Prima / Consiliul Raional / Şedinţele consiliului  /  Proiecte decizii, sedinta din 29.09.16

Proiecte decizii, sedinta din 29.09.16 imprimare

28.09.2016      

D E C I Z I E

nr.05/-XXVI                                                                                       din  29.09.2016

or. Cantemir

 

 Despre modificarea deciziei nr.02/11-XXVI din 24.03.2016

”Cu privire la crearea Comisiei pentru protecția copilului aflat
în dificultate
și aprobarea Regulamentului acesteia.”

 

În temeiul art. 43 aliniatul (1), litera ”h”din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  întru executare Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.7 din 20.01.2016 ”Cu privirea la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate”,examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte,comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional.

 

                                                                  DECIDE :

 

1.Se abrogă  conținutul Anexei nr.1 la decizia nr.02/11-XXVI din 24.03.2016 ”Cu privire la crearea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate și aprobarea Regulamentului acesteia” .

 

2.Se aprobă conținutul anexei nr.1 la decizia nr.02/11-XXVI din 24.03.2016 ”Cu privire la crearea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate și aprobarea Regulamentului acesteia”  prezentată în anexă.

 

3.Prezenta decizia se aduce la cunoştinţa publicului şi persoanelor nominalizate în termen de 10 zile.

 

3.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama dlui Butuc Sergiu, vicepreședintele raionului,comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                               _______________

 

 

 

Avizat:

Secretarul Consiliului raional                                                 Liudmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

Anexă
la decizia consiliului raional
nr. 05/-XXVI   din  29.09.2016

 

Componența
Comisiei pentru protec
ția copilului aflat în dificultate.

 

1.Sergiu Butuc,vicepreședinte al raionului ,președinte al comisiei;

2.Svetlana Petreanu,specialist principal direcția asistență socială și protecție a familiei,secretarul comisiei;

3.Bazilievici Anatolie,consilier raional,membrul comisiei;

4.Cabac Ana,psiholog,membrul comisiei;

5.Cebotaru Lilia,profesor,șef direcție învătămînt,membrul comisiei;

6.Vasile Gîrneț,echipa mobilă CCF Moldova,președinte al AO ”VIS”, membrul comisiei;

7.Hîțu Valeriu,medic,IMSP Centrul de Sănătate Cantemir,membrul comisiei;

8.Emilia Goropceanu,secretar al consiliului orașenesc Cantemir,membrul comisiei;

9.Lilia Cozma,specialist superior Biroul siguranță copii a Inspectoratului de Poliție Cantemir,membrul comisiei

10.Adrian Procoavă,procuror al raionului Cantemir,membrul comisiei.

 

 

 

 

 

 

Secretar al consiliul raional                                                     Liudmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

nr.05/__-XXVI                                                                                                                              din  29.09.2016

or. Cantemir

 

        Despre aprobarea Planului raional de acţiuni

pe perioada 2016-2020 pentru  implementarea 

Strategiei naţionale de  prevenire  şi control al

bolilor  netransmisibile pe anii  2012-2020 

 

      În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr.403 din 06.04.2016 pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                         DECIDE:

 

  01. Se aprobă Planului raional de acţiuni pe perioada 2016-2020 pentru  implementarea 

Strategiei naţionale, de  prevenire  şi control al  bolilor  netransmisibile  pe anii  2012-2020.

 

  02.Se recomandă  autorităţilor publice locale de nivelul I  să  elaboreze  Planurile  locale  de acţiuni pentru  realizarea  planului naţional  şi raional  de  prevenire  şi control al bolilor  netransmisibile pe anii  2016-2020.

 

   03.Factorii nominalizaţi responsabili de implementarea acţiunilor din  Planul raional de acţiuni pe perioada 2016-2020 pentru  implementarea Strategiei naţionale de  prevenire  şi control al  bolilor  netransmisibile  pe anii  2012-2020 în raionul Cantemir vor evalua situaţia existentă la etapa actuală şi vor prezenta informaţia Consiliului raional la şedinţa imediat următoare, iar anual în trim.I  despre rezultatele înregistrate pe perioada 2016-2020.

 

   04.Decizia se  aduce la cunoştinţă publică în termenii stabiliţi de legislaţie.

 

   05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                                

 

        Avizat :

Secretar  al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

 

 

D E C I Z I E

nr.05/__-XXVI                                                                                                                              din  29.09.2016

or. Cantemir

 

     Cu privire la stabilirea categoriilor şi indemnizaţiei

 de conducere pentru conducătorii  instituţiilor de

 învăţămînt preuniversitar din raionul Cantemir, 

 anul de studiu 2016-2017

 

                În  temeiul art. 43, alineatul 2  din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006 , (art.4, al2, lt g1) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr.435-XVI din 28.12.2006 ,Anexa 1 (tabelul 1,2,) a Hotărîrii de Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 “ Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” cu modificările şi completările ulterioare, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

                                                                        D E C I D E :

 

 01.Se ia act de nota privind categoriile şi indemnizaţia de conducere pentru conducătorii  instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din raionul Cantemir,  anul de studiu 2016-2017,  situaţia  la data de  01.09.2016 .

 

  02.Se aproba  categoriile şi indemnizaţia de conducere pentru conducătorii   instituţiilor de învăţămînt  din raionul Cantemir,  anul de studiu 2016-2017 (anexa 1).

 

  03.Prevederile deciziei respective se aduce la cunoştinţă Direcţiei  Generale Învăţămînt Cantemir, publicului şi alor factori interesaţi în termen de 10 zile.

 

  04.Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului , comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                                

 

                  Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                    nr.05/-XXVI din  29.09.2016

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

 cu privire la stabilirea categoriilor şi indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii  din instituţiile de învăţămînt  din raionul Cantemir,anul de studiu 2016-2017

  

        În temeiul art. 43, alineatul 2  din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006, Hotărîrii de Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” , în baza informaţiei  prezentate de managerii instituţiilor preuniversitare din raion referitor la reţeaua de elevi, Consiliul de Administraţie a Direcţie Generale Învăţămînt  a stabili mărimea indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii instituţiilor în cuantumurile prevăzute în tablelul 2” Anexa 1”şi în tablelul 5” Anexa 1 , prin emiterea decizii în care s-au specificat indicatorii pentru care se stabileşte indemnizaţia.

    Indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile didactice de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar                                                                                                                               Anexa1/tabelul 2

Funcţia

Categoria

instituţiei

Indemnizaţia de conducere, în % din salariul lunar, corespunzător funcţiei didactice

Director de liceu, instituţie de învăţămînt secundar-profesional sau colegiu (profesor)

I

50

II

40

III

30

IV

25

V-VI

20

Director (şef) al altor instituţii de învăţămînt (profesor, educator, învăţător)

I

40

II

35

III

25

IV

20

V-VI

15

Director adjunct (şef adjunct) pentru activitatea didactică (de instruire şi educaţie), director adjunct pentru educaţie

I

30

II

25

III

20

IV

15

V-VI

10

 CRITERIILE ŞI MODUL de raportare a instituţiilor şi organizaţiilor din învăţămîntul public la categorii de remunerare a conducătorilor şi specialiştilor

     Pentru raportarea instituţiilor şi organizaţiilor din învăţămîntul public, indiferent de subordonare, la categorii de remunerare a conducătorilor şi specialiştilor, în corespundere cu volumul şi complexitatea activităţii de educaţie, se stabilesc următoarele criterii:

Tipul instituţiei

Criterii

Categoria instituţiei

I

II

III

IV

V

VI

Licee, licee-internat, colegii, gimnazii

numărul de elevi

mai mult de 641

de la 401 pînă la 640

de la 281 pînă la 400

pînă la 280

-

-

Palate şi case de creaţie ale copiilor (alte instituţii extraşcolare)

-

Palatul republican de

instituţii extraşcolare republicane

instituţii extra-şcolare din Chişinău,

-

raionale şi orăşeneşti

-

Şcoli medii de cultură generală, şcoli primare,

numărul de elevi

mai mult de 1121

de la 881

pînă la 1120

de la 401

pînă la 880

de la 281

pînă la 400

de la 101

pînă la 280

pînă la 100

    Pentru personalul cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar, care deţin grade manageriale, indemnizaţia de conducere se majorează, după cum urmează:

cu 5% – pentru grad managerial II;

cu 10% – pentru grad managerial I;

         cu 20% – pentru grad managerial superior.

   Indemnizaţiile de conducere ale cadrelor de conducere (cadre didactice) ale instituţiilor care nu sînt atribuite la grupele de retribuire a muncii se stabilesc în mărime de 10 procente din salariul de bază pentru director (şef) şi de 5 procente pentru conducătorii de subdiviziuni.

    Indemnizaţia de conducere pentru şeful serviciului de asistenţă psihopedagogică se stabileşte în mărime de 30% din salariul lunar prevăzut pentru cadrele didactice la poziţia doi al tabelului nr. 1 la prezenta anexă.

 

Em. Roabiş Svetlana, şef secţie EF în cadrul DGÎ

 

 

       Anexanr.1

 la nota informativă

 

 

Anul de stadii 2016-2017 raionul Cantemir

 

 

Nr.

d/o

Cod instituţiei

Denumirea instituţiei

Localitatea

Numărul

elevilor

Categoria instituţiei

Indemnizaţiea de conducere , în % din salariul lunar, corespunzător funcţiei didactice

director

director- adjunct

Licee şi gimnazii mai mari de 91 elevi ponderaţi

01

01795

Liceul Teoretic “Dm.Cantemir”

Cantemir

196

IV

25

15

02

01785

Liceul Teoretic”N.Mihai”

Ciobalaccia

414

II

40

25

03

01787

Gimnaziul “V.Hanganu”

Cociulia

271

IV

20

15

04

01791

Gimnaziul “V.Pîrvan”

Goteşti

356

III

25

20

05

14652

Gimnaziul “M.Eminescu”

Baimaclia

337

III

25

20

06

14653

Gimnaziul “I.Creangă”

Cania

217

IV

20

25

07

14654

Gimnaziul Capaclia

Capaclia

186

IV

20

15

08

01801

Gimnaziul Sadîc

Sadîc

209

IV

20

15

09

14655

Gimnaziul Cîietu

Cîietu

151

IV

20

15

10

14648

Gimnaziul  Antoneşti

Antoneşti

134

IV

20

15

11

01799

Gimnaziul Plopi

Plopi

113

IV

20

15

12

01792

Gimnaziul Haragîş

Haragăş

131

IV

20

15

13

01783

Gimnaziul  Chioselia

Chioselia

142

IV

20

15

14

01800

Gimnaziul Porumbeşti

Porumbeşti

171

IV

20

15

15

01797

Gimnaziul “M.Eminescu”

Cantemir

475

II

35

25

16

01798

Gimnaziul Hănăseni

Hănăseni

340

III

25

20

17

01850

Gimnaziul Vişniovca

Vişniovca

169

IV

20

15

18

01847

Gimnaziul Ţiganca

Ţiganca

232

IV

20

15

19

01845

Gimnaziul  Tartaul

Tartaul

223

IV

20

15

20

01786

Gimnaziul Cîrpeşti

Cîrpeşti

222

IV

20

15

21

01793

Gimnaziul Lărguţa

Lărguţa

253

IV

20

15

22

01794

Gimnaziul Lingura

Lingura

109

IV

20

15

23

01789

Gimnaziul  Enichioi

Enichioi

168

IV

20

15

Gimnazii cu un număr mai mic de 91 elevi ponderaţi

24

01796

Gimnaziul “A.Puşkin”

Cantemir

85

IV

20

15

25

01844

Gimnaziul Stoianovca

Stoianovca

74

IV

20

15

26

01788

Gimnaziul Coştangalia

Coştangalia

95

IV

20

15

27

01782

Gimnaziul Ţărăncuţa

Ţărăncuţa

92

IV

20

15

28

01784

Gimnaziul Cîşla

Cîţla

74

IV

20

15

Şcoli primare cu număr mai mic de 41 elevi ponderaţi

29

01808

Şcoala primară Şamalia

Şamalia

28

VI

15

20

30

14650

Şcoala primară Acui

Acui

29

VI

15

20

31

01848

Şcoala primară Toceni

Toceni

22

VI

15

20

32

01846

Şcoala primară Chioltosu

Ghioltosu

32

VI

15

20

33

09713

Şcoala Sportivă

 

857

V

15

10

34

09712

Centru de Creaţie

 

