Prima / Consiliul Raional / Şedinţele consiliului  /  raportul presedintelui, activitatea 2015

raportul presedintelui, activitatea 2015 imprimare

05.04.2016      

  OBIECTIVE ÎNCORDATE-EFORTURI CORESPUNZĂTOARE

  În cadrul ședinței ordinare a Consiliului raional Cantemir, convocată la finele lunii martie 2016, prezidată de consilierul Vladimir Moldovanu, au fost examinate și adoptate decizii pe mai bine de 30 de chestiuni, de bază fiind, evident, raportul președintelui raionului despre activitatea pe parcursul anului 2015.

 Așa dar, cu referire la activitatea aparatului președintelui, subdiviziunilor Consiliului raional, președintele raionului, Andrei Ciobanu, a menționat că în rezultatul alegerilor locale din iunie 2015, a fost constituită noua componență a Consiliului raional, care spre satisfacția noastră, este unul funcțional, constructiv, elaborează și aprobă decizii cu impact benefic asupra vieții populației din raion. Țin să menționez că pentru perioada acestui mandat, legislativul raionului și-a trasat un șir de obiective cu tentă reală, care vor schimba în bine situația socio-economică a UTA. Este vorba de construcția apeductelor în satele Pleșeni, Baimaclia, finalizarea proiectului tehnic al sistemului de aprovizionare cu apă și a rețelelor de canalizare cu stație de epurare în satul Chioselia; realizarea unor proiecte de eficiență energetic, pentru care au fost depuse 13 proiecte, 3 finalizate, altele 3 aflându-se în etapa finală. Tot în anul trecut au fost finalizate lucrările la 11 grădinițe de copii, finanțate de Guvernul României, au fost implemenatte proiectele de renovare a unor noi drumuri(Ciobalaccia), reparația a unor obiective de menire social-culturală, a fost edificat monumentul eroilor Independenței în centrul raional, dată în folosință Casa comunitară în comuna Baimaclia ș.a.

 Trebuie să ținem cont și să apreciem la justa valoare eforturile pe care le depunem pentru edificarea, în orașul Cantemir, a unui incubator de afaceri, care, indiscutabil, va impulsiona dezvoltarea economică, va favoriza crearea a noi locuri de muncă, va consolida încrederea investitorilor interni și din afara țării de a colabora cu agenții economici din raionul Cantemir. De asemenea, sperăm să implementăm și un alt proiect de importanță vitală pentru raionul Cantemir, dar și a altor UTA din sudul țării-este vorba de reprofilarea podului Cantemir-Fălciu, care va deschide noi posibilități de colaborare cu România, cu țările europene.

 Pentru a.c.obiectivele schițate sunt și mai încordate: mai urmează să edificăm, la Cania, o stație de acumulare a deșeurilor; să finalizăm construcția rețelelor de apeduct la Chioselia și Haragâș; rețelele de canalizare la Șamalia; să asfaltăm drumul Flocoasa-Tartaul; drumul de access pre Hănăseni; drumul local Lărguța-Cârpești; să amenajăm zona de odihnă în orașul Cantemir; să renovăm Școala de sport și Centrul de creație a copiilor din centrul raional; să instalăm monumentul domnitorului Dimitrie Cantemir în Piața Independenței, în fața clădirii Consiliului raional și multe alte obiective importante în centrul raional și în localitățile cantemirene, or, cele enumerate nu conțin și obiectivele ce vor fi finanțate din bugetele locale, alte surse.   

  La capitolul  combaterea criminalităţii, președintele a subliniat că pe parcursul anului 2015 acțiunile planificate în Planul de lucru al IP Cantemir au fost realizate în proporție de  80 %. Deci, indicatorii de progres şi rezultatul scontat au fost atinşi doar partial, existând cauze obiective ale acestui fapt:15 ofiţeri s-au concediat pe parcursul perioadei de raport, problema cadrelor de ofițeri fiind cea mai stringentă la ora actuală. În acest sens, este oportună o conlucrare mai eficientă cu APL, cu toate structurile de forță, cu servicile desconcentrate din teritoriu.    

