Prima / Consiliul Raional / Şedinţele consiliului  /  Proiecte decizii sedinta CR, 29.09.16

Proiecte decizii sedinta CR, 29.09.16 imprimare

28.09.2016      

nr.05/__-XXVI                                                                                                                              din  29.09.2016

or. Cantemir

 

        Despre completarea  deciziei nr.03/11-XXVI din 23.06.2016

Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan , şef serviciu 

administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a

exercita atribuţiile secretarului  consiliului raional pe perioada

 concediului de odihnă anual plătit a dnei Ludmila Ţurcanu

 

       În temeiul art.38, alineatele (5),(6)  din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, art.43, alineatele (1) şi (2) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, art.156 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2008, art.9, alineatul (3) din Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr.48 din 22.03.2012 , punctului 10, alineatul (2) din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, examinînd propunerea dlui Andrei Ciobanu preşedintele raionului, privind  împuternicirea dnei Victoria Balan, şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului pentru a exercita atribuţiile secretarului  consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit a dnei Ludmila Ţurcanu, şi a altor tipuri de concedii, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional

 

D e c i d e:

 

    01.Se completează decizia nr.03/11-XXVI din 23.06.2016 Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan , şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului  consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit a dnei Ludmila Ţurcanu astfel:

la pct.2 după sintagma ,, pe perioada concediului de odihnă anual  plătit a dnei Ludmila Ţurcanu” urmează sintagma, ,, concediu nefolosit, concediu neplătit, deplasări, ş.a”.

         

     02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanei sus vizate, altor factori întresaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere, afișare pe standul și pe site consiliului raional.

 

     03.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                                 

 

                  Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

D E C I Z I E

nr.05/__-XXVI                                                                                                                              din  29.09.2016

or. Cantemir

 

      Despre completarea  deciziei nr.03/11-XXVI din 23.06.2016

Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan , şef serviciu 

administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a

exercita atribuţiile secretarului  consiliului raional pe perioada

 concediului de odihnă anual plătit a dnei Ludmila Ţurcanu

 

       În temeiul art.38, alineatele (5),(6)  din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, art.43, alineatele (1) şi (2) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, art.156 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2008, art.9, alineatul (3) din Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr.48 din 22.03.2012 , punctului 10, alineatul (2) din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, examinînd propunerea dlui Andrei Ciobanu preşedintele raionului, privind  împuternicirea dnei Victoria Balan, şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului pentru a exercita atribuţiile secretarului  consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit a dnei Ludmila Ţurcanu, şi a altor tipuri de concedii, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional

 

D e c i d e:

 

    01.Se completează decizia nr.03/11-XXVI din 23.06.2016 Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan , şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului  consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit a dnei Ludmila Ţurcanu astfel:

la pct.2 după sintagma ,, pe perioada concediului de odihnă anual  plătit a dnei Ludmila Ţurcanu” urmează sintagma, ,, concediu nefolosit, concediu neplătit, deplasări, ş.a”.

         

     02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanei sus vizate, altor factori întresaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere, afișare pe standul și pe site consiliului raional.

 

     03.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                                

 

                  Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

nr.05/__-XXVI                                                                                                                              din  29.09.2016

or. Cantemir

 

      Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional

nr.04/04-XXVI din 11.08.2016 ,, Cu privire la reorganizarea

 unor instituţii de învăţămînt din raionul Cantemir”

 

                În temeiul art.43 (2), 46 (1,2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, în conformitate cu art.21 (1) din Codul educaţiei al Republii Moldova nr.152 din 17.07.2014, Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 cu modificările operate prin Legea nr.91 din 26.04.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, avînd în vedere situaţia demografică în localităţile raionului. Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova nr.728 din 02.10.2012 ,, Cu privire la finanţarea în bază de cost  per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de guvern pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale”, în baza demersului Direcţiei Învăţămînt, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional 

                                                             D E C I D E:

  01.Se ia act de nota privind modificarile propuse la decizia Consiliului Raional nr.04/04-XXVI din 11.08.2016 ,, Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raionul Cantemir” .

  02.Se modifică pct.2 din decizie,  după cum urmează:

Sintagma ,,Gimnaziul Şamalia în şcoală primară – grădiniţă Şamalia” se substituie cu sintagma ,,Gimnaziul Şamalia în şcoală primară Şamalia”;

Sintagma ,,Gimnaziul Toceni  în şcoală primară –grădiniţă Toceni” se substituie cu sintagma ,,Gimnaziul Toceni  în şcoală primară Toceni”.