910

V

15

10

35

01774

Serviciul de Asistenţă PsihoPedagogică

 

 

I

30

0

 

 

 

 

D E C I Z I E

nr.05/__-XXVI                                                                                                                              din  29.09.2016

or. Cantemir

 

    Cu privire la rezultatele anului

de învăţămînt 2015 – 2016

 

În temeiul art.43 (2)din Legea privind administraţia public locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, (art.4, al2, lt g1) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr.435-XVI din 28.12.2006, art 141 din Codul Educaţiei al Republii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 02/01-XXVI din 24.09.2015 “Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a învăţămîntului în raionul Cantemir, pentru anii 2016 - 2017”, examinînd raportul privind rezultatele anului de învăţămînt 2015 – 2016, prezentat de dna Cebotaru Lilia, şef direcţie generală învăţămînt, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional   

                                                                                   D E C I D E:

01.  Se ia act de raportul  cu privire la rezultatele anului de învăţămînt 2015 – 2016 , prezentat de către dna Cebotaru Lilia, şef direcţie generală  învăţămînt (se anexează).

 

02.    Direcţia Generală Învăţămînt pentru asigurarea accesului, relevanţei şi calităţii în educaţie, pentru anul de studii 2016 – 2017:

-          va asigura respectarea legislaţiei în domeniul educaţiei;

-          va asigura funcţionarea eficientă a reţelei instituţiilor de învăţămînt general, în baza indicatorilor de eficacitate, eficienţă şi performanţă;

-          va asigura condiţii adecvate de activitate  pentru personalul didactic şi de studii pentru elevi;

-          va susţine şi încuraja activitatea de formare profesională continuă a cadrelor didactice;

-          va susţine şi încuraja participarea elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare

 

03.    Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă direcţiei  generale învăţămînt, altor factori şi persoanelor interesate, publicului în termen de 10 zile.

 

04.  Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina dlui Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                                

 

                  Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                    nr.05/-XXVI din  29.09.2016

 

RAPORT

PRIVIND SITUAŢIA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN RAIONUL  CANTEMIR

Anul de studii  2015 – 2016

 

      Pe parcursul anului de învăţămînt 2015 – 2016 au fost centrate eforturile pe asigurarea accesului fiecărui copil la educaţie, asigurarea relevanţei studiilor şi a sistemului educaţional, asigurarea calităţii în educaţie şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru prezent  şi viitor. Astfel, am reuşit să aplicăm un model funcţional de discuţii, de experienţă şi viziuni clare care vor duce la dezvoltarea învăţămîntului general în raion.

 

           I.Evoluţia efectivului de elevi

   Sistemul educaţional din raionul Cantemir în anul de studii 2015 – 2016 a constituit: 42 instituţii de învăţământ preşcolar; 34 instituţii de învăţămînt preuniversitar: 3 Licee Teoretice, 27 gimnazii, 4 şcoli primare-grădiniţe, 2 instituţii extraşcolare (CCC şi ŞS).

  Au fost reorganizate, în septemdrie 2015, 2 instituţii: LT „V. Pârvan” Goteşti în IP Gimnaziul „V. Pârvan” Goteşti şi IP Gimnaziul Ghioltosu în Şcoală primară-grădiniţă Ghioltosu. Pentru asigurarea accesului la educaţie de bază a tuturor copiilor de vîrstă şcolară, Direcţia Generală Învăţămînt a elaborarat un plan de reorganizare a instituţiilor preuniversitare, a  stabilit necesarul de unităţi de transport pentru deplasarea elevilor şi a asigurat cadrele disponibilizate cu lucru.

    Începînd cu 1 septembrie 2016 au fost reorganizate următoarelor instituţii: IP Şcoala primară-grădiniţă Suhat în Grădiniţă de copii din s. Suhat, IP Şcoala primară-grădiniţă Ţolica în Grădiniţă de copii din s. Ţolica, IP Gimnaziul Toceni în IP şcoala primară-grădiniţă Toceni, IP Gimnaziul Şamalia în IP Şcoală primară-grădiniţă Şamalia, IP LT ,,V. Hanganu” Cociulia în IP Gimnaziul ,,V. Hanganu” Cociulia.

           

Analiza mişcării populaţiei şcolare pe învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal

Treapta de învăţămînt

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 – 2017

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Preşcolar

2956

304

2652

2883

311

2572

2833

288

2545

Primar

2586

258

2328

2446

241

2205

2371

251

2120

Gimnazial

3128

235

2893

2964

268

2696

3113

309

2804

Liceal

388

193

195

322

190

132

322

196

124

Total

9058

990

8068

8615

1010

7605

8638

1044

7593

            Cu eforturilor tuturor factorilor cointeresaţi, pe parcursul anului au fost şcolarizaţi toţi elevii (7- 16 ani). Au abandonat şcoala 7 elevi (0,28%),  Cauzele abandonului la majoritatea elevilor sînt starea materială precară, refuzul părinţilor, elevi din familii socialmente vulnerabile. În conformitate cu prevederile art. 13 din Codul Educaţiei, ... învăţămîntul obligatoriu începe cu grupa pregătitoare din învăţămîntul preşcolar.

 Din 1239 copii de  5-7 ani sînt instituţionalizaţi 1199 copii (96,7%), 40 copii nu frecventează grădiniţă, ca urmare nu vor fi pregătiţi de şcoală.

            Accesul la educaţie de calitate este un drept fundamental al fiecărui copil. Iar aceasta înseamnă responsabilitate asumată de către toţi factorii cointeresaţi: administraţie publică locală, DGÎ, instituţie, comunitate. Rata de înrolare a copiilor de 3-6 ani în educaţia preşcolară arată o dinamică pozitivă – 83%, această dinamică se datorează implicării APL de nivelul întîi în crearea condiţiilor, scutirea părinţilor parţial sau 100% de cotezaţiile pentru alimentarea copiilor, total au fost scutiţi -  246 copii. Au fost create condiţii de acces la educaţie de calitate şi pentru cei 132 copii din 8 localităţi unde nu există instituţii preşcolare.

          Concomitent cu asigurarea accesului la educaţie DGÎ şi directorii instituţiilor de învăţămînt au drept scop prevenirea şi combaterea abandonului şcolar/absentizmului. În contextul diminuării şi combaterii abandonului şcolar/absentizmului a fost elaborat şi aprobat la şedinţa Consiliului de administraţie a DGÎ Planul de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi absentizmului.