  În 2015, de către secția situații excepționale Cantemir au fost luate la evidenţă subsolurile clădirilor cu multe etaje şi mansardele, acestea fiind supuse evaluării riscului de incendiu. În comun cu colaboratorii direcţiei asistenţă socială şi Inspectoratul de poliţie, au fost întreprinse activităţi de luare la evidenţă a familiilor social vulnerabile şi a persoanelor de vârstă înaintată, solitare,  efectuându-se instruirea ulterioară a lor cu regulile şi măsurile de prevenire a situaţiilor excepţionale. Pe parcursul anului au fost verificate 1374 case de locuit;  pentru intensificarea acţiunilor de prevenire a incendiilor, precum şi prevenirea cazurilor de deces în sectorul locativ, au fost întreprinse activităţi de asigurare a apărării împotriva incendiilor în sectorul locativ prin informarea a 531 de familii  originare din 8 localităţi, în total fiind instruite 1112 de persoane. În timpul evaluării riscului de incendiu în sectorul locativ precum şi pentru nerespectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea surselor termoenergetice a fost interzisă exploatarea a 20 de sobe defectate , de asemenea prin intermediul mijloacelor mass-media locale au fost publicate comunicate referitor la respectarea normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor în timpul exploatării surselor termoenergetice ș.a. Cu regret, din lipsa surselor financiare se reduce eficiența implicării APL în sistemul managerial în sfera situaţiilor excepţionale, precum şi nu este asigurat necesarul de mijloace individuale de protecţie pentru comunitate.

Pe parcursul anului 2015 procuraturii raionului Cantemir i-au fost înaintate demersuri  cu evidenţierea a 11 primării din raion ce au obţinut rezultate slabe la aplicaţiile raionale din 01-03.10.2014 cu scopul de a lichida neajunsurile stipulate în actul controlului stării protecţiei civile a rlui Cantemir. În acest context, î februarie 2015, conform indicaiilor procuraturii raionale, de către SSE Cantemir s-a efectuat un control  cu deplasarea la faţa locului într-un șir de primării.

 Cât privește sectorul financiar al raionului, președintele A.Ciobanu a specificat că în termenii stabiliți a fost elaborat şi aprobat bugetul raional pentru anul 2016, pe bază de programe şi performanţă care are ca scop:asigurarea transparenţei;creşterea eficienţei resurselor alocate; sporirea responsabilităţii.În 2015 bugetul  raional  a fost executat la partea de venituri pe toate componentele bugetare ( fără mijloacele încasate de la transferul  mijloacelor speciale şi fondurilor speciale la componenta de bază ) în sumă totală de 108070,0 mii lei, planul precizat fiind 117682,3 mii lei, sau la cu 91,8 %, cu o micşorare de 9612,3 mii lei .Veniturile  fără granturi şi transferuri au fost executate în sumă de 11980,2 mii lei, planul precizat fiind de 9680,7 mii lei, executarea constituie 123,7 % sau cu o majorare de 2299,5 mii lei.

 Referindu-se la sectorul asistență social, raportorul a menționat că în 2015 au beneficiat de ajutor pentru perioada rece 2670 de beneficiari, în sumă de 4031565 lei, ajutor social 1142 de beneficiari în sumă de 13745932 lei. În total au fost examinate 4083 de cereri, dintre care pozitiv-3411, negative-672 de cereri. De asemenea, în 2015 au continuat să activeze cantinele de ajutor social, care prestează servicii gratuite persoanelor social vulnerabile. Din lipsă de independenţă sau de mijloace, acestea, cu regret, nu pot asigura alimentarea la domiciliu. În 2015 au activat 5-6 cantine sociale, în care scop a fost alocată suma de 102300 lei, în localităţile Cantemir, Chioselia, Enichioi, Coştangalia, Baimaclia și Cania.

 Sistemul educațional al raionului este reprezentat de 42 instituţii de învăţământ preşcolar; 34 instituţii de învăţămînt preuniversitar: 3 Licee Teoretice, 27 gimnazii, 4 şcoli primare-grădiniţe, 2 instituţii extraşcolare (CCC şi ŞS). Preocuparea de bază a colectivului direcției învățământ a fost implementarea deciziei Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raion din 01.09.2015. În acest sens, au fost reorganizate 2 instituţii: LT „V. Pârvan”  Goteşti în gimnaziu „V. Pârvan” Goteşti şi gimnaziul Ghioltosu în şcoala primară Ghioltosu. Pentru asigurarea accesului la educaţie de bază a tuturor copiilor de vârstă şcolară, DÎ a elaborarat un plan de reorganizare a instituţiilor preuniversitare, a  stabilit necesarul de unităţi de transport pentru deplasarea elevilor şi a asigurat cadrele disponibilizate cu lucru. Evoluţia numărului de elevi pe nivelurile de învăţămînt, în primul semestru al anului de studii 2015-2016 este în continuă descreștere. Faţă de anul 2014- 2015