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Direcţiei Generale Învăţămînt, primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

    04.Informaţia despre executarea sau mersul executării deciziei în cauză se va prezenta Consiliului Raional Cantemir la şedinţa ordinară din trimestrul I de către şeful Direcţiei Generale Învăţămînt.

    05.Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina dlui Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                                 

 

                  Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.05/-XXVI din  29.09.2016

 

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE

la proiectul deciziei Consiliului Raional  „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional

nr.04/04-XXVI din 11.08.2016 ,, Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raionul Cantemir”  ”

 

        Din data adoptării deciziei Consiliului Raional nr.04/04-XXVI din 11.08.2016 ,, Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raionul Cantemir” au demarat reorganizările în instituţiile nominalizate.

        Din dezbaterile/şedinţele care au avut loc în localităţile Şamalia şi Toceni, ţinînd cont de numărul de copii/ elevi în trapta primară s-a decis ca instituţiile să fie reorganizate în şcoli primare grădiniţe.

       Conform prognozei pentru anul de studii 2016 – 2017 în clase I – a IV-a , în instituţia din Toceni urmau să fregventeţe clasele primare 38 elevi, în Şamalia 34 elevi. În urma reoprganizării la decizia părinţilor au fost transferaţi în alte instituţii şi elevi din clasele primare.

      Numărul de elevi la 20.09.2016

Instituţia de învăţămînt

Nr.elevi cl.I

Nr.elevi cl.II

Nr.elevi cl.III

Nr.elevi cl.IV

Prognoza pentru

2017 - 2018

 

 

-            Gimnaziul Şamalia în şcoală primară Şamalia;

-            Gimnaziul Toceni  în şcoală primară Toceni.

 

 

 

.Cebotaru Lilia,

 şef Direcţie Generală Învăţămînt.

       

 

 

D E C I Z I E

nr.05/__-XXVI                                                                                                                              din  29.09.2016

or. Cantemir

 

   Cu privire la aprobarea Regulamentului privind

formarea, repartizarea şi utilizarea mijloacelor

financiare din componenta raională

 

                În  temeiul art. 4 al. (2) lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr.435-XVI din 28.12.2006, Hotărîrii de Guvernului Republicii Moldova nr. 868 din 08.10.2014 “privind finanţarea în baza de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie sociale, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

D E C I D E :

 

  01.Se ia act de nota privind aprobarea Regulamentului privind formarea, repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta raională.

 

   02.Se  aprobă  Regulamentului privind formarea, repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din component raională. (anexa 1).

 

  03.Se abrogă decizia Consiliului Raional nr. 11/02-XXV din 08.12.2012 ,, Despre aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi utilizarea resurselor finaciare din componenta raională”.

 

  04.Prevederile deciziei respective se aduce la cunoştinţă Direcţiei  Generale Învăţămînt Cantemir, publicului şi alor factori interesaţi în termen de 10 zile.

 

  05.Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului , comosiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie sociale, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                                

 

                  Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                               nr.05/-XXVI din  29.09.2016

 

 

       

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la aprobarea Regulamentului privind formarea,

repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta raională

 

 

                Prezentul Regulament a fost eleborat în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 868 din 08.10.2014 ,, privind formarea în baza de cost standard per elev a instituţiilor de îănvăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”  la propunerea managerilor instituţiilor de învăţămînt din subordine.

                Începînd cu data de 01.09.2016, Direcţia generală învăţămînt a iniţiat consultarea publică a proiectului de  decizie „Cu privire la  aprobarea  Regulamentului privind formarea, repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din component raională”, recomandările pe marginea proiectului de decizie au fost analizate în cadrul şedinţei ordinare cu managerii instituţiilor de învăţămînt. Scopul Regulamentului nominalizat este stabilirea criteriilor de formarea, repartizarea şi utilizarea componentei raionale.

 

 

Em.  Cebotaru Lilia

 

 

 

D E C I Z I E

nr.05/__-XXVI                                                                                                                              din  29.09.2016

or. Cantemir

 

      Cu privire la aprobarea reţelei de şcoli şi

clase/elevi pentru anul de studiu 2016-2017,

în raionul Cantemir   

 

         În  temeiul art. 14 (2)  din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006, (art.4, al2, lt g1) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr.435-XVI din 28.12.2006 şi Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014, art. 51 p.6, în scopul aprobării reţelei de şcoli şi clase/elevi din raion, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

                                                     D E C I D E :

 01.Se ia act de nota informativă privind aprobarea reţelei de şcoli şi clase/elevi pentru anul de învăţămînt 2016-2017 din raionul Cantemir (se anexează).