            Este în creştere numărul copiilor/elevilor a căror părinţi sunt plecaţi peste hotarele ţării, la 606  copii sînt plecaţi ambii părinţi, iar la 1854 unul din părinţi. În afară de aceasta 895 (15%) copii trăiesc în familii social- vulnerabile sau defavorizate. această categorie de copii este predispusă pericolului pentru viaţa şi sănătatea lor, neglijenţă, indiferenţă, criminalitate, abandon, nereuşită şcolară, violenţă.

          În anul curent au fost instruiţi la domiciliu 4 elevi.

 

          Învăţămîntul liceal în raion a fost asigurat de 3 licee: „D. Cantemir” Cantemir,      „N. Mihai” Ciobalaccia, „V. Hanganu” Cociulia. Numărul elevilor înmatriculaţi în învăţămîntul liceal în ultimii trei ani este constant. În anul de studii 2015 – 2016 înmatricularea a avut loc în 2 licee: LT „D. Cantemir” Cantemir – 3 clase, LT „N. Mihai”  Ciobalaccia – 2 clase.

Rata de înmatriculare în învăţămîntul liceal             

Anul de studii

 

 

Urban

 

 

Rural

 

Total înmatriculaţi

% din număr. absolv. de gimnaziu

Rata completării locurilor disponibile

2011-2012

101

136

237

30

49

2012-2013

81

49

130

20

35

2013-2014

58

80

138

20

46

2014-2015

61

83

144

22%

50

2015-2016

69

43

112

18,8%

50

2016-2017

65

38

103

18,3

68,6

          În continuare descreştere este şi numărul absolvenţilor de gimnaziu: de  la 595 în 2015 la 560 în 2016, ceea ce influienţează în mare măsură asupra admiterii în liceu.

 

La sfîrşitul anului de studii 2015 – 2016 s-au îregistrat următorii indici:

Trepte de învăţămînt

Numărul elevilor cu note de 9 şi 10

Numărul elevilor cu note de 8, 9 şi 10

Rata calităţii

Numărul elevilor corigenţi

Rata eşecului şcolar

1

Învăţămîntul primar

370

939

41,8%

6

0,25%

2

Învăţămîntul gimn.

394

1102

37,2%

123

4,2%

3

Învăţămîntu liceal

30

124

37,3

7

2,1%

 

TOTAL:

794

2165

68,8%

136

2,2%

          Comparativ cu anii precedenţi evaluarea elevului este mai obiectivă. Rata calităţii de 21,4% şi eşecul şcolar de 4,87% se încadrează în limitele acceptabile.

          În sesiunea 2016 au promovat examenul de absolvire a gimnaziului 560 elevi,  10 elevi au susţinut examenul în baza testelor modificate. Rata promovabilităţii este 95,2% faţă de 93,7% în sesiunea 2015, au fost respinşi 18 (3%)  în comparaţie cu 40(6,3 %) în sesiunea precedentă.

          În sesiunea de bacalaureat 2016 a fost atestată o rată de promovare a examenului de bacalaureat cu circa 10 puncte procentuale mai mare decît anul trecut – 78,1% (68%) (146 candidaţi admişi la examen, au fost respinşi 32).  Analizînd rata de promovare numai pentru candidaţii care au finalizat cursul liceal în acest an (excluzînd candidaţii restanţieri din anii precedenţi), atunci această rată este 88%, cu circa 10 puncte procentuale mai mare decît rata respectivă. Au scăzut semnificativ încercările de fraudare a examenului de bacalaureat. Nivelul de pregătire a candidaţilor din licee este semnificativ mai înalt faţă de ceilalţi ani.

          Indicii de calitate şi ai promovabilităţii au sporit datorită implementării programelor individualizate pentru copii cu CES, micşorarea numărului de copii în clasă, atingerea unui nivel mai înalt de formare a cadrelor vizînd implementarea curriculei  modernizate, în mai mare măsură faţă de anii precedenţi se aplică metode şi tehnici formative de predare - învăţare. În 22 instituţii de învăţămînt preuniversitar activează Centrul de Resurse pentru Educaţia Incluzivă. Beneficiarii Centrului sînt copii din instituţia de învăţămînt cu cerinţe educaţionale speciale, copii aflaţi în situaţia de risc de abandon şcolar/ neşcolarizare şi alţi copii din instituţie.

          Serviciul de asistenţă psihopedagogică a contribuit la incluziunea copiilor/ elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, înlăturarea barierelor de acces, formarea şi sprijinirea cadrelor didactice, părinţii. În parteneriat cu CCF Moldova au contribuit la incluziunea educaţională şi socială a copiilor dezinstituţionalizaţi din instituţiile rezidenţiale.

Reducerea numărului populaţiei şcolare influenţează negativ asupra calităţii în educaţie. În contextul numărului mic de elevi în 12 instituţii s-a desfăşurat instruirea simultană,  orele prevăzute de Planul – cadru, s-au realizează circa 95- 98%, din lipsa cadrelor calificate şi a surselor financiare n-a fost posibilă repartizarea orelor opţionale, circa 400 ore săptămînal sînt predate de către pedagogi  nespecialişti sau chiar nepedagogi, excepţia fac doar instituţiile: L.T ,,D.Cantemir”, L.T. ,,V.Pârvan”, gim.  ,,M.Eminescu” Baimaclia, Capaclia.

Numărul scăzut de elevi în clase influenţează şi calitatea demersului didactic, făcînduse simţită lipsa de competitivitate, concurenţă, spirit de echipă, posibilitatea de delegare a unor sarcini.

Susţinerea elevilor dotaţi

          Tradiţional în raion se desfăşoară anual olimpiada şcolară la disciplinele de studii, în următoarele etape: etapa şcolară – ianuarie, etapa raională – februarie şi etapa republicană.(conform graficului prezentat de ME). În anul curent în cadrul olimpiadei raionale au participat 397 elevi cu 110 mai puţin decît anul precedent. Au fost acordate 190 locuri premiante. Din ele: premiul I – 57; premiul II – 54, premiul III – 41, menţiuni – 38.  S-a stabilit un clasament între licee şi între gimnazii.