acesta s-a redus cu 378 copii (4,1%). În învăţământul liceal s-a înregistrat o descreştere a efectivului de elevi  cu 12,3%, faţă de aceeași perioadă. Cu eforturile tuturor factorilor interesaţi, pe parcursul semestrului I au fost şcolarizaţi toţi elevii (7- 16 ani). Au abandonat şcoala 12 elevi (0,2%). Cauzele abandonului la majoritatea elevilor sânt starea materială precară, refuzul părinţilor, elevi din familii social vulnerabile. Este în creştere numărul copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotarele ţării: la 606  copii sânt plecaţi ambii părinţi, iar la 1854 unul din părinţi. În afara de aceasta 895 (15%) copii trăiesc în familii social vulnerabile sau defavorizate. Consecinţele aflării în astfel de condiţii sânt grave şi de durată, aceştea sânt potenţialii neşcolarizați sau acei care vor abandona şcoala, care generează cazuri de violenţă, abuz, neglijare, exploatare faţă de minori. În instituţiile de învăţământ din raion activează 766 cadre didactice, dinte ele 515 activează în şcoli, 269 în instituţii preşcolare. Comparativ cu anul precedent a crescut numărul cadrelor didactice de vârstă pensionară, în instituţiile preuniversitare activează 136 şi 42 în instituţiile preşcolare -23% ( 19 % în anul şcolar 2014- 2015). 87 cadre didactice activează în mai multe unităţi şcolare, fie pentru a se realiza completarea normei, fie din lipsa de cadre titulare. În perioada pregătirii instituţiilor către noul an de studii, în majoritatea instituţiilor s-au efectuat reparaţii curente a sălilor de studii, laboratoarelor, atelierelor, sălilor sportive, blocurilor alimentare, coridoarelor, reparaţii capitale în sumă totală de 7 888 692 lei, din componenta raională, al AO și din bugetele instituţiilor.

 Serviciul Cultură şi Turism gestionează activitatea a 7 instituţii culturale de nivelul 2: Casa raională de cultură „Nicolae Sulac”, Şcoala de Arte „V.Hanganu”,

Biblioteca publică raională, Biblioteca publică pentru copii „Grigore Vieru”,                        Muzeul istoric „D.Cantemir”, Contabilitatea centralizată și 16 colective artistice cu titlul „Model”.În această sferă există un șir de probleme, care-și așteaptă soluționarea, cum ar fi problema cadrelor în instituţiile de cultură.O altă problemă este activitatea instituţiilor în perioada de iarnă. Serviciul solicită asigurarea instituţiilor de cultură cu specialişti calificaţi, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a şpecialiştilor din domeniu prin conectarea instituţiilor la gazoduct şi dotarea lor cu utilajul necesar.  Este regretabil faptul că din 46 de biblioteci ce sunt administrate şi întreţinute de APL, 21 sunt adaptate (amplasate în căminele culturale, 25 îşi au sediul în încăperi reamenajate (primării, şcoli, grădiniţe). În anul de referinţă s-au efectuat reparaţii curente în 12 biblioteci. Toate bibliotecile sânt conectate la reţeaua de energie electrică. În sezonul de iarnă sînt conectate la încălzire cu gaze 8 biblioteci: Cociulia, Cociulia copii, Câetu, Pleşeni, Sadâc, Victorovca, Cantemir, Cantemir copii, dispun de sobe 13 biblioteci: Capaclia, Hârtop, Epureni, Flocoasa, Stoianovca, Şamalia, Vişniovca, Baimaclia, Baimaclia copii, Leca, Ţiganca, Ciobalaccia, Ţărăncuţa, celelalte 25 biblioteci dispun de reşouri electrice.

 Pe parcursul anului 2015 în sectorul agrar al raionului au activat peste 60 producători agricoli, dintre care 6 Cooperative Agricole de Producţie, 32 Societăţi cu Răspundere Limitată şi peste 30 Gospodării Ţărăneşti, Întreprinderi Individuale,  Societăţi pe Acţiuni şi alte gospodării agricole amplasate pe o suprafaţă totală de 30850 ha, care au prelucrat terenuri agricole proprii sau  în relaţii de arendă cu suprafaţa mai mare de 50 ha. Celelalte 18453 ha (inclusiv 3678 ha de grădini) s-au lucrat în mod individual de către cele 10270 GŢ de fermieri mici şi mijlocii.