 

 02.Se  aproba   reţeaua de şcoli şi clase/elevi pentru anul de învăţămînt 2016 – 2017 din raionul Cantemir, prezentată în anexa  01 .

 

 03.Direcţiei  Generale Învăţămînt Cantemir va familiariza instituţiile de învăţămînt cu prezenta decizie.

 

 04. Deciziea în cauză se expediază  Direcţiei  Generale Învăţămînt, consiliilor locale de nivel unu, altor persone  şi factori interesaţi şi publicului  în termen de 10 zile.

 

   05.Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului , comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                                

 

                  Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                    nr.05/-XXVI din  29.09.2016

 

       

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la reţeau de şcoli şi clase/elevi pentzru anul

de învăţămînt 2016-2017 din raionul Cantemir

 

 

                Procesul educaţional se realizează în clase, conform normativelor stabilite de DGÎ, în baza standardelor educaţuionale de stat şi normativele sanitaro – epidemiologice de stat. Numărul de clase pe ani de studii şi numărul de elevi în fiecare clasă în instituţiile de învăţămînt publice sînt propuse, în fiecare an, de conducerea instituţiei, în baza capacităţii de proiect a instituţiei şi a prognozei efectivului de elevi, sînt avizate de consiliul de administraţie şi aprobate de DGÎ, care servesc drept bază pentru planificarea  instituţională, angajarea de personal, precum şi pentru elaborarea proiectului  bugetului.

Sistemul educaţional din raionul Cantemir în anul de studii 2016 – 2017 constitue:

·         42 instituţii de învăţământ preşcolar;

·         32 instituţii de învăţămînt preuniversitar: 2 Licee Teoretice, 26 gimnazii, 4 şcoli primare-grădiniţe.

          Începînd cu 1 septembrie 2016 au fost reorganizate următoarelor instituţii:

IP Şcoala primară-grădiniţă Suhat în Grădiniţă de copii din s. Suhat,

IP Şcoala primară-grădiniţă Ţolica în Grădiniţă de copii din s. Ţolica,

IP Gimnaziul Toceni în IP şcoala primară-grădiniţă Toceni,

IP Gimnaziul Şamalia în IP Şcoală primară-grădiniţă Şamalia,                 

IP LT ,,V. Hanganu” Cociulia în IP Gimnaziul ,,V. Hanganu” Cociulia.

      În  conformitate cu art. 51 din   Codul Educaţiei  nr. 152 din 17.07.2014, Direcţia Generală Învăţămînt în cadrul Condsiliului de administare a examinat  reţeaua de şcoli/clase/elevi pentru anul de studii 2016 – 2017 şi propune Consiliului Raional spere aprobare,  conform anexei.

 

Cebitaru Lilia , şef direcţia învăţămînt Cantemir

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Anexa  1

 

 

REŢEAUA DE ŞCOLI ŞI CLASE/ELEVI , ANUL ŞCOLAR 2016-2017

 

Nr.

cod

Denumirea institutiei

Localitatea

TOTAL

I-IV

TOTAL

V-IX

TOTAL

X-XII

TOTAL  GENERAL

cl comp

el

cl

el

clase

elevi

cl

cl comp

el

1

01795

IP LT "D. Cantemir"

Cantemir

0

0

0

0

9

196

9

9

196

2

01785

IP LT"N. Mihai"

Ciobalaccia

5

111

8

179

7

124

21

20

414

3

01787

IP Gim. "V.Hanganu"

Cociulia

6

109

6

162

 

 

12

12

271

4

01791

IP Gim."V. Pîrvan"

Gotesti

7

146

10

210

 

 

17

17

356

5

14652

IP Gim."M. Eminescu"

Baimaclia

8

145

8

192

 

 

16

16

337

6

14653

IP Gim. "I. Creangă"

Cania

4

99

6

118

 

 

10

10

217

7

14654

IP Gim.  Capaclia

Capaclia

4

64

5

122

 

 

9

9

186

8

01801

IP Gim. „N. Sulac”

Sadic

4

92

5

117

 