La faza republicană au paricipat 57 elevi la toate discipline şcolare. Conform ordinului ME nr.470 din 23 mai 2016 ,,Cu privire la rezultatele olimpiadelor republicane la disciplinele de studii, ediția 2016,, elevii au obţinut 4 menţiuni: IP LT ,,N. Mihai,” Ciobalaccia, la limba și literatura bulgară; IP Gimnaziul ,,Ştefan cel Mare,” Cîrpești, la limba și literatura engleză; IP Gimnaziul ,,I. Creangă,” Cania, la biologie; IP Gimnaziul  ,,M. Eminescu” Cantemir la matematică.

În scopul susţinerii elevilor dotaţi DGÎ, CCC, ŞS au organizat „Gala laureaţilor”

 

      I.Resursele umane ale sistemului de învăţămînt

          În instituţiile de învăţămînt din raion activează 890 cadre didactice, dinte ele: 607 activează în şcoli, 283 în instituţii preşcolare. Comparativ cu anul precedent a crescut numărul cadrelor didactice de vîrstă pensionară, în instituţiile preuniversitare activează 136 şi 42 în instituţiile preşcolare - 23% ( 19 % în anul şcolar 2014- 2015). 87 cadre didactice activează în mai multe unităţi şcolare, fie pentru a se realiza completarea normei, fie din lipsa de cadre titulare în instituţia dată. Conform informaţiilor parvenite din instituţii,  necesarul de cadre pentru anul de studii 2016 – 2017 este  de 34, cele mai solicitate sînt disciplinele din aria curriculară „Matematica şi ştiinţe”.Încadrarea specialiştilor tineri este în descreştere, în august 2015 au fost angajate 14 cadre didactice, tineri specialişti, dintre care 2 au părăsit locul de muncă.  În instituţiile de învăţămînt din raion activează 34 specialişti tineri (0-3 ani de activitae), din ei beneficiază de indemnizaţia unică 25. La sfîrşitul anului 2015 a fost achitată 100%  indemnizaţia unică în sumă de 233 mii lei şi compensarea cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ şi pentru consumul de energie termică şi electrică  - 104076,6 lei, pentru toţi beneficiarii. Conform repartizării ME, pentru anul 2016 – 2017, trebuia să fie nagajaţi 19 specialişti, s-a prezentat 1, total au fost angajaţi 5 specialişti.

          Pentru menţinerea în activitate a cadrelor didactice plenepotenţiale în instituţiile cu un complet de clase s-a propus recalificarea la 2 – 3 disciplini din aceiaşi arie curriculară, cumularea în mai multe instituţii din zonă, formarea cadrelor didactice la disciplini. Pe parcursul acestui an au fost formate 79 cadre didactice, în instituţiile abilitate. O altă formă de motivare, schimb de experienţă au fost seminarele raionale – 25 seminare la care au fost încadraţi 90% din cadrele didactice din raion. Subectele seminarelor au fost selectate la decizia cadrelor didactice.

          În scopul motivării cadrelor didactice şi de conducere, sporirii prestigiului cadrului didactic, cu Diploma de Onoare a Ministerului Educaţiei – au fost decernate 7 cadre didactice şi manageriale, cu diplome din partea Consiliului raional Cantemir -  14 şi cu Diploma DÎ - 171 angajaţi din învăţămînt. 

          A crescut numărul cadrelor didactice care solicită conferirea /confirmarea gradelor didactice doi, întâi, superior, se află în creştere şi numărul cadrelor didactice şi manageriale care continuă studiile la masterat, care au urmat cursuri de formare continuă, recalificare, studii superioare de la 33 în 2014, 75 în 2015 – 2016.

 

        I.Asigurarea protecţiei vieţii şi sănătăţii copiilor

          Mai bine de 6 ore pe zi, copiii-elevi le petrec în instituţiile de învăţămînt. Crearea condiţiilor adecvate pentru sănătatea copiilor  şi asigurarea securitţii şi protecţia vieţii şi sănătăţii tuturor copiilor rămîne a fi un factor primordial ce necesită investiţii serioase pentru a avea o generaţie sănătoasă, atît în asigurarea materială a instituţiilor cît şi în formarea cadrelor didactice.

      Alimentaţia

          Conform Hotăririi Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 cu privire la alimentaţia elevilor, este asigurată alimentaţia gratuită a elevilor din clasele I – IV la 100% în toate instituţiile, însă tot în acestă Hotărîre de Guvern se recomandă autorităţilor publice locale să extindă practica alimentării gratuite şi asupra elevilor  claselor a V – XII, care provin din familii socialmente - vulnerabile, acest număr constituie 15.2%. Conform Deciziei consiliului raional Cantemir, din soldul raionului s-au alocat 112 548,8 lei pentru alimentarea a 182 elevi din familiile socialmente - vulnerabile transportaţi la instituţiile de învăţămînt din alte localităţi din treapta de gimnaziu.

          Suma aprobată pentru alimentaţia copiilor (elevilor) din instituţiile instructive educative, de 15,45 lei/zi pentru un copil de vîrstă şcolară şi 7 lei/zi  pentru un elev din clasele primare este insuficientă pentru asigurarea adecvată a alimentaţiei copilului pentru o zi. Alimentaţia oferită copiilor/elevilor reieşind din acest cost nu este calorică.  Analizînd normele naturale în alimentaţia copiilor din instituţiile preşcolare s-a constatat că în mediu pe raion normele se respectă - la 73,5 %. Sînt cu mult majorate normele la crupe şi paste făinoase (115%), ulei (107%) şi foarte mici la brînză (48%), peşte (63%), fructe (63%), lapte (70%), carne (82%). Calitatea alimentaţiei ţine şi de angajarea bucătarilor calificaţi, iar lipsa acestora este cauzată atît de salariul mic alocat acestei categorii de salariaţi, cît şi din lipsa specialiştilor din mediul rural.

Organizarea odihnei copiilor în sezonul estival - 2016

          În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 15 mai 2015 ,,Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adoliscenţilor în sezonul estival 2016”, Direcţia Generală Învăţămînt în comun cu autorităţile publice locale au  procurat 202 bilete de odihnă în tabăra  AGRO-TIRAS din Molovata – Nouă, r-nul Dubăsari, din ele 148 au fost distribiute gratuit pentru:   copii din familii defavorizate, copii din familii cu 3 şi mai mulţi copii, copii din familii monoparente  cît şi pentru elevii care au obţinut performanţe la învăţătură şi în cadrul olimpiadelor raionale, şi republicane.