        În conformitate cu deciziile Consiliului rational, în 2015 au fost alocate din bugetul local surse bănești în valoare  9, 341,3 mln lei ( inclusiv  din componenta raională)la 43 obiecte de menire socială. Cele mai importane din acestea sunt:

reparația sistemului de încălzire la gim.N.Botgros s.Cioselia-760,3 mii lei; reparația sistemului de încălzire la gim. V.Hanganu s.Cociulia-1669,3  mii lei;reparația sistemului de încălzire la gimnaziul s.Plopi-860 mii lei; reparația acoperișului și schimbarea ferestrelor din termopan la gimnaziul s.Baimaclia -583,0 mii lei; schimbarea cazanului la central termică a Consiliului raional -120 mii lei;edificarea Memorialului Eroilor în or.Cantemir 510 mii lei ș.a., în total, valorificarea surselor este de 94 %. Probleme există la obiectele: construcția unei porțiuni de drum în s.Cociulia-300 mii lei; reparația sistemului de încălzire la LT V.Hanganu s.Cociulia-1669,3  mii lei;reparația acoperișului la grădinița de copii or.Cantemir -1000 mii lei

 Pe parcursul a.2015, asistența medicală specializată de ambulator și spitalicească în Spitalul raional a fost prestată de 286 lucrători medicali, inclusiv 49 medici și 126 asistențe medicale. Au beneficiat de tratament spitalicesc 5972 pacienți, nivelul de spitalizare fiind de 9,6 la 100 locuitori. S-au efectuat 1293 intervenții chirurgicale, activitatea în cauză fiind în creștere cu 52,5%. În maternitate s-au născut 697 copii. Medicii secției consultative au efectuat 78.740 consultții pacienților, ceea ce constituie 1,3 vizite la 1 locuitor. În Centrele Medicale de Diagnostic Republican au fost investigați 4906 pacienți, spitalizați în IMSP republicane 673 persoane.Cu regeret, în Centrele de sănătate Cantemir, Gotești, Ciobalaccia, Baimaclia și Cociulia mai există probleme ce-și așteaptă soluționarea cât mai urgentă, în contextul noilor exigențe din sfera ocrotirii sănătății.

  Fără doar și poate, în realizarea tuturor obiectivelor propuse pentru anii următori, conducera raionului contează pe angajamentul, contribuția fiecărui consilier, pe susținerea oamenilor de afaceri din teritoriu.  Suntem conştienţi că pentru a rezolva problemele cu care se confruntă localităţile raionului, fiecare comunitate, familie, fiecare cetățean, locuitor al raionului este necesar a asigura creşterea economică a indicatorilor întreprinderilor producătoare, a unităților economice ce prestează servicii, pentru a spori veniturile în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul unu şi doi, a îmbunătăți nivelul de trai, calitatea vieții în domeniul social, cultural și de alt ordin,a asigura pe toate căile apropierea noastră de țările civilizate.   Ținând cont de dificultățile create în sfera financiară a țării, de obiectivele dezvoltării în perspectiva imediată și de durată a raionului, suntem conștienți de adevărul că parcurgem o perioadă destul de încordată, însă rămânem optimiști vis-a-vis de realizarea celor planificate. Această încredere ne-o insuflă gătința fiecăruia dintre noi de a face față promisiunilor lansate, a ne angaja plenar în soluționarea problemelor pe care le-am moștenit și care pot apărea în funcție de conjuctura politică sau de alt odin la nivel național și local. Oricum, am ferma convingere că actuala conducere a raionului, fiecare vicepreşedinte al raionului, conducător de subdiviziune, funcţionar public de conducere și execuție, fiecare funcţionar administrativ să-şi organizeze activitatea astfel ca să- şi realizeze obiectivele propuse, misiunea stabilită pentru unitatea respectivă sau funcţionarul în cauză.

Indiscutabil anul 2016 deschide noi perspective în dezvoltarea raionului. Avem schițate mai multe sarcini, care reies din Strategia de Dezvoltare Soci-Economică a raionului, din prioritățile pe care și le-a propus Cabinetul de Miniștri al R.Moldova. Realizarea acestor obiective ține de gradul de organizare, de nivelul de disciplină, de dăruirea fiecăruia dintre noi și, în primul rând, de aleșii poporului, de profesionalismul, atitudinea responsabilă, ireproșabilă în exercitarea atribuțiilor de serviciu a fiecăruia dintre noi. Numai cu eforturi comune, susținute vom putea face față obiectivelor trasate pentru anul curent, pentru anii următori, a concluzionat președintele raionului, Andrei Ciobanu.

 

 În continuarea ședinței, un raport despre activitatea în 2015 a direcției agricultură, economie și relații funciare a prezentaat șefa direcției, Larisa Vâlcu, pe marginea ambelor rapoarte s-au pronunțat mai mulți consilieri.Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 03.07.2020 Toatal vizitatori - 430841    Creat de Brand.MD