 

9

9

209

9

14655

IP Gim.  Cietu

Cietu

4

67

5

84

 

 

9

9

151

10

14648

IP Gim.  ,,L. Chiriac”

Antonesti

3

52

5

82

 

 

8

8

134

11

01799

IP Gim. Plopi

Plopi

3

41

5

72

 

 

9

8

113

12

01792

IP Gim.  Haragis

Haragis

4

62

5

69

 

 

9

9

131

13

01783

IP Gim. ,,N. Botgros”

Chioselia

4

66

5

76

 

 

9

9

142

14

01800

IP Gim. Porumbești

Porumbesti

4

77

5

94

 

 

9

9

171

15

01797

IP Gim."M. Eminescu"

Cantemir

8

211

10

264

 

 

18

18

475

16

01798

IP Gim. ,,M. Sadoveanu”

Hănăseni

7

150

10

190

 

 

17

17

340

17

01850

IP Gim.  Visniovca

Visniovca

4

64

5

105

 

 

9

9

169

18

01847

IP Gim. ,,I. Cojocaru”

Tiganca

4

88

7

144

 

 

11

11

232

19

01845

IP Gim. ,,Delta”

Tartaul

4

93

6

130

 

 

10

10

223

20

01786

IP Gim. ,,Ştefan cel Mare”

Cirpesti

4

89

5

133

 

 

9

9

222

21

01793

IP Gim. Larguta

Larguta

5

105

7

148

 

 

12

12

253

22

01794

IP Gim. Lingura

Lingura

3

41

5

68

 

 

9

8

109

23

01789

IP Gim. Enichioi

Enichioi

4

66

5

102

 

 

9

9

168

24

01796

IP Gim. "A. Puskin"

Cantemir

2

40

4

45

 

 

7

6

85

25

01844

IP Gim. ,, I. Vazov”

Stoianovca

2

30

4

44

 

 

7

6

74

26

01788

IP Gim. ,,Gr. Vieru”

Costangalia

2

48

5

47

 

 

9

7

95

27

01782

IP Gim. ,, V. Curbet”

Tarancuta

2

47

5

45

 

 

9

7

92

28

01784

IP Gim.Cisla

Cisla

2

29

5

45

 

 

7

7

74

29

01808

IP Şcoala primară Samalia

Samalia

2

28

0

0

 

 

9

2

28

30

14650

IP Şcoala primară Toceni

Toceni

2

29

0

0

 

 

4

2

29

31

01848

IP Școală primară - grădiniţă Acui

Acui

2

22

0

0

 

 

3

2

22

32

01846

IP Școală primară - grădiniţă Ghioltosu

Ghioltosu

2

32

0

0

 

 

3

2

32

Total General

111

2371

162

3113

7

322

300

280

5806

 

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

               nr.05/-XXVI                                                                                                din 29.09.2016                                                                                                     

 

               Despre modificarea deciziei consiliului

 raional nr.04/30-XXVI din 11.08.2016 „ Cu privire

 la aprobarea Listei cetăţenilor pentru înscrierea

 în Cartea de Onoare a raionului”.           

 

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 ,  deciziilor  Consiliului Raional Cantemir nr. 01/07-XXI din 25.03.1997 “Cu privire la instituirea Cărţii de Onoare a  raionului”, nr.02/06-XXI din 25.03.1997 “Cu privire la Regulamentul Cărţii de Onoare a raionului” , a demersului nr.3/2016 din 16 august 2016 al Uniunii Naţionale a Veteranilor Războiului pentru Independenţă, sector Cantemir, examinînd avizul comisiei consultative  de specialitate drept , disciplină şi culte , Consiliul Raional

 

                                                                         D e c i d e :

 

       01. Se  modifică decizia consiliului raional nr.04/30-XXVI din 11.08.2016 „ Cu privire la aprobarea Listei cetăţenilor pentru înscrierea în Cartea de Onoare a raionului”, după cum urmează:

  în pct.1 , alin.5, numele şi prenumele Cialîcu Nicolae, se substituie cu  numele , prenumele şi patronimicul Macaria Foma Grigore.

     

    02. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

    03. Controlul executării deciziei prezente se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu , preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                     ______________________

 

               Avizată:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Anexă

                                                                                               la decizia Consiliului raional

                                                                                             nr.05/__-XXVI din 29.09.2016

 

 

 

Notă Informativă

despre modificarea deciziei consiliului raional nr.04/30-XXVI din 11.08.2016 „ Cu privire

la aprobarea Listei cetăţenilor pentru înscrierea în Cartea de Onoare a raionului”.