          Sindicatul raional de ramură a oferit 43 foi gratuite pentru copiii angajaţilor în învăţămînt şi 90 elevi a ŞS au beneficiat de bilete gratuite.

          Consulatul Guvernului României la Cahul a oferit 7  bilete gratuite pentru elevi cu performanţe la învăţătură, sport,  în tabăra ,,Oglinzi” oraşul Tîrgu Neamţ, România.

Transportarea elevilor

          Asigurarea transportării gratuite a elevilor, total au fost transportaţi 850 elevi şi 39 preşcolari (889 elevi) la şi de la instituţiile de învăţămînt în localităţile rurale, la distanţe ce depăşesc 2 km a fost asigurată de 15 unităţi de transport, 14 autobuze procurate în acest scop 10 dintre ele se află la balanţa şi în gastiunea Direcţiei Învăţămînt, 4 în gestiunea instituţiilor publice (gim. „I. Cojocaru” Ţiganca, gim. „M. Eminescu” Cantemir, gim. Cîietu, LT „V. Pârvan” Goteşti) şi 2 unităţi de transport  arendate.

Protecţia copiilor faţă de violenţă

          Aplicînd Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 77 din 22 februarie 2013 „Cu privire la procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului” şi Ordinul nr. 858 din 23 august 2013 prin care s-a aprobat „Metodologia de aplicare a procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului”, conform raportului privind evidenţa sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului în instituţiile de învăţămînt au fost înregistrate în primul semestru al anului de studii 2015 – 2016 total  – 148 cazuri de abuz faţă de copii.

Tipurile de abuz

 

 2014 - 2015

2015 - 2016

Total:

202

148

Examinate în cadrul instituţiei de învăţămînt

180

129

Referite

22

19

Abuz fizic

142

60

Abuz psihologic

28

43

Abuz sexual

2

0

Neglijare

30

42

Exploatare muncă

0

3

 

          Îm marea majoritate a cazurilor de abuz au fost înregistrate de copii şi părinţii acestora, cadrele didactice fiind mai indiferente sau în cele mai dese cazuri sînt ei acei care încalcă drepturile copiilor.

          În adresa Direcţiei Generale Învăţămînt sînt înregistrate mai multe petiţii din partea părinţilor care susţin că copii sînt abuzaţi psihologic, li se încalcă drepturile. Statistica denotă o creştere considerabilă a numărului de cazuri înregistrate, datorită transparenţei.

 

Probleme ale sistemului de învăţămînt

ü  Un număr mare de instituţii mici. Noua formulă de finanţare per elev avantajează şcolile mai mari şi permite disponibilizarea de resurse pentru investiţii pe termen lung, şcolile mici nu au o posibilitate de a se dezvolta.

ü  Numărul  cazurilor de violenţă şi abuz asupra  copiilor este relativ înalt, şi  nu toate cazurile sînt raportate.

ü  Familiarizarea elevilor cu TIC este limitată de rata scăzută de acoperire cu calculatoare şi cadre didactice calificate.

ü  Competenţele profesionale ale cadrelor didactice şi dezvoltarea acestora nu sînt  racordate la schimbările din sistemul educaţional.

ü  Lipsa cadrelor didactice la unele disciplini şcolare.

 

Perspective de dezvoltare

·         Formarea profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale în problematica asigurării accesului, relevanţei şi calităţii educaţiei

·         Dezvoltarea competenţelor digitale prin aplicarea conţinuturilor educaţionale digitale în procesul de învăîămînt, prin intermediul tehnologiilor informaţionale.

·         Asigurarea condiţiilor de realizare a drepturilor cetăţenilor la educaţie de calitate

·         Modernizarea infrastructurii şi a bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţămînt.

·         Sporirea accesului la educaţie de calitate prin dotarea instituţiilor de învăţămînt cu echipamente moderne, utile procesului de studii.

·         Asigurarea cu manuale şi alte materiale didactice.

·         Promovarea şi asigurarea educaţiei incluzive la nivel de raion, astfel încît să se realizeze 100 % accesul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale la studii.

·         Asigurarea condiţiilor şi implementarea acţiunilor în vederea reducerii abandonului şi absenteizmului şcolar în învăţămîntul primar şi secundar general.

·         Asigurarea unui mediu şcolar protectiv, capabil să prevină violenţa faţă de copii şi să intervină prompt pentru identificarea, referirea şi asistenţa copiilor.

 

         

Şef Direcţie Generală Învăţămînt Cantemir

Cebotaru Lilia

 

 

D E C I Z I E

nr.05/__-XXVI                                                                                                                              din  29.09.2016

or. Cantemir

 

       Despre stabilirea districtelor  şcolare şi desemnarea

şcolilor de circumscripţie pentru  instituţie publice de

învăţămînt din raion, anul de studii 2016-2017

 

            În temeiul art.43, alin. (1) litera „c”din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.4, alin. lit. „g” din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI, art.21 p.(2) din Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014 cu privire la stabilirea disctrictelor şcolare, Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar, ciclul I şi II, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 235 din 25 martie 2016 (cap.I, p. 10), în scopul asigurării şcolarizării elevilor/copiilor din raion, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional 

 

                                                      D E C I D E :

 

      01.Se ia act de nota informativă cu privire la stabilirea districtelor şcolare şi desemnarea şcolilor de circumscripţie din raionul Cantemir, pentru anul de studii 2016-2017.

     02.Se stabilesc districtele  şcolare pentru fiecare instituţie publică de învăţămînt conform anexei nr. 1.

     03.Se desmneză următoarele şcoli de circumscripţie:

 Instituţia Publică Liceul Teoretic "N.Mihai" Ciobalaccia; Instituţia Publică Gimnaziul Plopi;

Instituţia Publică Gimnaziul "M.Eminescu" Cantemir; Instituţia Publică Gimnaziul "V.Pîrvan"  Goteşti; Instituţia Publică Gimnaziul "M.Eminescu" Baimaclia; Instituţia Publică Gimnaziul Enichioi; Instituţia Publică Gimnaziul  „N.Sulac” Sadîc; Instituţia Publică Gimnaziul Cietu; Instituţia Publică Gimnaziul ,,L.Chiriac” Antoneşti;Instituţia Publică Gimnaziul,,M. Sadoveanu”  Hănăseni; Instituţia Publică Gimnaziul  Visniovca; Instituţia Publică Gimnaziul ,,I.Cojocaru” Ţiganca;  Istituţia Publică Gimnaziul ,,Delta” Tartaul.

