804

00201

333110

4379

7

Gimnaziul „ Nicolae Sulac” Sadîc

2307

01801

0921

8804

00201

333110

876

8

Gimnaziul Plopi

2307

01799

0921

8804

00201

333110

16203

9

Gimnaziul Enichioi

2307

01789

0921

8804

00201

333110

7007

10

Gimnaziul „ Ion Cojocaru” Ţîganca

2307

01847

0921

8804

00201

333110

5693

11

Gimnaziului „ Delta” Tartaul

2307

01845

0921

8804

00201

333110

4817

12

Gimnaziul „ Mihai Sadoveanu” Hănăseni

2307

01798

0921

8804

00201

333110

6569

13

Gimnaziul „M. Eminescu” or. Cantemir

2307

01797

0921

8804

00201

333110

13138

14

Gimnaziul Vişniovca

2307

01850

0921

8804

00201

333110

4379

 

                             Total

 

 

 

109042

 

3.Se modifică p.2 alin.4 din decizia Consiliului raional nr.04/03-XXVI din  11.08.2016 „Cu privire la    modificarea bugetului raional pe anul 2016”  după cum urmează :

-30,0 mii lei procurarea uniformelor de serviciu.

-40,0 mii lei pentru reparaţia transportului auto şi procurarea anvelopelor.

-30,0 mii lei  pentru procurarea tehicii de calcul (computatoare).

          4. Se redistribuie alocaţiile bugetare între subprogramele programului  „Învăţămînt”,cod 88  în conformitate cu decizia Consiliului de administrare a Direcţiei învăţămînt Cantemir nr.12/2 din  21.09.2016 „ Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din componenta raională” , după cum urmează: se micşorează programul/subprogramul P1P2 cod 8806 „ Învăţămînt liceal” la suma -1258.5 mii lei şi se   majorează programul/ subprogramul P1P2 cod 8804 „ Învăţămînt gimnazial” la suma -1258,5 mii lei .

        5. Se modifică alocaţiile în rezultatul reorganizării instituţiilor de învăţămînt  conform tabelului :

         

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei de învăţămînt

Codul:

Suma mii lei

APL

Instituţiei bugetare

Funcţiei F1F3

programul/ subprogramul P1P2

Activitatea

P3

Clasificaţiei economice Eco(K6)

1

Gimnaziu  Samalia

2307

01808

0921

8804

00201

 

-106.8

2

I.PGimnaziu Visniovca

2307

01850

0921

8804

00201

 

319110

333110

+106.8

98.8

8.0

3

I.P.Gimnaziul  “M. Eminescu “ Cantemir

2307

01797

0921

8804

00201

211180

+9.7

4

I.PGimnaziu Antonești

2307

14648

0921

8804

00201

222400

-9.7

 

          6. Se modifică alocaţiile serviciului de transportare a elevilor conform tabelului :

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei de învăţămînt

Codul:

Suma mii lei

APL

Instituţiei bugetare

Funcţiei F1F3

programul/ subprogramul P1P2

Activitatea

P3

Clasificaţiei economice Eco(K6)

1

Serviciul de transpotrare

2307

04050

0922

8806

00389

222400

314110

315110

-100,0

-50,0

+150,0

 pentru procurarea  unei unităţi de transport,conform demersului prezentat de Direcţia Generală      Învăţămînt Cantemir.

 

         7.   Se modifică resursele şi cheltuielile bugetului raional pe anul 2016 conform clasificaţiei funcţionale şi

             pe programe/ subprograme, după cum urmează:                                                                                                                                                        

                       Denumirea

                 Cod

Suma, lei

Învăţămînt, grupa principală

09

-

Resurse ,total

 

-

Resurse atrase de instituţii

297

-

Inclusiv:

 

-

Gimnaziul  Haragîş

 

-12000

Gimnaziul   Cîşla

 

+12000

Cheltuieli, total

300

-

Învăţămînt gimnazial

8804

-

Inclusiv:

 

-

Gimnaziul  Haragîş

 

-12000

Gimnaziul   Cîşla

 

+12000

 

 

 

 

 

          8. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele  raionului. 

 

 

 

 

              Preşedintele şedinţei                                                                                _______________ 

 

                   Contrarsemnată

           Secretarul consiliului raional                                                               L.Ţurcanu       

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 03.07.2020 Toatal vizitatori - 430847    Creat de Brand.MD