 

 

      În temeiul demersului  nr.3/2016 din 16 august 2016 a Uniunii Naţionale a Veteranilor al Războiului pentru Independenţă, sector Cantemir se propune numele şi prenumele Cialîcu Nicolae,participant la luptele pentru integritatea şi independenţa Republicii Moldova, să  se substituie cu  numele , prenumele şi patronimicul  Macaria Foma Grigore participant la luptele pentru integritatea şi independenţa Republicii Moldova.

     

 

 

 

 

 

     Preşedintele raionului                                                              Andrei Ciobanu

 

 

D E C I Z I E

 

nr.05/–XXVI                                                                                                       din 29.09.2016                                                                                                  or. Cantemir

 

    Cu privire la împuternicirea Consiliului de Administraţie a

 Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir

de a exercita  atrubuţii suplimentare încredinţate de către

 consiliul raional

     În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotiirii sănătăţii nr. 411-XII1 din 28.03.1995, examinînd  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                   DECIDE:

 

     01.Se ia act de nota informativă  cu privire la împuternicirea Consiliului de Administraţie a Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir de a exercita  atrubuţii suplimentare încredinţate de către consiliul raional.

 

    02.Se împuterniceşte Consiliului de Administraţie a Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir  să:

 

 - aprobe statul de personal al IMSP;

 -  aprobe salariul şi sporul la salariu personalului de conducere din IMSP;

 - coordoneze Contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale)  în cadrul asistenţei medicale primare;

 - coordoneze  Contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în  cadrul asigurării, obligatorii de asistenţă medicală.

  

 03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate şi publicului în termen de 10 zile.

 

   04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                     ______________________

 

               Avizată:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

nr.05/–XXVI                                                                                                       din 29.09.2016                                                                                                  or. Cantemir

 

       Cu privire la aprobarea salariului                                                                                                                               şi sporurilor la salariul de funcţie  a

personalului de conducere a IMSP

Spitalul Raional Cantemir  pe anul 2016

       În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cu Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală,aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.837 din 06.07 2016, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

01. Se aprobă salariul  şi sporul la salariul de funcţie a personalului  de conducere a IMSP Spitalul Raional Cantemir, de la 01 iulie 2016,după cum urmează:

 

        Funcţia

Salariul de funcţie

Spor la salariu pentru indicatori de performanţă

Director

9 500

40

Vicedirector medical

8 500

30

Contabil şef

7 000

20

Şef servuciu economico- financiar

7 000

20

02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu preşedintele al raionului, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                     ______________________

 

               Avizată:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

nr.05/–XXVI                                                                                                       din 29.09.2016                                                                                                  or. Cantemir

 

   Cu privire la aprobarea statelor de personal ale

IMSP Spitalul Raional Cantemir  pe anul 2016

 

   In temeiul art.43, alineatul 1, lit. „p" şi "q"din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional", deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir" examinînd propunerea IMSP Spitalul Raional Cantemir cu privire la aprobarea statul de personal ale IMSP Spitalul Raional Cantemir pe anul 2016, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

DECIDE:

  01.Se aprobă statul de personal ale IMSP Spitalul Raional Cantemir prezentate în anexă.

  02.Se stabileşte că numărul total al unităţilor incluse în statul de personal al IMSP Spitalul Raional Cantemir  constituie 335,25 unităţi,inclusiv:

Asistenţa Medicală Spitalicească

Personalul de conducere – 3,0 unităţi;

administraţia IMSP "Spitalul Raional Cantemir" – 10,75 unităţi;

secţia informatică şi statistică medicală – 7,0 unităţi;

serviciul gospodărie – 20,75 unităţi;

blocul alimentar -8,0 unităţi;

 farmacia – 2,5 unităţi;

laboratorul clinic diagnostic – 8 unităţi;

secţia imagistică -11,75 unităţi;

secţia morfopatologie - 2,5 unităţi;

blocul de operaţii de profil chirurgical -6,25 unităţi;                                      secţia transfuzia a sîngelui - 3,0 unităţi.