   04.Dna Lilia Cebotaru, şef Direcţia Generală Învăţămînt, în comun cu managerii instituţiilor de învăţămînt vor asigură şcolarizarea elevilor din districtele şcolare ale instituţiilor de învăţămînt arondate.

   05.Prevederile deciziei respective se aduc la cunoştinţă Direcţiei  Generale Învăţămînt Cantemir, publicului şi alor factori interesaţi în termen de 10 zile.

  06.Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului , comosiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                                

 

     Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

Anexă

la decizia consiliului raional

                                                                                                                                       nr.05/__-XXVI din 29.09.2016

 

 

Districtele şcolare

pentru instituţie publice de învăţămînt, anul de studii 2016-2017

 

Denumirea institutiei

Localitatea

Districtul şcolar

1

IP LT "D. Cantemir"

Cantemir

-

2

IP LT"N. Mihai"

Ciobalaccia

Ciobalaccia, Flocoasa,Victorovca

3

IP Gim. "V.Hanganu"

Cociulia

Cociulia

4

IP Gim."V. Pîrvan"

Gotesti

Gotești, Constantineşti

5

IP Gim."M. Eminescu"

Baimaclia

Baimaclia, Acui, Suhat

6

IP Gim. "I. Creangă"

Cania

Cania, Iepureni

7

IP Gim.  Capaclia

Capaclia

Capaclia

8

IP Gim. „N. Sulac”

Sadic

Sadîc, Taraclia

9

IP Gim.  Cietu

Cîetu

Cîietu, Dimitrovo

10

IP Gim.  ,,L. Chiriac”

Antonesti

Antoneşti, Leca

11

IP Gim. Plopi

Plopi

Plopi, Alexandrovca, Taraclia, Hîrtop

12

IP Gim.  Haragis

Haragis

Haragîş

13

IP Gim. ,,N. Botgros”

Chioselia

Chioselia

14

IP Gim. Porumbești

Porumbesti

Porumbeşti

15

IP Gim."M. Eminescu"

Cantemir

Cantemir, Toceni, Vîlcele

16

IP Gim. ,,M. Sadoveanu”

Hănăseni

Hănăseni, Pleşeni, Tătărăşeni

17

IP Gim.  Visniovca

Visniovca

Vişniovca, Şamalia

18

IP Gim. ,,I. Cojocaru”

Tiganca

Ţiganca, Ţiganca Nouă, Ghioltosu

19

IP Gim. ,,Delta”

Tartaul

Tartaul, Crăciun

20

IP Gim. ,,Ştefan cel Mare”

Cirpesti

Cîrpeşti

21

IP Gim. Larguta

Larguta

Lărguţa

22

IP Gim. Lingura

Lingura

Lingura

23

IP Gim. Enichioi

Enichioi

Enichioi, Bobocica, Ţolica

24

IP Gim. "A. Puskin"

Cantemir

Cantemir

25

IP Gim. ,, I. Vazov”

Stoianovca

Stoianovca

26

IP Gim. ,,Gr. Vieru”

Costangalia

Coştangalia

27

IP Gim. ,, V. Curbet”

Tarancuta

Ţărăncuţa

28

IP Gim.Cisla

Cisla

Cîşla

29

IP Şcoala primară Samalia

Samalia

Şamalia (cl. I – a IV-a)

30

IP Şcoala primară Toceni

Toceni

Toceni (cl. I – a IV-a)

31

IP Şcoală primară - grădiniţă

Acui

Acui (cl. I – a IV-a)

32

IP Şcoală primară - grădiniţă

Ghioltosu

Ghioltosu (cl. I – a IV-a)

 

                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                           Anexă

                                                                                                                                    la decizia consiliului raional

                                                                                                                                    nr.05/__-XXVI din 29.09.2016

 

Notă informativă

cu privire la stabilirea districtelor şcolare şi desemnarea şcolilor de circumscripţie

din raionul Cantemir, pentru anul de studii 2016-2017

 

    Noţiunea de “Şcoală de circumscripţie” a fost introdusă în Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar, ciclul I şi II, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 235 din 25 martie 2016 (cap.I, p. 10) – “Şcoala de circumscripţie, indiferent de tipul ei, este instituţia care asigură şcolarizarea elevilor din districtele şcolare ale instituţiilor de învăţămînt arondate prin deizia administraţiei publice locale de nivelul doi.

   District şcolar – teritoriu arondat unei instituţii de învăţămînt preşcolar, primar sau gimnazial.

    Conform art. 21 (2) din Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014, „Autorităţile administraţiei publice locale fondatoare sînt obligate să stabilească districte şcolare pentru fiecare instituţie publică de învăţămînt”.

    Prin decizia Consiliului de administraţie a DGÎ au fost stabilite districte şcolare pentru fiecare instituţie pulică de învăţămînt, după cum urmează:

 

Denumirea institutiei

Localitatea

Districtul şcolar

1

IP LT "D. Cantemir"

Cantemir

-

2

IP LT"N. Mihai"

Ciobalaccia

Ciobalaccia, Flocoasa,Victorovca

3

IP Gim. "V.Hanganu"

Cociulia

Cociulia

4

IP Gim."V. Pîrvan"

Gotesti

Goteşti, Constantineşti

5

IP Gim."M. Eminescu"

Baimaclia

Baimaclia, Acui, Suhat

6

IP Gim. "I. Creangă"

Cania

Cania, Iepureni

7

IP Gim.  Capaclia

Capaclia

Capaclia

8

IP Gim. „N. Sulac”

Sadic

Sadîc, Taraclia

9

IP Gim.  Cietu

Cîetu

Cîietu, Dimitrovo

10

IP Gim.  ,,L. Chiriac”

Antonesti

Antoneşti, Leca

11

IP Gim. Plopi

Plopi

Plopi, Alexandrovca, Taraclia, Hîrtop

12

IP Gim.  Haragis

Haragis

Haragîş

13

IP Gim. ,,N. Botgros”

Chioselia

Chioselia

14

IP Gim. Porumbeşti

Porumbesti

Porumbeşti

15

IP Gim."M. Eminescu"

Cantemir

Cantemir, Toceni, Vîlcele

16

IP Gim. ,,M. Sadoveanu”

Hănăseni

Hănăseni, Pleşeni, Tătărăşeni

17

IP Gim.  Visniovca

Visniovca

Vişniovca, Şamalia

18

IP Gim. ,,I. Cojocaru”

Tiganca

Ţiganca, Ţiganca Nouă, Ghioltosu

19

IP Gim. ,,Delta”

Tartaul

Tartaul, Crăciun

20

IP Gim. ,,Ştefan cel Mare”

Cirpesti

Cîrpeşti

21

IP Gim. Larguta

Larguta

Lărguţa

22

IP Gim. Lingura

Lingura

Lingura

23

IP Gim. Enichioi

Enichioi

Enichioi, Bobocica, Ţolica

24

IP Gim. "A. Puskin"

Cantemir

Cantemir

25

IP Gim. ,, I. Vazov”

Stoianovca

Stoianovca

26

IP Gim. ,,Gr. Vieru”

Costangalia

Coştangalia

27

IP Gim. ,, V. Curbet”

Tarancuta

Ţărăncuţa

28

IP Gim.Cisla

Cisla

Cîşla

29

IP Şcoala primară Samalia

Samalia

Şamalia (cl. I – a IV-a)

30

IP Şcoala primară Toceni

Toceni

Toceni (cl. I – a IV-a)

31

IP Şcoală primară - grădiniţă

Acui

Acui (cl. I – a IV-a)

32

IP Şcoală primară - grădiniţă

Ghioltosu

Ghioltosu (cl. I – a IV-a)

 

 

 

 

Transportarea elevilor este organizată în 14 instituţii de învăţămînt, după cum urmează:

Denumirea institutiei

Nr. elevi transportaţi

Districtul şcolar

1

IP LT"N. Mihai" Ciobalaccia

84

Flocoasa,Victorovca

2

IP Gim. Plopi

95

Alexandrovca,Taraclia, Hîrtop

3

IP Gim."M. Eminescu" Cantemir

97

Toceni, Vîlcele

4

IP Gim."V. Pîrvan"  Goteşti

180

Constantineşti

5

IP Gim."M. Eminescu" Baimaclia

60

Acui, Suhat

6

IP Gim. "I. Creangă" Cania

63

Iepureni

7

IP Gim. Enichioi

52

Bobocica, Ţolica

8

IP Gim. „N. Sulac” Sadîc

24

Taraclia

9

IP Gim.  Cietu

46

Dimitrovo

10

IP Gim.  ,,L. Chiriac” Antoneşti

41

Leca

11

IP Gim. ,,M. Sadoveanu” Hănăseni

149

Pleşeni, Tătărăşeni

12

IP Gim.  Visniovca

34

Şamalia

13

IP Gim. ,,I. Cojocaru” Ţiganca

62

Ţiganca Nouă, Ghioltosu

14

IP Gim. ,,Delta” Tartaul

25

Crăciun

 

Este organizată transportarea gratuită a 1012  elevi/copii din 25 localităţi.

 

            În baza celor expuse mai sus DGÎ propune să fie desemnate instituţii de circumscripţie, instituţiile care asigură şcolarizarea elevilor din districtul şcolar şi este organizată transportarea gratuită a elevilor.

 

Şef DGÎ Cantemir                                                                           Cebotaru Lilia

 

 

 

 

 

 

 

 

D E C I Z I E

nr.05/__-XXVI                                                                                                                              din  29.09.2016

or. Cantemir

 

    Despre acordul  transmiterii Muzeului de Istorie

şi Etnografie din satul Tartaul Serviciului  Cultură şi

Turism  a Consiliului raional Cantemir

 

      În temeiul art. 43 (1) lit. c din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.859 din Codul Civil al Republicii Moldova, art.9, alin.2, lit.(b)din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121 din 04.05.2007, Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, art. 859 din Codul Civil al RM, decizia Consiliului satul Tartaul  nr.04/01-XXVI din 13.09.2016 ,,Cu privire la transmiterea Muzeului de Istorie şi Etnografie  din satul Tartaul în comodat Direcţiei Cultură a Consiliului raional Cantemir», demersul  primarului satului Tartaul, nr. 117 din 09.09.2016,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

D E C I DE:

 01.Se acceptă transmiterea imobilului Muzeului de Istorie şi Etnografie  din satul Tartaul, şi terenul aferent cu nr. cadastral 2156204133, suprafata de 0,2448 ha, proprietate publică a primăriei satului Tartaul, în comodat cu titlu gratuit  Serviciullui Cultură şi Turism a Consiliului raional Cantemir, începînd cu data de 01.01.2017 pe un termen de 5 ani.

 02.Se constituie comisia raională de predare-primire a Muzeului de Istorie şi Etnografie  din s. Tartaul la balanţa Consiliului raional, serviciu cultură şi turism în următoarea componenţă:

      2.1.  Dimcea Ion , vicepreşedinte al raionului, preşedintele comisiei;

      2.2.  Toderici Sergiu, şef-interimar serviciul cultură şi turism;

      2.3.  Bujac Nina, contabil-şef , serviciul cultură şi turism; 

      2.4   Lupaşco Vasile , Primarul satului Tartaul ;

      2.5.  Mocanu Lidia , Directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie satul Tartaul;

      2.6. Mitrofan Ioana , contabil primăria satul Tartaul;

      2.7. Popescu Dmitrii,- consilier Consiliul Sătesc Tartaul.

  03.Comisia raională de predare-primire a Muzeului de Istorie şi Etnografie  din satul Tartaul va întocmi actul  de primire-predare şi îl va prezenta spre aprobare autorităţilor publice locale   în termen de pînă la 30.10.2016.

 04.Se împuterniceşte dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului să semneze contractul de comodat cu dl Lupaşcu Vasile, primarul satului  Tartaul.

 05.  Termenul contractului de  comodat se stabileşte de la data de 01.01.2017 pînă la data de 31.12.2022.

  05. Decizia se  aduce la cunoştinţă publică în termenii stabiliţi de legislaţie.

  06.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte

 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                                 

                  Avizat :

 

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢurcanuPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 03.07.2020 Toatal vizitatori - 430842    Creat de Brand.MD