 secţia internare – 11,75 unităţi;

secţia chirurgie (34 paturi) -26,0 unităţi;

secţia obstetrică şi ginecologie (20 paturi) – 22,75 unităţi;

secţia terapie nr.1ingrijiri acute  (19 paturi) – 17,25 unităţi;

secţia terapie nr.2 ingrijiri acute  ( 20 paturi) – 13,5 unităţi

secţia terapie  ingrijiri  cronice ( 32paturi) – 20,5unităţi;  

secţia pediatrie (25 paturi) – 17,25 unităţi;

secţia boli infecţioase (15 paturi) – 12,75 unităţi;

secţia reanimare (6 paturi) – 26,25 unităţi;

Asistenţa Medicilor specialişti de profil;

personal de conducere – 1,0 unitate;

 asistenţa medicală specializată de ambulator – 58,0 unităţi;

secţia stomatologie – 6,0 unităţi;

contul special (AM S servicii contra plată) –  12,75 unităţi;

contul special (AM SA secţia stomotologie) – 6,0 unităţi.

 

   03.Decizia în cauza se aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii al Republicii
Moldova, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud - Vest, IMSP „Spitalul Raional Cantemir" şi publicului în termen de 10 zile.

  04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 Preşedintele şedinţei                                                                     ______________________

 

               Avizată:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

 

nr.05/–XXVI                                                                                                       din 29.09.2016                                                                                                  or. Cantemir

 

    Cu privire la coordonarea Acordului adiţional nr.1

din 19.08.2016  la Contractul de acordare a asistenţei

 medicale (de prestare a serviciilor medicale) în  cadrul

 asigurării, obligatorii de asistenţă medicală nr. 05 – 08 / 354

din 31.12.2015 al IMSP Spitalul Raional Cantemir  cu CNAM

pe anul 2016

În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 , Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistentă medicală pe anul 2009 nr.263-XVI din 11.12.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală", examinînd propunerea IMSP Spitalul Raional Cantemir privind coordonarea Acordului adiţional nr.1din 19.08.2016 la Contractul de acordare a asistentei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/354 din 31.12.2015 al IMSP Spitalul Raional Cantemir cu CNAM pe anul 2016 ,avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                 DECIDE:

   01.Se coordonează Acordul adiţional nr.1din 19.08.2016 la Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistentă medicală nr. 05-08/354 din 31.12.2015 al IMSP Spitalul Raional Cantemir cu CNAM pe anul 2016 ( se anexează).

  02.Se împuterniceşte a coordona în numele Consiliului Raional Cantemir Acordul adiţional Nr.1din 19.08.2016 la Contractul de acordare a asistenţei medicale(de prestare a serviciilor medicale ) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr.05-08/354 din 31.12.2015 al IMSP Spitalul Raional Cantemir cu CNAM pe anul 2016 dl Andrei Ciobanu , preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

  03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Iurie Mihaescu, director  IMSP Spitalul Raional Cantemir, dlui Andrei Ciobanu , preşedintele raionului iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc vicepreşedinte al raionului.

  04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

  05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                     ______________________

 

               Avizată:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

 

 

 

D E C I Z I E

 

nr.05/–XXVI                                                                                                       din 29.09.2016                                                                                                  or. Cantemir

 

         Cu privire la coordonarea devizului  de venituri

 şi cheltuieli (business- planul) IMSP Spitalul Raional

Cantemir  pe anul 2016

 

     În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotiirii sănătăţii nr. 411-XII1 din 28.03.1995 , Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2009 nr. 263-XVI din 11.12.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală", examinînd propunerea IMSP Spitalul Raional Cantemir privind coordonarea devizului de venituri şi cheltuieli şi (business-planul) pe anul 2016, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                   DECIDE:

 

   01.Se coordonează devizul de venituri şi cheltuieli (business-planul) a IMSP Spitalul Raional Cantemir pe anul 2016 la venituri în sumă totală de 3 246 205,80 lei şi la cheltuieli în sumă totală de 3 246 205,80 lei conform anexei.

   02.Se împuterniceşte a coordona în numele Consiliului Raional Cantemir devizul de venituri şi cheltuieli (business-planul) a IMSP Spitalul Raional Cantemir pe anul 2016, dl.Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl.Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

   03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Iurie Mihaescu, director IMSP
Spitalul Raional Cantemir, dlui
Andrei Ciobanu , preşedintele raionului ori dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

   05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                     ______________________

 

               Avizată:

 

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila ŢurcanuPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 03.07.2020 Toatal vizitatori - 430854    Creat de Brand.MD